Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара ЕнверівнаСкачати 326,22 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір326,22 Kb.

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Акпинар, Лємара Енверівна. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Акпинар ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т". – Київ : Слово, 2014. – 285, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 278-286. – ISBN 978-966-194-170-9

 2. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика в умовах вищого навчального закладу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. С. О. Нікітчиної ; [Т. Т. Андреєва, Г. В. Бєлєнька [та ін.] ; ; відп. за вип. Кальченко Н.]] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Слово, 2014. – 365 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-173-0

 3. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 151 с. – Бібліогр.: с. 150-151. – ISBN 978-617-620-122-9

 4. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік / Нац. акад. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: О. М. Топузов, Д. Д. Березівська, Н. М. Бібік [та ін.]]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 319 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 5. Гера, Тетяна. Тренінгова методика проведення лабораторних, семінарських і практичних робіт із загальної психології як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів : монографія / Тетяна Гера ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Марія Усик] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2013. – 243 с. – (Університетська бібліотека : сер. заснована в 2001 р.). – Бібліогр.: с. 220-240. – ISBN 978-966-384-301-8

 6. Горбатюк, Оксана Василівна. Науково-методична спадщина Миколи Лисенка : монографія / О. В. Горбатюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2013. – 206 с. – Бібліогр.: с. 168-206. – ISBN 978-617-608-041-1

 7. Горшкова, Лілія Михайлівна. Формування дослідницької компетентності з ботаніки і фізіології рослин у майбутніх учителів біології : монографія / Л. М. Горшкова, Л. В. Коваль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 175 с. – Бібліогр.: с. 171-175

 8. Грінченко, Борис Дмитрович. Зібрання творів : Педагогічна спадщина. Кн. 1 / БорисГрінченко ; [кер. проекту, голова ред. ради: Огнев'юк В. О. ; ред. рада: Хоружа Л. Л. [та ін.] ; упоряд. Олена Мислива [та ін.] ; передм., коментарі, примітки: Яременко В. В. ; художнє оформ. Нестерової Т. В.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 551 с. – ISBN 978-617-658-000-3. – ISBN 978-617-658-001-0 (Кн. 1)

 9. Гук, Орест Васильович. Розвиток ідей освіти молоді в педагогічній спадщині Григорія Ващенка : монографія / Орест Гук ; [голов. ред. Ірина Невмержицька] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 231 с. – Бібліогр.: с. 185-207. – ISBN 978-966-384-310-0

 10. Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах XXI століття : монографія / за ред. О. М. Тридіда ; [кол. авт.: М. С. Дороніна, Г. Ф. Вечорко та ін.] ; ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи НБУ. Львів. ін-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 323 с. – ISBN 978-966-484-172-3

 11. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали IV щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: Огнев'юк В. О. [та ін.]]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 280 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 12. Дрєпіна, Ольга Борисівна. Практикум шкільного репертуару : метод. рек. для студ. напряму підготовки "Музичне мистецтво (Художня культура)" ден. форми навч. / О. Б. Дрєпіна, С. П. Федоріщева ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 77 с. – Бібліогр.: с. 62-65

 13. Дудник, Надія Зеновіївна. Сучасні технології дошкільного виховання : курс лекцій : [навч.-метод. посіб.] / Н. З. Дудник ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-384-280-6

 14. Економічне виховання учнівської молоді: питання освітнього простору і культури : навч.-метод. посіб. / О. Т. Шпак, М. М. Баб'як, С. Д. Булавенко, В. І. Терес ; [наук. ред. М. В. Вачевський ; ред. М. Маркова ; голов. ред. І. Невмержицька] ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 421 с. – Бібліогр.: с. 416-421. – ISBN 978-966-384-300-1

 15. Енциклопедія некрополезнавства / [авт.-упоряд. В. О. Жадько ; ідея та концепція вид. Віктора Жадька ; дизайн обкл. Жадько Віктор і Набока Ганна]. – Київ : Преса України, 2013. – 704, [3] с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-966-472-129-2

 16. Збірник навчальних програм зі спеціальності "Дошкільна освіта" / відп. ред. М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [за ред. Курка Олександра Івановича]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 369 с. – Бібліогр.: с. 367-369

 17. Здоров'язберігаючі технології навчання: психогігієнічні аспекти впровадження у молодшому шкільному віці : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. ун-тів і слухачів курсів післядиплом. освіти / М-во охорони здоров'я України, М-во освіти і науки України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; [уклад. О. М. Карабан [та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2014. – 220 с. – Бібліогр.: с. 205-220. – ISBN 978-966-400-310-7

 18. Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. орг. "Благодійний фонд ім. К. Д. Ушинського", Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: Огнев'юк В. О. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 278 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 19. Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (Київ). Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. Вип. № 1 (10) / Ін-т обдарован. дитини НАПН України ; голов. ред.Волощук І. С. ; заст. голов. ред.: Камишин В. В.; чл. редкол.: Бурда М. І.Ю Топузов О. М., Ляшенко О. І. [та ін.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2013. – 333 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 20. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (Київ). Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. Вип. 1 (8) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Нац. акад. пед. наук України ; [наук. рада: Кремень В. Г., Луговий В. І., Зязюн І. А., Ничколо Н. Г., Філіпчук Г. Г. ; редкол.: Л. Б. Лук'янова, С. В. Зінченко, Баніт О. В.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 283 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-597-280-10

 21. Календар класного керівника на 2013-2014 навчальний рік : посіб. для вчителя / [авт.: Вірослав Блашків, Микола Галів, Уляна Галів, Світлана Дацьо [та ін.] ; голов. ред. Ірина. Невмержицька ; ред. Ніна Хом'як ; упоряд. Юрій Кишакевич]. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 168 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-384-261-5

 22. Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік : посіб. для вчителя / [авт.: Вірослав Блашків, Микола Галів, Уляна Галів, Володимир Галик [та ін.] ; голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Іванна Біблій ; упоряд. Юрій Кишакевич]. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 218 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-384-308-7

 23. Калуська, Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : у 3 т. Т. 1. Загальні питання педагогіки : Видатні українські педагоги. Інновації в системі дошкільної освіти. Науково-методична робота в дошкільному навчальному закладі / Любомира Калуська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 695 с. – ISBN 978-966-286-027-6

 24. Калуська, Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : у 3 т. Т. 2. Авторські програми : Народні ремесла. "Гуцульщинознавство". "Бережи здоров'я змалку". "Дитина в довкіллі". "Дитина і казка". "Соняшник": ранній вік. "Соняшник": дошкільний вік. "Соняшник": навч.-метод. посіб. / Любомира Калуська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 715 с. – Бібліогр.: с. 705-715. – ISBN 978-966-286-028-3

 25. Калуська, Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : у 3 т. Т. 3. Навчально-методичне забезпечення розвитку і виховання дітей дошкільного віку : Розвиток тіла. Розвиток душі. Розвиток розуму / Любомира Калуська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 739 с. – ISBN 978-966-286-029-0

 26. Калуська, Любомира Василівна. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку "Соняшник" / Любомира Калуська ; [кер. проекту Б. Фенюк ; голов. ред. І. Дворницька ; завідувачка ред. Т. Ухіна ; ред.: С. Карімова ; літ. А. Семенова ; обкл. О. Курило]. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 144 с. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – ISBN 978-966-634-721-6

 27. Калуська, Любомира Василівна. Навчально-методичний посібник "Соняшник" до комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку "Соняшник" / Любомира Калуська ; [кер. проекту Б. Фенюк ; голов. ред. І. Дворницька ; завідувачка ред. Т. Ухіна ; ред.: С. Карімова ; літ. А. Семенова ; обкл. О. Курило]. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 199 с. – Бібліогр.: с. 191-199. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – ISBN 978-966-634-731-5

 28. Кемінь, Володимир Петрович. Порівняльна педагогіка : курс лекцій / В. Кемінь, О. Невмержицька, А. Чех ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Ніна Хом'як] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 319 с. – Бібліогр.: с. 252-256

 29. Козак, Людмила Василівна. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : монографія / Л. В. Козак ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 599 с. – Бібліогр.: с. 560-599. – ISBN 978-966-2748-45-1

 30. Комунікативна культура суб’єктів навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів : метод. посіб. / [авт. кол.: В. С. Болгарина, В. А. Григор'єва [та ін.] ; наук. ред. В. І. Свистун ; ред. В. І. Григор'єва ; відп. за вип. І. А. Донченко]] ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, ДПТНЗ Дніпродзержин. центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів". – Київ : Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, 2013. – 94 с.

 31. Коршевнюк, Тетяна Валеріївна. Природознавство. 5 клас : кн. для вчителя / Т. В. Коршевнюк, О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий. – Київ : Генеза, 2013. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158-159. – ISBN 978-966-11-0294-0

 32. Кушнірук, Світлана Анатоліївна. Проблемний урок біології в 11-му класі : Розділ Генетика : наук.-метод. посіб. / С. А. Кушнірук, Н. М. Боровик, К. І. Кушнірук. – Київ : [б. в.], 2013. – 127 с. : іл. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2379-90-7

 33. Линник, Юрій Михайлович. Засоби дистанційного навчання : інформ.-метод. рек. для слухачів закладів післядиплом. пед. освіти / Ю. М. Линник ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – 45 с. – Бібліогр.: с. 43-45

 34. Листопад, Наталія Петрівна. Цікава математика для дошкільнят : навч. посіб. для дітей старш. дошкіл. віку / Наталія Листопад ; [худож.: Світлана Грамм, Анастасія Шукевич]. – Київ : Освіта , 2014. – 96 с. – (Готуємося до школи в дитячому садочку і вдома). – ISBN 978-617-656-297-9

 35. Литвин, Андрій Вікторович. Методологічні засади поняття "педагогічні умови" : на допомогу здобувачам наук. ступеня / А. В. Литвин ; [відп. за вип. Б. Корпан] ; Львів. наук.-практ. центр Інституту проф.-техн. освіти НАПН України. – Львів : Сполом, 2014. – 76 с. – Бібліогр.: с. 66-72. – ISBN 978-966-665-936-4

 36. Макаренко, Лілія Василівна. Організація театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. 6.010101 Дошкільна освіта / Лілія Макаренко ; М-во освіти і науки України. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 254 с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 224-238. – ISBN 978-966-2261-67-7

 37. Макарчук, Наталія Олексіївна. Особистісна саморегуляція підлітків з порушеннями розумового розвитку : монографія / Н. О. Макарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Фенікс, 2014. – 446 с. – Бібліогр.: с. 364-415. – ISBN 978-966-136-163-7

 38. Маслова, Наталия Владимировна. Рифы и паруса образования / Н. В. Маслова ; [науч. ред. Б. А. Астафьев ; дизайн С. А. Самсонова] ; Рос. акад. естеств. наук. Отд-ние ноосфер. образования, Крым. акад. ноосфер. образования и науки, Севастоп. акад. наук. – Москва : НАНО ; Севастополь : КНАНО, 2014. – 27, [1] с. – Библиогр.: с. 25-26. – ISBN 978-5-901844-29-8

 39. Матвєєва, Ольга Вікторівна. Сучасне музичне мистецтво : метод. рек. до самост. роботи студ. (за кредит.-модул. системою) / О. В. Матвєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. Ін-т філології та соц. комунікацій. – [Бердянськ] : Ткачук О.В., 2013. – 99 с. – Бібліогр.: с. 58-60. – ISBN 978-966-2261-55-4

 40. Моштук, Василь. Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для підготов. фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" напряму підготовки 6.010100 ПМСО. "Трудове навчання" / Василь Моштук, Володимир Терес ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Марія Усик ; відп. за вип. Оршанський Леонід Володимирович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 204 с. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-384-259-2

 41. Нісімчук, Андрій Сергійович. Технологія інноваційної освіти : монографія / Андрій Нісімчук, Олег Падалка ; [кер. проекту А. С. Нісімчук] ; Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 452 с. – Бібліогр.: с. 433-451. – ISBN 978-617-517-173-8

 42. Олефір, Ольга Іванівна. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [ш], [ж], [ч], [дж], та звукосполучення [шч] дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Ольга Олефір, Алла Патинка, Людмила Федорович ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; художнє оформ. Л. Ю. Алєєва ; дизайн обкл. В. С. Засенко]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 270 с. – Бібліогр.: с. 267-270. – ISBN 978-966-191-155-9

 43. Олійник, Віктор Васильович. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях : наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник. – Київ : А. С. К., 2013. – 312 с. – Бібліогр.: с. 148-149. – ISBN 978-966-2251-18-0

 44. Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. порадник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Департамент заг. серед. та дошк. освіти, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України ; [авт.-упоряд. І. Н. Євтушенко [та ін.] ; ред. Мирослава Бацай]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2014. – 418 с. – (Серія "Школа майбутнього"). – Бібліогр.: с. 226-233. – ISBN 978-966-399-391-1 (серія). – ISBN 978-966-399-573-1

 45. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; за ред.: Василя Кременя, Тадеуша Левовицького та ін. ; [наук. Рада: Василь Кремень та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2013. – 459 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2748-31-4

 46. Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. 6.010102 "Початкова освіта" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [упоряд. Бахмат Наталія Валеріївна]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 77 с. – ISBN 978-617-620-125-0

 47. Педагог-физик XXI века. Основы формирования профессиональной компетентности / [авт.: П. С. Атаманчук, К. Г. Никифоров, А. А. Губанова, Н. Л. Мыслинская ; ред. И. А. Стрельцов] ; Мин-во образования и науки РФ, Калуж. гос. ун-т им. К. Є. Циолковского, М-во образования и науки Украины, Каменец-Подол. нац. ун-т им. И. Огиенко. – Калуга ; Каменец-Подольский : Изд-во КГУ им. К. Э. Циолковского, 2014. – 268 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-5-88725-341-1

 48. Подольська, Олександра Михайлівна. Біоадекватна методика викладання української мови : поурочні розробки до уроків морфології (6-7 кл.) / О. М. Подольська ; Крим. акад. ноосфер. освіти і науки, Севастопольська акад. наук. – Одеса ; Севастополь : КАНОН, САН, 2013. – 78 с. – (Серія "Бібліотека ноосферного вчителя"). – Бібліогр.: с. 76

 49. Потапчук, Тетяна Володимирівна. Формування морально-духовних цінностей старшокласників у хоровому колективі : монографія / Т. В. Потапчук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 175 с. – Бібліогр.: с. 121-134. – ISBN 978-617-527-082-0

 50. Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посіб. / [авт.: Л. О. Базиль, Н. І. Боринець [та ін.] ; заг. ред.: В. І. Ковальчук, Л. О. Базиль] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 82 с. – Бібліогр.: с. 78-80

 51. Роман, Сергій Володимирович. Теоретико-методологічні основи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти : монографія / С. В. Роман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 459 с. – Бібліогр.: с. 390-454. – ISBN 978-966-617-332-7

 52. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури : монографія / Світлана Сисоєва ; Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 399 с. – Бібліогр.: с. 271-301. – ISBN 978-966-2748-44-4

 53. Українська мова. 5 клас : І семестр : за підруч. О. В. Заболотного, В. В. Заболотного / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько [та ін.] ; ред. Є. П. Голобородько. – Харків : Основа, 2013. – 126 с. – (Серія "Мій конспект" : заснована 2008 року). – ISBN 978-617-00-1869-4

 54. Українська мова. 5 клас : І семестр : за підруч. О. Глазової / [Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько [та ін.] ; голов. ред. Є. П. Голобородько]]. – Харків : Основа, 2013. – 118 с. – (Серія "Мій конспект" : заснована 2008 року). – ISBN 978-617-00-1870-0

 55. Українська мова. 5 клас : ІІ семестр : за підруч. О. В. Заболотного, В. В. Заболотного / [Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько [та ін.] ; ред. Є. П. Голобородько]]. – Харків : Основа, 2013. – 132 с. – (Серія "Мій конспект" : заснована 2008 року). – ISBN 978-617-00-1893-9

 56. Українська мова. 5 клас : ІІ семестр : за підруч. О. Глазової / [Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько [та ін.] ; за ред. Є. П. Голобородько]]. – Харків : Основа, 2013. – 134 с. – (Серія "Мій конспект" : заснована 2008 року). – ISBN 978-617-00-1895-3

 57. Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, державний вищий навчальний заклад (Київ). Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. Вип. 9 (22). Ч. 2. Психологія / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти НАПН України ; [голов. ред. В. В. Олійник ; заступ. голов. ред.: Т. Є. Бойченко, Є. Р. Чернишова ; редкол.: О. Л. Ануфрієва, Н. М. Бібік, С. І. Болтівець та ін.]. – Київ : Атопол, 2013. – 404 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 58. Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2013 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т перепідготовки та підвищення кваліфікації ; [редкол.: Андрущенко В. П. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 266 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 59. Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. І семестр / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [за ред. А. М. Фасолі]. – [Рівне] : Волинські обереги, 2013. – 194 с.

 60. Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. ІІ семестр / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [за ред. А. М. Фасолі]. – [Рівне] : Волинські обереги, 2013. – 207 с.

 61. Якименко, Світлана Іванівна. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Я. Чепіги (кінець XIX - початок XX століття) : монографія / С. І. Якименко, О. Л. Щербакова ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Слово, 2014. – 192, [1] с. – (Педагогічна серія "Історичними стежинами"). – Бібліогр.: с. 170-193. – ISBN 978-966-194-159-4

Автореферати дисертацій

 1. Голуб, Тетяна Петрівна. Організація науково-дослідної роботи студентів технічних університетів Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Голуб Тетяна Петрівна ; наук. кер. В. І. Бобрицька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2013. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20

 2. Денисенко, Світлана Миколаївна. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Денисенко Світлана Миколаївна ; наук. кер. М. А. Мелешко ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 3. Олійник, Юлія Олександрівна. Розвиток економічних знань учнів у вітчизняних навчальних закладах (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник Юлія Олександрівна ; [наук. кер. Штефан Людмила Андріївна] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 4. Сорока, Олександра Олександрівна. Адміністративно-правовий статус приватного вищого навчального закладу : автореф. дис. канд. ... юрид. наук : 12.00.07 / Сорока Олександра Олександрівна ; наук. кер. В. Г. Гриценко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 5. Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі І ступеня : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Цимбалару Анжеліка Дмитрівна ; наук. консультант Бібік Н. М. ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2014. – 41 с. – Бібліогр.: с. 33-38

 6. Черчата, Лідія Михайлівна. Організація самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів вищих педагогічних закладів в умовах застосування інформаційних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Черчата Лідія Михайлівна ; наук. кер. Л. О. Хомич ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Київ : [б. в.], 2013. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18-21

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Клопота, Євгений Анатолійович. Тренінг самопізнання та саморозвитку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. А. Клопота ; [ред. О. А. Клопота] ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-966-599-427-5

 2. Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості / НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. З. Г. Кісарчук. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 139 с. – Бібліогр.: с. 121-130. – ISBN 978-966-189-221-6

 3. Немеш, Олена Миколаївна. Інтернет-технології в психологічній практиці : посібник / О. М. Немеш ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2014. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-249. – ISBN 978-966-194-172-3

 4. Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті : монографія / [авт. кол.: М.-Л. А. Чепа, В. Ф. Маценко та ін.] ; за ред. М.-Л. А. Чепи ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.]; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a., 2013. – 219 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-223-0

 5. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія / [авт. кол.: С. Д. Максименко, Л. В. Дзюбко та ін.] ; за ред. С. Д. Максименка ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.], ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – 399 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-252-0

 6. Психологічний супровід становлення суб'єкта економічної соціалізації : метод. рек. батькам та педагогам / [І. К. Зубіашвілі, Н. М. Дембицька та ін.] ; за ред. О. В. Лавренко ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 69 с. – Бібліогр.: с. 68-69. – ISBN 978-966-189-196-7

 7. Психологія спорту : навч.-метод. посіб. / [Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій ; наук. ред. та відп. за вип. Н. П. Зубалій] ; М-во освіти і науки, молоді та . – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 231 с. – Бібліогр. у кінці розд. – Автори зазнач. на звороті тит. арк.

 8. Тлумачний словник-мінімум з психології (англо-українсько-російський) = Psychological explanatory thesaurus : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; наук. ред. О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. – 257 с. – ISBN 978-966-434-309-8

 9. Хохліна, Олена Петрівна. Загальна психологія : хрестоматія : навч. посіб. / О. П. Хохліна, І. В. Кущенко, М. О. Гребенюк. – Київ : Істина, 2013. – 731 с. – ISBN 978-966-138-001-0

 10. Чепа, Мирослав-Любомир Андрійович. Етнопсихологічний дискурс глобалізації : монографія / М.-Л. А. Чепа ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 103 с. – Бібліогр.: с. 96-103. – ISBN 978-966-189-220-9

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Акмеологія - наука ХХІ століття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 30 трав. 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. наук ; редкол.: Огнев'юк В. О. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 510 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 2. Бібліотечне спілкування як чинник якості обслуговування : метод. рек. / Упр. культури Черкас. облдержадмін., Обл. універсал. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка Черкас. облради ; [матеріал підготували Л. С. Шумко ; ред. Г. С. Круглякова ; відп. за вип. К. С. Бугаєнко]. – Черкаси : [б. в.], 2013. – 21 с.

 3. Етикет : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко, М. О. Панкова, худож.- ілюстр. Г. В. Беззубова, худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 316, [1] с. – (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія : заснована у 2013 р.). – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-6296-3

 4. Завірюха Лідія Андріївна : бібліогр. покажч. друк. наук. пр. та газет. публікацій : до ювілею / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Завірюха Лідія Андріївна ; бібліогр. ред. Углова О. В.]. – Київ : Талком, 2013. – 54 с. : фотогр. – (Серія "Ювіляри НАПН України")

 5. Інформаційно-нормативний збірник на допомогу методистам з бібліотечних фондів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України. – Київ : ІІТЗО, 2013. – 64 с.

 6. Кузьмінський Анатолій Іванович: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [наук. ред. Н. Г. Ничкало ; уклад.: Л. І. Синявська, К. В. Касярум, О. З. Силка ; відп. за вип.: Н. А. Тарасенкова, Г. М. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – 111 с. : портр. – (Серія Бібліографія вчених України ; вип. 5)

 7. Морзе, Наталія Вікторівна. Сходинки до інформатики : кн. для учня 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, Н. А. Саражинська ; [відп. за вип. Ю. О. Корбуш ; ред. І. П. Медведовська ]. – Київ : Школяр, 2013. – 183, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-1650-20-5

 8. Надія Олександрівна Данилевська : бібліогр. покажч. / [упоряд. Н. Дігтяренко ; ред. Н. Поклад]. – Київ : Арт Економі, 2014. – 23, [1] с.

 9. Рубан, Юрій Дмитрович. Результативность научной и педагогической деятельности: трудолюбие и способность, высокие моральные качества / Ю. Д. Рубан ; [відп. за вип. О. І. Кириленко]. – Харьков : Эспада, 2014. – 296 с. – Бібліогр.: с. 278-281. – ISBN 978-966-456-094-5

 10. Справи життя : біобібліогр. покажч. Віктора Проскурякова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [ідея обкл. Андрія Хіра ; літ. редагування Ірини Лонкевич ; опрацювання іл. Уляни Келеман]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 39, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-617-607-420-5

 11. Срібняк, Ігор Володимирович. Історія журналістики (XVII-XX ст.) / Ігор Срібняк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 303, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-300. – ISBN 978-966-2410-45-7. – ISBN 978-966-518-630-4

 12. Столетья вестник беспристрастный. Т. 5. Экономика библиотечного дела: от госбюджета к хозрасчёту / гл. ред. С. Самсонов ; ред.-сост. Владимир Клюев ; отв. за вып. Елена Тихонова. – Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. – 479 с. – Юбилейная книжная серия, посвящённая 100-летию журнала "Библиотека". – ISBN 978-5-906104-04-5

 13. Читання в Україні : результати дослідж. читацьких звичок та ставлення до читання, проведеного у 2013-2014 рр. – [Б. м.] : [б. в.], [2014?]. – 32 с.

Автореферати дисертацій

 1. Польовик, Світлана Миколаївна . Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції "Фонд президентів України" як спеціалізованого документного фонду : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Польовик Світлана Миколаївна ; [наук. кер. Удовик Володимир Миколайович] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2013. – 15 с. – Бібліогр.: с. 12-13

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Бондарь, Александр Александрович. Энциклопедия несознательного украинца = Енциклопедія несвідомого українця / Александр Бондарь. – Киев : Казка, 2013. – 879 с. – ISBN 978-617-545-025-3

 2. Куліченко, Володимир Вікторович. Філософія правової соціалізації (монографічний досвід міждисциплінарного дослідження) : [монографія] / Куліченко Володимир Вікторович, Куліченко Віктор Володимирович ; Одес. нац. мор. ун-т, Нац. авіац. ун-т. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 310 с. – Бібліогр.: с. 290-310. – ISBN 978-617-7123-77-3

 3. Філософський словничок Сергія Вакулишина / [уклад. С. Вакулишин]. – Київ : Світ успіху, 2014. – 54 с. – ISBN 978-966-8352-85-0

 4. Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення. VIII Шинкаруківські читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 черв. 2013 р. / НАН України, Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: Губерський Л. В. та ін.]. – Київ : Знання України, 2013. – 307 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-316-338-3

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Абрамович, Семен Дмитрович. Мовленнєва комунікація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Київ : Дмитра Бураго, 2013. – 458, [1] с. – ISBN 978-966-489-190-2

 2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : підручник / за заг. ред. В. Я. Настюка ; [кол. авт.: В. Я. Настюк, Ю. П. Битяк та ін. ; уклад. глосарія: В. В. Мартиновський, Л. В. Бардакова] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 471 с. – Бібліогр.: с. 433-439. – ISBN 978-966-458-554-2

 3. Гавриленко, Іван Миколайович. Соціальний розвиток : монографія / Гавриленко І. М., Недюха М. П., Усаченко Л. М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 478 с. – ISBN 978-617-7123-65-0

 4. Ікеда, Дайсаку. Діалоги. Японія і Україна - різні долі, спільні надії / Дайсаку Ікеда, Михайло Згуровський. – Київ : Генеза, 2013. – 269 с. – ISBN 978-966-11-0229-2

 5. Космарова, Надія Анатоліївна. Регіональна економічна безпека: теорія, методика, практика : [монографія] / Космарова Н. А. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 414 с. – Бібліогр.: с. 367-414. – ISBN 978-617-7123-98-8

 6. Нагороди України. Vivat, Україно! Відзнаки духу, доблесті та честі : літ.-публіцист., наук.-попул. та біогр. видання. Т. 1 / Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. досліджень НАН України, Нац. рейтинги України ; [упоряд. В. В. Болгов ; дизайн та художнє оформ. Болгов І. В.]. – Київ : Нац. рейтинги України, 2014. – 319 с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-966-1523-18-9

 7. Ніколаєнко, Наталія Олександрівна. Партологія : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Політологія" / Ніколаєнко Н. О., Орловський В. К., Шкуренко К. О. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 333 с. – Бібліогр.: с. 301-333. – ISBN 978-617-7123-83-4

 8. Плавич, Володимир Петрович. Проблеми сучасного праворозуміння : навч. посіб. / Володимир Плавич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [б. в.], 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 200-215. – До 150-річчя ун-ту присвячується. – ISBN 978-966-289-034-1

 9. Трудове право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [авт.: С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.]. – 5-те вид., допов. – Харків : Право, 2014. – 757, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-458-636-5

 10. Шевчук, Петро Іванович. Соціальна та гуманітарна політика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Петро Шевчук ; Львів. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 319 с. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-617-644-017-8

 11. Янчук, Артем Олександрович. Безпосереднє здійснення влади народом в Україні (конституційно-правовий аналіз) : [монографія] / А. О. Янчук ; Ін-т законодавства ВР України. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2014. – 489 с. – Авт. зазначений на обкл. – ISBN 978-966-2771-36-7

Автореферати дисертацій

 1. Пічугіна, Юлія Олександрівна. Трансформація цензури в умовах розвитку системи соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Пічугіна Юлія Олександрівна ; наук. кер. В. О. Ільганаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Астрономія : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. Д. А. Свєчкарьов, худож.- ілюстр. Г. В. Беззубова, худож.-оформ. Г. В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2013. – 318, [1] с. – (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія : заснована у 2013 р.). – Бібліогр.: с. 308-315. – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-6371-7

 2. Грущинская, Ирина Васильевна. Природоведение : учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Ирина Грущинская ; [ред.: И. Красуцкая, Н. Дмитрова]. – Киев : Освіта , 2014. – 159 с. – ISBN 978-617-656-138-5 (укр.). – ISBN 978-617-656-142-2 (рус.)

 3. Грущинська, Ірина Василівна. Природознавство : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська ; [ред.: І. Красуцька, худож. ред. Н. Дмитрова]. – Київ : Освіта , 2014. – 159 с. – ISBN 978-617-656-138-5

 4. Залеський, Іван Іванович. Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 339 с. – Бібліогр.: с. 334-339. – ISBN 978-966-289-042-6

 5. Підводний світ : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. М. О. Панкова, авт.-упоряд. І. Ю. Романенко, худож., ілюстр. Г. В. Беззубова, худож. Л. Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 318, [1] с. – (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія : заснована у 2013 р.). – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-6297-0

 6. Рослини : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. О. О. Мирошнікова, авт.-упоряд. Д. С. Мирошнікова, М. О. Панкова, худож.-ілюстр. Г. В. Беззубова, худож.-оформ. І. В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [1] с. – (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія : заснована у 2013 р.). – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-6370-0

 7. Фізика : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. С. В. Каплун, худож.-ілюстр. Г. В. Беззубова, худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 318, [1] с. – (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія : заснована у 2013 р.). – Бібліогр.: с. 315. – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-6295-6

 8. Ярошенко, Ольга Григорівна. Природознавство : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко ; [ред. І. Ю. Заброцька ; худож. ред. А. М. Віксенко] . – Київ : Світоч, 2013. – 237, [1] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-97266-5-0

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. [Кн. 1]. Від вогню та води до електрики / [авт. кол.: В. І. Бондаренко, Г. Б. Варламов та ін. ; наук. ред.: І. М. Карп, Ю. Н. Ландау, І. Я. Сігал]. – Київ : [б. в.], 2013. – 263 с. – Бібліогр.: с. 258-262. – Світлані Плачковій присвячується. – ISBN 966-7317-98-6

 2. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. [Кн. 2]. Пізнання й досвід - шлях до сучасної енергетики / [авт. кол.: Є. Т. Базеєв, Г. Б. Варламов та ін. ; наук. ред.: Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал, С. В. Дубовський]. – Київ : [б. в.], 2013. – 327 с. – Бібліогр.: с. 323-325. – Світлані Плачковій присвячується. – ISBN 966-8163-11-7

 3. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. [Кн. 3]. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики / [авт. кол.: Є. Т. Базеєв, Б. Д. Білека та ін. ; наук. ред.: В. М. Клименко, Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал]. – Київ : [б. в.], 2013. – 399 с. – Бібліогр.: с. 393-398. – Світлані Плачковій присвячується. – ISBN 978-966-8163-15-9

 4. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. [Кн. 4]. Розвиток атомної енергетики та об’єднаних енергосистем / [авт. кол.: К. Б. Денисевич, Ю. О. Ландау та ін.; наук. ред.: Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал]. – Київ : [б. в.], 2013. – 303 с. – Бібліогр.: с. 301-302. – Світлані Плачковій присвячується. – ISBN 978-617-635-005-7

 5. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. [Кн. 5]. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі / [авт. кол.: Т. О. Бурячок, З. Ю. Буцьо та ін. ; наук. ред.: В. М. Клименко, Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал]. – Київ : [б. в.], 2013. – 391 с. – Бібліогр.: с. 383-389. – Світлані Плачковій присвячується. – ISBN 978-966-8163-18-0

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. З репертуару Народної академічної хорової капели ім. Павла Чубинського [Ноти] / [ред.-упоряд. Наталія Юріївна Посісеєва]. – Київ : Фенікс, 2014. – 255 с.

 2. Косенко, Павло Борисович. Основи класичної техніки гітариста : метод. рек. / Павло Косенко ; [художнє оформ. Косенка П. Б.]. – Київ : Музична Україна, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISBN 978-966-8259-67-8

 3. Масол, Людмила Михайлівна. Мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; відп. за вип. Олена Гурська]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. – 143 с. – ISBN 978-966-11-0044-1

 4. Саратський, Олександр Наумович. Граємо джаз [Ноти] : п’єси для скрипки та фортепіано = "Playing Jazz" : Pieces for Violin and hiano / Олександр Саратський ; Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. – Київ : Музична Україна, 2014. – 32 с. + 1 Дод. (15 с.)

 5. Ванда Скорохватова - діяч музичної освіти і культури Поділля : біографічний нарис / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: А. К. Мартинюк, О. С. Аліксійчук]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 63 с. – ISBN 978-617-620-105-2

 6. Шелестова, Євгенія Олександрівна. Перлини української фортепіанної музики. 5-7 клас [Ноти] / упоряд.: Євгенія Шелестова, Микола Чикаренко ; [ред. Б. Л. Кривопуст ; худож. Є. О. Ільницький]. – Київ : Музична Україна, 2014. – 78, [1] с.

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Активні ресурси сучасної української номінації. Ідеографічний словник нової лексики / [Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк та ін. ; відп. ред. Є. А. Карпіловська] ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ : КММ, 2013. – 414 с. – ISBN 978-966-1673-23-5

 2. Білоус, П. В. Тяжіння Святої Землі: українська паломницька проза : монографія / Петро Білоус. – Київ : Академвидав, 2013. – 205, [2] с. – (Серія "Монограф" : заснована у 2006 р.). – Бібліогр.: с. 196-205. – ISBN 978-966-8226-92-2 (серія). – ISBN 978-617-572-074-5

 3. Бобров, Никита Павлович. Сашенька. Последний год : записки отца / Н. П. Бобров ; [фотогр. с архива авт. ; худож. обл. Олег Тищук]. – Киев : Новий Друк, 2014. – 178 с. – ISBN 798-617-635-054-5

 4. Вашуленко, Микола Самійлович. Підсумковий контроль знань з української мови. 3 клас / Вашуленко М. С., Н. А. Васильківська ; [ред. О. С. Криворучко ; худож. ред. А. Віксенко]. – Київ : Освіта, 2014. – 48 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-315-0

 5. Грицаєнко, Людмила Михайлівна. Основи красномовства : навч. посіб. для студ. галузі знань 0101 Пед. освіта / Л. М. Грицаєнко ; [ред. Л. Л. Овечкіна] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2013. – 245 с. – Бібліогр.: с. 242-243. – ISBN 978-966-8276-82-8

 6. Дронь, Катерина Іванівна. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект) : [монографія] / Катерина Дронь ; [наук. ред. М. З. Легкий ; ред.: Л. Д. Голованова, Ю. Р. Коротаєва ; худож. ред. М. А. Панасюк] ; Нац. акад. наук України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 240, [1] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1297-4

 7. Жінка крізь призму письма = Mujeres a Traves de su Escritura : літературно-критичний альманах / Центр гендер. дослідж. філос. і філолог. ф-ту Заслуженого Автоном. ун-ту міста Пуебла, Центр гендер. дослід. Бердян. держ. пед. ун-ту ; [голов. ред. М. М. Варикаша]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 188 с. – ISBN 978-617-7049-20-2

 8. Калініна, Лариса Вадимівна. Англійська мова. 2 клас : підруч. для спеціаліз. шкіл з поглибл. вивченням англ. мови / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-11-0441-8

 9. Кизилова, Віталіна Володимирівна. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : монографія / В. В. Кизилова ; [наук. ред. Ю. І. Ковалів] ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 399 с. – Бібліогр.: с. 350-397. – ISBN 978-966-617-341-9

 10. Кобилянська, Ольга Юліанівна. Зібрання творів : у 10 т. Т. 1. Новели. Оповідання. Поезії в прозі / Ольга Кобилянська ; [редкол.: Володимир Антофійчук (голова) та ін. ; упорядкув. та примітки В. Антофійчука та С. Кирилюк]. – Чернівці : Букрек, 2013. – 471 с. – ISBN 978-966-399-521-2. – ISBN 978-966-399-522-9 (Т. 1)

 11. Коваленко, Людмила Костантинівна. Маруся Богуславка : іст. поема / Людмила Коваленко. – Київ : Криниця, 2014. – 95 с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-966-2434-21-7

 12. Корсак, Іван Феодосійович. Імена твої, Україно : художньо-документальні оповідання / Іван Корсак. – [Вид. 2-ге, допов. і переробл.]. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 299 с. – (Серія "Пантеон"). – ISBN 978-617-517-163-9. – ISBN 978-966-8770-55-5 (серія)

 13. Кравченко, Петро Анатолійович. Філософські горизонти творчої спадщини В. Г. Короленка : [монографія] : 100-річчю Полтавського нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка присвячено / Кравченко П. А. , Блоха Я. Є. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – 231 с. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-2538-27-4

 14. Криган, Серафима Герасимівна. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рум. мовою / С. Г. Криган ; [ред.: М. Іваненко, Ф. Вринчану ; худож. Г. Антощук та ін.]. – Чернівці : Букрек, 2013. – 175 с. – ISBN 978-966-399-510-6

 15. Куцевол, Ольга Миколаївна. Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани : посібник / Ольга Куцевол ; [дизайн обкл. Дарина Вороніна]. – Вінниця : Консоль, 2013. – 255 с. : портр. – ISBN 978-617-583-102-1

 16. Мацюк, Зоряна Сергіївна. Що сільце, то нове слівце : словник фразеологізмів Західного Полісся / Зоряна Мацюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Захарчук В. М., 2013. – 473 с. – Бібліогр.: с. 473. – ISBN 978-966-2750-37-9

 17. Міфологія : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. Г. Е. Єрмановська, худож.- ілюстр. Г. В. Беззубова, худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 318, [1] с. – (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія : заснована у 2013 р.). – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-6292-5

 18. Міщенко, Алла Леонідівна. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу (на прикладі німецькомовної фахової комунікації) : [монографія] / Міщенко А. Л. ; [відп. ред. В. А. Широков]. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 448 с. – Бібліогр.: с. 426-443. – ISBN 978-966-382-493-2

 19. Туркевич, Василь. Малознані українські історичні терміни, слова та словосполучення : тлумачний словник / Василь Туркевич ; [ред. Т. В. Полковенко ; художнє оформ. Коспа О. М.]. – Київ : Сучасність, 2013. – 134, [1] с. – ISBN 978-966-96584-7-1

 20. У слові - вічність : зб. ст. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [редкол.: Попова І. С., Попорвський А. М., Баранник О. Ю. [та ін.]]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 125 с. – До 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка. – ISBN 978-617-7109-20-3

 21. Хорошковська, Ольга Назарівна. Літературне читання: українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. із навчанням рос. мовою / О. Н. Хорошковська, Г. І. Охота. – Київ : Освіта, 2013. – 160 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-04-0862-3

 22. Хорошковська, Ольга Назарівна. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням молдовською мовою / Ольга Хорошковська, Оксана Петрук ; [ред.: Л. Л. Кирієнко, худож. ред. І. Б. Шутурма]. – Львів : Світ, 2013. – 182, [1] с. – ISBN 978-966-603-841-1

 23. Шалагінов, Борис Борисович. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя : іст.-естет. нарис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Борис Шалагінов ; [ред. О. Г. Пазюк ; художнє оформ. О. Я. Остапова] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 3-тє вид, випр. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 366 с. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-518-615-1

 24. Тарас Шевченко в критиці = Taras Shevchenko The Critical Reception. Т. 1. Прижиттєва критика (1839-1861) / за заг. ред. Григорія Грабовича ; [упорядкували: Олександр Боронь, Михайло Назаренко ; текст пілготували: Олександр Боронь, Світлана Гайдук, Михайло Назаренко за участи Валентини Іскорко-Гнатенко, Павла Михеда ; наук ред.: Степана Захаркіна, Олеся Федорука (вступ. ст.) ; вступ. ст. Григорія Грабовича ; комент. та покажч. Олександра Бороня, Степана Захаркіна, Михайла, Олеся Федорука]. – Київ : Критика, 2013. – 801, [1] с. – ISBN 978-966-8978-69-2. – ISBN 978-966-8978-55-5 (том I)

географія


 1. Вакулишин, Сергій Миколайович. (Не) Мій Київ : зб. ст. з концептуального києвознавства / Сергій Вакулишин ; худож. А. Петров ; обкл., колаж Сергій Вакулишин. – Київ : Світ успіху, 2014. – 206 с. – ISBN 978-966-8352-86-07

 2. Географічні відкриття : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін., ілюстр. і худож. оформ. Л. Д. Киркач-Осіпової]. – Харків : Фоліо, 2013. – 316, [1] с. – (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія : заснована у 2013 р.). – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-6294-9

 3. Шляхами Великого Кобзаря : атлас / [О. В. Білоконь, О. А. Бондаренко та ін. ; упоряд.: Л. М. Веклич, Н. О. Крижова ; відп. ред. Н. О. Крижова ; ред.: Л. М. Веклич, І. В. Копилова, Н. О. Крижова]. – Київ : Картографія, 2014. – 87 с. – Загл. на 1-ой стр.текста : Атлас "Шляхами Великогго Кобзаря". – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-617-670-369-3

ІСТОРІЯ

 1. Авдєєнко, Андрій Іванович. Запорожський Князь Мамай / Андрій Авдєєнко ; Нац. акад. наук України. – [Київ] : Софія, 2014. – 198 с. : кольор. іл., вкл. арк. (128 с.). – ISBN 978-966-2374-49-0

 2. Кабанчик, Илья Борисович. Зарубки на памяти: сборник статей по истории Холокоста / И. Б. Кабанчик ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума". – Днепропетровск : Лира, 2013. – 81 с. – Авт. обозначен на обл. – ISBN 978-966-383-439-9

 3. Коляда, Ігор Анатолійович. Нова історія в художньо-літературних образах (кінець XVIII - XIX ст.) : кн. для читання / Ігор Коляда, Володимир Милько, Олександр Кирієнко ; за наук. ред. І. І. Дробота. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-496-291-6

 4. Коляда, Ігор. Всесвітня історія. 9 клас : зб. документів і матеріалів / Ігор Коляда, Володимир Милько, Олександр Кирієнко ; заг. наук. ред. В. В. Ткаченка ; Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т іст. освіти. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 67, [1] с. – ISBN 978-966-496-290-9

 5. Литвин, Володимир Михайлович. Історія України : підручник / Володимир Литвин ; відп. ред. В. А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2013. – 989, [1] с. – Бібліогр.: с. 903-965. – ISBN 978-966-00-1356-8

 6. Мифо-символический словарь : в 3 т. [Т. 1]. [А-Е] / [сост.: Виктор фон Эрцен-Глерон ; ред.: Н. Федоренко-Селецкая и др.]. – Киев : Береза С. И., [2013]. – 532, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 533-536. – ISBN 978-966-195-012-1

Автореферати дисертацій

 1. Васильченко, Микола Миколайович. Організаційно-функціональні трансформації архівів у сучасному соціально-комунікаційному середовищі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Васильченко Микола Миколайович ; наук. кер. Н. М. Кушнаренко ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара Енверівна iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара Енверівна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара Енверівна iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара Енверівна iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара Енверівна iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара Енверівна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара Енверівна iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання акпинар, Лємара Енверівна iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина ОлександрівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка