Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна


ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯСторінка2/2
Дата конвертації16.03.2018
Розмір421 Kb.
1   2

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


  1. Асмус, Валентин Фердинантович. Диалектика Канта : монография / В. Ф. Асмус ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Киев] : Київський університет, 2014. – 162 с. : портр. – (Серия "Источники философской мысли в Кмевском университете" : основана в 2013 г.). – ISBN 978-966-439-771-8

  2. Гиляров, Алексей Никитович. Руководство к изучению философии : Философия в её существе, значении и истории. Ч. 1 / А. Н. Гиляров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Киев] : Київський університет, 2014. – 211 с. : портр. – (Серия "Источники философской мысли в Кмевском университете" : основана в 2013 г.). – ISBN 978-966-439-769-5

  3. Єрмановська, Ганна Едуардівна. Релігії народів світу : атлас / Г. Е. Єрмановська. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. – 319 с. : іл. – ISBN 978-966-97340-6-8

  4. Історія філософії : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : у 7 т. Т. 4. Німецька філософія нового часу / за ред. В. І. Ярошовця ; [Д. Є. Прокопов, Н. М. Бобошко, В. А. Титаренко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 558, [1] с. – (Серія "Історія філософії" : заснована у 2013 р. / редкол. серії: В. І. Ярошовець (голова редкол. серії), Г. Є. Аляєв, Д. Є. Прокопов та ін.). – ISBN 978-966-439-666-7 (загальний). – ISBN 978-966-439-667-4 (Т. 4)

  5. Історія філософії : підруч. для студентів вищ. навч. закл. : у 7 т. Т. 6. Сучасна світова філософія / за ред. В. І. Ярошовця ; [Д. Є. Прокопов, Н. М. Бобошко, В. А. Титаренко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 702, [1] с. – (Серія "Історія філософії" : заснована у 2013 р. / редкол. серії: В. І. Ярошовець (голова редкол. серії), Г. Є. Аляєв, Д. Є. Прокопов та ін.). – ISBN 978-966-439-666-7 (загальний). – ISBN 978-966-439-668-1 (Т. 6)

  6. Історія філософії : підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Карпат. ун-т ім. А. Волошина ; за ред. В. І. Ярошовця ; [редкол.: В. І. Ярошовець (голова редкол.), Г. Є. Аляєв, В. В. Бедь [та ін.]]. – Ужгород : Патент, 2014. – 839 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-589-078-3

  7. Надтока, Олександр Михайлович. Православна церква в Україні другої половини XVIII-початку XX століття: історіографія : навч. посіб. / О. М. Надтока ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 255 с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-225. – ISBN 978-966-439-708-4

  8. Прекоп, Ірина. Як любити дитину? / Ірина Прекоп ; [пер. Тарас Різун ; літ. ред. Ірина Мартин ; обкл. Христини Рейнарович]. – Львів : Свічадо, 2014. – 70 с. – (Серія "Виховання без невдач"). – Бібліогр.: с. 70. – Титул оригіналу: Von der Liebe, die Yalt gibt. – ISBN 978-966-395-765-4. – ISBN 978-966-395-513-1 (серія)

  9. Прокопов, Денис Євгенович. Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Д. Є. Прокопов ; [наук. ред. В. І. Ярошовець] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 895 с. – Бібліогр.: с. 883-885. – ISBN 978-966-439-664-3

  10. Псалтир : переклад новою українською мовою П. С. Морачевського (1865) / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т укр. мови ; підготувала до вид. Л. А. Гнатенко ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна ; дослідж. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука]. – Київ : НБУВ, 2015. – 196 с. – (Серія канонічної літератури). – До 150-річчя завершення Псалтиря новою українською літературною мовою Пилипа Семеновича Морачевського. – ISBN 978-966-02-7487-7

  11. Решетинський, Валерій Миколайович. Учитель з Назарета і учень із Чорнух : роздуми над книгою, яку носив у подорожній сумці Григорій Сковорода : Вільний пошуковий діалог ведуть український журналіст Володимир Стадниченко і старший пастор Київської Євангельської Церкви "Християнська надія" Валерій Решетинський / В. М. Решетинський, В. Я. Стадниченко ; [ред. Т. В. Майданович ; відп. за вип. Л. І. АндрієвськийІ ; ред. Т. В. Майданович ; художнє оформ. В. С. Мельничук 4 художнє редагування, відп. за вип. Л. І. Андрієвський]. – Київ : Криниця , 2014. – 126, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2434-22-4

  12. Фазан, Василь Васильович. Просвітницько-виховна діяльність Лавр - духовних осередків на українських землях (XVIII - початок XX століття) : монографія / В. В. Фазан ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 377 с. – Бібліогр.: с. 329-373. – ISBN 978-966-2538-34-2

  13. Федака, Сергій. З історії християнства на Закарпатті / Сергій Федака ; [дизайн обкл. Тарас Корж] ; Закарпат. обл. організація Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Ліра, 2013. – 186 с. – На обкл. - Святодухівська церква (1795 р.) у с. Колочава Міжгірського району. – ISBN 978-617-596-110-0

  14. Християнство в історії української духовної культури : матеріали Всеукр. наук. конф., Білоцерків. краєзнавчий музей, 8 листоп. 2013 р. : присвяч. 1025-річчю Хрещення Русі / М-во культури України, Держ. ком. арх. України, Держ. наук.-виробн. п-во "Картографія", Упр. культури і туризму Київ. облдерж адмін., КЗ КОР "Білоцерків. краєзнав. музей" ; [редкол.: Л. М. Діденко (голов. ред.) [та ін.]. – Біла Церква : [б. в.], 2014. – 101 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7066-00-1

Дисертації

   1. Ганаба, Світлана Олександрівна. Дидактика в контексті цивілізаційного переходу: філософсько-методологічного обгрунтування : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / Ганаба Світлана Олександрівна ; наук. кер. І. М. Предборська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 432 с. – Бібліогр.: с. 391-432

   2. Гангал, Артур Васильович. Соціально-організаційні засади інтеріоризації освітніх норм студентами (філософське осмислення) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Гангал Артур Васильович ; наук. кер. О. О. Пучков ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 198 с. – Бібліогр.: с. 171-198

   3. Грица, Юрій Юрійович. Феномен історичної свідомості: соціально-філософський аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грица Юрій Юрійович ; наук. кер. З. Ф. Самчук ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 214 с. – Бібліогр.: с. 181-214

   4. Мараєва, Уляна Миколаївна. Феномен народної обрядовості українців: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Мараєва Уляна Миколаївна ; наук. кер. В. В. Левкулич ; держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 176-200

   5. Микольченко, Віра Сергіївна. Феномен героїзму: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Микольченко Віра Сергіївна ; наук. кер. Т. В. Цимбал ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 198 с. – Бібліогр.: с. 179-197

   6. Пивоварська, Ксенія Сергіївна. Віртуальні соціальні мережі у континуумі інтернету: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пивоварська Ксенія Сергіївна ; наук. кер. П. О. Кравченко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Київ, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 167-200

   7. Сеник, Руслан Миколайович. Функціонально-інструментальні основи соціально-філософського аналізу мови : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сеник Руслан Миколайович ; наук. кер. З. Ф. Самчук ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 227 с. – Бібліогр.: с. 188-227

   8. Сташкевич, Оксана Олександрівна. Інтелектуальна цивілізація: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сташкевич Оксана Олександрівна ; наук. кер. Ю. В. Бех ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 214 с. – Бібліогр.: с. 190-211

   9. Столярчук, Ольга Святославівна. Специфіка історичного знання і пізнання в соціально-філософському дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Столярчук Ольга Святославівна ; наук. кер. В. А. Рижко ; Нац. акад. наук України. Центр гуманіт. освіти. – Київ, 2015. – 198 с. – Бібліогр.: с. 174-198

   10. Чайка, Ірина Юріївна. Інформаційна єдність світової спільноти: теоретико-методологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Чайка Ірина Юріївна ; наук. консультант Бех В. П. ; Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 2015. – 448 с. – Бібліогр.: с. 413-448

   11. Шевчук, Дмитро Михайлович. Онтологічні виміри сучасного політичного світу (соціально-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Шевчук Дмитро Михайлович ; наук. консультант І. М. Предборська ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 423 с. – Бібліогр.: с. 391-423


СУСПІЛЬНІ НАУКИ

   1. Меленко, С. Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія / С. Г. Меленко ; [наук. ред. М. В. Костицький ; літ. ред. Л. М. Ковалець] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 431 с. – Бібліогр.: с. 392-431. – ISBN 978-617-7096-08-4

   2. Вілков, Вячеслав Юрійович. Генезис поняття нації : монографія / В. Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 423 с. – ISBN 978-966-439-642-1

   3. Грабовська, Ірина Миколаївна. Трансформації українського соціуму: філософсько-світоглядний аналіз : монографія / І. М. Грабовська, Т. М. Ємець, О. І. Мостяєв ; [за ред. М. І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 511 с. – ISBN 978-966-439-622-3

   4. Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища : монографія / Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України ; за наук. ред. П. П. Горностая. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 188, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-189. – ISBN 978-966-189-278-0

   5. Дубич, Клавдія Василівна. Вступ до соціальної допомоги : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / К. В. Дубич ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. – Київ : Слово, 2015. – 216, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-194-211-9

   6. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації / за ред. Мартинюка В. П. ; [авт. кол. : В. П. Мартинюк (кер. авт. кол.), О. І. Вівчар [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 359 с. – Бібліогр.: с. 341-342. – ISBN 978-966-654-371-7

   7. Історія української політичної думки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. М. І. Обушного ; [авт. кол.: М. І. Обушний, Т. С. Воропаєва [та ін.] ; матеріал підготувала К. А. Кобченко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 479 с. – Бібліогр.: с. 467-473. – Присвячується 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-439-706-0

   8. Кучерявий, Олександр Георгійович. Кар'єрне зростання: особистісний вимір : монографія / О. Г. Кучерявий. – Київ : Слово, 2015. – 222, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-223. – ISBN 978-966-194-209-6

   9. Матвієнко, Віктор Михайлович. Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність : навч. посіб. / В. М. Матвієнко, А. П. Сапсай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 287 с. – Бібліогр.: с. 284-287. – ISBN 978-966-439-655-1

   10. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 258 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-02-7363-4

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

   1. Гальцева, Тетяна Олексіївна. Фізіологія і психологія праці : навч.-наоч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. О. Гальцева, Бондаревська К. В. ; за наук. ред. А. Г. Бабенка ; [ред.: Л. І. Богун, А. О. Островська] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. фінанс. акад. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 204 с. – Бібліогр.: с. 200-203. – ISBN 978-966-8203-28-2

   2. Тлумачний довідник із фізичної хімії / за заг. ред. М. Ю. Корнілова ; [авт. кол.: О. А. Бєлобородова, Б. В. Єременко [та ін.]] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 188. – ISBN 978-966-439-714-5

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

   1. Фоміна, Тетяна Миколаївна. Стильові принципи фортепіанного виконання і можливості індивідуальної виконавської інтерпретації : навч. посіб. для студентів муз. спеціальностей вищ. навч. закл. / Тетяна Фоміна ; [ред. Н. Я. Рихтік ; зав. ред. Т. М. Забанова]. – Одеса : Астропринт, 2014. – 133 с. – Бібліогр.: с. 116-122. – ISBN 978-966-190-789-5

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

   1. Агеєва, Віра. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва ; [ред. –коректор С. В. Бартош ; художнє редагування, оформ. С. І. Лук'яненко]. – Київ : Книга, 2012. – 391 с. : фотогр., портр. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-8314-66-7

   2. Алексієнко, Людмила Антонівна. Морфологія сучасної української мови : навч. посіб. / Людмила Алексієнко, Оксана Зубань, Ірина Козленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 675 с. – Бібліогр.: с. 666-668. – ISBN 978-966-439-724-4

   3. Балабко, Олександр Васильович. Рай і Пекло Коцюбинського = Paradiso e Inferno di Kotsiubinski : [есеїстична повість] / Олександр Балабко ; [пер. з італ. Ольги Токарюк]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 215 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-399-590-8

   4. Білецький, Леонід Тимофійович. Шевченкіана : у 3 т. Т. 1 / Леонід Білецький ; редкол.: Губерський Л. В. (голова редкол.), Дзюба І. М., Жулинський М. Г. [та ін.] ; [ред. А. Артюх ; наук. ред. Р. П. Радишевський ; упоряд.: Ростислав Радишевський, Наталка Лисенко, Наналія Ольшевська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнарод. шк. україністики НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 655 с. – (Серія "Літературні палімпсести" : започатковано 2011 р.). – Друкується вперше - "Літературні палімпсести". – ISBN 978-966-439-600-1 - загальний. – ISBN 978-966-439-601-8 - Т. 1

   5. Білецький, Леонід Тимофійович. Шевченкіана : у 3 т. Т. 2 / Леонід Білецький ; редкол.: Губерський Л. В. (голова редкол.), Дзюба І. М., Жулинський М. Г. [та ін.] ; [ред. Н. Ольшевська ; наук. ред. Р. П. Радишевський ; упоряд.: Ростислав Радишевський, Наталка Лисенко, Наналія Ольшевська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнарод. шк. україністики НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 687 с. – (Серія "Літературні палімпсести" : започатковано 2011 р.). – Друкується вперше - "Літературні палімпсести". – ISBN 978-966-439-600-1 - загальний. – ISBN 978-966-439-602-5 - Т. 2

   6. Білецький, Леонід Тимофійович. Шевченкіана : у 3 т. Т. 3 / Леонід Білецький ; редкол.: Губерський Л. В. (голова редкол.), Дзюба І. М., Жулинський М. Г. [та ін.] ; [ред. Н. Ольшевська ; наук. ред. Р. П. Радишевський ; упоряд.: Ростислав Радишевський, Наталка Лисенко, Наналія Ольшевська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнарод. шк. україністики НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 607 с. – (Серія "Літературні палімпсести" : започатковано 2011 р.). – Друкується вперше - "Літературні палімпсести". – ISBN 978-966-439-600-1 - загальний. – ISBN 978-966-439-603-2 - Т. 3

   7. Достоєвський, Федір Михайлович. Злочин і кара : роман на шість частин з епілогом / Федір Достоєвський ; [упоряд. тексту, авт. ст. та приміт. Володимир Звиняцьковський ; ілюстр. Сергія Якутовича ; голов. ред. Світлана Головко ; ред. Олена Вербило]. – Київ : Либідь, 2014. – 668, [2] с. – ISBN 978-966-06-0687-6

   8. Задорожна, Людмила Михайлівна. Шевченкові ремінісценції в поетичному світобаченні Щоголева : монографія / Л. М. Задорожна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 383 с. – ISBN 978-966-439-677-3

   9. Зарубіжна література та методика її викладання: державна атестація : навч.-метод. посіб. для організації самост. роботи та підготовки до держ. атестації студентів спец. "Українська мова і література", "Українська мова і література. Мова і література (англійська)" / О. О. Бровко, О. А. Галич, Лапко О. А., Філоненко Н. М. ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – 247 с. – Бібліогр. у кінці розд.

   10. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 17 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г. Ф. Семенюк (голова редкол.), О. С. Снитко, О. М. Сліпушко [та ін.] ; відп. за вип.: О. М. Сліпушко, А. О. Шкрабалюк, А. О. Гудима]. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 415 с. – Бібліогр. у кінці ст.

   11. Кононенко, Олексій Анатолійович. Таїна пера : переклади / Олексій Кононенко ; [використані роботи Альфонса Мухи]. – Київ : Адеф-Україна, 2013. – 334 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-7156-14-6. – ISBN 978-966-97376-0-1

   12. Мойсієнко, А. Слово в системі Шевченкового тексту : поетика декодування : монографія / Анатолій Мойсієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 255 с. – Бібліогр.: с. 227-254. – ISBN 978-966-439-654-8

   13. Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова редкол.), Л. К. Вахніна, В. В. Горєва та ін. ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак]. – Київ : НБУВ, 2015. – 207, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-02-7583-6

   14. Рудницька, Ольга Борисівна. Уроки з української мови для 6 класу : посібник / Ольга Рудницька ; [відп. за вип. Ольга Мостепан ; ред. Юлія Романенко]. – Київ : Дивослово, 2015. – 316 с. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-966-97491-1-6

   15. Селігей, П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей ; [відп. за вип. В. В. Лучик] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [3] с. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISBN 978-966-360-266-0

   16. Середньовічні латинськомовні джерела : хрестоматія, іст.-лінгвіст. коментар, словник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В. М. Миронова]. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 199 с. – ISBN 978-966-439-594-3

   17. Слухай, Наталія Віталіївна. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Наталія Слухай ; [художнє оформ. обкл. А. С. Слухай] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 223 с. – Бібліогр. у кінці глав. – В оформ. обкл. використані акварель Тараса Шевченка "Почаївська Лавра з півдня" (1846) та автограф його вірша "Мені однаково, чи буду..." (1847). – ISBN 978-966-439-709-1

   18. Спадщина Шевченка очима нащадків = Shevchenko's Legacy through the Eyes of Successors : поетичний альманах / Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва ; [Coordinator General S. Baykova ; Supervisors of Studies: S. Baykova, I. Dubko, E. Fomichova [та ін.]]. – 2014 : [б. в.], 2014. – [28] с. : портр., іл.

   19. Україна Тараса Шевченка / [упоряд.: Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченкоголов. ред. К. В. Лимаренко ; відп. за вип. А. М. Гопаченко ; худож. ред. Л. П. Вировец ; худож.-оформ. О. М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2014. – 572, [1] с. – Бібліогр.: с. 538-570. – ISBN 978-966-03-6759-3

   20. Фіголь, Надія Миколаївна. Мова українських видань : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. М. Фіголь ; [відп. ред. О. В. Тріщук] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 257 с. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-966-622-656-6

   21. Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [худож.: Марія Сула, Олійник Анастасія, Драч Катерина [та ін.]. – Київ : Адеф-Україна, 2014. – 187 с. : іл., кольор. іл. – ISBN 978-617-7156-13-9

ІСТОРІЯ   1. Коцур, Анатолій Петрович. Сучасний молодіжний рух в Україні (1980-2011): історіографія : монографія / А. П. Коцур, І. В. Близнюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 190 с. – Бібліогр.: с. 157-190. – ISBN 978-966-439-592-9

   2. Маркова, С. В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917-1933 рр.) : монографія / Світлана Маркова ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 543 с. – Бібліогр.: с. 461-535. – ISBN 978-617-620-151-9

   3. Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Бібліографічне дослідження. Науковий каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Євген Чернухін, Тимур Горбач, Олексій Купченко-Гринчук, Валентина Лось ; [редкол.: Л. А. Дубровіна [та ін.]]. – Київ : НБУВ, 2014. – 303 с. – ISBN 978-966027470-9

   4. Війна 1941-1945 рр. : альбом / [упоряд.: Т. О. Ємельянова та ін. ; відп. за вип. Н. Є. Фоміна ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко ; сканування та обробка фотодокументів Т. П. Тукаш]. – Харків : Фоліо, 2014. – 269 с. : фот. – ISBN 978-617-7012-00-8

   5. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ). Інститут біографічних досліджень. Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. досліджень. Вип. 11 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т біогр. дослідж. ; [редкол.: В. І. Попик (голов. ред.), Т. І. Ківшар (заст. голов. ред.), С. М. Ляшко [та ін.]]. – Київ : НБУВ, 2014. – 414, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Заснований у 1996 р.

   6. Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII - 60-ті роки XIX століття : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [Б. М. Гончар, О. П. Машевський [та ін.] ; ред. В. Філь] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 735 с. – Бібліогр.: с. 719-733. – ISBN 978-966-439-617-9

   7. Професор Андрій Введенський : монографія / авт. кол.: І. Н. Войцехівська (голова авт. кол.), Г. Ю. Баженова [та ін.] ; бібліогр. упорядкування: В. Г. Нестеренко, І. І. Тіщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 175 с. – (Серія "Історики Київського університету : історіографія персоналій" / ред. рада серії: В. Ф. колесник (голова ред. ради серії), Г. Д. КАзьмирчук, В. П. Капелюшний та ін.). – ISBN 978-966-439-629-2

   8. Сорочан, Сергей Борисович. Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательськой работы : учебное пособие / С. Б. Сорочан ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. – 171 с. – ISBN 978-966-623-930-6

   9. Телячий, Юрій Васильович. Українська літературно-мистецька інтелігенція в національно-культурному відродженні (1917-1921 рр.) : монографія / Ю. В. Телячий ; [наук. ред. В. М. Даниленко]. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 599 с. – Бібліогр.: с. 412-514. – ISBN 978-966-457-208-5

   10. Філіппов, Олексій. 50 нових легенд про Ужгород і Закарпаття / Олексій Філіппов. – [Ужгород] : Ліра, 2013. – 38 с. : іл. – ISBN 978-617-596-096-7

   11. Філіппов, Олексій. Збірник публікацій по геральдиці 1994-2010 років / Олексій Філіппов ; [дизайн обкл. Тарас Корж]. – Ужгород : Ліра, 2012. – 31 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-596-086-8
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання
Білецька, О.І. Уроки природознавства у 4 класі /Оксана Білецька, Надія Ладжук. Т.: Підручники І посібники, 2003. 112 с. ( Б 61)
Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання білецька, Галина Анатоліївна iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара ВасилівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка