П 82 Редакційна колегіяСторінка1/13
Дата конвертації12.09.2017
Розмір2,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

УДК 02 (477)

П 82
Редакційна колегія:
Мацей О. О., Молчанова С. А., Нечипорук О. С.
Головний редактор:
Айвазян О.Б., канд. іст. наук, голова обласного методичного об'єднання, директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Матеріали подані в авторській редакції
Просвiтницька дiяльнiсть бiблiотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи : матерiали наук.-практ. конф., 20 квiт. 2016 р. / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук ; гол. ред. О. Б. Айвазян. - Хмельницький : НБ ХНУ, 2016.

Висвітлено питання просвітницької роботи бібліотек, спрямованої на формування у студентів патріотичної свідомості; діяльності бібліотек у сучасних умовах, а саме: використання електронних ресурсів, мультимедійних технологій; реклама книгозбірні, її ресурсів та послуг, презентація діяльності бібліотек в соціальних мережах; наповнення веб-сайтів бібліотек та сторінок на сайтах навчальних закладів; розвитку репозитаріїв; дослідження історії бібліотечної справи в Україні; діяльність регіонального відділення УБА та секції УБА «Університетські бібліотеки».


Видання призначено широкому загалу фахівців і студентам ВНЗ, які вивчають бібліотечну справу.
ЗМІСТ

Розділ І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБІЛОТЕКАйвазян О.Б. Основні аспекти та орієнтири розвитку бібліотек ВНЗ Хмельниччини

Циганок О.М. Рекламна діяльність та позитивний імідж бібліотеки …………….………

Синиця Н.М. Бібліотеки в умовах змін: моделі функціонування та організаційна діяльність ………………………………………………………………………………………

Климчук Л.В. Веб-сайт як складова інформаційного забезпечення університету ………

Іванова Л.В. Просвітницька робота бібліотеки ВНЗ у світлі реалізації Концепції національного патріотичного виховання ……………………………………………………

Великосельська О.М. Культурно-просвітницька робота бібліотеки як основа створення інтелектуального та культурного середовища університету …………………………….…

Баланюк Т.М. Використання мультимедійних технологій в просвітницькій роботі бібліотеки ………………………………………………………………………………………

Куверіна А.П. Репрезентація діяльності бібліотеки в соціальних мережах ………………

Двойнос Н.Ю. Просвітницька діяльність наукової бібліотеки Хмельницького університету управління та права ………………………………………………………….…

Молчанова С.А. Патріотичне виховання студентської молоді засобами бібліотеки ……

Розділ ІІ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК У СУЧАСНИХ УМОВАХСиниця Н.М. Роль УБА у підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників …………

Лук’янчук І.М. Бібліотека вищого навчального закладу в умовах нового інформаційного суспільства …………………………………………………………………………………….

Козак Н.О. Удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки ВНЗ …………………..

Соловйова Н.О. Науково-дослідна та науково-методична робота бібліотек ВНЗ ………

Молчанова С.А. Роль бібліотеки вищого навчального закладу у вихованні та психологічній підтримці студентів …………………………………………………………..

Богачик О.В., Нетеча О.В. Читальний зал електронної бібліотеки - інформаційний осередок книгозбірні університету …………………………………………………………..

Резнічук Л.В. Сучасний студент – користувач електронної бібліотеки ………………….

Грінішина І.І. Творча співпраця бібліотеки з кафедрами університету ………………….

Гончарова Л.В. Читальний зал історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія і сьогодення ……………………

Ситник Л.В. Комплектування фондів як основа якісного обслуговування користувачів .

Опря Т.М. Роль бібліотечно-бібліографічної роботи в ефективному використанні бібліотечного фонду …………………………………………………………………………..

Литвиненко О.В. Інвентаризація бібліотечних фондів вищих навчальних закладів: вимоги та практика …………………………………………………………………………….

Розділ ІІІ ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІКрючкова Н.Д. «Обзоры Подольской губернии» як джерело історії бібліотечної справи в Подільській губернії 90-х років ХІХ – початку ХХ ст. ………………………………………

Дурицька М.В. Архітектурні пам’ятки ПДАТУ в контексті історії подільського краю: процес становлення і розвитку …………………………………………………………………

Дитинник Л.В. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: від витоків до сьогодення ……………………………………………………………………………………

Залізнюк О.С., Швець І.М. Газетна періодика Поділля в електронній базі відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ………………

Крик Н.В. Діяльність бібліотечної комісії Київського товариства грамотності на Правобережній Україні у 1882-1908 рр. ………………………………………………………

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ………………………………………………………………….

Айвазян О.Б.,канд. іст. наук, голова обласного об’єднання,

директор НБ ХНУ
Основні аспекти та орієнтири розвитку бібліотек ВНЗ Хмельниччини

(тези доповіді)
У статті дана характеристика сучасного стану бібліотечної справи в країні та регіоні, представлена модель бібліотеки майбутнього, охарактеризовано основні напрямки діяльності книгозбірень об’єднання на сучасному етапі з метою розробки cтратегічної програми розвитку їх діяльності.

У сучасному суспільстві точаться дискусії щодо майбутнього публічних бібліотек, їх ролі в інформаційному суспільстві. Поряд з публічними книгозбірнями виникає низка питань і щодо подальшого розвитку бібліотек вищих навчальних закладів, яким наразі надано право в автономному режимі визначати основні напрямки діяльності бібліотеки, зміцнення та оптимізації її ресурсної бази, штату, структури, МТБ тощо. Вагомим інструментом втілення сучасного бачення ролі і місця бібліотеки є її стратегія розвитку. Саме для визначення шляхів подальшого удосконалення діяльності книгозбірень методичного об’єднання бібліотек ВЗО Хмельницької області у доповіді розглянуті наступні розділи. 1. Дано характеристику сучасних проблем та перспектив бібліотечної справи, у т.ч. й бібліотек вишів згіднозі «Стратегією розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року», подано інформацію щодо рейтингового оцінювання діяльності бібліотек України.

 2. Здійснено аналіз основних статистичних показників роботи книгозбірень методичного об’єднання бібліотек ВЗО Хмельницької області та інших аспектів їх діяльності, визначено позитивні та негативні тенденції їх розвитку. Зокрема, до негативних факторів віднесено зменшення кількості читачів, недостатнє фінансування і, як наслідок, старіння МТБ, зміни у структурі книгозбірень, скорочення штатів, пониження соціальних стандартів бібліотечних фахівців, що не може не впливати на якість роботи з обслуговування користувачів. Серед позитивних тенденцій відзначено те, що бібліотеки продовжують виконувати всі свої функції, сприяють підвищенню якості навчання, що, у свою чергу, повинно пожвавити відвідуваність бібліотек, у т.ч. й засобами інформаційно-масових та просвітницьких заходів, розвитку мережі віртуального обслуговування користувачів. Поміж позитиву слід відмітити і наявність фахівців, які засвоїли навички роботи з комп’ютерами, бібліотечними програмами, базами даних, представляють діяльність книгозбірень на сайтах університетів, у соціальних мережах, у виданнях та на конференціях. Відзначено зростання рівня наукової роботибібліотек об’єднання, їх видавничої діяльності.

 3. Представлено основні характеристики ідеальної моделі бібліотеки вишу, яка повинна стати відкритим простором для освіти, спілкування і дозвілля. Визначено її базові складові, а саме: ресурсна база, яка задовольнить усі напрямки підготовки фахівців; необмежений доступ до власних та світових ресурсів;вільний доступ до фондів або зона відкритого простору; комфортне середовище для спілкування,індивідуальної роботи з книгою, технічними засобами, які можна взяти напрокат, проведення масових заходів тощо. Особливо вказано на роль бібліотекаря в бібліотеці майбутнього,який вже сьогодні окрім фахових знань повинен добре володіти українською та іноземною мовами, вміти працювати з програмними продуктами, в соціальних мережах, здійснювати наукові дослідження, виконувати дизайнерські та маркетингові функції, займатися видавничою діяльністю та багато іншого.

 4. Виділено 5 основних напрямків у стратегічному розвитку книгозбірень, як наукових та просвітницьких осередків вишів: виховна робота,наукова діяльність, краєзнавство, робота з електронними ресурсами та кадри, окреслено перспективи їх розвитку, а також напрямки корпоративної співпраці книгозбірень з метою об’єднання електронних ресурсів бібліотек ВЗО, як, наприклад, Зведений електронний каталог бібліотек Хмельниччини, а у перспективі - створення зведеної краєзнавчої БД науковців Хмельниччини.

 5. Представлено діяльність Української бібліотечної асоціації, її регіонального відділення у Хмельницькій області, розкрито основні напрямки її роботи, спрямовані на розвиток бібліотечної справи в Україні.

Наприкінці доповіді відзначено, що бібліотеки вишів наразі переходять на більш високий рівень розвитку, створюючи корпоративні електронні ресурси, роблять свій внесок в освітній процес, надаючи студентам і викладачам необхідну інформацію щодо ефективного використання електронних ресурсів, продуктів та послуг.

Циганок О.М.,

завідувач науковою бібліотекою

Подільського державного аграрно-технічного університету

м. Кам’янець-Подільський
Рекламна діяльність та позитивний імідж бібліотеки
Розглянуто поняття «бібліотечний маркетинг» і «бібліотечна реклама». На прикладі роботи наукової бібліотеки ПДАТУ показані засоби і функції бібліотечної реклами.
Ключові слова: бібліотека, читання, реклама, маркетинг, масові заходи, книжкові виставки, імідж бібліотеки.
Головним орієнтиром у діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, на сьогоднішній день, безперечно є новий Закон України «Про вищу освіту», в якому бібліотека зазначена одним з основних підрозділів ВНЗ. Виходячи з цього вона несе консолідовану відповідальність за професійне, якісне вирішення завдань інформаційного забезпечення науково-освітніх потреб професорсько-викладацького складу та студентів.

Наш час характеризується зменшенням цікавості до читання. Це проблема всіх бібліотек і в великих містах, і в маленьких селах.

Вже сьогодні вчені із західних країн, враховуючи все більший вплив віртуального світу на молодих людей та значне послаблення міжособистісних відносин, називають генерацію дітей, народжених після 2001 р. – «мовчазне покоління», «покоління Google».

Завдання бібліотеки зацікавити користувача, насамперед молодь, в книзі та читанні.

Чим же бібліотека може зацікавити сучасне молоде покоління? На думку бібліотекознавців сьогодні в першу чергу слід позиціонувати бібліотеки як території позитиву. В умовах, коли читачі масово перетворюються на віддалених користувачів, коли відбувається глобальне відчуження аудиторії від книги, бібліотекарі повинні винайти нову модель відносин «читач /користувач / - бібліотека».

Ми переживаємо складний етап історії нашої держави. Цей етап для молодого покоління створює ситуації соціальної втомленості. І саме в таких випадках бібліотека повинна приваблювати користувача атмосферою затишку та спокою, фундаментальністю та доступністю, безконфліктністю та креативністю.

Основне завдання бібліотек – розкриття своїх книжкових скарбів, з метою залучення користувачів, щоб книга стала основою здобуття ними знань.

Бібліотеки необхідні, перш за все, щоб отримувати знання та займатися самоосвітою. Вони потрібні всім: від дошкільнят до пенсіонерів, від звичайних студентів до іменитих учених. Адже, як відомо, хто володіє інформацією, той володіє світом.

З другої половини ХХ століття в світовій економічній практиці науково-інформаційна діяльність починає виокремлюватись в самостійний сектор – інформаційну індустрію. Вагомим елементом інформаційної індустрії стає маркетинг.

Маркетинг – явище складне, багатопланове, яке динамічно розвивається. Автор відомих книг про маркетинг американський вчений Філіп Котлер визначив маркетинг як «мистецтво і науку правильно вибирати цільовий ринок, залучати, зберігати та нарощувати кількість споживачів завдяки створенню у покупців впевненості, що він є найбільшою цінністю для компанії».

Якщо застосувати це визначення в бібліотечній практиці, то завдання бібліотекаря полягає в тому, щоб показати користувачеві що, на даний період часу, його інформаційні потреби – це першочергове завдання співробітника бібліотеки.

Там, де мова йде про обслуговування читачів, не повинно бути жодних дрібниць. Будь яка незадоволеність користувачів переноситься на оцінку діяльності бібліотеки в цілому.

В бібліотечному маркетингу одним з найдієвіших інструментів є реклама. Вона виконує різноманітні завдання: формує попит на ресурси та послуги, популяризує нові форми та методи роботи, сприяє поширенню популярності бібліотеки серед студентів і викладачів навчального закладу.

В Законі України «Про рекламу» зазначено: «Основними принципами рекламної діяльності є: законність, точність, достовірність, використання державної та інших мов відповідно до законодавства України, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди». Ці принципи властиві і бібліотечній рекламі. Реклама в бібліотеці ведеться за допомогою інформування, переконання, нагадування

Ще декілька десятиліть тому поняття «бібліотечна реклама» було взагалі відсутнє в фаховій лексиці. А сьогодні реклама органічно увійшла в життя бібліотек. Реклама, на сучасному етапі, є інструментом за допомогою якого користувач знає все про бібліотеку, її довідково-пошуковий апарат, книжкові фонди. Реклама відтворює більш позитивний образ книгозбірні та її співробітників.

Що і як можна рекламувати в бібліотеці?

Бібліотека надає своїм користувачам інформаційні послуги та певний інформаційний продукт (книги, періодичні видання, бібліографічну інформацію тощо), щоб користувач звернув увагу, потрібна реклама.

Ціль реклами дуже проста: ознайомити потенційних користувачів з послугами які надає бібліотека і змусити їх ними скористатися. І якщо студент, або співробітник вишу збирає інформацію про бібліотеку, цікавиться її послугами, відвідує книгозбірню – мета досягнута. Завдяки рекламі бібліотека має ще одного користувача.

Реклама бібліотеки починається з приміщення в якому вона розташована. Бібліотеці Подільського Державного аграрно-технічного університету в цьому сенсі дуже пощастило. Бібліотека знаходиться в будівлі XIX століття. Довгий час це приміщення займала чоловіча духовна семінарія. Сама будівля з арочними коридорами та високими стелями викликає захват у відвідувачів.

Особливе місце в арсеналі засобів реклами в бібліотеці займають книжкові виставки. В бібліотеці ПДАТУ на всіх абонементах обслуговування та читальних залах діють тематичні, інформаційні, краєзнавчі виставки. Книжкові виставки є невід’ємною частиною інтер’єру бібліотеки.

Книжкова виставка в бібліотеці залишається ефективною формою зорової реклами літератури, яка має за мету поширення наукових та кращих художніх творів. Основними перевагами книжкових виставок є наочність та оперативність.

Організація будь-якої книжкової виставки має за мету викликати зацікавленість користувача до видань, які демонструються на виставці. Якщо цієї мети досягнуто, наступний логічний крок – збільшення попиту на книги.

Для кращого інформування про нові надходження до фонду нашої книгозбірні окрім виставок «Нові надходження», «Пропонуємо ознайомитись» подається інформація в «Інформаційних списках нових надходжень» та «Інформаційних листках». Це елемент наочної зовнішньої реклами. Інформаційні списки та інформаційні листки вивішуються на вуличному стенді, який розташовано поблизу корпусу, де знаходиться бібліотека.

Звичайно не можна не згадати книжкові виставки, які бібліотека готує до наукових конференцій, семінарів, практикумів, що проходять в університеті. Такий рекламний захід є ефективним способом оповіщення потенційних користувачів про наявність видань за темою заходу, а для бібліотеки – це нові читачі і збільшення книговидачі.


Бібліотечна реклама повинна скласти позитивний імідж бібліотеки, запевнити користувача в тому, що наші книжкові фонди та послуги задовольнять його інформаційні потреби.

Реклама повинна бути емоційною, яскравою, легко запам’ятовуватися, позитивні відчуття від неї переносяться на діяльність всієї бібліотеки. Тому співробітники бібліотеки ПДАТУ практикують виставки-інсталяції, де разом з друкованими виданнями виставляються цікаві тематичні предмети, що привертають увагу користувачів. Прикладом може слугувати виставка присвячена подіям Другої світової війни, на якій представлено ордени та медалі ветерана, флягу та каску часів війни. Молоді це цікаво, тому такі виставки завжди у центрі уваги студентства.

Звичайно є де розгулятися фантазії, коли створюються виставки краєзнавчого характеру. Це яскраві, колоритні покази, де друковані видання самі просяться в руки користувачів.

Щоб здивувати користувачів нашої НБ, працівники придумують незвичайні теми для книжкових виставок. Наприклад «Формат не має значення». Ця книжкова виставка демонструвала видання дуже малих і дуже великих форматів. Користувачі в захваті – реклама бібліотеки відбулася.

Періодично книгозбірня ПДАТУ влаштовує показ рідкісних видань зі своїх фондів, що також позитивно відбивається на іміджі бібліотеки, адже користувач впевнюється в фундаментальності й історичній глибині книжкових зібрань університетської бібліотеки.

Безперечно дієвим рекламним заходом з популяризації друкованих видань і послуг бібліотеки є тематичні масові заходи, як то: читацькі конференції, театралізовані літературні вечори, диспути, літературні вітальні, краєзнавчі експедиції тощо.

Одним із принципів просвітницької роботи є актуальність, незвичне трактування певних питань, що дозволяє підвищити зацікавленість читачів тією чи іншою темою.

На вибір певної форми популяризації літератури впливає практичний досвід бібліотекаря, його ерудованість, професійна підготовка, вміння зацікавити аудиторію.

Досвід просвітницької роботи в бібліотеці ПДАТУ свідчить, що більший ефект мають ті заходи в яких активну участь беруть читачі-студенти. Реклама фонду починається з етапу підготовки заходу. Студенти, які є учасниками цікавляться літературою за темою заходу, а знаходячи для себе щось нове і цікаве діляться своїми «відкриттями» з друзями таким чином залучаючи і їх до книгозбірні.

Величезне значення для бібліотеки має її сприятливий образ – імідж. У повсякденному житті бібліотеки паралельно існують три різні образи. Перший – це ідеальний імідж до якого бібліотека прагне. Він служить критерієм оцінки перспективних планів і поточних рішень. Другий – це дзеркальний імідж в якому відбиваються думки співробітників бібліотеки про її привабливість для користувачів, увага керівництва закладу до потреб книгозбірні. І третій образ – це реальний імідж, який характеризує дійсний стан речей. Імідж і реклама тісно пов’язані між собою.

Дієвим заходом формування позитивного іміджу бібліотеки в книгозбірні ПДАТУ стали «Дні відкритих дверей», які проводяться з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек. В бібліотеці це велика рекламна кампанія, яка включає оголошення, книжкові виставки, екскурсії бібліотекою, рекламу довідково-інформаційного апарату книгозбірні, читацькі конференції, круглі столи присвячені проблемам «бібліотека-користувач».

Найважливішими факторами, які впливають на імідж бібліотеки навчального закладу є забезпеченість якісною науковою та навчальною літературою, що відповідає вимогам освітнього процесу, доступність інформаційних ресурсів, оперативне і повне бібліотечно-бібліографічне обслуговування, комфортність отримання інформації. В наш час під комфортністю отримання інформації розуміють комп’ютеризовані читальні зали з виходом в Інтернет.

Імідж не є самоціллю. Займаючись його створенням, чи покращенням, ми маємо на увазі, що позитивний імідж нам потрібен для досягнення певних цілей, він допоможе зробити більш успішною і ефективною нашу діяльність.

В умовах інформатизації суспільства, звичайно, важливим доповненням до традиційних методів інформування про діяльність бібліотеки стає веб-сайт, або сторінка бібліотеки на веб-сайті навчального закладу. Сьогодні комп’ютерні мережі - популярний та ефективний канал розповсюдження рекламної інформації. Практикою доведено, що бібліотека повинна бути там де знаходиться її читач. А реалії є такими, що сучасний читач більше користується комп’ютером, аніж друкованими виданнями. Тому бібліотека повинна ставати сучасною і цікавою для користувача. В практику книгозбірень увійшли віртуальні книжкові виставки, електронні бібліотеки, електронні покажчики, віртуальні довідки, рекомендаційні списки літератури в електронному варіанті. Оперативний, дешевий і зручний канал розповсюдження реклами, подання різноманітної інформації про бібліотеку – електронна пошта.

Варто окремо відмітити, що позитивному іміджу бібліотеки сприяє реклама про її діяльність в засобах масової інформації. Статті в газеті або журналі, розповідь по радіо або телебаченню про масовий захід проведений в бібліотеці, чи цікаву книжкову виставку привертає до книгозбірні увагу потенційних користувачів.

Імідж бібліотеки створюють насамперед її співробітники. Вимоги користувача до бібліотекаря значно підвищились. В особі бібліотекаря читач бачить, насамперед, компетентного консультанта, аналітика, бібліографа. Бібліотекар-фахівець, на сьогодні, повинен володіти не тільки методикою і технологією обслуговування читачів, але й певними навичками визначення способу мислення користувача, його мотивів, інтересів. Потрібно виробити в себе позитивне ставлення до своєї праці, колег, читачів. Бути доброзичливими, уважними, терплячими, вміти зосереджуватись на потребах інших людей. Тому якісна фахова освіта, відповідний вимогам часу професійний рівень, систематичне підвищення кваліфікації, самоосвіта співробітників бібліотек стають головними рисами іміджу сучасного бібліотекаря.

Узагальнивши вище сказане можна зробити висновки:


 • бібліотечна реклама повинна зацікавити користувача, подіяти на його інтелект або емоції;

 • якщо реклама приваблює користувача емоційно, то для того щоб примусити його затримати на ній свою увагу вона повинна зацікавити його своїм змістом;

 • не потрібно соромитися постійно нагадувати про себе при будь якій нагоді: в студентських аудиторіях, на наукових конференціях, зборах трудового колективу;

 • унікальність бібліотечної реклами полягає в її швидкому і ефективному способі оповіщення. Реклама дозволяє самому вибирати зміст рекламного оповіщення і місце його розміщення;

 • реклама здатна не тільки інформувати користувачів про бібліотеку, книги чи послуги, але й створити позитивний імідж книгозбірні.

Використана література
 1. Бичко О.М. Особливості друкованої бібліотечної реклами / О.М.Бичко // Бібліотека в освітньому просторі: інформ. бюл. / МОНУ, ХНУ, Бібліотека.- Хмельницький, 2009.- №7.- С.17-26.

 2. Бірюкова Т. Бібліотека – Освіта: наукова комунікація, інтеграція знань, методів, технологій / Тетяна Бірюкова, Ірина Компанієць // Вісник книжкової палати.- 2016.- №1.- С.33-37.

 3. Про вищу освіту: Закон України: від 1.07.2014 р. №1556-VII

 4. Про рекламу: Закон України: від 03.07.1996 р. №270/96 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради.- 1996.- №39.- Ст.182.

 5. Соколова О. Бібліотечна реклама: різноманітність і дієвість / О.Соколова // Бібліотечна планета.- 2002.- №3.- С. 13-14.

Надія Синиця,


директор Хмельницької обласної
універсальної наукової бібліотеки,
голова Хмельницького обласного відділення УБАПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

П 82 Редакційна колегія iconХvі обласної виставки
Редакційна колегія: Євгенія Бачинська (голова), Олена Бобкова, Ірина Могрицька, Лариса Зініченко
П 82 Редакційна колегія iconБібліографічний покажчик
Редакційна колегія: к п н. Л. В. Савенкова (відп ред.), засл працівник культури України Е. В. Татарчук, к п н. Л. Л. Макаренко, О....
П 82 Редакційна колегія icon5 листопада 2010 р. Збірник матеріалів Київ- 2010 Редакційна колегія

П 82 Редакційна колегія iconТа роботи з обдарованою молоддю
Редакційна колегія: Митрофанова Т. Г. (головний редактор), Петроченко В. І. (відповідальний редактор), Ткачук А. Т, Ніколаєв О. С.,...
П 82 Редакційна колегія iconРектори Харківського університету (1805—2014)
Редакційна колегія: В. С. Бакіров (голов ред.), І. К. Журавльова, І. І. Залюбовський, С. М. Куделко (наук ред.), С. І. Посохов
П 82 Редакційна колегія iconЗасновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека
Редакційна колегія: Н. Іванова (відповідальна за випуск), Ю. Половинчак, Т. Дубас
П 82 Редакційна колегія iconВ. Горовий Редакційна колегія
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...
П 82 Редакційна колегія iconВ. Горовий. Редакційна колегія
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка