Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році ЗмістСторінка1/4
Дата конвертації16.01.2018
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4

Основні підсумки діяльності

державних архівних установ України у 2006 році

Зміст

І.

Нормативно-правове забезпечення діяльності державних архівних установ

3-4

ІІ.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

4-10

ІІІ.

Формування Національного архівного фонду. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

10-14

IV.

Використання інформації документів Національного архівного фонду

14-22

V.

Наближення діяльності Держкомархіву до потреб громадянського суспільства (забезпечення доступу до інформаційних ресурсів)

22-27

VІ.

Науково-дослідна і методична робота

27-28

VIІ.

Міжнародне співробітництво

28-35

VIIІ.

Інформатизація галузі

35-37

ІХ.

Фінансова діяльність державних архівних установ

37

Х.

Кількісний і якісний склад працівників архівних установ

38-39

Держкомархів України упродовж звітного періоду спрямовував свої зусилля на створення сучасної європейської системи забезпечення збереженості і загальнодоступності архівних інформаційних ресурсів держави.

І. Нормативно-правове забезпечення діяльності державних архівних установ

Одним із пріоритетів у діяльності Держкомархіву є вдосконалення національного архівного законодавства, яке б забезпечувало належний рівень розвитку архівної справи і діловодства, відповідало б суті й природі нових соціальних та економічних відносин.

Основні напрямки правової роботи в Держкомархіві у 2006 році, як і в попередні роки, полягали у розробленні законопроектів, проектів нормативно-правових актів, приведенні у відповідність з Конституцією України та чинним законодавством нормативно-правових актів Держкомархіву, наданні консультацій та роз’яснень чинного законодавства, веденні претензійно-позовної роботи, здійсненні захисту майнових прав архівних установ у судах тощо.

Упродовж 2006 року Держкомархівом розроблено і внесено до Кабінету Міністрів 2 законопроекти, 1 проект Указу Президента України, 6 проектів постанов та 1 проект розпорядження Кабінету Міністрів України.

Підготовлений Держкомархівом проект Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів” 22 грудня 2006 року було прийнято Верховною Радою України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 426-р схвалено Концепцію проекту Закону України “Про справочинство”. Розроблено та подано до Міністерства юстиції України як головного розробника проект Закону України “Про справочинство”.

Підготовлено і затверджено постановою Кабінету Міністрів України 1 лютого 2006 року за № 92 Державну програму розвитку архівної справи на 2006-2010 роки.

15 листопада 2006 р. за № 1586 прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях” (вирішено питання щодо сплати Держкомархівом щорічних внесків до Міжнародної ради архівів), 27 грудня 2006 року за № 1833 - постанову Кабінету Міністрів України “Про доповнення переліку закладів культури, навчальних закладів та наукових установ, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від сплати мита”.

На виконання пунктів 8 і 15 Державної програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки”. Проект постанови погоджено з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подано на правову експертизу до Міністерства юстиції.

У 2006 році Держкомархівом на виконання Указу Президента України від 31 грудня 2005 року № 1902 “Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади” та доручення Прем’єр-міністра України від 13 січня 2005 року № 225/1/-06 розроблено проект Указу Президента України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України з питань діяльності Державного комітету архівів України”, проекти постанов Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України щодо складу колегії Держкомархіву” та “Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України”.

Проведено засідання круглого столу Держкомархіву за участю народних депутатів України та представників Центральної виборчої комісії, на якому обговорено проблеми законодавчого врегулювання архівного зберігання виборчої документації.

Протягом року на державну реєстрацію передано три нормативно-правові акти, які були зареєстровані.

Проводиться постійна робота з приведення нормативно-правових актів у відповідність з чинним законодавством.

Опрацьовано понад 20 проектів нормативно-правових актів, що надійшли від інших міністерств на погодження.І. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

Найцінніша частина документів НАФ обсягом понад 6 млн. од. зб. сконцентрована в 7-ми центральних державних архівах. Майже 40 млн. од. зб. НАФ зберігаються в держархівах областей, понад 9 млн. од. зб. - в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад.

Провідне місце в діяльності цих архівних установ незмінно посідали питання забезпечення збереженості й організації зберігання документів Національного архівного фонду. Вирішенню нагальних проблем щодо зміцнення матеріально-технічної бази державних архівних установ сприяло виконання заходів, передбачених дорученнями Президента України від 12.06.2003 № 1-1/707 та Прем’єр-міністра України від 17.06.2003 № 35656, розпорядженням Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” та дорученням Прем’єр-міністра України від 20.04.2005 № 19130/1/1-05, а також державними й регіональними програмами.

Відбулися певні зрушення у вирішенні проблем забезпечення умов зберігання документів у ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ та в деяких регіональних державних архівах, зокрема в держархівах Запорізької, Тернопільської областей, м. Києва. Виділено та освоєно субвенцію у розмірі 3 млн. грн. на проведення реконструкції головного корпусу Держархіву Вінницької області, що розташований у пам’ятці історії та архітектури національного значення „Єзуїтські мури” (укріплено стіни, фундамент, перекрито половину даху, завершено ремонт тепломережі, відремонтовано 2 сховища, встановлено 98 пластикових вікон).

Програмою сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 1017, на завершення спорудження будівлі Держархіву м. Севастополя передбачено на 2007 р. 8 млн. 100 тис. грн.

Додаткові приміщення загальною площею 2199,48 кв. м одержали 55 архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад.

У минулому році здійснювалася робота з ремонту приміщень у 153-х архівних установах. У ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, у держархівах Закарпатської, Київської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та м. Києва відремонтовано понад 3,8 тис. кв. м площ сховищ та робочих кімнат. Протягом року суттєво поліпшено умови зберігання документів у 134-х архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад в результаті здійснення капітальних і поточних ремонтів.Протяжність стелажних полиць у архівосховищах збільшилася на 9,9 тис. пог. м (майже виключно за рахунок місцевих архівів районного і міського рівня), у тому числі: у ЦДАМЛМ, держархівах Миколаївської і Харківської областей - на 0,3 тис. пог. м; у 125-ти архівних відділах держадміністрацій та міських рад - на 9,6 тис. пог. м.

У 2006 році для матеріально-технічного забезпечення центральних державних архівних установ отримано кошти в сумі 1 млн. 357 тис. грн., на зміцнення матеріально-технічної бази держархівів областей - понад 2 млн. грн.

Проведено комплекс робіт щодо раціонального розміщення документів у сховищах, контролю за їх фізико-хімічним та технічним станом, уточнення схеми розміщення документів та паспортів архівосховищ, складання та уточнення постелажних та пофондових топографічних покажчиків.

Вжито заходів щодо посилення контролю за організацією охоронного режиму в архівних установах з метою запобігання несанкціонованому доступу до архівосховищ та крадіжкам документів.

У комплексі споруд центральних державних архівних установ у м. Києві встановлено пости позавідомчої охорони. На ці потреби для центральних державних архівів було виділено 623 тис. грн.

У звітному році встановлено пости позавідомчої охорони у держархівах Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Хмельницької областей.

Загалом на сьогодні у 33-х архівних установах встановлено системи охоронної сигналізації, у 16-ти - здійснено їх ремонт і модернізацію. У 2006 році встановлено охоронну сигналізацію в обох приміщеннях ЦДАМЛМ. Проводяться роботи зі встановлення охоронної сигналізації у ЦДКФФА. В обох будівлях Держархіву Сумської області встановлено „тривожну кнопку”, виведену на центральний пульт спостереження охорони. Встановлено охоронну сигналізацію в архівосховищах Донецької, Івано-Франківської, Хмельницької областей.

Втім, лише третину архівних будівель, оснащених системами охоронної сигналізації, підключено до центральних пультів спостереження. Планові показники 2006 року з установлення охоронної сигналізації виконано лише на 42%.

З метою посилення пожежної безпеки у державних архівах усіх рівнів спільно з органами протипожежного нагляду перевірено протипожежний стан приміщень, архівосховищ, технічний стан електромереж та електроустаткування, розроблено додаткові заходи з посилення пожежної безпеки. Наказами директорів держархівів поновлено списки осіб, відповідальних за протипожежний стан приміщень та архівосховищ. Організовано додаткові заняття та інструктажі працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму, посилено контроль за дотриманням правил пожежної безпеки. Тривало вивчення та впровадження в практику роботи Правил пожежної безпеки державних архівних установ України.

Протягом року пожежною сигналізацією було обладнано ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ та Держархів Вінницької області. У держархівах Волинської, Дніпропетровської, Херсонської областей наявну пожежну сигналізацію відремонтовано. Усього пожежну сигналізацію встановлено у 37-ми архівних будівлях, у 24-х - здійснено її ремонт.

Систематично проводилися перевіряння стану електромережі та системи протипожежного водопостачання. Доукомплектовано пожежні щити інвентарем згідно з нормативами. ЦДАВО, ЦДІАЛ, Держархівом в Автономній Республіці Крим та Держархівом Черкаської області придбано 56 нових вогнегасників. Перезаряджено 49 вогнегасників у Держархіві в Автономній Республіці Крим, Держархіві Хмельницької області та в 43-х архівних установах низової ланки. Здійснено поточний ремонт системи пожежогасіння в ЦДАМЛМ, Держархіві Полтавської області, 6 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад. У ЦДІАЛ, ЦДНТА, 12 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад здійснено оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином. У сховищах Держархіву м. Києва встановлено вентиляційне обладнання зі спеціальною системою димовиведення.

Тривало виявлення й облік документів, що потребують ремонту і реставрації, регулярно проводилися дезінфекція, дезінсекція і знепилення архівних справ. Протягом року відреставровано понад 527 тис. справ, відремонтовано понад 1 млн. аркушів документів, оправлено та підшито у тверді обкладинки понад 116,9 тис. справ. Перевиконали заплановані обсяги реставрації документів майже всі держархіви (у ЦДАГО, держархівах Львівської, Хмельницької областей - більш ніж на 30%); обсяги ремонту - більшість держархівів (Держархів Харківської області - у 6 разів).Консерваційно-профілактичному обробленню піддано 831 од. зб. страхового фонду, 2019 од. зб. кінодокументів, 15933 од. зб. фотодокументів, 2321 од. зб. фонодокументів, 891 од. зб. відеодокументів. Оброблення документів здійснювали ЦДАВО, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Вінницької, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Черкаської, Чернівецької областей. Річні плани цих робіт загалом перевиконано.

Проводилося вивчення та впровадження Державного стандарту “Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги”, що набув чинності з 1 жовтня 2006 року.

ДЦЗД НАФ придбано сучасні технічні засоби для мікрофільмування документів: мікрофільмуючу камера та дублікатор виробництва німецької фірми Zeutschel, що дозволить збільшити обсяги страхового копіювання документів НАФ.

З метою поліпшення умов зберігання закартоновано і перекартоновано понад 502 тис. од. зб. (що на 30% перевищує заплановані обсяги за даним видом робіт), із них 278,6 тис. - у архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад.

У ЦДАВО, держархівах Волинської, Черкаської і Чернігівської областей та м. Севастополя відновлено 508 аркушів документів із згасаючим текстом, у архівному відділі Білопільської райдержадміністрації Сумської області - 1009 аркушів.

Приділялася значна увага обліку фондів і документів НАФ, що зберігаються в архівних установах. З цією метою здійснено перевіряння наявності понад 2,6 млн. од. зб. документів, що на 70% більше запланованого, з них 1,2 млн. од. зб. документів - у архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, що на 45 % більше запланованого.

Упродовж року в ЦДІАЛ, держархівах Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей знайдено 562 од. зб., що знаходилися в розшуку. Загалом на сьогодні в державних архівах у розшуку перебувають понад 19 тис. справ, включно з 6,5 тис. одиниць, поставленими у розшук після пожежі в Кам’янці-Подільському, та 5,6 тис. - у Державному архіві Закарпатської області.

У ЦДІАЛ завершено (виявлено відсутність 447 справ), у Держархіві Львівської області триває комплекс робіт із суцільного перевіряння наявності документів у фондах.

Згідно з регламентом здійснювалося поповнення Центрального фондового каталога і уточнення даних карток фондів, тривало створення електронних баз даних фондів, унікальних і особливо цінних документів, справ, які знаходяться в розшуку, проводилися роботи з обліку нових находжень справ на постійне зберігання, удосконалення внутрішньої облікової документації, уточнення складу та обсягу фондів.

На державне зберігання до ЦДІАК відповідно до рішення Міжвідомчої експертної ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей та доручень Уряду передано Острозьку Біблію. Від Східно-Європейського дослідного інституту (США) надійшло 294 кг розсипу документів родового архіву Скоропадських. Від приватних осіб та Головної управи колишніх вояків Української дивізії Української національної армії в США до ЦДІАЛ надійшло 132 папки неописаних документів вагою 355 кг.

Зібрання родового архіву Скоропадських у ЦДІАК отримало Свідоцтво № 1 про включення до Державного реєстру культурних цінностей.

З метою виявлення і взяття на облік унікальних документів переглянуто майже 34 тис. од. зб. різних видів документів, що загалом перевищило заплановані обсяги, але вдвоє менше, ніж у 2005 році. В результаті перегляду виявлено 1587 од. зб. унікальних документів з паперовою основою. Анотовані переліки документів, що підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, подали ЦДАМЛМ, Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Тернопіль­ської, Черкаської областей. Попередній аналіз масивів документів, ідентифіко­ваних як унікальні, засвідчує наявність низки серйозних питань, що потребують невідкладного вирішення, передусім - на концептуальному, теоретичному й організаційному рівнях. Цілком очевидна необхідність залучення спеціалістів УНДІАСД та фахівців НАН України до експертизи результатів цієї роботи.

Попри певні позитивні зрушення, в цілому проблеми збереженості документів НАФ загострюються. Поки що не дали очікуваних позитивних результатів заходи, передбачені розпорядженням Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп, а також Державною програмою розвитку архівної справи на 2006-2010 роки.

Через незадовільне фінансування архівної сфери залишаються невирішеними питання матеріально-технічного оснащення державних архівів, забезпечення їх придатними для зберігання приміщеннями. Три центральних державних архіви (ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАМЛМ) не мають власної матеріальної бази. Дев’ять державних архівів центрального та обласного підпорядкування як і раніше розміщуються в колишніх культових будівлях. Повністю вичерпано можливості для приймання документів на зберігання у восьми державних архівах: ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархівах Закарпатської, Київської, Полтавської, Тернопільської, Харківської областей, міст Києва і Севастополя. Сховища ще у 10-ти державних архівах заповнені на 90–99%. Водночас держархіви областей здають в оренду юридичним і фізичним особам 6570,86 кв. м площ, що становить майже 6 % від загальної площі приміщень.

З причин відсутності фінансування вкрай повільно ведеться реконструкція приміщень, наданих держархівам Закарпатської, Івано-Франківської областей, не розпочато реконструкцію приміщень і ремонт корпусу № 1 у Держархіві Харківської області, незавершеним лишається будівництво архівів Київської, Тернопільської областей і м. Севастополя. У 2006 р. архівні відділи райдерж­адміністрацій і міських рад отримали вдвоє менше додаткових приміщень, аніж було заплановано.

Значна кількість архівних будівель потребує капітального ремонту. Неухильно зростає кількість архівних споруд, технічний стан яких є аварійним. Не проведено заплановані ремонтні роботи архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад Вінницької (11), Дніпропетровської (2), Закарпатської (2), Львівської (2), Миколаївської (3), Харківської (5), Хмельницької (5) областей, м. Севастополя (2).

Рівень пожежної захищеності більшості архівних приміщень не відповідає нормативним вимогам. Половину архівних будівель й досі не оснащено пожежною сигналізацією.

Не забезпечує гарантованої збереженості документів НАФ рівень захищеності архівних будівель і архівосховищ. Лише половину (31 із 72) будівель держархівів забезпечено постами позавідомчої охорони.

Невідкладного вирішення потребує також проблема оснащення архівних приміщень сучасними системами вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічними засобами для дезінсекції, дезінфекції, знепилювання документів. Нагальними є питання біозахисту документів і засобів їх зберігання, а також відновлення документів із біоушкодженнями, виникнення яких зумовлюється постійним порушенням температурно-вологісного режиму в архівосховищах.

За умов зростання ризику виникнення надзвичайних ситуацій різного ступеня, спричинених загальним станом матеріально-технічної бази архівних установ, природними та іншими чинниками, особливо важливим стає збільшення обсягів страхового копіювання документів НАФ. Загальний перелік справ, на які мають бути створені страхові копії, включає 2,5 млн. од. зб. Створення страхового фонду унікальних і особливо цінних документів неможливе без відновлення діяльності і нарощування потужностей лабораторій з виготовлення мікрофільмів, сучасного обладнання і високоякісних матеріалів, достатньої кількості фахівців. На сьогодні через відсутність коштів для заміни технічно зношеного і морально застарілого обладнання переважна більшість страхових копій виготовляється лише завдяки участі держархівів у міжнародних проектах. Загрозливо виглядає тенденція зменшення обсягів страхового копіювання документів: у 2006 р. цей показник загалом по галузі зменшився удвічі, а в центральних архівах - утричі порівняно з минулорічними обсягами.

Тривожно і промовисто виглядає абсолютно нова проблема, з якою зіштовхнувся поки що лише один архів: нещодавно Держархівом Житомирської області виявлено серйозні пошкодження документів НАФ - тор, переда­них у тимчасове користування місцевій єврейській громаді.

До нових, незнаних раніше, загроз збереженості документів НАФ слід віднести й безпрецедентно цинічне фальшування документів самими архівістами. У Державному архіві Харківської області виявлено факти такого фальшування шляхом вилучення одних документів із справ і вмонтування замість них інших, виготовлених на оригінальному папері, але сучасними засобами і написаних за старим правописом (але з характерними орфографічними помилками). Метою підроблення документів було постачання зарубіжного замовника необхідною йому інформацією для позитивного вирішення майнових або спадкових судових справ.

Жодним чином не знімається з порядку денного загроза викрадення документів (передусім - “внутрішнім злодієм”) на тлі вибухового зростання попиту на архівні документи на “чорних ринках”.

Таким чином, катастрофічний стан матеріально-технічної бази архівних установ, спричинений недостатнім фінансуванням архівної сфери, з одного боку, і неготовність архівістів всупереч професійній етиці та чинному законодавству, протистояти ризикам, що спричинюються або зовнішніми, або внутрішніми факторами, з іншого, - усе це створює серйозну загрозу збереженості документів НАФ. Одним із кардинальних шляхів розв’язання нагальних проблем галузі є вирішення питання щодо фінансування Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 рр.ІІ. Формування Національного архівного фонду. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

Архівні установи України у 2006 р. загалом забезпечили поповнення Національного архівного фонду документами, які відображають економічне, соціально-політичне і духовне життя суспільства.

У 2006 р. на постійне зберігання надійшло 772025 од. зб., у тому числі: 498544  управлінської документації; 5232 од. зб. науково-технічної документації; 14842 од. зб. кіно-, відео-, фото-, фонодокументів; 4010 од. зб. (та 46299 документів) особового походження, 249397 од. зб. з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Тривала робота з приймання документів органів державної влади та інших центральних установ: до ЦДАВО надійшла 9361 справа від 16-ти фондоутворювачів, серед яких документи Верховної Ради УРСР за 1986-1995 рр., Ради Міністрів УРСР за 1990-1991 рр., Верховного суду УРСР за 1977-1993 рр., Державного комітету УРСР зі статистики за 1983–1985 рр., ЦВК за 2005-2006 рр. тощо.

У прийманні на державне зберігання науково-технічної документації провідна роль належала ЦДНТА: прийнято на державне зберігання 5098 од. зб.

Серед фондів, які надійшли на зберігання, - документи з будівництва газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород, з історії розвитку газопроводу Ямб ург – Тула. Значний інтерес представляють передані АО “ЦНДІТмаш” документи технологічного обладнання для спеціальних способів лиття та термічної обробки металу. Звіти науково-дослідних робіт ЗАО “ПромбудНДІпроект” м. Харкова за 1939-1986 рр. надають можливість простежити розвиток наукових досліджень у галузі промислового будівництва.

Тривало планомірне приймання на державне зберігання кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів. ЦДКФФА прийняв 86% фоно- і 32% фотодокументів. Упродовж року до архіву надійшли документи від постійних джерел формування НАФ: Української студії телевізійних фільмів, Національної телевізійної компанії України, Акціонерного товариства закритого типу Української незалежної ТВ-корпорації, ТРК “Київ”.

Провідне місце в комплектуванні документами особового походження належало ЦДАМЛМ, що прийняв 13,8 тис. документів видатних діячів літератури і мистецтва України, з них із-за кордону надійшли фонди диригента Євгена Садовського (США), геолога, українознавця Любові Дражевської (США), поета, прозаїка Віталія Коротича (Росія), українського поета, перекладача Арсентія Струка (Росія).

Значно перевиконали планові завдання з приймання управлінської документації держархіви Вінницької, Запорізької, Луганської, Івано-Франківської, Рівненської областей, з приймання документів особового походження - держархіви Вінницької, Кіровоградської, Тернопільської, Харківської, Херсонської областей, з приймання фотодокументів - держархіви Автономної Республіки Крим, з приймання відеодокументів - Держархів Черкаської області.

Архівні установи забезпечили приймання виборчої та іншої документації з виборів народних депутатів України та виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

З виборів народних депутатів України на державне зберігання прийнято 5893 од. зб. документів постійного зберігання, 2152 од. зб. з особового складу.

До державних і трудових архівів прийнято 40953 од. зб. виборчої документації тимчасового строку зберігання та 529 тонн виборчих бюлетенів, контрольних талонів, списків виборців, відкріпних посвідчень.

Від штабів, партій, ЗМІ прийнято на державне зберігання 64 од. зб. управлінської документації, 40 од. обл. кінодокументів, 446 од. зб. Фотодокументів, 20 од. зб. фонодокументів, 168 од. обл. відеодокументів, 701 од. зб. агітаційної документації.

За ініціативою архівістів зібрано 520 од. зб. фотодокументів виборчих перегонів 2006 року, 665 од. обл. відеодокументів, 10 од. зб., 344 документа Інтернет-ресурсів, 3699 од. зб. агітаційних матеріалів. Активна робота щодо ініціативного документування подій, пов’язаних із виборами, була проведена ЦДКФФА, держархівами Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернігівської областей.

З місцевих виборів на державне зберігання прийнято 78819 од. зб. документів постійного зберігання, 13963 од. зб. з особового складу.

До державних архівів прийнято 133292 од. зб. виборчої документації тимчасового строку зберігання та 2580 тонн виборчих бюлетенів, контрольних талонів, списків виборців, відкріпних посвідчень.

Як і під час президентських перегонів, від штабів, партій, ЗМІ прийнято на державне зберігання незначну кількість документів: 48 од. зб. управлінської документації, 122 од. зб. фотодокументів, 519 од. зб. агітаційної документації.

Силами архівістів зібрано 311 од. зб. фотодокументів, 23 од. зб. фонодокументів, 22 од. обл. відеодокументів, 2139 од. зб. агітаційної документації. Активна робота з ініціативного документування подій, пов’язаних із виборами, проводилася Держархівом в Автономній Республіці Крим, держархівами Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Хмельницької, Чернігівської областей.

Найбільшу кількість документів тимчасового строку зберігання з виборів народних депутатів України та місцевих виборів прийнято до держархівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Черкаської областей та м. Києва.

Разом із ЦВК Держкомархів підготував Порядок передавання виборчої та іншої документації виборчих комісій та комісій із всеукраїнського та місцевих референдумів на зберігання до архівних установ, який було затверджено постановою ЦВК від 10.03.2006 № 885.

З метою надання допомоги архівним установам Держкомархів рекомендував для використання в роботі методичні рекомендації “Організація роботи щодо приймання, фондування та обліку виборчої документації в архівних установах Вінницької області”, підготовлені Держархівом Вінницької області та схвалені Методичною комісією Держкомархіву.

Протягом 2006 року держархівами описано документи з виборів Президента України 2005 року: 593 од. зб. постійного зберігання, 80 од. зб. з особово­го складу, що надійшли від виборчих комісій, 77 од. зб. управлінських докумен­тів, що надійшли від штабів партій, ЗМІ, 15 од. зб. кінодокументів, 313 од. зб. фотодокументів, 147 од. обл. відеодокументів, 26 од. зб. Інтернет-ресурсів, 499 од. зб. агітаційної документації, зібраних архівістами.

Закінчили роботу з укладання нових списків юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, а також списків юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ архівні установи Вінницької, Івано-Франківської, Харківської, Черкаської областей, м. Києва.

Експертно-перевірні комісії державних архівів схвалили описи на 478094 справи управлінської документації, що перевищує планові показники на 14%, та погодили описи на 6234 справи з особового складу. Погоджено також 12879 номенклатур справ установ – джерел формування НАФ і 2586 номенклатур справ установ, у діяльності яких не утворюються документи НАФ.

Значно перевиконали планові показники зі схвалення описів справ на управлінську документацію Держархів у Автономній Республіці Крим, держ- архіви Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Полтавської, Харківської, Черкаської областей.

На підставі проведеної архівними установами експертизи цінності документів з НАФ вилучено 5642 справи.

У 2006 р. було посилено керівництво і контроль за роботою архівних, діловодних, експертних служб установ – джерел формування держархівів. Держкомархів перевірив роботу ЕПК галузевого державного архіву Міністерства оборони України, стан роботи із джерелами формування НАФ держархівів Черкаської та Київської областей.

Архівні установи здійснювали комплексні, тематичні і контрольні перевіряння роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ і організацій. Було проведено 3217 комплексних, 2531 тематичних, 2386 контрольних перевірок. Значна робота проведена у цьому напрямку держархівами Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Харківської, Хмельницької областей.

За підсумками обстеження стану діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах і організаціях проводились обговорення на нарадах працівників, розроблено та затверджено плани заходів.

Держархівом Луганської області у 2006 р. завершено обласний огляд стану забезпечення збереженості документів НАФ у 736-ти установах. Держархівом Полтавської області проведено огляд стану діловодства та збереженості документів в установах охорони здоров’я – джерелах комплектування.

З метою поліпшення організаційно-правового стану архівних підрозділів і експертних комісій установ – джерел формування НАФ архівними установами протягом минулого року було погоджено 3881 положення про архівні підрозділи, 4189 положень про ЕК, 12351 номенклатуру справ.

Крім цього, було погоджено 496 положень про архівні підрозділи, 556 положень про ЕК, 2586 номенклатур справ установ, у діяльності яких не створюються документи НАФ.

Проведення цих організаційно-методичних заходів сприяло поліпшенню стану архівної справи й організації діловодства на підприємствах, в установах, організаціях. Так, 82% установ – джерел формування НАФ, які передають документи на державне зберігання, мають погоджені з ЕПК номенклатури справ, упорядковано і внесено до описів понад 4 млн. 690 тис. справ постійного зберігання (71% від їх загальної кількості) та понад 21 млн. 248 тис. справ з особового складу (76% від їх загальної кількості).

Окремі приміщення для зберігання документів мають 53% установ; кількість штатних працівників збільшилась у порівнянні з 2005 р. на 140,5 осіб.

З метою надання організаційно-методичної допомоги підконтрольним установам архівні установи провели 1804 наради і семінари-практикуми з працівниками архівних підрозділів, членами експертних комісій, діловодних служб. При ЦДНТА, держархівах Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Херсонської, Чернігівської областей організовано постійно діючі курси підвищення кваліфікації. Державні архіви областей беруть участь у постійно діючих семінарах з діловодства й архівної справи, які організовано при центрах підвищення кваліфікації, вузах. ЦДНТА проведено виїздну нараду-семінар з представниками організацій і підприємств м. Кіровограда з питань забезпечення збереженості науково-технічної документації.

Значну роботу здійснено щодо забезпечення зберігання соціально значущих документів громадян. В Україні функціонують 699 трудових архівів (з них 133 є юридичними особами) та 18 приватних архівів. Протягом 2006 року було створено 237 трудових архівів. У трудових архівах зберігається 1 635 930 справ з особового складу та 43 657 справ тимчасового зберігання, працює 471 штатний працівник.

Для забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій архівним відділам райдержадміністрацій та міських рад виділено 2807,85 кв.м додаткових площ.

Разом з тим, у сфері формування НАФ та організації зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій не вдалося подолати низку негативних тенденцій та усунути недоліки.

Через відсутність вільних площ майже не комплектувалися держархіви Донецької, Закарпатської областей.

Не виконали планові завдання з приймання управлінської документації ЦДАГО, держархіви Закарпатської, Полтавської, Харківської областей, м. Севастополя.

Не забезпечили приймання документів особового походження держархіви Луганської, Львівської областей; аудіовізуальних документів – держархіви Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Чернівецької областей та м. Києва.

Не організували ініціативного документування перебігу виборчої кампанії 2006 р., іншої документації з виборів народних депутатів України та виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів держархіви Київської, Луганської, Чернівецької областей.

З різних причин (перевірки фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, призначення повторних виборів, розгляд справ у судах тощо) архівам не вдалося завершити прийом та описування документів з виборів 2006 р. Залишилися неописаними 12 тис.  документів постійного строку зберігання та близько 2 тис. з особового складу, що надійшли від виборчих комісій, 429 од.  зб. фотодокументів, 1102 од. зб. агітаційної документації, зібраних архівістами.

У 2006 р. не вдалося вирішити також проблему щодо передавання на державне зберігання документів, які зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій понад встановлені роки. На сьогодні кількість справ, що зберігаються в архівних підрозділах понад встановлені роки, складає майже 1 млн. 704 тис. справ. У 2006 р. їхня кількість у порівнянні з 2005 р. збільшилася майже на 46 тис. (або на 3%). Найбільші обсяги справ, що зберігаються в архівних підрозділах понад встановлені строки, зосереджено в Київській, Полтавській, Харківській, Чернівецькій областей, м. Київ.

Простежується тенденція до зменшення кількості джерел формування НАФ, які передають документи до державних і комунальних архівів. За станом на 01.12.2006 кількість установ – джерел комплектування управлінською документацією становить 34249, що на 29%  менше, ніж у 2000 р.

Остаточно не вирішена проблема створення мережі трудових архівів. Їхня кількість є недостатньою для забезпечення зберігання соціально значущих документів. Досі не створено жодного трудового архіву в Івано-Франківській області, лише два архіви функціонують у Харківській області.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconДержавний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області
Забезпечення збереженості та державний облік документів національного архівного фонду
Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconМатеріали 7 засідання президії ЦК профспілки працівників державних установ україни
...
Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconСистема архівних установ України

Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconДовідка татаринова людмила григорівна в о. голови Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ України
Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ України
Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconЗвіт Центрального комітету Профспілки працівників державних установ України про роботу в період з грудня 2010 р по листопад 2015 р
Центрального комітету Профспілки працівників державних установ України про роботу в період з грудня 2010 р по листопад 2015 р
Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconВиконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти адміністрації київського району харківської міської ради
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2013 році та завдання на 2014 рік
Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст iconВідділ рукописів Мирослава Дядюк
На основі архівних документів висвітлюється історія відділу руко­писів лннбу ім. В. Стефаника, формування та переміщення його фондів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка