Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина АнатоліївнаСторінка1/2
Дата конвертації16.03.2018
Розмір421 Kb.
  1   2ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Білецька, Галина Анатоліївна. Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : [монографія] / Г. А. Білецька ; [відп. за вип. В. С. Яремчук]. – Хмельницький : ХНУ , 2014. – 378 с. – Бібліогр.: с. 273-317. – ISBN 978-966-330-220-1

 2. Бюхи, П. Терапия рисованием форм = Anregungen zum formenzeichnen in erziehung und Therapie / Петер Бюхи ; пер. Людмилы Деменковой ; [ред. Елена Колюхова ; гл. ред. Елена Колюхова]. – Киев : Наири, 2014. – 140 с. – Библиогр.: с. 140. – ISBN 978-3-033-04012-0. – ISBN 978-966-8838-91-0

 3. Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / [за ред. : Світлани Гришко, Тараса Добка, Олени Кайкової [та ін.] ; літ. ред. : Ксеня Сімович, Тімо Тіхонен ; дизайн обкл. Ростислав Рибчинський]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. – 166 с. : табл. – Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems". – ISBN 978-966-2400-38-0

 4. Волошин, Микола Дмитрович. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. Д. Волошин, Л. П. Ларичева, Я. М. Черненко ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. – 260 с. – Бібліогр.: с. 257. – ISBN 978-966-175-096-7

 5. Гіптерс, Зінаїда Василівна. Економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях (XIX-перша половина XX століть) : монографія / З. В. Гіптерс ; [ред. О. П. Яремчук ; наук. ред. Васянович Г. П.] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. Ун-т банк. справи НБУ. Львів. ін-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 479 с. – Бібліогр.: с. 326-374. – ISBN 978-966-484-215-7

 6. Грищенко, Л. К. Теорія та методика викладання рухливих ігор та забав : навч.-метод. посіб. / Л. К. Грищенко, Д. В. Пятницька, О. М. Школа ; М-во освіти і науки України, Харк. облдержадмін., Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Бровін О. В., 2015. – 145 с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-2445-93-0

 7. Губерський, Леонід Васильович. Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / за ред. Л. В. Губерського, А. С. Філіпенка ; [авт.: Л. В. Губерський, Кремень В. Г., С. В. Курбатов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 367 с. – Бібліогр.: с. 364-365. – ISBN 978-966-439-753-4

 8. Гурман, Леонід Дмитрович. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників у процесі позакласної роботи : монографія / Л. Д. Гурман ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – 119 с. – Бібліогр.: с. 108-119

 9. Долинний, Юрій Олексійович. Основи організації навчального процесу з фізичного виховання і спорту у вищому навчальному закладі : посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. О. Долинний, О. М. Олійник, Н. В. Дегтярьова ; [редагування С. П. Шнурік] ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – 290 с. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-379-678-9

 10. Долинний, Юрій Олексійович. Теоретичні аспекти реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями : монографія / Ю. О. Долинний ; за заг. ред. В. В. Борисова ; [редагування С. П. Шнурік] ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 106 с. – Бібліогр.: с. 94-106. – ISBN 978-966-379-714-4

 11. Донецький національний технічний університет, державний вищий навчальний заклад. Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукр. наук. зб. Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія. № 2 (14), 2013 / Донец. нац. техн. ун-т, держ. вищ. навч. закл. ; [редкол.: Є. О. Башков (голов. ред.) та ін.]. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 212 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 12. Збірник нормативно-розпорядчих документів щодо оздоровлення дітей : материал технической информации / Волин. облдержадмін. ; у[поряд. Л. Б. Яремчук]. – [Луцьк] : Гадяк Ж. В. – [Б. м.] : Волиньполіграф, [2013]. – 128 с. – ISBN 978-617-7129-06-5

 13. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. / [за ред. : Тараса Добка, Марії Головянко, Олени Кайкової [та ін.] ; літ. ред. : Ксеня Сімович, Тімо Тіхонен ; дизайн обкл. Ростислав Рибчинський]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 570 с. – Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems". – ISBN 978-966-2400-37-3

 14. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення : навч.-метод. посіб. / [М. Г. Буйняк, О. П. Глоба [та ін.] ; за ред. С. П. Миронової] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 235 с. – Бібліогр.: с. 222-229

 15. Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 2 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2014. – 247 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-437-427-6

 16. Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теорія і методика хортингу : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Укр. федерація хортингу ; [ред. рада : Бех І. Д. (голов. ред. ред. ради), Петрочко Ж. В., Арзютоа Г. М. [та ін.] ; відп. за вип. З. М. Діхтяренко]. – Київ : Паливода А. В., 2014. – 267 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-437-403-0

 17. Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України : монографія / [авт. кол.: М. П. Мазур, Ю. О. Зубань та ін. ; худож. С. Ю. Цегельникова] ; Сум. держ. ун-т, Хмельниц. нац. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2013. – 152 с. – Бібліогр.: с. 143-151. – ISBN 978-966-657-500-8

 18. Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / [А. В. Васильєв, В. В. Хоменко та ін. ; худож. оформ. обкл. С. Ю. Цегельникова] ; Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2013. – 125 с. – Бібліогр.: с. 123-125. – ISBN 978-966-657-496-4

 19. Історія Київського університету : монографія / [авт.: І. В. Верба, О. В. Вербовий [та ін.] ; редкол.: Л. В. Губерський (голова редкол.), В. М. Литвин, В. Ф. Колесник (заст. голови редкол.) [та ін.] ; редрада: Л. В. Губерський, А. В. Анісімов, І. О. Анісімов [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 895 с. – ISBN 978-966-439-761-9

 20. Карпенко, О. Г. Теорія та практика соціальної роботи : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова ; [відп. ред. Кальченко Н.]. – Київ : Слово, 2015. – 402, [1] с. – Бібліогр.: с. 399-403. – ISBN 978-966-194-214-0

 21. Кельдер, Луиза. От движения звезд к движению мысли = Bewegingsoefeningen bij de periode Sterrenkunde : Подвижные упражнения для эпохи астрономии в 7 классе / Луиза Кельдер ; пер. с голланд. МариныГладковой ; ил. Нетте Вис ; [гл. ред. Елена Колюхова ; оформ. обл. Галины Анненко]. – Киев : Наири, 2015. – 61 с. : ил. – Библиогр.: с. 61. – ISBN 978-966-8838-95-8

 22. Кибернетическая педагогика : IT- технологии в образовании и обучении в вузах : теория и практика = Cybernetic Pedagogy : IT-technologies in education and training in higher educational institutions Theory and Practice / [К. А. Метешкин, А. Ю. Соколов [и др.] ; отв. за вып. К. А. Мамонов] ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ, 2014. – 243 с. – Библиогр.: с. 215-228. – ISBN 978-966-695-318-9

 23. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. № 21. Психологія. Педагогіка / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [редкол. : Огнев'юк В. О. (голов. ред. редкол.), Хоружа Л. Л., Безпалько О. В. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 125 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 24. Клайн, Фостер В. Воспитание детей с любовью и логикой / Фостер В. Клайн М. Д., Джим Фэй ; [відп. ред. Г. Вакуленко ; пер. М. Ландро ; дизайн обкл. Степана Михайлова]. – [Киев] : Рука Допомоги, [2013]. – 252 с. – (Как воспитать ответственность в своих детях). – ISBN 978-966-2374-42-1

 25. Клочко, Віталій Іванович. Розвиток інженерного мислення студентів технічних університетів : монографія / В. І. Клочко, С. А. Кирилащук ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 229 с. – Бібліогр.: с. 201-229. – ISBN 978-966-2462-45-6

 26. Коган, Ольга Вікторівна. Педагогічні та психологічні аспекти формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів : монографія / О. В. Коган, І. Л. Рудзевич ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – 161 с. – Бібліогр.: с. 130-139

 27. Козловська, Ірина Михайлівна. Формування професійного мислення майбутнього фахівця: інтегративно-компетентнісний підхід : навч.-метод. посіб. / І. М. Козловська ; [ред. С. В. Бартош] ; Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 127 с. – Бібліогр.: с. 122-127. – ISBN 978-966-644-350-5

 28. Кроки до гармонії : Парціальні програми розвитку дітей дошкільного віку : [навч.-метод. посіб.] / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Наук.-метод. центр дошк., спец. та інклюз. освіти ; [упоряд.: М. І. Каратаєва, Л. Г. Дарченко ; авт. проекту Каратаєва М. І.]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 223 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-620-160-1

 29. Кучинська, Ірина Олексіївна. Громадянське виховання в Україні: минулий досвід та сучасні потреби : навч. посіб. / Кучинська І. О. ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 94-102. – ISBN 978-617-620-158-8

 30. Лякішева, Анна Володимирівна. Соціальна поведінка і групова взаємодія : монографія / А. В. Лякішева ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 367 с. – Бібліогр.: с. 303-337. – ISBN 978-617-7181-10-0

 31. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Психологічні науки. № 1 (14), трав. 2015 / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол. : Будак В. Д., Степанова Т. М., Кардаш І. М. [та ін.]. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 61, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 32. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Педагогічні науки. № 2 (49), трав. 2015 / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол. : Будак В. Д., Степанова Т. М., Кардаш І. М. [та ін.]. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 223, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 33. Миронова, Світлана Петрівна. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності : підручник / С. П. Миронова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – 259 с. – Бібліогр.: с. 239-246. – ISBN 978-966-643-087-1

 34. Москаленко, Алла Миколаївна. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / А. М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 239 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-785-5

 35. Мукачівський державний університет. Науковий вісник Мукачівського державного університету = Scientific bulletin of Mukachevo State University : зб. наук. пр. Серія: Педагогіка та психологія. Вип. 1 (1)' 2015 / Мукачів. держ. ун-т, М-во освіти і науки України ; [голов. ред. Щербан Тетяна Дмитрівна ; заст. голов. ред. : Товканець Ганна Василівна, Теличко Наталія Вікторівна ; редкол. : Максименко Сергій Дмитрович [та ін.]]. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2015. – 271 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 36. Мухацький, Матеуш. Інформаційні компетенції молоді: соціоекономічний та культурний контекст : монографія / М. Мухацький ; [відп. ред. О. Биковська ; ред. М. Ілляш ; пер. з пол. Ю. Попсуєнко] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т екології, економіки і права. – Київ : АЛКОН, 2014. – 147 с. – Бібліогр.: с. 138-147. – ISBN 978-966-8449-51-2

 37. Назаренко, Тетяна Геннадіївна. Методика навчання географії в профільній школі: теорія і практика : монографія / Т. Г. Назаренко ; [ред. О. П. Івакін] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 317 с. – Бібліогр.: с. 251-287. – ISBN 978-966-644-362-8

 38. Нємець, Костянтин Аркадійович. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект : [монографія] / К. А. Нємець, П. А. Вірченко, Г. О. Кулєшова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2014. – 179 с. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – Бібліогр.: с. 152-165. – ISBN 978-966-285-165-6

 39. Освіта сьогодення: актуальні питання та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук. конф., 19 берез. 2015 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол. : Копилов (голова редкол.) С. А., Конет І. М., Атаманчук П. С. [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2015. – 133 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2771-59-6

 40. Павлів, Ірина Василівна. Уроки з української літератури для 6 класу : посібник / Ірина Павлів ; [відп. за вип. О. Мостепан ; ред. Ю. Романенко]. – Київ : Дивослово, 2015. – 340, [1] с. – Бібліогр.: с. 340-341. – ISBN 978-966-97491-0-9

 41. Петришин, Л. Й. Формування креативності майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект : монографія / Л. Й. Петришин ; [наук. ред. С. Я. Харченко ; обкл. І. Шевціва] ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Тернопіль : Астон, 2014. – 399 с. – Бібліогр.: с. 301-373. – ISBN 978-966-308-543-2

 42. Практикум з методики навчання німецької мови в початковій школі : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Б. І. Лабінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 95 с. – Бібліогр.: с. 39-40

 43. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, державний вищий навчальний заклад (Івано-Франківськ). Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 20. Ч. 2 / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол. : Заграй Л. Д. (голова редкол.), О. А. Ліщинська, В. К. Ларіонова, Р. А. Арцишевський та ін. ; голов. ред. В. М. Головчак]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2015. – 247 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 44. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, державний вищий навчальний заклад (Івано-Франківськ). Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 20. Ч. 1 / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол. : Л. Д. Заграй (голова редкол.), О. А. Ліщинська, В. К. Ларіонова, Р. А. Арцишевський [та ін.] ; голов. ред. В. М. Головчак]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2015. – 250 с.

 45. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р. "Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників". Вип. 42 (46) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Нац. техн. ун-т "ХПІ" ; за ред. Л. Л. Товажнянського і О. Г. Романовського ; [редкол. : В. Г. Кремень (голова редкол.) та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 423 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 46. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р. "Ідеї академіка Зязюна у працях його учнів і соратників". Вип. 43 (47) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Нац. техн. ун-т "ХПІ" ; за ред. Л. Л. Товажнянського і О. Г. Романовського ; [редкол. : В. Г. Кремень (голова редкол.) та ін.]. – Харків : НТУ ХПІ, 2015. – 395 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 47. Професори Київського університету : біогр. довід. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [ред. рада: Л. В. Губерський (голова редради), О. К. Закусило (заст. голови редради), В. А. Бугров [та ін.] ; упоряд.: С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко [та ін.]]. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 591 с. : портр. – ISBN 978-966-439-754-1

 48. Ріжняк, Ренат Ярославович. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України у другій половині XX - на початку XXI століття : монографія / Ріжняк Р. Я. ; [ред. В. М. Орлик]. – Кіровоград : КОД, 2014. – 435 с. – Бібліогр.: с. 392-435. – ISBN 978-617-653-006-0

 49. Соботович, Євгенія Федорівна. Вибрані праці з логопедії / Є. Ф. Соботович ; [уклад.: В. В. Тищенко, Є. Ю. Линдіна]. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2015. – 305 с. : портр. – Бібліогр.: с. 294-302. – ISBN 978-966-489-315-9

 50. Солодка, Анжеліка Костянтинівна. Кроскультурна взаємодія учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів : монографія / А. К. Солодка. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 422 с. – Бібліогр.: с. 367-422. – ISBN 978-617-534-313-5

 51. Теоретико-методичні засади організації підготовки робітничих кадрів з професій, що користуються попитом на ринку праці : монографія / [Я. Г. Камінецький, М. П. Копельчак та ін. ; літ. ред. І. В. Трудолюбова] ; Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 255 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-358-1

 52. Теоретичні та методичні засади реалізації нововведень в управління ПТО регіону : посібник / М. В. Вачевський, Я. Г. Камінецький [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 239 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-349-9

 53. Теорія і методика викладання спортивних ігор : [навч.-метод. посіб.] / М. В. Прозар, В. В. Слюсарчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2014. – 262, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 262-263. – ISBN 978-966-2771-31-2

 54. Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська, І. В. Пєша [та ін.] ; [відп. ред. Н. Кальченко] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Слово, 2015. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-324. – ISBN 978-966-194-213-3

 55. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Вип. 10. Ч. 2 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол. : Побірченко Н. С. (голов. ред.), Ярошинська О. О. (заступ. голов. ред.), Євтух М. Б. та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 304 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 56. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 52 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М. (заст. голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 340 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 57. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 51 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М. (заст. голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 242 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 58. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 50 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М. (заст. голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 257 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 59. Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. док.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. О. Максимовича, Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; за ред. Л. В. Губерського ; [упоряд. В. А. Короткого]. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 415 с. : вкл. л. (64 л.) : кольор. фотогр. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5

 60. Урбшайт, Эрика. Преподавание рукоделия : Опыт вальдорфской школы / Эрика Урбшайт ; пер. з нем. Татьяни Пузановой ; [редакция Оксани Фици, Нарине Мальцевой, Елени Колюховой ; гл. ред. Елена Колюхова ; оформ. обл. Галины Анненко]. – 2-е изд. – Киев : Наири, 2015. – 107 с. : ил. – ISBN 978-966-8838-50-7

 61. Федірчик, Тетяна Дмитрівна. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект) : монографія / Тетяна Федірчик ; [літ. ред. Лупул О. В.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 447 с. – Бібліогр.: с. 376-415. – ISBN 978-966-423-329-0

 62. Федосова, Ірина Василівна. Формування навчальної мотивації студентів вищого технічного навчального закладу : монографія / Федосова І. В. ; М-во освіти і науки України, Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь : Приазов. держ. техн. ун-т, 2014. – 106 с. – Бібліогр.: с. 87-94. – ISBN 978-966-604-141-1

 63. Філіпчук, Г. Г. Націєтворчість освіти : монографія / Георгій Філіпчук ; [ред.-упоряд. М. І. Цимбалюк ; літ. ред.: Ірина Стельмах, Тетяна Щербак]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2014. – 397, [2] с. – Бібліогр.: с. 376-385. – Присвячую Івану Зязюну - Просвітнику, Педагогу, Навчителю!. – ISBN 978-966-8410-85-1

 64. Філіпчук, Георгій Георгійович. "Духа не вгашайте!" / Георгій Філіпчук ; ред.-упоряд. М. І. Цимбалюк ; [художнє оформ. Михайло Сопівник] ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Київ : Т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка, 2015. – 74, [3] с. – ISBN 978-617-7201-05

 65. Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2015 р. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Криворіз. нац. ун-т. Криворіз. пед. ін-т ; [редкол. : Сушенцева Л. Л., Аніщенко О. В., Лавриненко О. А. [та ін.]]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2015. – 125, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 66. Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Вип. 49 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Золотухіна С. Т. та ін.]. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 351 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7306-08-4

 67. Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Вип. 48 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Золотухіна С. Т. та ін.]. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 255 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7225-58-3

 68. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Наукові записки кафедри педагогіки : [зб. наук. пр.]. Вип. 38 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. гуманіт.-пед. акад. ; [редкол. : Нечепоренко Л. С. (голов. ред. редкол.), Пономарьова Г. Ф., Пасинок В. Г. [та ін.]]. – Харків : [б. в.], 2015. – 339 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 69. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. Вип. 5 : у 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [голов. ред. редкол. Ю. В. Холін ; відп. секр. редкол. Т. О. Маркова ; редкол.: О. Ф. Іванова, Н. П. Крейдун [та ін.]]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 179 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-285-100-4 (I ч.). – ISBN 978-966-285-100-7 (II ч.)

 70. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. Вип. 5 : у 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [голов. ред. редкол. Ю. В. Холін ; відп. секр. редкол. Т. О. Маркова ; редкол.: О. Ф. Іванова, Н. П. Крейдун [та ін.]]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 183 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-285-100-4 (I ч.). – ISBN 978-966-285-100-7 (II ч.)

 71. Херсонський державний університет. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 66 / Херсон. держ. ун-т ; [редкол. Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2014. – 481 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 72. Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна. Педагогічне проектування освітнього простору в школі І ступеня: теорія і практика : монографія / А. Д. Цимбалару ; [літ. ред. І. В. Трудолюбова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 691 с. – Бібліогр.: с. 508-554. – ISBN 978-966-644-342-0

 73. Чернега, Елена Анатолиевна. Формирование профессиональной компетентности бакалавра-преподавателя практического обучения в области экономики в высшем учебном заведении : монография / Е. А. Чернега. – Бердянск : БГПУ, 2014. – 229 с. – Библиогр.: с. 209-229. – ISBN 978-966-7828-91-2

 74. Шевченко, Галина Павлівна. Духовні основи патріотичного виховання : монографія / Г. П. Шевченко, С. С. Рашидова ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 197 с. – Бібліогр.: с. 179-196. – ISBN 978-617-579-536-1

 75. Шевченко, Наталія Федорівна. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності : монографія / Н. Ф. Шевченко, С. С. Бабич ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2013. – 165 с. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-599-444-2

 76. Шевченко, Олександр Юрійович. Національний портал забезпечення якості вищої освіти : інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти / Шевченко Олександр Юрійович, Сокол Вадим Вікторович, Шевченко Олена Леонідівна. – Львів : [б. в.], 2014. – 30, [1] с. – [Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems"]

 77. Якименко, Світлана Іванівна. Психолого-педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі : навч.-метод. посіб. / С. І. Якименко, І. А. Хозраткулова ; [відп. ред. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2015. – 231 с. – Бібліогр.: с. 206-216. – ISBN 978-966-194-210-2

 78. Якимович, Тетяна Дмитрівна. Основи дидактики професійно-практичної підготовки : навч.-метод. посіб. / Т. Д. Якимович ; [літ. ред. І. В. Трудолюбова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 137 с. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-966-644-355-0

Дисертації

 1. Базарова, Катерина Василівна. Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Базарова Катерина Василівна ; наук. кер. Р. О. Гришкова ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 243 с. – Бібліогр.: с. 175-200

 2. Бережна, Таміла Іванівна. Формування здоров'язбережувального середовища для молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бережна Таміла Іванівна ; наук. кер. В. М. Оржеховская ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 292, [29] с. – Бібліогр.: с. 183-210

 3. Валентьєва, Тетяна Іванівна. Виховання почуття комічного у старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Валентьєва Тетяна Іванівна ; наук. кер. Т. В. Кравченко ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2014. – 281, [7] с. – Бібліогр.: с. 195-219

 4. Вербицький, Олег Володимирович. Виховання у старшокласників міжетнічної толерантності у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Вербицький Олег Володимирович ; наук. кер. Л. В. Кузьменко ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 264, [6] с. – Бібліогр.: с. 165-194

 5. Власюк, Жанна Іванівна. Виховання почуття справедливості у молодших школярів у позаурочній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Власюк Жанна Іванівна ; наук. кер. Бех І. Д. ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 222, [6] с. – Бібліогр.: с. 177-196

 6. Ворона, Вікторія Олексіївна. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів у вищому навчальному закладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ворона Вікторія Олексіївна ; наук. кер. В. К. Майборода ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 288 с. – Бібліогр.: с. 223-264

 7. Гуртовий, Дмитро Євгенійович. Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуртовий Дмитро Євгенійович ; наук. кер. О. М. Тогочинський ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 171-189

 8. Деркач, Тетяна Михайлівна. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Деркач Тетяна Михайлівна ; наук. консультант Ярошенко О. Г. ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – 503 с. – Бібліогр.: с. 375-421

 9. Джурило, Аліна Петрівна. Реформування загальної середньої освіти у Федеративній Республіці Німеччина : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Джурило Аліна Петрівна ; наук. кер. О. І. Локшина ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 226 с. – Бібліогр.: с. 170-206

 10. Жук, Мирослава Іванівна. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах модернізації змісту освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жук Мирослава Іванівна ; наук. кер. Луговий В. І. ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 291 с. – Бібліогр.: с. 197-230

 11. Зайченко, Наталія Іванівна. Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки в іспаномовних країнах у XX-на початку XXI століття : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Зайченко Наталія Іванівна ; наук. консультант Н. Т. Тверезовська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – 447, [8] с. – Бібліогр.: с. 344-420

 12. Ковальова, Катерина Вікторівна. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковальова Катерина Вікторівна ; наук. кер. В. М. Манько ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 213 с. – Бібліогр.: с. 159-181

 13. Комаровська, Оксана Анатоліївна. Теоретико-методичні засади розвитку художньо обдарованої особистості у школах естетичного виховання : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Комаровська Оксана Анатоліївна ; наук. консультант Бех І. Д. ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 571, [13] с. – Бібліогр.: с. 399-455

 14. Крюкова, Єлізавета Сергіївна. Підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Крюкова Єлізавета Сергіївна ; наук. кер. Н. О. Дівінська ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 197 с. – Бібліогр.: с. 151-183

 15. Кульбашна, Ярослава Аркадіївна. Теоретичні й методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кульбашна Ярослава Аркадіївна ; наук. консультант Я. В. Цехмістер ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2015. – 519 с. – Бібліогр.: с. 388-466

 16. Максимчук, Валентин Спиридонович. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах Німеччини : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Максимчук Валентин Спиридонович ; [наук. кер. Кнодель Людмила Володимирівна] ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – 286 с. – Бібліогр.: с. 193-226

 17. Манько, Тамара Анатоліївна. Педагогічні умови формування самоповаги старших підлітків у школі-інтернаті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Манько Тамара Анатоліївна ; наук. кер. С. О. Свириденко ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 383, [9] с. – Бібліогр.: с. 176-198

 18. Найдьонова, Галина Георгіївна. Формування екологічної компетентності учнів 7-9 класів у процесі просвітницької діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Найдьонова Галина Георгіївна ; наук. кер. Пустовіт Н. А. ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 348, [12] с. – Бібліогр.: с. 188-215

 19. Нечерда, Валерія Борисівна. Педагогічні умови виховання толерантності старших підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Нечерда Валерія Борисівна ; наук. кер. В. М. Оржеховская ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 297, [8] с. – Бібліогр.: с. 196-221

 20. Пюра, Олена Станіславівна. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Пюра Олена Станіславівна ; наук. кер. Т. В. Кравченко ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 234, [21] с. + 1 Дод. (175 с.). – Бібліогр.: с. 202-234

 21. Рибалко, Ліна Миколаївна. Дидактичні основи навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Рибалко Ліна Миколаївна ; наук. консультант О. М. Топузов ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 537 с. – Бібліогр.: с. 447-508

 22. Ставицька, Ірина Василівна. Формування іншомовної компетентності магістрантів машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ставицька Ірина Василівна ; наук. кер. Г. О. Козлакова ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 238 с. – Бібліогр.: с. 171-198

 23. Терлецька, Уляна Іванівна. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина XIX-початок XX століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терлецька Уляна Іванівна ; наук. кер. Н. Тверезовська ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2015. – 337, [3] с. – Бібліогр.: с. 97-241

 24. Хоменко, Олександр Вікторович. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Олександр Вікторович ; наук. консультант Луговий В. І. ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 463 с. – Бібліогр.: с. 373-455


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. заочної конф. молодих учених та студентів, 18 квіт. 2014 р., м. Одеса / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл., Півден. наук. центр НАПН України, Ін-т психології Рос. акад. наук ; [організац. ком. : О. Я. Чебикін (голова організац. ком., Н. Д. Хиель, О. В. Вдовіченко та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2014. – 301 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 2. Александров, Ю. В. Психологія розвитку : навч. посіб. / Александров Ю. В. ; [відп. ред. Л. О. Шевченко] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : Панов А. М., 2015. – 335 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-7293-03-2

 3. Волошко, Н. І. Психологія становлення здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу : монографія / Н. І. Волошко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2015. – 414, [1] с. – Бібліогр.: с. 387-414. – ISBN 978-966-171-904-9

 4. Гавеля, Оксана Миколаївна. Культурні цінності обдарованої особистості: інтеріоризація в контексті сучасного українського суспільства : монографія / О. М. Гавеля ; [наук. консультант І. Ф. Надольний ; ред. В. Ф. Вакуленко] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 351 с. : іл. – Бібліогр.: с. 290-321. – ISBN 978-966-452-181-6

 5. Клименко, Віктор Васильович. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія / В. В. Клименко ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – Київ : Слово, 2013. – 635, [1] с. – Бібліогр.: с. 628-631. – ISBN 978-966-194-146-4

 6. Кузнєцов, М. А. Розвиток моторної пам'яті в старшому дошкільному та молодшому шкільному віці : альбом / М. А. Кузнєцов, Ю. Ю. Ходикіна ; [відп. за вип. А. В. Поденко] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 202 с. : іл. – Бібліогр.: с. 174-196. – ISBN 978-617-7064-48-9

 7. Кутик, Кристиане. Воспитание в спокойствии / Кристиане Кутик ; [пер. Людмилы Деменковой ; ред. Ларисы Дмитришиной ; гл. ред. Е. Колюхова ; корекция Сергея Копыла ; обл. Галины Анненко]. – Киев : Наири, 2014. – 118 с. – (Серия "Пособие для родителей"). – ISBN 978-3-7725-2512-4. – ISBN 978-966-8838-88-0

 8. Столяренко, Ольга Борисівна. Зарубіжні теорії особистості : навч.-метод. посіб. / О. Б. Столяренко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 123 с. – Бібліогр.: с. 117-122

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Пальчук, Валентина. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-280. – ISBN 978-966-02-7496-9

 2. Степченко, Ольга Петрівна. Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. П. Степченко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна [и др.] ; рец.: І. Н. Войцеховська, Н. А. Шип ; ред.: О. С. Боляк, Т. В. Герасімова] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 461 с. – ISBN 978-966-02-7109-8

 3. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 12 / Нац. биб-ка Украины им. В. И. Вернадского ; [редкол. : А. С. Онищенко (пред.), Алиева-Кенгерли, А. А. Аслитдинова [и др.] ; ред.: Н. Б. Захарова, Т. П. Дубас ; биогр. ред. И. П. Антоненко ; англ. текст Т. И. Арсеенко]. – Киев : НБУВ, 2014. – 367, [1] с. – К 200-летию со дня рождения В. И. Вернадского. – Сборник основан 200 г.

 4. Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк ; редкол. : О. С. Онищенко (голова редкол.) [та ін.] ; ред.-бібліогр. : О. О. Стиркул, І. М. Швець]. – Київ : НБУВ, 2014. – 433, [1] с. – ISBN 978-966-02-7457-0

 5. Галькевич, Тетяна Анатоліївна. Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. Вип. 1 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; рец.: Л. І. Івченко, М. В. Юр]. – Київ : НБУВ, 2014. – 421, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 367-372. – ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний). – ISBN 978-966-02-7148-7 (вип. 1)

 6. Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія. Ч. 1. Вип. 2 / [М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, В. В. Добровольська ; відп. за вип. О. І. Бугайова ; ред. Л. П. Будаш] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, ін-т менеджменту. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 222 с. – До 10-річчя заснування кафедри

 7. Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія. Ч. 1. Вип. 1 / [М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, В. В. Добровольська ; відп. за вип. О. І. Бугайова ; ред. Л. П. Будаш] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, ін-т менеджменту. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 226 с. – До 10-річчя заснування кафедри

 8. Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 125-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Н. І. Моісеєнко ; редкол. : Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна, Т. Л. Кулаковська [та ін.]]. – Київ : НБУВ, 2013. – 83, [2] с. – ISBN 978-966-02-6859-3

 9. Крижановська, Наталя Євгенівна. Історія української культури : навч.-метод. посіб. / Н. Є. Крижановська, Д. В. Нефьодов ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 198 с. – Бібліогр.: с. 192-198. – ISBN 978-617-7243-59-4

 10. Культурна та інтелектуальна спадщина Київщини як складова національного надбання українського народу : матеріали Всеукр. наук. конф., Білоцерків. краєзнавчий музей, 9 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Держ. ком. арх. України, Держ. наук.-виробн. п-во "Картографія", Упр. культури і туризму Київ. облдерж адмін., КЗ КОР "Білоцерків. краєзнав. музей" ; [редкол.: Л. М. Діденко (голов. ред.) [та ін.]. – Біла Церква : [б. в.], 2013. – 100 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-96703-9-7

 11. Мина, Жанна Василівна. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч. посіб. / Ж. В. Мина, Н. О. Думанський ; [ред. О. Дорошенко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 185 с. – (Серія "Інформація. Комунікація. Документація" : засновано 2013 р. ; вип. 5). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-607-700-8. – ISBN 978-617-607-684-1 (вип. 5)

 12. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол. В. І. Попик та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 544 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-02-7337-5

 13. Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 217 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-02-7419-8

 14. Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 294, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-02-7417-4

 15. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2013 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 19 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. розд. : Г. І. Солоіденко, О. В. Поляковаа, О. Л. Сокур [та ін.] ; відп. ред.: Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець]. – Київ : НБУВ, 2014. – 220 с. – ISBN 978-966-02-7303-0

 16. Росовецкий, Станислав Казимирович. Русский фольклор : учеб. пособие / С. К. Росовецкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Киев] : Київський університет, 2013. – 334 с. – Библиогр.: с. 306-330. – ISBN 978-966-439-687-2

 17. Тарас Шевченко та Університет св. Володимира. Спогади сучасників : анот. бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка ; [упоряд. В. Г. Нестеренко, Н. В. Кошлякова, Т. О. холоша [та ін.]]. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 223 с. : кольор. іл. – На обкл.: Шевченко Т., Сажин М. (?) Університет Св. Володимира. 1846. Папір, акварель. Оригінал не зберігся, відомий за фотографією з альбому "М. Сажин. Альбом фотографій". ВОМ НБУВ, інв. № 619/14. – ISBN 978-966-439-702-2

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання
Білецька, О.І. Уроки природознавства у 4 класі /Оксана Білецька, Надія Ладжук. Т.: Підручники І посібники, 2003. 112 с. ( Б 61)
Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара ВасилівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка