Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива ТовійовичСкачати 456,38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.05.2017
Розмір456,38 Kb.
  1   2   3

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Ашеров, Акива Товійович. Ергономіка інформаційних технологій. Модульно-рейтингова організація навчального процесу : монографія / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко, В. О. Свірко ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад., Укр. НДІ дизайну та ергономіки. – Київ : УНДІДЕ, 2010. – 119 с. – Бібліогр.: с. 57-59. – ISBN 978-966-8669-56-9

 2. Беседы с народным учителем СССР Палтышевым Николем Николаевичем [Електронний ресурс] : [науч.-метод. сб.] / Интеллектуальный форум "Україна ХХІ століття" ; [реж. М. В. Жуковская ; сцен. Н. Н. Палтышев]. – [Б. г.] : [б. и.], [200?]. – 4 ел. опт. диск (CD-ROM). – Комплект складається з чотирьох дисків.

 3. Бєлєнька, Ганна Володимирівна. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія / Г. В. Бєлєнька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 289-317. – ISBN 978-966-7548-86-5

 4. Борейко, Олександр Михайлович. Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) : монографія / Борейко Олександр Михайлович. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2011. – 183 с. – Бібліогр.: с. 148-170. – ISBN 978-966-485-107-4

 5. Брюн, Дик. Живопись в образовании. Опыт вальдорфской школы = Painting in Waldorf Education / Дик Брюн, Аттие Лихтхарт ; пер. с англ. Елены Мезенцевой, Галины Волковой. – 2-е изд., испр. – Киев : НАИРИ, 2011. – 185 с. – Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-966-8838-56-9. – ISBN 1-888365-50-1. – ISBN 966-8838-04-1

 6. Вілянський, Володимир Миколайович. Будівництво власного здоров'я: від філософії до практики : навч. посіб. / В. М. Вілянський, О. Є. Висоцька, В. В. Приходько ; [за заг. ред. О. Є. Висоцької] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 195 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-350-262-5

 7. Власов, Віталій Сергійович. Історія України. 8 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов ; [відп. за підготовку видання: Євтушенко Р. І., Галєгова О. В.]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 303 с. – ISBN 978-966-504-750-6

 8. Вознюк, Александр Васильевич. Философские основания педагогической аксиоматики : [монография] / Вознюк А. В., Дубасенюк А. А. ; [дизайн обл. Сергей Горобец]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 563 с. – Библиогр.: с. 550-563. – ISBN 978-966-485-096-1

 9. Ганжа, Олена Володимирівна. Методичні рекомендації щодо розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя історії / О. В. Ганжа ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Александрова М. В., 2011. – 83 с. – Бібліогр.: с. 68-83. – ISBN 978-966-2466-05-8

 10. Ганжа, Олена Володимирівна. Соціально-професійна зрілість майбутнього вчителя історії : навч. посіб. / О. В. Ганжа ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Александрова М. В., 2011. – 78 с. – Бібліогр.: с. 67-76. – ISBN 978-966-2466-04-1

 11. Глосарій Європейського простору вищої освіти = Glossary European Higher Education Area = Глоссарий европейского пространства высшего образования / [авт.-уклад.: І. І. Бабин, В. А. Ликова та ін. ; за заг. ред. О. Я. Чебикіна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл., Півден. наук. центр НАПН України. – Одеса : М. П. Черкасов, 2011. – 209 с. – Бібліогр.: с. 209. – До 195-річчя Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – ISBN 978-617-590-008-6

 12. Гуральник, Наталія Павлівна. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і виховання : навч.-метод. посіб. для вищ. освітніх закл. / Н. П. Гуральник ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 275 с. – Бібліогр.: с. 274-275. – ISBN 978-966-660-763-1

 13. Донецький національний технічний університет, державний вищій навчальний заклад. Наукові праці. Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія. Вип. 10 (193) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" ; [редкол.: Башков Є. О. та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 252 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 14. Донченко, Т. К. Мовленнєвий розвиток учнів у процесі навчання української мови в основній школі : навч.-метод. посіб. для вчителів і студ. / Т. К. Донченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 693 с. – Бібліогр.: с. 668-693. – ISBN 978-966-660-738-9

 15. Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти : навч.-метод. посіб. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. Н. В. Кудикіної ; уклад.: О. В. Коваленко, О. В. Мартинчук]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 248 с.

 16. Забезпечення якості освіти: теорія та практика : колективна монографія / Західнодонбас. приват. ін-т економіки і управління ; [під заг. ред. Н. В. Житник]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 299 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-331-436-5

 17. Запорізький національний університет, державний вищий навчальний заклад. Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.]. Педагогічні науки. № 3 (16) / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; [ред. рада: Локарєва Г. В. (голов. ред.) та ін. ; редкол.: Байкіна Н. Г. та ін.]. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 181 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 18. Запорізький національний університет, державний вищий навчальний заклад. Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.]. Педагогічні науки. № 2 (15) / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; [ред. рада: Локарєва Г. В. (голов. ред.) та ін. ; редкол.: Байкіна Н. Г. та ін.]. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 223 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 19. Запорізький національний університет, державний вищий навчальний заклад. Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.]. Педагогічні науки. № 1(14), 2011 / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; [ред. рада: Локарєва Г. В. (голов. ред.) та ін. ; редкол.: Байкіна Н. Г. та ін.]. – Запоріжжя : Запоріз. держ. ун-т, 2011. – 236 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 20. Захарова, Наталя Миколаївна. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наталя Захарова, Ольга Гуренко ; [літ. ред. Б. А. Салюк] ; Бердян. держ. пед. ун-т. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Донецьк : Ландон-ХХI, 2011. – 213 с. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-966-2569-03-2

 21. Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 15. Кн. 2 / Ін-т проблем виховання НАПН України ; [редкол. І. Д. Бех]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 527 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-620-016-1

 22. Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 15. Кн. 1 / Ін-т проблем виховання НАПН України ; [редкол.: І. Д. Бех та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 527 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-620-015-4

 23. Канафоцька, Галина Павлівна. Організаційна культура навчального закладу : навч. посіб. / Г. П. Канафоцька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 39, [1] с. – Бібліогр.: с. 37-39

 24. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; [голов. ред. Світлана Сисоєва ; редкол.: Людмила Хоружа та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2012. – 272 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 25. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодій. фонд ім. Антона Макаренка ; [голов. ред. Світлана Сисоєва ; редкол.: Людмила Хоружа та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 192 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 26. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : [метод. посіб.] / авт.: Безпалько О. В. [та ін.] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту. – Київ : Калита, 2010. – 369 с. – Бібліогр.: с. 369. – ISBN 978-966-8879-69-2

 27. Кучерявый, Александр Георгиевич. Педагогика: личностно-развивающие аспекты : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Кучерявый ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецк : ДонНУ, 2012. – 430 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-639-497-5

 28. Лебідь, О. В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : [навч. посіб.] / Ольга Лебідь ; [наук. ред. : С. Г. Немченко ; відп. за вип. : С. Г. Немченко] ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 262 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2569-28-5

 29. Лисенко, Неллі Василівна. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 718 с. – Бібліогр.: с. 628-647. – ISBN 978-966-194-062-7

 30. Ліннік, Олена Олегівна. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" : навч. посіб. / О. О. Ліннік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 247 с. – Бібліогр.: с. 222-227. – ISBN 978-966-194-052-8

 31. Логопедія : підручник / [авт. кол.: М. К. Шеремет, В. В. Тарасун та ін.] ; за ред. М. К. Шеремет ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Слово, 2010. – 664, [1] с. – Бібліогр.: с. 651-658. – ISBN 978-966-194-053-5

 32. Мартинчук, Олена Валеріївна. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. "Дошкільна освіта" / О. В. Мартинчук ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – 2-ге вид. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 287 с.

 33. Носенко, Тетяна Іванівна. Інформаційні технології навчання : навч. посіб. / Носенко Т. І. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 183 с. – Бібліогр.: с. 181-183

 34. Палтышев, Николай Николаевич. Мысли, выношенные в одиночество : сб. поэт. зарисовок Народного учителя СССР Палтышева Николая Николаевича / Н. Н. Палтышев ; Интеллектуальный форум ["Україна ХХІ століття"]. – Одесса : [б. и.], 2011. – 138 с.

 35. Петренко, Л. М. Професійна освіта і навчання в Україні: сучасні технології управління : метод. посіб. / Л. М. Петренко, А. Р. Козак, С. П. Коваленко ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 150 с. – Бібліогр.: с. 133-142. – ISBN 978-966-331-407-5

 36. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : навч. посіб. / [авт. кол.: Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха та ін. ; за ред. Т. І. Поніманської] ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2010. – 303 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-059-7

 37. Пономарьов, Олександр Семенович. Аксіологія освіти : курс лекцій з дисципліни "Філософія освіти" для слухачів магістер. прогр. зі спец. "Педагогіка вищої школи" / О. С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 49 с. – Бібліогр.: с. 47-48

 38. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми (дошкільний вік) : варіативний навч. курс для студ. спец. 8.010101 Дошкільне виховання (0101Дошкільна освіта) ОКР "магістр" : навч.-метод. посіб. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т ; уклад. Г. І. Іванюк, Л. С. Руденко, О. А. Венгловська. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 113-118

 39. Редько, Сергій Іванович. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі : навч. посіб. / С. І. Редько ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 39 с. – Бібліогр.: с. 37-38

 40. Рідей, Наталія Михайлівна. Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика : монографія / Н. М. Рідей. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Київ ; [Херсон] : Олді-плюс, 2011. – 522, [125] с. – Бібліогр.: с. 474-522. – ISBN 978-966-2393-31-6. – ISBN 978-966-2393-40-8 (2-ге вид. перероблене і доповнене)

 41. Сердюкова, Олена Яківна. Методичні рекомендації до педагогічної практики : для студ. IV та V курсів спец. "Проф. навчання" (профіль підготов. "Технологія харч. пром-сті та орг. громад. харчування") / О. Я. Сердюкова ; М-во освіти і науки України, держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 84 с. – Бібліогр.: с. 65-67

 42. Скубашевська, Ольга. Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні : посіб. для студ. соціо-гуманіт. спец. / Скубашевська Ольга. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 386 с. – Бібліогр.: с. 362-385. – ISBN 978-966-660-732-7

 43. Тарнопольський, Олег Борисович. Рольові ігри = Role Plays : зб. рольових ігор для навч. англ. мови (рівень володіння англ. мовою В1-В2) : навч. посіб. / О. Б. Тарнопольський, Ю. В. Дегтярьова, В. С. Однорогова ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2010. – 123 с. – Бібліогр.: с. 122. – Назва на обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-434-103-2

 44. Тархова, Любов Анатоліївна. Теорія та практика формування пізнавальної самостійності у студентів-філологів, майбутніх перекладачів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Тархова ; [наук. ред. Г. В. Барабанова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь : СевНТУ, 2011. – 148 с. – Бібліогр.: с. 125-131. – ISBN 978-966-2960-96-9

 45. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки психологів : монографія / [авт.: В. Й. Бочелюк, С. А. Білоусов та ін.] ; за ред. В. Й. Бочелюка ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 227-242. – ISBN 978-966-414-085-7

 46. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі : монографія / [кол. авт.: Антонова Олена Євгенівна та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2012. – 283 с. – ISBN 978-966-485-110-4

 47. Уліщенко, В. В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в школі : [монографія] / В. В. Уліщенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 397 с. – Бібліогр.: с. 360-388. – ISBN 978-966-660-744-0

 48. Черниш, Анатолій Петрович. Менеджмент освіти : навч. посіб. / А. П. Черниш ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 63 с. – Бібліогр.: с. 59-60

 49. Чирков, Олег Адольфович. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на Міжнародному конкурсі з українознавства / Чирков О. А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. НДІ українознав. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 52 с.

 50. Шалепа, Олександр Григорович. Організація і методика проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Шалепа, В. В. Золочевський ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад.". – Харків : Бровін О. В., 2011. – 254 с. – Бібліогр.: с. 159-161. – ISBN 978-966-2445-27-5

 51. Шестобуз, Ольга Сергіївна. Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових класах : навч.-метод. посіб. / О. С. Шестобуз ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 139 с. – Бібліогр.: с. 117-120

Дисертації

  1. Артюх, Михайло Степанович. Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів у системі діяльності відділу освіти районної державної адміністрації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Артюх Михайло Степанович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 244 с. – Бібліогр.: с. 171-192

  2. Гаврилюк, Оксана Володимирівна. Формування умінь діалогічної взаємодії з текстом учнів 5-7 класів на уроках української літератури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаврилюк Оксана Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.] , 2012. – 220 с. – Бібліогр.: с. 282-207

  3. Демідас, Олена Олегівна. Людиновимірність освітнього менеджменту: філософська інтерпретація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Демідас Олена Олегівна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – 202 с. – Бібліогр.: с. 181-202

  4. Златніков, Валентин Геннадійович. Методика навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Златніков Валентин Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 238 с. – Бібліогр.: с. 188-214

  5. Івахненко, Анна Аркадіївна. Розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Івахненко Анна Аркадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 240 с. – Бібліогр.: с. 162-194

  6. Калашнікова, Світлана Андріївна. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Калашнікова Світлана Андріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 462, [7] с.

  7. Корнєєва, Оксана Леонідівна. Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Корнєєва Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ : [б. в.], 2012. – 307 с. – Бібліогр.: с. 196-233

  8. Коробович, Людмила Петрівна. Педагогічні умови моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Коробович Людмила Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти НАПН України". – Київ : [б. в.], 2011. – 267 с. – Бібліогр.: с. 247-267

  9. Мамутова, Закия Суфияновна. Обучение лексике крымскотатарского языка учащихся 5-6 классов на основе лингвокультурологического подхода : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мамутова Закия Суфияновна ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : [б. в.], 2012. – 243 с. – Библиогр.: с. 185-203

  10. Негрівода, Олена Олексіївна. Підготовка майбутніх учителів до професійно орієнтаційної роботи зі старшокласниками : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Негрівода Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2012. – 255 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 162-185

  11. Нестеренко, Олег Афанасійович. Методика навчання студентів мовних спеціальностей другої іноземної мови після англійської : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нестеренко Олег Афанасійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2012. – 286 с. – Бібліогр.: с. 194-225

  12. Огороднійчук, Ірина Анатоліївна. Формування правової компетентності майбутніх інженерів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Огороднійчук Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2012. – 223 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 159-181

  13. Окопна, Яна Володимирівна. Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Окопна Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : [б. в.], 2012. – 304 с. – Бібліогр.: с. 179-217

  14. Письменна, Наталія Олексіївна. Формування ціннісно-смислового ставлення до людини у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін майбутніх працівників правоохоронних органів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Письменна Наталія Олексіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 274, [5] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 166-192

  15. Ремез, Наталія Дмитрівна. Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін у післядипломній освіті до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ремез Наталія Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2011. – 309 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 176-204

  16. Торган, Маріанна Миколаївна. Підготовка менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Торган Маріанна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2011. – 226 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 160-182

  17. Трухан, Олександр Феодосійович. Формування в учнів 6-7 класів вмінь працювати з підручником у процесі навчання історії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Трухан Олександр Феодосійович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 272, [12] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 176-201

  18. Яренчук, Людмила Георгіївна. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яренчук Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл : [б. в.], 2011. – 270, [2] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 185-201

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Біла, Ірина Миколаївна. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці : монографія / Ірина Біла ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Веселка, 2011. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 372-398. – ISBN 978-966-01-0550-8

  2. Мажник, Наталя Андріївна. Психологія і педагогіка у схемах і таблицях : навч. посіб. / Н. А. Мажник, Т. В. Голубєва ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2011. – 186 с. – Бібліогр.: с. 184-186. – ISBN 978-966-392-332-1

  3. Методики психодіагностики у сімейному консультуванні : навч. посіб. / О. С. Кочарян, М. Є. Жидко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". – Харків : ХАІ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: с. 39

  4. Моргун, Володимир Федорович. Основи психологічної діагностики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Моргун, І. Г. Тітов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 459, [1] с. – Бібліогр.: с. 385-406. – ISBN 978-966-194-022-1

  5. Петровська, Катерина Володимирівна. Діагностика рівня сформованості суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань : навч.-метод. посіб. / Катерина Петровська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 122 с. – Бібліогр.: с. 121-122. – ISBN 978-966-2569-14-8

  6. Пов'якель, Надія Іванівна. Практична психологія професійної адаптації / дезадаптації : навч. посіб. : для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Пов'якель, А. Ф. Федоренко ; Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. – Вид. 2-ге, уточн. і допов. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 324 с. – Бібліогр.: с. 148-161. – ISBN 978-966-660-769-3

  7. Практична психологія в системі вищої школи : колективна монографія / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління ; за ред.: Т. В. Бушуєвої, С. О. Ставицької. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 302 с. – Бібліогр.: с. 300-302. – ISBN 978-966-660-775-4

  8. Ханецька, Тетяна Іванівна. Культура мовленнєвого спілкування психолога : навч. посіб. : (для студ. вищ. навч. закл.) / Т. І. Ханецька ; Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. – 2-ге вид., уточн. та допов. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 327 с. – Бібліогр.: с. 321-327. – ISBN 978-966-660-767-9

Дисертації

  1. Блинова, Олена Євгенівна. Трудова міграція населення України: соціально-психологічні механізми : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Блинова Олена Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 503 с. – Бібліогр.: с. 429-473

  2. Позняк, Світлана Іванівна. Громадянські уявлення як психологічний чинник розвитку політичної культури молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Позняк Світлана Іванівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 246 с. – Бібліогр.: с. 180-208

  3. Полунін, Олексій Васильович. Психологічні механізми часової організації життєвого досвіду індивіда : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Полунін Олексій Васильович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 460 с. – Бібліогр.: с. 409-460

  4. Ралько, Ірина Михайлівна. Психологічні особливості становлення особистісної свободи у студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ралько Ірина Михайлівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 298 с. – Бібліогр.: с. 273-298

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Березовський, Володимир Станіславович. Основи комп'терної графіки : [навч. посіб.] / В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадський. – 2-ге вид., допов. та доопрац. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 399 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання" / за заг. ред. А. М. Гуржія). – ISBN 978-966-552-231-7

  2. Друк України (2010) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення та радіомовлення України, Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С. В. Буряк]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 138 с. – ISBN 978-966-647-177-5

  3. Завадський, І. О. Інформатика. 11 клас : рівень стандарту : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / І. О. Завадський, І. В. Стеценко ; [ред. І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2012. – 285 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-552-257-7

  4. Завадський, І. О. Основи баз даних : [навч. посіб.] / І. О. Завадський. – Київ : І. О. Завадський, 2011. – 191 с. – ISBN 978-966-97182-0-4

  5. Завадський, Ігор Олександрович. Microsoft Excel у профільному навчанні : [навч. посіб.] / І. О. Завадський, А. П. Забарна ; [ред. І. В. Карпишенко]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вид. група BHV, 2012. – 271 с. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-258-4

  6. Завадський, Ігор Олександрович. Microsoft Excel у профільному навчанні : [навч. посіб.] / І. О. Завадський, А. П. Забарна ; [ред. : І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 271 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-236-2

  7. Завадський, Ігор Олександрович. Основи візуального програмування : [навч. посіб.] / І. О. Завадський, Р. І. Заболотний ; [ред. В. М. Бабійчук]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 269 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання" / за заг. ред. А. М. Гуржія). – ISBN 978-966-552-226-3

  8. Завадський, Ігор Олександрович. Табличний процесор. Інформатика. 10 клас : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко ; [ред. І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 95 с. : іл. – ISBN 978-966-552-250-8

  9. Информатика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений : академ. уровень., профил. уровень / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко [и др.] ; под общ. ред. М. З. Згуровского ; [пер. с укр. И. Я. Ривкинда [и др.]]. – Киев : Генеза, 2010. – 303 с. – ISBN 978-966-11-0021-2 (рус.). – ISBN 978-966-11-0020-5 (укр.)

  10. Информатика. 11 : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений : уровень стандарта / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лисенко и др. ; под общ. ред. М. З. Згуровского ; [пер. с укр. И. Я. Ривкинда и др.]. – Киев : Генеза, 2011. – 302 с. : цв.ил. – ISBN 978-966-11-0092-2 (рус.). – ISBN 978-966-11-0067-0 (укр.)

  11. Информатика. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко и др. ; под общ. ред. М. З. Згуровского ; [пер. с укр. И. Я. Ривкинда, Т. И. Лысенко [и др.] ; отв. за подгот. к изд. : Прокопенко Н. С., Проценко Т. Г.]]. – 2-е изд. – Киев : Генеза, 2011. – 295, [1] с. – ISBN 978-966-504-934-0 (рус.). – ISBN 978-966-504-903-6 (укр.)

  12. Іванова, Ольга Андріївна. Слов'янська кирилична рукописна книга XVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 791 с. – ISBN 978-966-02-5500-5

  13. Інформатика. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, проф. рівень / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : Генеза, 2010. – 303, [1] с. – ISBN 978-966-11-0020-5

  14. Інформатика. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : Генеза, 2011. – 302 с. – ISBN 978-966-11-0067-0

  15. Казанцева, Ольга Павлівна. Інфомандри. 6 клас : навч. посіб. з інф-ки для загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Казанцева. – Київ : Вид. група BHV, 2012. – 125 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-552-254-6

  16. Короткий тлумачний словник термінів з УДК / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [голов. ред.: М. І. Сенченко ; відп. за вип.: Н. О. Петрова ; уклад.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 27 с. – Бібліогр.: с. 27. – ISBN 978-966-647-176-8

  17. Костюков, Володимир Павлович. Інформаційний працівник : [навч. посіб.] / В. П. Костюков, Є. В. Мотурнак ; [ред. І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 335 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-253-9

  18. Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / Катерина Лобузіна ; [наук. ред. Л. Й. Костенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 129, [2] с. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISBN 978-966-02-5433-6

  19. Пасічник, Олена Георгіївна. Основи веб-дизайну : [навч. посіб.] / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник, І. В. Стеценко. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 332 с. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання" / за заг. ред. А. М. Гуржія). – ISBN 978-966-552-209-6

  20. Рукавіцина-Гордзієвська, Євгенія Віталіївна. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 855 с. : портр. – ISBN 978-966-02-5373-5

  21. Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК : зі змінами та доп. до УДК станом на 2008 рік, ББК - на 1997 рік / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [голов. ред.: М. І. Сенченко ; відп. за вип.: Г. О. Гуцол ; уклад.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. – 2-ге вид., без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 37 с. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISBN 978-966-647-163-8Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара ВасилівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка