Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма)Сторінка9/10
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Старша школа

Виховні досягнення учнів 10-12-х класів

Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України: • усвідомлення національної ідеї;

• почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

• розуміння важливості української мови як основи духовної культури;

• необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків, свобод, готовність до захисту інтересів БатьківщиниОрієнтовні теми для виховної діяльності

10-й клас

11-й клас

«Я — українець!», «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!», «Загальнолюдське і національне», «Особливості національних зразків моральності», «Патріотизм — потреба України, кожного українця»,

«Основи правосвідомості особистості»,

«Славетні постаті України»,

«Конституційні основи держави»,

«Від формування правомірної поведінки —

до правової культури громадянина України», «Політична культура. Якою вона повинна бути?»,

«Толерантність та політична культура»,

«Національні та етнокультурні традиції»,

«Мій рідний край ні з чим не порівняти!»,

«Історія та сучасність рідного краю»,

«Ми співпрацюємо з територіальною громадою міста (села)»,

«Соціальна компетентність молодої людини», «Презентуємо учнівське самоврядування», «Взаємодія та співпраця з громадськими дитячими об'єднаннями та молодіжними організаціями»,

«Насильство та як його уникнути», «Сучасне рабство. Торгівля людьми»,

«Захист Вітчизни — обов'язок громадянина», «Сучасні тендерні стереотипи», «Колосок пам'яті»«Поєднання особистісних потреб людини

та вимог суспільства»,

«Про самоактуалізацію та самовизначеність

особистості»,

«Я і соціум» («Моє входження до соціуму»),

«Видатні особистості рідного краю»,

«Презентуємо нашу школу»,

«Учнівське самоврядування в школі»,

«Герої для нас як приклад...»,

«Сучасний політик, який він?»,

«Якби я був політиком...»,

«Видатні постаті України»,

«Україна і Європа»,

«Ми — громадяни України»,

«Вшанування пам'яті жертв Голодомору»,

«Торгівля людьми — грубе порушення прав

громадянина»,

«Особиста відповідальність — пріоритетна

риса громадянина»,

«Я і соціум: проблеми самореалізації»
12-й клас

«Україно! Ти моя молитва!», «Мораль і моральність — основні цінності етики громадянськості», «Правосвідомость громадянина», «Горде ім'я — українець!»,

«Що означає бути патріотом?» «Правова культура — міцність держави», «Лідер XXI сторіччя: соціально-психологічний портрет», «Гендерна рівність: правове забезпечення і реальність»,

«Моральні принципи досягнення успіху»


«Про роль особистості в учнівському

самоврядуванні», «Видатні випускники нашої школи», «Презентуємо себе», «Ми — різні, ми — рівні», «Культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі»,

«Глобалізація: загроза або нова реальність?», «Інтеграція України в сучасному світі», «Голодомор 1932-1933 рр.: Україна пам'ятає», «Порушення прав людини: експлуатація та торгівля»


Розділ V.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
1. Розвиток нормативно-правової бази

Недостатня орієнтація законодавства України на виховання дітей та учнівської молоді актуалізує необхідність розширення його змістовного наповнення та правового забезпечення. Законодавство має визначати правові межі сфери виховання дітей та учнівської молоді (стратегію і принципи виховних систем; баланс сімейного і суспільного виховання, співвідношення релігійного і світського виховання; характер експертизи і контролю процесу та результатів виховання; розмежування повноважень у розробці й реалізації програм виховання підростаючого покоління тощо). Важливо законодавчо визначити напрями впливу на дітей та учнівську молодь, захистити особистість від руйнівної й інформації.

Доцільно створити нову концепцію превентивного виховання дітей та учнівської молоді, розробити основи законодавства про виховання підростаючого покоління в Україні; здійснити соціально-правову експертизу рішень органів державної влади з точки зору їх впливу на процеси виховання дітей та учнівської молоді.
2. Робота з керівними і педагогічними кадрами

Забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв'язання сучасних проблем виховання дітей та учнівської молоді є ключовим питанням реалізації даної Програми.

Підготовка керівних і педагогічних кадрів до організації виховної діяльності вимагає певного удосконалення. Необхідно поліпшити якість викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу у педагогічних навчальних закладах, розробити сучасне програмно-методичне забезпечення виховного процесу, удосконалити систему підготовки, підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи у системі післядипломної освіти.
3. Наукове забезпечення

Наукове забезпечення Програми здійснюється Академією педагогічних наук України та її підрозділом — Інститутом проблем виховання у співпраці з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Академія педагогічних наук і Міністерство освіти і науки України спільно окреслюють напрями фундаментальних досліджень і прикладних проектів, спрямованих на реалізацію Програми, визначають шляхи розв'язання завдань, основними з яких є:

• здійснення послідовного системного аналізу реальної практики виховання дітей та учнівської молоді у різних регіонах, яка враховує їх етнокультурні особливості;

• розробка прогностичної моделі особистості випускника 12-річної школи;

• визначення теоретичних засад проектування вірогідних стратегій соціальної й індивідуальної поведінки людини у ситуації невизначеності;

• створення програми спільної діяльності державних і громадських організацій;

• визначення теоретико-методологічних основ виховання дітей та учнівської молоді в сучасних умовах;

• здійснення моніторингу рівня розвитку виховних систем;

• визначення стратегії здійснення соціально-педагогічної експертизи стану виховання особистості в сучасному освітньому просторі;

• створення інноваційного комплексу технологій оптимізації виховного процесу на різних освітніх рівнях;

• створення моделі комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи «Виховання дітей та учнівської молоді в Україні»;

• забезпечення підтримки інноваційної виховної практики навчальних закладів різних типів і форм власності, розробки й реалізації ефективних виховних систем.

Виконавці проектів визначаються на конкурсній основі.
4. Програмно-методичне та інформаційне, забезпечення |

На виконання Програми в усіх навчальних закладах створюються і впроваджуються конкретні програми виховання, їх інформаційне і методичне забезпечення.

Основними напрямами цієї роботи є:

• розробка навчально-методичного супроводу становлення і розвитку виховних систем, програм виховання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних і навчальних закладах, дитячих та молодіжних громадських організаціях і об'єднаннях;

• створення програмно-методичних комплексів психолого- педагогічної підтримки розвитку особистості, процесів її соціальної інтеграції;

• підготовка програм підвищення кваліфікації управлінських і кадрів та безпосередніх організаторів виховної діяльності | у навчальних закладах;

• здійснення експертизи змісту програм виховання особистості, виховного потенціалу підручників і проектів виховних і систем загальноосвітніх навчальних закладів;

• розширення видавничої діяльності щодо випуску інформаційно-методичної літератури з проблем виховання дітей та учнівської молоді;

• проведення конференцій та семінарів з проблем виховання особистості в сучасних умовах;

• формування інформаційно-аналітичного банку даних з усіх аспектів виховання дітей та молоді, що включає: інноваційні програми, конкретні приклади досвіду реалізації програм виховання; рекомендації щодо взаємодії навчальних закладів з сім'єю, іншими соціальними інститутами; аналіз результатів соціально-педагогічних і психологічних досліджень з проблем виховання.


5. Взаємодія органів управління освітою

з неурядовими та громадськими організаціями

Взаємодія органів управління освітою із зацікавленими неурядовими та громадськими організаціями з питань виховання дітей та учнівської молоді здійснюється шляхом:

• розробки комплексних міжвідомчих програм з питань виховання дітей та учнівської молоді;

• підтримки виховних ініціатив неурядових, громадських дитячих і молодіжних організацій з метою спільного проведення конференцій, семінарів з різних напрямів виховання;

• створення міжвідомчих комісій як засобу становлення державної системи виховання юних громадян;

• створення регіональних волонтерських центрів виховання дітей та учнівської молоді.

З метою урізноманітнення та інтенсифікації культурного і творчого життя дітей та учнівської молоді управління освіти державного, регіонального та місцевого рівнів навчальні заклади всіх типів і форм власності налагоджують співробітництво з міжнародними організаціями, які функціонують на території України, зокрема:

• Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), який сприяє суттєвим змінам в уявленні про виживання і розвиток дітей, спрямовує зусилля на досягнення прогресу і миру, благополуччя дітей, задоволення їхніх інтересів;

• Християнський Дитячий Фонд, діяльність якого сприяє поліпшенню становища дітей та молоді в Україні шляхом розробки та реалізації програм, надання соціальних послуг, навчання спеціалістів та волонтерів соціальної роботи, розвитку міжнародного співробітництва в партнерстві з державними та недержавними структурами;

• іншими недержавними організаціями та фондами, діяльність яких спрямовується на вирішення завдань виховання дітей та учнівської молоді.Розділ VI. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Шляхи реалізації Програми такі:

• удосконалення нормативно-правової бази з питань виховання;

• консолідація зусиль органів державної влади у вихованні духовно-моральної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізує свої потенційні можливості в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал;

• здійснення управління процесом виховання та контролю за діяльністю підвідомчих структур у частині виконання діючого законодавства України, відповідних указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України;

• подальша демократизація державного управління процесом виховання;

• підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з виховної діяльності;

• модернізація вищої і післядипломної педагогічної освіти з урахуванням сучасних вимог і потреб виховання підростаючої особистості;

• організація системного моніторингу динаміки розвитку змін в організації й оцінці ефективності процесу виховання дітей та учнівської молоді.

На рівні місцевих органів управління освітою:

• піднесення ролі виховання у педагогічному процесі навчальних закладів усіх типів і форм власності;

• організація навчально-методичного забезпечення учасників виховного процесу, вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, соціальний захист педагогів;

• залучення й координація зусиль різних соціальних інституцій у процесі виховання дітей та учнівської молоді;

• створення необхідних умов для виховання дітей та учнівської молоді, розвитку їх здібностей, професійного самовизначення;

• кадрове забезпечення, фінансування і сприяння реалізації державних та регіональних програм виховання дітей та учнівської молоді;

• координація дій педагогічних колективів, сім'ї, громадськості з питань виховання учнів;

• правове, психологічне забезпечення виховного процесу з дітьми-сиротами, дітьми з дисфункційних сімей;

• забезпечення ефективності профілактики девіантної поведінки дітей та учнівської молоді, дитячої безпритульності, правопорушень;

• попередження та подолання тютюнокуріння, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактика ВІЛ/СНІДу;

• сприяння створенню й розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як осередків самореалізації особистості;

• розвиток регіональних та інших систем виховання, які врахо-/ вують територіальні, соціальні, національні особливості, що

спрямовані на духовно-моральний розвиток особистості. На рівні навчального закладу:

• підвищення професійної компетентності педагогів, пов'язаної із здійсненням процесу виховання;

• активізація творчого потенціалу педагогів у виборі методів, форм, засобів, технологій виховання;

• розширення спектра суб'єктів виховання;

• наукове й організаційно-методичне забезпечення процесу виховання;

• посилення відповідальності суб'єктів виховання за здійснення даного процесу;

• забезпечення єдності навчання й виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти;

• посилення ролі сім'ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім'ї і навчального закладу;

• поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів, місцевої громади.Рекомендований перелік питань для самостійного опрацювання в процесі реалізації Програми

Початкова школа

Молодший шкільний вік — важливий період у становленні особистості учня. Психічний розвиток та формування особистості молодших школярів. Вікові, анатомо-фізіологічні та індивідуально-психологічні особливості учнів 1-4-х класів: початковий рівень соціального та морального досвіду, нестійка емоційна сфера, співвідношення процесів збудження і гальмування, вразливість, імпульсивність та безпосередність поведінки, ріст і розвиток серцево-судинної, скелетно-м'язової та інших систем організму учнів 6-9 років. Особливості розвитку пізнавальних інтересів, уваги, пам'яті, мислення, уяви.

Подальший розвиток моральних почуттів обов'язку, відповідальності, справедливості, дружби, сумління, власної гідності, провини, сорому. Бажання постійно розширювати коло спілкування. Розрив між знанням моральних принципів і відповідною поведінкою — найхарактерніша особливість учнів цього віку.

Перехід від ігрової до навчально-пізнавальної діяльності — основного виду діяльності учнів 1-4-х класів. Необхідність урахування принципів особистісно зорієнтованого підходу до організації навчання і виховання учнів початкової школи.

Провідна роль учителя в житті учнів початкових класів. Можливості сім'ї щодо розвитку особистості дитини. Обов'язкове врахування правильної організації режиму дня, раціонального чергування різноманітних видів діяльності учнів 1-4-х класів. Особливості формування трудових навичок у молодших школярів.

Основна школа

Підлітковий вік — відповідальний і складний період становлення особистості. Кількісні та якісні зміни у фізичному, розумовому, моральному, психічному та соціальному розвитку підлітків: інтенсивний ріст, різке посилення діяльності залоз внутрішньої секреції, підвищений обмін речовин; розгортання процесу статевого дозрівання; порушення рівноваги нервово-психічних процесів та серцево-судинної системи; особливості розвитку сприймання, пам'яті, уваги, мислення; інтенсивне формування самосвідомості, самооцінки; становлення і розвиток якісно нових психологічних новоутворень — своєрідного почуття дорослості; виникнення потреби знати власні особливості, інтересу до себе — важливий засіб, необхідний підлітку для організації взаємостосунків та досягнення успіхів.

Формування образу власного «Я» («Я»-концепція, «Я»-образ).

Умови формування особистості підлітка. «Криза» підліткового віку. Поява специфічних труднощів у спілкуванні підлітка і дорослого, конфліктні ситуації.

Шляхи формування дорослості підлітків. Роль дорослих у вихованні почуття справжньої дружби, виборі друзів, формуванні правильних стосунків між підлітками.

Застосування особистісно зорієнтованих виховних технологій для загального формування і розвитку особистості учнів 10-14 років.Старша школа

Юнацький вік — період громадянського становлення, соціального самовизначення, формування духовних якостей особистості, завершальний етап фізичного розвитку організму.

Формування активної життєвої позиції, самоповаги, основаної на самооцінці та самовихованні.

Особливості фізичного розвитку (закінчення закостеніння скелета, приріст м'язів, розвиток координації рухів, удосконалення функцій нервової та серцево-судинної систем). Особливості статевого дозрівання, протиріччя між статевою та соціальною зрілістю юнаків і дівчат.

Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. Інтенсивний інтелектуальний розвиток: абстрактне і узагальнене мислення, його логічність і послідовність.

Основні психологічні закономірності поведінки старшокласників. Зміни становища в школі, сім'ї та суспільстві. Нові мотиви і ставлення до навчання. Визнання дорослості — одна з важливих закономірностей поведінки старшокласників. Особливості спілкування з однолітками, вчителями, батьками, іншими дорослими. Розширення сфери спілкування.Роль юнацької дружби у формуванні особистості, неповторність перших інтимних почуттів у юнаків і дівчат. Ідеали, почуття, мрії. Юнацький романтизм та суб'єктивний реалізм.

Рекомендована література

 1. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. — СПб.: Питер, 2005.

 2. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. — Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003.

 3. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. — Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003.

 4. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. — К.: Либідь, 2006. Білоус Д. Диво калинове: Вірші: Для мол. та сер. шк. віку/Худ. О. І. Кошель. — К.:

 5. Веселка, 1988. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів. — К.: Школяр, 1999. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. — К.: Українська

 6. Видавнича Спілка, 1997. Ващенко Г. Твори. — Том 4: Праці з педагогіки та психології. — К.: Школяр-Фада ЛТД, 2000.

 7. Весняні свята / Упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. — К.: Шк. світ, 2007.

 8. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. / К. І. Чорна та ін.; За ред. К. І. Чорної. — К.: Богдана, 2005.

 9. Виховні бесіди: 9-11-ті класи /Упоряд. Л. Шелестова, Ю. Царенко. — К.: Ред. за гальнопед. газет, 2004.

 10. Виховні бесіди: 5-8-мі класи / Упоряд. Л. Шелестова, Ю. Царенко. — К.: Ред. Загальнопед. газет, 2004. Виховні технології / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. — К.: Ред. загальнопед. газет, 2004.

 11. Вишиванка на свято: Збірка сценаріїв для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Єщенко О. Л., Колумбет Н. Є., Коляда С. В.,

 12. Кравченко Т. Д., Мартиненко Н. М., Невідомська Н. Ф., Петровська Т. В.; Уклад. Т. В. Петровська. — К.: Альтерпрес, 2006.

 13. Вишневская С. Ю., Либерман А. А., Патракеева В. А., Репина О. К. Создание развивающего пространства для подростков (методическое пособие). — М.: Сентябрь, 2005.

 14. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. — Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г. Ващенка, 1996. ВІЛ/СНІД: Відчуй себе захищеним // Шкільний світ: Спецвипуск. — Липень 2004. — № 25-28.

 15. Владимирська Г., Владимирський П. Мистецтво ігрового виховання. — Тернопіль: Богдан, 2006. Вміємо учитися — любим веселитися: сценарії виховних справ // Початкова освіта (Шкільний світ). — Серпень 2006. — № 30-31.

 16. Воронов В. В. Технология воспитания: Пособие для преподавателей вузов, студентов и учителей. — М.: Школьная Пресса, 2000.

 17. Ганнусенко Н. І. Етнохудожнє виховання школярів у позаурочний час: Метод, рекоменд. — К.: ТОВ «ХІК», 2004.

 18. Години спілкування в 9-11-х класах /Упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко. — К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.

 19. Години спілкування в початковій школі /Упоряд. О. Кондратюк, О. Кравчина. — К.: Вид. дім «Шкільний Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.

 20. Дєм'янюк Т. Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. — Суми: ТОВ Видавництво «Антей», 2006.

 21. Дитячий фольклор /Упоряд. і передм. Г. В. Довженок. — К.: Дніпро, 1986.

 22. Екологічне виховання в початковій школі / Упоряд.: І. Васильченко, О. Кондратюк. — К.: Ред. загальнопед. газет, 2005.

 23. Єрмаков І. Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. — X.: Вид. група «Основи», 2006. 24. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма) iconОсновні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів І. Пояснювальна записка
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка