Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 266,8 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір266,8 Kb.

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Американська філософія освіти очима українських дослідників = American Philosophy of Education From the Ukrainian Researchers Point of View : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 22 груд. 2005 р. / ; [редкол. В. В. Громовий [та ін.]. - Полтава : ПОІППО, 2005. - 281 с. - Бібліогр. у кінці ст. - Парал. назва англ. мовою. - ISBN 966-7215-53-9

 2. Біографічний довідник : Ректори, проректори, декани, завідувачі кафедр, професори / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Упоряд.: А. А. Мазаракі та ін. - К. : КНТЕУ, 2006. - 221 с. : фото. кольор. - ISBN 9666292211

 3. Басай, Надія Пилипівна. Скринька для читання = Lesekiste : книжка для читання для 5-го та 6-го кл. Ч.1. (5 кл.) / . - Київ : Наш час, 2006. - 111 с. - Парал. назва нім. мовою. - ISBN 966-8174-22-4

 4. Бех, Іван Дмитрович. Виховання особистості : Сходження до духовності / І. Д. Бех. - Київ : Либідь, 2006. - 270, [1] с. - Бібліогр.: с. 265-268. - ISBN 966-06-0452-1

 5. Блінова, Галина Йосипівна. Подолання мовленнєвих вад дітей : дидакт. матеріал для учнів почат. кл. загальноосвіт. шк. та логопед. пунктів. Ч. 2 / Г. Й. Блінова. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 287 с. - Бібліогр.: с. 284-285. - ISBN 966-8093-71-2

 6. Воспитательная направленность работы детского оздоровительного лагеря / Авт.-сост.: А. В. Волохов, И. И. Фришман. - М. : ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. - 126, [2] с. - (Библиотечка педагога-практика). - (Прил. к журн. "Внешкольник. Дополнительное образование, социальное, трудовое и художественное воспитание детей" ; вып. №7/8). - Библиогр.: с. 121-124

 7. Гузеев, Вячеслав Валерианович. Основы образовательной технологии: дидактический инструментарий / В. В. Гузеев ; отв. ред. М. А. Ушакова. - М. : Сентябрь, 2006. - 191, [1] с. - (Б-ка журн. "Директор школы" ; вып. № 4). - ISBN 5-88753-087-1

 8. Гузеев, Вячеслав Валерианович. Современные технологии профессионального образования: интегрированное проектное обучение. Ч. 2 / В. В. Гузеев, М. Б. Романовская ; НИИ развития проф. образования, НОУ "Ин-т социал. и образоват. менеджмента". - М., 2006. - 50, [2] с. - (Прил. "Образовательные технологии в профшколе" к журн. "Проф. образование" ; № 7). - Библиогр.: с. 48-50

 9. Детская школа народных ремесел : (образовательные программы). - М. : ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. - 63, [1] с. - (Б-чка для педагогов, родителей и детей). - (Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи" ; вып. № 3). - Библиогр.: с. 63-64

 10. До и после уроков / сост.: Т. Е. Заводова, Ю. А. Лежнева. - Минск : Красико-Принт, 2006. - 125, [3] с. - (Деятельность классного руководителя : Сер. основана в 2002 г.). - ISBN 985-405-342-3

 11. Дополнительное образование детей: концепции, локальные акты, технологии управления, методики организации образовательного процесса. - М. : Про-Пресс, 2006. - 70 с. - (Б-чка журн. "Вестник образования России" ; № 7)

 12. Економіка освіти і освітня діяльність : Матеріали Всеукр. семінару 8 груд. 2006 р. / АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти , Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ім. М.В. Остроградського ; [редкол. Гальченко І. В. [та ін.]]. - Полтава : ПОІППО, 2006. - 67, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-7215-60-1

 13. Збірник нормативно-правових та методичних матеріалів з організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та турнірів / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. - Х. : ХОНМІБО, 2005. - 152 с

 14. Зиман, Леонид Яковлевич. Литературный театр : Литературно-театральные композиции (коллажи) : Взаимодействие учебной и внеклассной работы / Леонид Зиман. - М., 2006. - 191, [1] с. - (Я вхожу в мир искусств : Репертуар.-метод. б-чка ; № 2(102))

 15. Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 верес. 2006 р. / Від-ня теорії та історії педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [редкол. :І. Д. Бех [та ін.]]. - Херсон : РІПО, 2006. - 180+18,[1] с. - Проект "Громадянська освіта - Україна"

 16. Інноваційна діяльність науково-методичних лабораторій Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : Зб. статей / [уклад.: Морева Т. Г.] ; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон : РІПО, 2006. - 40 с

 17. Інформаційні технології та електронні засоби навчального призначення - ознака сучасного уроку : конспекти уроків учителів різних шк. предметів із використ. інформ. технологій та електр. засобів навчального призначення / [уклад.: І. І. Цимбал [та ін.]] ; Управління освіти і науки Луган. обл. держ. адміністрації, Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Луганськ : Знання, 2006. - 503, [1] с. - ISBN 966-8151-48-8

 18. Как управлять психологией урока, или Психопедагогика в образовании. Вып. 6 / С. Д. Поляков [и др.] ; отв. ред. М. А. Ушакова. - М. : Сентябрь, 2006. - 159, [1] с. - (Б-ка журн. "Директор школы" ; Вып. № 6). - Библиогр.: с. 159. - ISBN 5-88753-089-8

 19. Каменский А. М. Внеурочные технологии как альтернативные формы образования : (практ. пособие) / А. М. Каменский, З. Ю. Смирнова ; отв. ред. М. А. Ушакова. - М. : Сентябрь, 2006. - 175, [1] с. - (Б-ка журн. "Директор школы" ; вып. № 2). - ISBN 5-88753-086-3

 20. Кредитно-модульна система навчання : Конкурсна робота / Хорольський агропром. коледж Полтав. держ. аграр. акад. - [б. м.] : [Б. в.], 2007. - 76 с. - (Десята ювіл. міжнар. виставка "Сучасна освіта в Україні")

 21. Культурна спадщина Луганщини у виховній системі школи : з досвіду роботи заст. дир. шк. з вихов. роботи / [уклад. :Т. М. Сорочан [та ін.] ; Луган. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Луганськ : Знання, 2006. - 198, [2] с. - ISBN 966-8151-47-X

 22. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского и основания современной психологии развития (к 110-летию со дня рождения) : Материал подготовлен по итогам Всерос. научн.-прак. конф. (14-16 апр. 2005 г.) / Акад. повышения квалифик. и проф. переподгот. работников образования, Психол. ин-т Рос. Акад. образования. - М. : Про-Пресс, 2006. - 90, [1] с. - (Б-чка журн. "Вестник образования России" ; № 3)

 23. Лизинский В. М. Приемы и формы в воспитании : Конкурсы, игры, дела, заботы, праздники, вечера, вернисажи, гостиные, правила и советы, концерты, диспуты, встречи, походы и экскурсии / Лизинский В. М. ; редкол.: В. М. Лизинский, Л. Ю. Ермакова ; ред. А. Д. Лунина ; Центр. "Пед. поиск.". - М. : Центр "Педагогический поиск", [2004]. - 160 с. - (Б-ка администрации школы). - ISBN 5-901030-73-7

 24. Лизинский В. М. Ресурсный подход в управлении развитием школы / В. М. Лизинский ; ред. Е. В. Переславцева, А. В. Поддубный. - М. : Центр "Педагогический поиск", [2006]. - 160 с. - ISBN 5-901030-81-8

 25. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация. - М., 2006. - 63, [1] с. - (Б-чка журн. "Вестник образования России" ; № 8)

 26. Лучшие школы России: управление, методики, технологии, финансы. - М., 2006. - 63, [1] с. - (Б-чка журн. "Вестник образования России" ; № 4)

 27. Любимова О. В. Технология диагностики "пороговых знаний" обучаемых на основе квалиметрического подхода / О. В. Любимова, В. С. Черепанов ; НИИ развития проф. образования, Акад. проф. образования. - М., 2006. - 51, [1] с. - (Образовательные технологии в профшколе ; 9’2006). - (Приложение к журн. "Профессиональное образование. Столица"). - Библиогр.: с. 33-35

 28. Маркуцкая С. Э. Образовательная технология учебных фирм в колледжах Москвы / С. Э. Маркуцкая ; Акад. проф. образования, Журн. "Проф. образование". - Москва : НОУ "ИСОМ", 2006. - 45, [3] с. - (Образовательные технологии в профшколе ; 5’2006). - Прил. к журн. "Проф. образование"

 29. Мастерская чувств / [авт. И. А. Генералова]. - М. : ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. - 61, [2] с. - (Библиотечка педагога-практика). - (Прил. к журн. "Внешкольник. Дополнительное образование, социальное, трудовое и художественное воспитание детей" ; вып. № 10). - Библиогр.: с. 59

 30. Методическое пособие по подготовке и проведению мероприятий по программе "Школа безопасности" / Авт.: Д. Г. Круглов, С. В. Усков. - М. : ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. - 71, [1] с. - (Б-чка для педагогов, родителей и детей). - (Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образованиедетей и молодежи" ; вып. № 6). - Библиогр.: с. 67-68

 31. Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів / [уклад. : Шахненко В. І. ; за заг. ред. Лунячека В. Е.] ; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. - Х. : ХОНМІБО, 2005. - 96 с. - Бібліогр. у кінці розд.

 32. Методичні рекомендації щодо організації роботи з учнями шестирічного віку початкової школи / [уклад.: С. Г. Дружинінська, О. Ф. Золочевська, О. С. Марінушкіна ; за ред. Л. Д. Покроєвої] ; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти, Центр експертизи та моніторингу, Центр практич. психології та соціал. роботи. - Х. : ХОНМІБО, 2006. - 75 с. - Бібліогр.: с. 71-73

 33. Михайлова, Н. Н. Проектирование образовательной технологии начального профессионального образования / Н. Н. Михайлова ; Акад. проф. образования, Журн. "Проф. образование". - Москва : НОУ "ИСОМ", 2006. - 45, [3] с. - (Образовательные технологии в профшколе ; 3’2006). - Прил. к журн. "Проф. образование"

 34. Музыкальный театр : Муз. спектакли для детей мл. возраста : Маленький Принц. Дюймовочка. Колобок / муз., либр. Т. М. Суворовой. - М., 2006. - 125, [3] с. - (Я вхожу в мир искусств : Репертуар.-метод. б-чка ; 6 (106)’2006)

 35. Навстречу учебному году / Т. Е. Заводова. - Минск : Красико-Принт, 2006. - 125, [3] с. - (Деятельность классного руководителя). - ISBN 985-405-347-4

 36. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом "Шкільні бібліотекарі" / [авт.-уклад.: В. І. Шахненко, З. Г. Жеребкіна ; за заг. ред. К. М. Слесик] ; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти, Каф. краєзнав. та культурології. - Харків : [б. в.], 2006. - 39 с

 37. Немова, Наталья Васильевна. Управление системой профильного обучения в школе : (метод. пособие) / Н. В. Немова ; ответств. ред. М. А. Ушакова. - М. : Сентябрь, 2006. - 207, [1] с. - (Б-ка журн. "Директор школы" ; вып. № 3). - ISBN 5-88753-085-5

 38. Никольская, Ольга. Ребенок с аутизмом в обычной школе / Ольга Никольская, Татьяна Фомина, Светлана Цыпотан. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Школьный психолог" ; Вып. 2 (8)). - ISBN 5-9667-0170-9

 39. Олимпиада по страноведению : Англоязычные страны / сост. Е. Бабина [и др.]. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Английский язык" ; Вып. 5 (11)). - ISBN 5-9667-0215-2

 40. Опанасюк, Олександр. Дитяча музична творчість : програма навч. дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфік. рівня "Спеціаліст" спец. "ПМСО. Музика" / Олександр Опанасюк. - Львів : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. - 15 с. - Бібліогр.: с. 15.

 41. Оржеховська, Валентина Михайлівна. Превентивна педагогіка : наук.-метод. посіб. / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко ; Ін-т проблем виховання АПН України, Кафедра превентивної освіти і соціальної політики ЮНЕСКО. - Ізмаїл : СМИЛ, 2006. - 282 с. - Бібліогр.: с. 226-230. - ISBN 966-8127-51-X

 42. Плавич, Володимир Петрович. Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу : Навч. посіб. = Развитие системы образования Украины в контексте Болонского процесса : Учеб. пособие / В. П. Плавич ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - 253 с. - Бібліогр. у кінці глав. - Текст парал. укр., рос. мовами. - ISBN 966-318-343-8

 43. Пометун, Олена Іванівна. Мої і твої права : навч. посіб. з курсу "Права людини" : 10-11 кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. - Біла Церква : Надтока О. Ф., 2006. - 188, [1] с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 188. - ISBN 966-319-131-7

 44. Проблемы девиантного поведения в студенческой среде / Фаустова Э. Н. ; НИИ высшего образования. - М. : НИИВО, 2005. - 56, [1] с. - (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; вып. 12. Система воспитания в высшей школе). - Библиогр.: с. 56

 45. Проблемы преемственного содержания образования при разработке одноименных учебных дисциплин в среднем специальном учебном заведении и вузе по родственным специальностям / Семушина Л. Г. , Жилина Л. М. ; НИИ высшего образования. - М. : НИИВО, 2005. - 71, [1] с. - (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; вып. 11. Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). - Библиогр.: с. 69-71

 46. Програми для 1-4 спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня для дітей сліпих та зі зниженим зором зі складними вадами розвитку. Ч. 1 / [А. М. Висоцька, Н. В. Митько] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 328 с. - ISBN 966-8093-48-8

 47. Програми для 1-4 спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня для дітей сліпих та зі зниженим зором зі складними вадами розвитку. Ч. 2 / [А. М. Висоцька, Н. В. Митько] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 299 с. - ISBN 966-8093-49-6

 48. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Ч. 2 / [Мякушко О. І. [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 366 с. - ISBN 966-8093-50X

 49. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором. Ч. 1 / [Вавіна Л. С. [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 261 с. - ISBN 966-8093-51-8

 50. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей / [Жук В. В. [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 406 с. - ISBN 966-8093-47-X

 51. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Ч. 1 / [Шеремет М. К. [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 357, [1] с. - ISBN 966-8093-52-6

 52. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. Ч. 1 / [Жук В. В. [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 212 с. - ISBN 966-8093-56-9

 53. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. Ч. 2 / [Жук В. В. [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 209 с. - ISBN 966-8093-55-0

 54. Програми для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором. Ч. 2 / [Гудим І. М. [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Київ : Неопалима купина, 2006. - 284 с. - ISBN 966-8093-57-7

 55. Программы родительского всеобуча / [сост.: Л. И. Виноградова]. - М. : ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. - 64, [1] с. - (Б-чка для педагогов, родителей и детей). - (Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи" ; вып. № 4). - Библиогр. в конце разд.

 56. Профілактика стресів перед іспитами та підготовка до них : Метод. рек. / [упоряд.: О. Є. Марінушкіна, Г. В. Шубіна ; за ред. Л. Д. Покроєвої] ; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти, Центр практич. психології та соц. роботи. - Харків : ХОНМІБО, 2006. - 28 с. - Бібліогр.: с. 26

 57. Психология профессионального развития педагога: проблемы и перспективы. - М., 2006. - 71, [1] с. - (Б-чка журн. "Вестник образования России" ; № 5)

 58. Растимешин, Дмитрий Владимирович. Детский сад как автономная некоммерческая организация: нормативно-правовые аспекты : К вопросу о реорганизации ДОУ в МАНО / Дмитрий Растимешин. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Дошкольное образование ; Вып. 3 (9)). - ISBN 5-9667-0176-8

 59. Реморенко, Игорь Михайлович. Разное управление для разного образования : Школа для всех. Соуправление / Игорь Реморенко. - СПб. ; М. : Агентство образовательного сотрудничества, 2005. - 367, [1] с. - ISBN 5-98368-008-0

 60. Рожков, Артемий Игоревич. Доходная и внебюджетная деятельность школы: правовой аспект / А. И. Рожков ; отв. ред. М. А. Ушакова. - М. : Сентябрь, 2006. - 143, [1] с. - (Б-ка журн. "Директор школы" ; вып. № 5). - ISBN 5-88753-088-X

 61. Российское образование: опыт работы инновационных образовательных учреждений. - М., 2006. - 71, [1] с. - (Б-чка журн. "Вестник образования России" ; № 6). - Библиогр.: с. 71-72

 62. Рыжова, Наталья Александровна. Альпийская горка в детском саду / Наталья Рыжова. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Дошкольное образование" ; Вып. 5 (11)). - ISBN 5-9667-0219-5

 63. Савенков, Александр Ильич. Как рассадить детей в классе : Психологическое пространство личности ребенка / А. И. Савенков. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Школьный психолог" ; Вып. 4 (10)). - Библиогр.: с. 29. - ISBN 5-9667-0212-8

 64. Савостьянов, Александр Иванович. Рождение артиста / Александр Савостьянов. - М., 2006. - 143, [1] с. - (Я вхожу в мир искусств : репертуар.-метод. б-чка ; № 3 (103))

 65. Семейное воспитание / [сост. Т. Е. Заводова, Ю. А. Лежнева]. - Минск : Красико-Принт, 2006. - 125, [3] с. - (Деятельность классного руководителя : Сер. основана в 2002 г.). - ISBN 985-405-346-6

 66. Сидоренко, Віктор Костянтинович. Основи сучасного виробництва : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. К. Сидоренко, В. В. Юрженко. - Київ : Наш час, 2006. - 193, [1] с. - Бібліогр.: с. 195-196. - ISBN 966-8174-24-0

 67. Скоро выпускной / Сост. Т. Е. Заводова. - Минск : Красико-Принт, 2006. - 125, [3] с. - (Деятельность классного руководителя : Сер. основана в 2002 г.). - ISBN 985-405-339-3

 68. Сумнительный, Константин Евгеньевич. Профильное обучение: какова цена вопроса? / К. Е. Сумнительный. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. Управление школой" ; Вып. 4 (10)). - ISBN 5-9667-0208-Х

 69. Тарасенко, Галина Сергіївна. Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти : Монографія / Галина Тарасенко. - Черкаси : Вертикаль, 2006. - 306, [1] с. - Бібліогр.: с. 292-307. - ISBN 966-8438-44-2

 70. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф. 30-31 берез. 2006 р. Ч. 1 / Ін-т проблем виховання АПН України, Укр. держ. центр позашкільної освіти ; [редкол.: Бех І. Д., Пустовіт Г. П., Сиротенко А. Й. [та ін.]. - Київ : Грамота, 2006. - 141, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст.

 71. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф. 30-31 берез. 2006 р. Ч. 2 / Ін-т проблем виховання АПН України, Укр. держ. центр позашкільної освіти ; [редкол.: Бех І. Д., Пустовіт Г. П., Сиротенко А. Й. [та ін.]. - К. : Грамота, 2006. - 231 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 72. Ткаченко, Евгений Викторович. Концепция непрерывного дизайн-образования / Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская ; НИИ развития проф. образования, Акад. проф. образования. - Москва : НОУ "ИСОМ", 2006. - 43, [1] с. - (Образовательные технологии в профшколе ; 8’2006). - Библиогр.: с. 42-43. - Прил. к журн. " Проф. образование. Столица"

 73. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України (Київ). Вісник післядипломної освіти : Зб. наук. праць. Вип. 1 / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих ; [редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник]. - Київ : Міленіум, 2005. - 263, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-8063-32-9

 74. Шевченко, Тетяна. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI - середини XVII ст. / Тетяна Шевченко ; Видання Товариства Ісуса. - Львів : Свічадо, 2005. - 336, [1] с. - (Сер. Studia rationis 1). - Бібліогр.: с. 176-199. - ISBN 966-8744-21-7

 75. Штурбина, Наталья Александровна. Гуманно-личностный подход в обучении и его результативность / Н. А. Штурбина. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Управление школой" ; Вып. 3 (9)). - ISBN 5-9667-0187-3

 76. Языканова, Елена Вячеславовна. Учись учиться : Развивающие занятия для мл. школьников / Е. В. Языканова. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Начальная школа" ; Вып. 4 (10)). - Библиогр.: с. 30. - ISBN 5-9667-0204-7

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Воронюк, Ірина В’ячеславівна. Дослідження закономірностей та шляхи формування особистісної конструктивності старших школярів : метод. рек. / І. В. Воронюк ; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Каф. педагогіки та психології. - Херсон : Айлант, 2006. - 100 с. - ISBN 966-630-055-4

 2. Дроздова, Марина Анатоліївна. Психологія мистецтва : навч. посіб. для студ. їз фаху "Психологія" / М. А. Дроздова ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Ніжин : Аспект- Поліграф, 2006. - 104 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-340-180-X

 3. Максименко, С. Д. Генезис существования личности / С. Д. Максименко. - Киев : КММ, 2006. - 239, [2] с. - Библиогр.: с. 228-239. - ISBN 966-96599-0-9

 4. Максименко, Сергій Дмитрович. Психологічна допомога тяжким соматично хворим : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, Н. Ф. Шевченко ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К. ; Ніжин : Міланік, 2007. - 115 с. - Бібліогр.: с. 110-114

 5. Панов, В. И. Введение в экологическую психологию : Учеб. пособие / В. И. Панов. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Школьные технологии, 2006. - 184 с. - Библиогр.: с. 172-183. - ISBN 5-89922-025-2

 6. Панок, Віталій Григорович. Психологія життєвого шляху особистості : Монографія / В. Г. Панок, Г. В. Рудь. - К. : Ніка-Центр, 2006. - 277 с. - Бібліогр.: с. 256-277. - ISBN 978-966-521-426-7

 7. Туник, Елена Евгеньевна. Диагностика творческого мышления : Креативные тесты / Елена Туник. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Школьный психолог" ; Вып. 5 (11)). - Библиогр.: с. 29. - ISBN 5-9667-0234-9

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Березюк, Нина Михайловна. Библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) : 200-летию б-ки Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина посвящается / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. - Харьков : Тимченко А. Н., 2006. - 337, [53] с. : фотогр. - Библиогр.: с. 221-230. - ISBN 966-8661-15-X

 2. Библиотека и закон : Юрид. журн.-справ.: Док., коммент., консультации, юрид. советы на каждый день. № 20 (1’2006) / Гл. ред. С. И. Самсонов. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 384 с. - Библиогр. в конце глав

 3. Библиотечное дело - XXI век : науч.-практ. сб. / Е. В. Никонорова [и др.] ; Федерал. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка" . - М., 2006. - 272 с. - (Прил. к журн. "Библиотековедение" ; № 1 (11)’2006). - Библиогр. в конце ст.

 4. Богдан Сушинський: академік, письменник, науковець, громадський діяч : біобібліогр. покажч. : 1962-2005 р. / [упоряд. Л. В. Чернікова] ; Одес. обл. центр укр. культури, Одес. обл. б-ка для дітей. - Одеса : Астропринт, 2006. - 189, [3] с. - (Сер. "Літературна слава Одеси"). - ISBN 966-318-488-4

 5. Історія Київського національного торговельно-економічного університету : Монографія / Авт. кол.: А. А. Мазаракі [та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Книга, 2006. - 254 с. : фото. - Бібліогр.: с. 185-194. - ISBN 9666292319

 6. Как защитить диссертацию : Нормативно-правовые аспекты. - М. : Компания "Спутник+", 2006. - 135, [1] с. - ISBN 5-93406-800-8

 7. Как работать со словарями : библиотечные игры и уроки для 6-9 кл. / Т. В. Рудишина, Е. И. Макарова, Л. Н. Ананьева. - Москва : Чистые пруды, 2007. - 31 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 2 (14)). - Библиогр.: с. 30. - ISBN 978-5-9667-0282-3

 8. Калейдоскоп юбилейных дат : сб. сценариев для проведения массовых мероприятий в школьных и детских б-ках. - Москва : Школьная библиотека, 2006. - 236 с. - ISBN 5-902300-58-4

 9. Кашурникова, Татьяна Михайловна. Чудо, имя которому книга / Т. М. Кашурникова. - Москва : Школьная библиотека, 2006. - 103, [1] с. - ISBN 5-902300-56-8

 10. Кузнецова, Елена Борисовна. Выставочная работа библиотек в вопросах и ответах / Е. Б. Кузнецова. - М. : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 4 (10)). - Библиогр.: с. 24-25. - ISBN 5-9667-0194-6

 11. Куц, Владимир Анатольевич. Самозащита культуры / Владимир Куц. - М. : Народное образование, 2005. - 303, [1] с. : ил. - ISBN 5-87953-199-6

 12. Михаил Васильевич Ломоносов (8 ноября 1711 - 4 апреля 1765) : к 295-летию со дня рождения / [авт.-сост.: Андреева М. С., Короткова М. П.; гл. ред. Жукова Т. Д.]. - М. : Школьная библиотека, 2006. - 24, [8] с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : Сер. 2. Выставка в шк. б-ке ; вып. 7). - (Прил. к журн. "Школьная библиотека"). - ISBN 5-902300-60-6

 13. Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : короткий нарис історії та сьогодення / упоряд. : Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко, Л. В. Савенкова ; наук. ред. Е. В. Татарчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Наук. б-ка. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 26 с. - Бібліогр.: с. 20-24. - На тит. арк.: Наукова бібліотека. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 14. Українські традиції і звичаї : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2006. - 317, [1] с. - (Дитяча енциклопедія : Сер. заснована у 2002 р.). - ISBN 966-03-3352-8

 15. Чтение как увлечение / сост. О. Л. Кабачек. - Москва : Русская школьная библ. ассоц., 2007. - 172 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; Сер. 1. Прилож. к журн. "Школьная библиотека" ; вып. 2). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-902300-75-5

 16. Школа "МАРК" : Практикум по АИБС "МАРК-SQL - версия для школьных библиотек" : Абонемент. Комплектование. Администрирование системы / Л. В. Левова [и др.]. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Б-ка в школе" ; Вып. 3 (9)). - ISBN 5-9667-0173-3

 17. Школа "МАРК" : Практикум по АИБС "МАРК-SQL - версия для школьных библиотек" : Введение в систему. Каталогизация / Л. В. Левова [и др.]. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Б-ка вшколе" ; Вып. 2 (8)). - ISBN 5-9667-0152-2

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Виппер, Роберт. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе / Р. Виппер ; Гос. публ. ист. б-ка России. - Москва : ГПИБ, 2007. - 277 с. - (В помощь студенту-историку). - ISBN 5-85209-182-0

 2. Діанова, Наталія Миколаївна. Історія релігії та церкви в Україні : навч. посіб. до спец. курсу для студ. історичного ф-ту. Ч. 1. IX-XIX ст. / Н. М. Діанова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Історичний ф-т, Каф. історії України. - Одеса : Астропринт, 2006. - 100, [3] с. - Бібліогр.: с. 91-99. - ISBN 966-318-513-9

 3. Попков, Василий Васильевич. Анархизм и субъективная социология : Н. Бердяев о духовных предпосылках русского анархизма / В. В. Попков ; Ин-т философии им. Г. Сковороды НАН Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : Астропринт, 2006. - 15 с. - (Сер. "Социальная философия" : Рубрика "Философская драма русской истории"). - Библиогр.: с. 15. - ISBN 966-318-479-5

 4. Попков, Василий Васильевич. Нация. Человечество. Вечность : Н. Бердяев о национальном и общечеловеческом в истории / В. В. Попков ; Ин-т философии им. Г. Сковороды НАН Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : Астропринт, 2006. - 11, [1] с. - (Сер. "Социальная философия" : Рубрика "Философия исторического действия"). - Библиогр.: с. 12. - ISBN 966-318-480-9

 5. Попков, Василий Васильевич. Роль мессианства в истории : Н. Бердяев о национальном мессианстве как исторической проблеме / В. В. Попков ; Ин-т философии им. Г. Сковороды НАН Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : Астропринт, 2006. - 11, [1] с. - (Сер. "Социальная философия" : Рубрика "Философия исторического действия"). - Библиогр.: с. 12. - ISBN 966-318-481-7

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Бойко, Микола Дмитрович. Право соціального забезпечення України : Навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., допов. і перероб. - К. : Атіка, 2006. - 378, [2] с. - Бібліогр.: с. 369-376. - ISBN 966-326-152-8

 2. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / В. Д. Бабкін [та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 407, [3] с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-611-427-5

 3. Гутброд, Ганс. Успішна комунікація в бізнесі та освіті : навч. посіб. = Successful Communication in Bisiness and Education : textbook / Г. Гутброд, О. Бєляков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2006. - 207 с. - ISBN 966-594-835-0

 4. Иванова, Татьяна Викторовна. Политический PR : Учеб.-метод. пособие / Татьяна Иванова ; Акад. Укр. Прессы, Центр свободной прессы. - К., 2006. - 146 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 966-7181-91-X

 5. Інтелігенція і влада : Матеріали Четвертої Всеукр. наук. конф. 20-21 берез. 2006 р., м. Одеса / Одес. нац. політехн. ун-т. Каф. історії та етнографії України ; [Редкол.: Г. І. Гончарук, О. А. Шановська, С. Д. Василенко та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2006. - 214, [2] с. - Бібліогр. у кінці ст. - За сприяння політичної партії "Наша Україна". - ISBN 966-318-485-X

 6. Карпенко, Віталій Опанасович. Інформаційна політика та безпека : підручник / Віталій Карпенко. - Київ : Нора-Друк, 2006. - 318, [1] с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-8321-88-X

 7. Логвинова, Наталья Юрьевна. Украина, безработица, стресс : (Особенности влияния ситуации безработицы на человека) : монография / Н. Ю. Логвинова ; Нар. укр. акад. - Харьков : Изд-во НУА, 2005. - 346, [2] с. - Библиогр.: с. 246-264; 265-267.

 8. Лукашевич, Сергій Юрійович. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : монографія / Лукашевич С. Ю. - Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. - 103 с. - Бібліогр.: с. 93-103. - ISBN 966-8184-45-9

 9. Основи стійкого розвитку = Basis of Sustainable Development : Посіб. для перепідгот. фахівців / . - Суми : Університетська книга, 2006. - 325 с. - (Б-ка "Екологічна освіта". Сер. "Стійкий розвиток"). - Бібліогр.: с. 314-323. - Парал. назва англ. мовою. - ISBN 966-680-250-3

 10. Охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: законодательные акты, опыт работы. - Москва, 2006. - 69 с. - (Б-чка журн. "Вестник образования России" ; № 9)

 11. Права дитини, 2003-2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажчик / Нац. б-ка України для дітей ; Укр. фонд "Благополуччя дітей" ; уклад. Н. О. Гажаман ; наук. ред. Г. М. Лактіонова. - Київ : Науковий світ, 2006. - 39 с. - У змісті : Сайти мережі Інтернет з прав дитини. - ISBN 966-675-480-0

 12. Рудик, Петро Андрійович. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи / П. А. Рудик. - К. : Атіка, 2006. - 255 с. - Бібліогр.: с. 222-230. - ISBN 966-326-176-5

 13. Словник фінансово-правових термінів / Нац. акад. держ. податк. служби України, Наук.-дослідн. ін-т фінанс. права ; [Антипов В. І., Білецька Г. М., Воронова Л. К. [та ін.] ; за заг. ред. Л. К. Воронової]. - Ірпінь : [б. в.], 2006. - 343 с. - ISBN 966-337-054-8

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Вибрані питання дитячої кардіоревматології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: О. П. Волосовець [та ін.] ; під ред. О. П. Волосовця, В. М. Савво, С. П. Кривопустова ; Центр. метод. кабінет з вищ. мед. освіти, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ ; Харків : ХМАПО, 2006. - 246, [10] с. - Бібліогр.: с. 241-245. - ISBN 966-8177-22-3

 2. Глинская, Людмила Яковлевна. Введение в органическую химию / Л. Я. Глинская ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. - Одесса : Астропринт, 2006. - 199, [1] с. - Библиогр.: с. 198. - ISBN 966-318-499-X

 3. Кто как слышит : Слуховой анализатор: от насекомых до человека / [Г. Н. Тихонова [и др.]]. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Биология" ; вып. 2 (8)). - ISBN 5-9667-0153-9

 4. Лаптева, Людмила. Красивая улыбка : Образовательная программа для младших школьников / Людмила Лаптева, Эдит Кузьмина. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Здоровье детей" ; Вып. 4 (10)). - Библиогр.: с. 29. - ISBN 5-9667-0198-9

 5. Лук’янова, Лариса Борисівна. Дидактичні матеріали з екології : навч.-метод. посіб. для викладачів / Л. Б. Лук’янова. - Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. - 326 с. - Бібліогр.: с. 326. - ISBN 966-8419-24-3

 6. Микитюк, Александр Дмитриевич. Классификация реакций в неорганической химии / А. Д. Микитюк. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Химия" ; Вып. 5 (11)). - ISBN 5-9667-0233-0

 7. Попов, Юрій Васильович. Причина старіння: вертикальний спосіб життя : Вилікування та профілактика хвороб хребта / Юрій Попов. - Київ : НІЧЛАВА, 2006. - 127 с. : іл. - (Практика довголіття). - ISBN 966-8939-07-7

 8. Профилактика ВИЧ/СПИДа в школе. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 29, [3] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Здоровье детей ; Вып. 3 (9)). - Библиогр.: с. 28. - ISBN 5-9667-0177-6

 9. Симоненко, Людмила Олександрівна. Біологічна термінологія: формування та функціонування : Навч. посіб. для студ. природ. ф-тів / Л. О. Симоненко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : РВЦ "Софія", 2006. - 104 с. - Бібліогр.: с. 98-100. - ISBN 966-96636-0-1

 10. Смирнова, Ирина Михайловна. Комбинаторные задачи по геометрии / И. Смирнова, В. Смирнов. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Математика" ; Вып. 5 (11)). - ISBN 5-9667-0225-X

 11. Сценарии внеклассных мероприятий для учителя биологии : Осенние праздники / Н. В. Монастырева, С. В. Зуева, В. А. Бударина. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Биология" ; Вып. 4 (10)). - Библиогр.: с. 30. - ISBN 5-9667-0195-4

 12. Учение с увлечением на уроках физики : 7-9 кл. / Е. А. Виролайнен-Рузу [и др.]. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Физика" ; Вып. 3 (9)). - ISBN 5-9667-0188-1

 13. Феоктистова, Наталья Юрьевна. Ядовитые животные России : Справочное пособие / Н. Ю. Феоктистова, И. Г. Мещерский. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Биология" ; Вып. 3 (9)). - ISBN 5-9667-0174-1

 14. Шилов, Валентин Федорович. Экспериментальные задания : Ученические мини-проекты : 7 кл. / В. Ф. Шилов. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Физика" ; Вып. 4 (10)). - ISBN 5-9667-0209-8

 15. Школа - територія здоров’я : метод. посіб. зі створення, впровадження та оцінювання шкільної програми з профілактики вживання психоактивних речовин / [М. Вієр, В. Оржеховська ; за заг. ред. Валентини Оржеховської ; пер. з англ. В. Депутат, М. Вієр]. - Київ : Оптима, 2006. - 171 с. - ISBN 90-5253-404-7. - ISBN 966-7869-37-7

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Переверзєв, Анатолій Васильович. Моделювання в електроніці : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Переверзєв Анатолій Васильович, Бойко Віталій Іванович ; Запоріз. держ. інж. акад., Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Київ : ІЗМН, 2007. - 398, [2] с. - ISBN 966-7559-75-0

 2. Попов, Виктор Александрович. Учебные проекты на Macromedia Flash / В. А. Попов, А. И. Сенокосов. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Информатика" ; Вып. 2 (8)). - ISBN 5-9667-0157-1

 3. Сергеев, Лев Олегович. Методика изучения темы "Базы данных" на основе СУБД MySQL / Л. О. Сергеев. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Информатика" ; Вып. 4 (10)). - Библиогр.: с. 32. - ISBN 5-9667-0199-7

 4. Суханькова, Елена Петровна. Производная в физике, технике, природе : Межпредмет. открытый урок. 11 кл. / Е. П. Суханькова. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 28, [4] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Физика" ; Вып. 5 (11)). - Библиогр.: с. 26. - ISBN 5-9667-0231-4

 5. 1000 прикольных SMS / [сост. Р. В. Фумарова, А. В. Хвостикова] . - Х. : Фолио, 2007. - 156, [2] с. - ISBN 966-033667-5

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Кошанов, Александр Иванович. Начальное обучение плаванию / А. И. Кошанов. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Спорт в школе" ; вып. 3 (9)). - ISBN 5-9667-0186-5

 2. Лепешкин, Виктор Александрович. Лапта : Обучение тактике игры / В. А. Лепешкин. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Спорт в школе" ; Вып. 5 (11)). - ISBN 5-9667-0229-2

 3. Опанасюк, Олександр Петрович. Історія зарубіжної музики : програма навч. дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спец. "ПМСО. Музика" / Олександр Опанасюк. - Львів : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. - 91 с. - Бібліогр.: с. 88-91. - ISBN 966-384-026-9

 4. Опанасюк, Олександр. Основи композиції : програма навч. дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спец. "ПМСО. Музика" / Олександр Опанасюк. - Львів : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. - 17 с. - Бібліогр.: с. 16-17. - ISBN 966-384-027-7

 5. Панфилов, Владислав Владимирович. Светлое новогодье : Игровые театрализованные представления / Владислав Панфилов. - М., 2006. - 158, [1] с. - (Я вхожу в мир искусств : Репертуар.-метод. б-чка ; № 9 (109))

 6. Пчелкина, Татьяна Валерьевна. Диагностика и развитие музыкальных способностей : дидакт. игры на занятиях с мл. шк. / Татьяна Пчелкина. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Искусство" ; Вып. 5 (11)). - ISBN 5-9667-0222-5

 7. Титова, Татьяна Михайловна. Волейбол : Развитие физических качеств и двигателных навыков в игре / Т. М. Титова, Т. В. Степанова. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Спорт в школе" ; Вып. 2 (8)). - ISBN 5-9667-0165-2

 8. Титова, Татьяна Михайловна. Физическая культура в специальной медицинской группе : Организация занятий со старшеклассниками / Т. М. Титова, Т. В. Степанова, В. Л. Чудов. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Спорт и школа" ; Вып. 4 (10)). - ISBN 5-9667-0207-1

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Апокрифи і леґенди з українських рукописів. Т. 1. Апокрифи старозавітні / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства. - Репринт вид. 1896 р. - Львів : [б. в.], 2006. - 394 с. - (До 150-ліття від дня народження Івана Франка). - ISBN 966-613-411-X. - ISBN 966-613-421-7 (1 т.)

 2. Апокрифи і леґенди з українських рукописів. Т. 2. Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні євангелія / зібрав, упоряд. і пояснив др. Іван Франко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т франкознавства. - Репринт вид. 1899 р. - Львів : [б. в.], 2006. - 443 с. - (До 150-ліття від дня народження Івана Франка). - ISBN 966-613-411-X. - ISBN 966-613-439-X (2 т.)

 3. Апокрифи і леґенди з українських рукописів. Т. 3. Апокрифи новозавітні. Б. Апокрифічні діяння апостолів / зібрав, упоряд. і пояснив др. Іван Франко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т франкознавства. - Репринт вид. 1902 р. - Львів : [б. в.], 2006. - 360 с. - ISBN 966-613-411-X. - ISBN 966-613-440-3 (3 т.)

 4. Апокрифи і леґенди з українських рукописів. Т. 4. Апокрифи есхатологічні / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т франкознавства. - Репринт вид. 1906 р. - Львів : [б. в.], 2006. - 524 с. - (До 150-ліття від дня народження Івана Франка). - ISBN 966-613-411-X. - ISBN 966-613-441-1 (4 т.)

 5. Апокрифи і леґенди з українських рукописів. Т. 5. Легенди про святих. Ч. 1 / зібрав, упоряд. і пояснив др. Іван Франко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т франкознавства. - Репринт вид. 1910 р. - Львів : [б. в.], 2006. - 297, [2] с. - (До 150-ліття від дня народження Івана Франка). - ISBN 966-613-411-X. - ISBN 966-613-450-0 (5 т.)

 6. Владимир Иванович Даль (10 ноября 1801 - 22 сентября 1872) : к 205-летию со дня рождения / [авт.-сост.: Андреева М. С., Короткова М. П. ; гл. ред. Жукова Т. Д.]. - М. : Школьная библиотека, 2006. - 16, [8] с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : Сер. 2. Выставка в шк. б-ке ; вып. 6). - (Прил. к журн. "Школьная библиотека"). - ISBN 5-902300-59-5

 7. Звонок - 2006 : Сказки, невероятные истории : Для детей младшего и среднего возраста / А. Байбородин [и др.]. - М., 2006. - 158, [2] с. - (Я вхожу в мир искусств : Репертуар.-метод. б-чка ; № 7(107)). - Библиогр.: с. 157-158

 8. Звучащее слово Древней Руси : композиции по произвед. древнерус. лит., науч.-метод. материалы, посвящ. проблемам работы с этими композициями, а также ст. ученых-филологов, помогающие освоить, древнерусский текст / [авт.-сост. Ю. Н. Малышева]. - М., 2006. - 159, [1] с. - (Я вхожу в мир искусств : Репертуар.-метод. б-чка ; № 8(108))

 9. Котляревський, Іван Петрович. Енеїда : поема, п’єси / Іван Котляревський. - Харків : Фоліо, 2006. - 348, [1] с. - (Українська класика : сер. заснована у 2005 р.). - ISBN 966-03-3595-4

 10. Коцюбинський, Михайло Михайлович. Коні не винні : повість, оповід. / Михайло Коцюбинський. - Харків : Фоліо, 2006. - 315, [3] с. - (Українська класика : сер. заснована у 2005 р.). - ISBN 966-03-3635-7

 11. Коцюбинський, Михайло Михайлович. Тіні забутих предків : повісті, оповідання, етюди, нариси, казки / Михайло Коцюбинський. - Харків : Фоліо, 2006. - 348, [1] с. - (Українська класика : сер. заснована у 2005 р.). - ISBN 966-03-3436-2

 12. Кропп, Вильгельм. Молодежный жаргон = Jugendsprache / В. Кропп. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Немецкий язык" ; вып. 2 (8)). - Заговолок на обл. на нем. яз. - ISBN 5-9667-0163-6

 13. Куліш, Пантелеймон. Чорна рада : роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. - Харків : Фоліо, 2006. - 286, [1] с. - (Українська класика : Сер. заснована у 2005 р.). - ISBN 966-03-3379-X

 14. Курков, Андрей Юрьевич. 11 необыкновенностей из жизни чепухоносиков, их друзей и знакомых : для детей дошк. и мл. шк. возраста / Андрей Курков ; ил. Евгении Гапчинской. - Харьков : Фолио, 2006. - 33, [2] с. - ISBN 966-03-3605-5

 15. Кушевич, Татьяна Алексеевна. Изучение выразительных возможностей русского языка : Повторительно-обобщающие уроки в 10-11 кл. / Т. А. Кушевич. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Русский язык" ; вып. 5 (11)). - Библиогр.: с. 32. - ISBN 5-9667-0228-4

 16. Література України : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко, Я. О. Батій]. - Харків : Фоліо, 2006. - 318, [2] с. - (Дитяча енциклопедія : сер. заснована у 2002 р.). - ISBN 966-03-3353-6

 17. Мирний, П. Повія / Панас Мирний. - Харків : Фоліо, 2007. - 252, [2] с. - (Українська класика : сер. заснована у 2005 р.). - ISBN 966-03-3648-9

 18. Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Запорожці / Іван Нечуй-Левицький. - Харків : Фоліо, 2007. - 317, [2] с. - (Українська класика : сер. заснована у 2005 р.).

 19. Панов, Михаил Викторович. Как преподавать лексику в школе / М. В. Панов, В. В. Луховицкий. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Русский язык" ; Вып. 4 (10)). - Библиогр.: с. 30. - ISBN 5-9667-0206-3

 20. Ребель, Галина Михайловна. Целостный анализ повести А. С. Пушкина "Метель" / Галина Ребель. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Литература" ; Вып. 5 (11)). - ISBN 5-9667-0224-1

 21. Романичева, Елена Станиславовна. Методика обучения восприятию и пониманию художественной прозы : В. В. Набоков на уроках литературы / Елена Романичева. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Литература" ; Вып. 2 (8)). - ISBN 5-9667-0160-1

 22. Російсько-український українсько-російський словник : 50 000 слів / [упоряд. Т. В. Ковальова]. - Харків : Фоліо, 2006. - 798, [1] с. - (Б-ка державної мови : заснована у 2000 р.). - ISBN 966-03-3519-9

 23. Саломатина, Лариса Сергеевна. Имя существительное : Творческие задания / Л. С. Саломатина. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 29, [3] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Начальная школа" ; Вып. 2 (8)). - ISBN 5-9667-0162-8

 24. Синцова, Александра Андреевна. Занятия по развитию речи : 3 кл. / А. А. Синцова. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Начальная школа" ; Вып. 5 (11)). - ISBN 5-9667-0226-8

 25. Сказки сквозь камни : пьесы для молодежного театра / Авт.: О. Ширенова [и др.]. - М. : ВЦХТ, 2006. - 159, [1] с. - (Я вхожу в мир искусств : Репертуар.-метод. б-чка ; № 5 (105))

 26. Соболев, Лев Иосифович. Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" : Система уроков в 10 кл. / Лев Соболев. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Литература" ; Вып. 4 (10)). - Библиогр.: с. 30. - ISBN 5-9667-0202-0

 27. Соколова, Людмила Николаевна. Уроки немецкого языка по теме "Одежда и мода" = Unterrichtsentwurfe zum Thema "Kleidung und Mode" / Л. Соколова. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Немецкий язык" ; Вып. 3 (9)). - Заголовок на обл. на нем. яз. - ISBN 5-9667-0184-9

 28. Спирин, Юрий Павлович. Поговорим о счастье : Материалы к урокам фр. яз. / Ю. П. Спирин. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Французский язык" ; Вып. 2 (8)). - Заголовок на обл. на фр. яз. - ISBN 5-9667-0168-7

 29. Стефаник, Василь Семенович. Камінний хрест : Новели / Василь Стефаник. - Х. : Фоліо, 2006. - 255 с. - (Українська класика : сер. заснована у 2005 р.). - ISBN 966-03-3355-2

 30. Українка, Леся. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. - Х. : Фоліо, 2007. - 351 с. - (Українська класика : сер. заснована у 2005 р.). - ISBN 966-03-3680-2

 31. Українська байка / [голов. ред. Н. Є. Фоміна]. - Харків : Фоліо, 2006. - 316, [1] с. - (Українська класика : Сер. заснована у 2005 р.). - ISBN 966-03-3366-8

 32. Цвейг, Стефан. Новели = Novellen / Стефан Цвейг. - Х. : Фоліо, 2006. - 219, [4] с. - Вид. з паралельним текстом. - ISBN 966-03-3399-4

 33. Шацких, Елена Николаевна. Английский язык в стихах и картинках : Рифмованные тексты для накопления и закрепления лексики в начальной школе / Елена Шацких. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Английский язык" ; Вып. 2 (8)). - ISBN 5-9667-0151-2

 34. Швачко, Світлана Олексіївна. Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Швачко С. О., Кобякова І. К. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 221 с. - Бібліогр.: с. 221. - ISBN 966-382-030-6

 35. Яновський, Юрій Іванович. Вершники : романи, оповід. / Юрій Яновський. - Х. : Фоліо, 2006. - 316, [2] с. - (Українська л-ра : сер. заснована у 2006 р.). - ISBN 966-03-3609-8

ГЕОГРАФІЯ

 1. Країни світу. Азія : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2006. - 318, [1] с. - (Дитяча енциклопедія : Сер. заснована у 2002 р.). - ISBN 966-03-3103-7

 2. Країни світу. Америка. Австралія. Океанія : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко [та ін.]. - Харків : Фоліо, 2006. - 316, [1] с. - (Дитяча енциклопедія : сер. заснована у 2002 р.). - ISBN 966-03-3165-7

 3. Країни світу. Африка : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко [та ін.]. - Харків : Фоліо, 2006. - 316, [1] с. - (Дитяча енциклопедія : сер. заснована у 2002 р.). - ISBN 966-03-3104-5

 4. Рогачев, Сергей Вячеславович. Развивающие задачи на уроках географии : 8-10 кл. / С. В. Рогачев. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Географія" ; Вып. 4 (10)). - ISBN 5-9667-0196-2

 5. Україна : повна енциклопедія / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2006. - 462, [1] с. - ISBN 966-03-3621-7

 6. Україна : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2006. - 462, [1] с. - (Дитяча енциклопедія : Сер. заснована у 2002 р.). - ISBN 966-03-2979-2. - ISBN 966-03-3621-7

ІСТОРІЯ

 1. Визначні пам’ятки Києва : енцикл. довід. / Г. Ю. Івакін [та ін.] ; Ін-т гуманіт. досліджень УАН ; відп. ред. Ю. О. Храмов . - Київ : Фенікс, 2005. - 494 с. - ISBN 966-651-193-2

 2. ...И мне остается целая жизнь!. - Киев, 2007. - 103 с. - Памяти Леоноры Рахлиной посвящается

 3. Імена України, 2007 : біограф. енцикл. слов. / Ін-т гуманіт. досліджень УАН ; редкол.: В. Г. Бар’яхтар, І. Д. Безгін, С. П. Глух [та ін.]. - Київ : Фенікс, 2007. - 624 с. - ISBN 978-966-651-433-5

 4. Кірєєва, Тетяна Іванівна. Символи долі / Т. І. Кірєєва ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Донец. держ. муз. акад. ім. С.С. Прокоф’єва, Приазов. держ. техн. ун-т, Донец. держ. ін-т штуч. інтелекту. - Донецьк : ІПШІ "Наука і освіта", 2006. - 841 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-7271-17-X

 5. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік : реком. бібліогр. посіб. / уклад. Т. І. Васильєва ; Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Відділ краєзнавчої літератури. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. - 491 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-387-002-8

 6. Кияни : біогр. слов. / [авт.: Л. Г. Андрієнко, В. Г. Гармасар, Ю. К. Дупленко та ін.] ; Ін-т гуманіт. досліджень УАН ; редкол.: І. Д.Безгін, Ю. К. Дупленко, М. Г. Жулинський [та ін.]. - Київ : Фенікс, 2004. - 455 с. - ISBN 966-651-160-6

 7. Романов, Александр Сергеевич. Учебные кроссворды и головоломки по отечественной истории / А. С. Романов. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 30, [2] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "История" ; Вып. 4 (10)). - ISBN 5-9667-0201-2

 8. Сафаров, Марат Абясович. Современный взгляд на генезис капитализма. Англия в XVII - XVIII вв. : Методика преподавания / М. А. Сафаров. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "История" ; Вып. 2 (8)). - Библиогр.: с. 30. - ISBN 5-9667-0159-8

 9. Терно, Сергій Олександрович. Проблемні задачі з історії для старшокласників : дидакт. посіб. для уч. 10-11 кл. / Сергій Терно ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : Просвіта, 2006. - 31 с. - Бібліогр.: с. 30-31. - ISBN 966-653-191-7

 10. Фролова, М. И. Исламский Восток : Уроки МХК для учащихся старших кл. / М. И. Фролова. - Москва : Чистые пруды, 2006. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября". Сер. "Искусство" ; Вып. 3 (9)). - ISBN 5-9667-0179-2
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарноїБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка