Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалуСкачати 393,18 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.09.2017
Розмір393,18 Kb.
  1   2   3

Анотація
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу. У цьому на допомогу майстру виробничого навчання приходять сучасні форми уроків та інформаційно–комунікаційні технології. При проведенні традиційних уроків виробничого навчання майстер часто стикається з тим, що учні пасивно слухають новий матеріал. Цю проблему вирішує застосування таких форм проведення уроку, як «ділова гра», «рольова гра», «урок-подорож» та інші, використання на уроках мультимедійних презентацій та відеороликів, які дозволяють структурувати матеріал, перетворює новий матеріал на доступну для розуміння та засвоєння інформацію.

Представлений матеріал методичної розробки являє собою зміст відкритого уроку виробничого навчання з теми програми «Виготовлення легкого жіночого одягу за індивідуальними замовленнями. Виготовлення сукні.» по професії кравець, де розглянуто тему уроку «З’єднання ліфу й спідниці сукні жіночої».

Методична мета уроку – у формі ділової рольової гри з застосуванням інформаційно–комунікаційних технологій на уроці виробничого навчання сприяти ефективному засвоєнню учнями нового навчального матеріалу.

Дана методична розробка пропонується майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, що готують фахівців швейного профілю.
Зміст
Вступ………………………………………………………………… 3

Основна частина

План уроку …………………………………………………………. 6

Хід уроку……………………………………………………………. 8

1.Організаційна частина

2.Вступний інструктаж

3.Поточний інструктаж та самостійна робота учнів

4.Заключний інструктаж

Висновок …………………………………………………………… 25

Список використаних джерел…………………………………….. 26

Додатки……………………………………………………………… 27

Вступ
В наш час змінюється мета та зміст освіти, з’являються нові технології,

методи, форми та засоби навчання, але основною формою професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в ПТНЗ залишається урок.

Урок – основна форма виробничого навчання, це динамічна фронтально-групова організаційна форма навчального процесу, обмежена визначеним відрізком часу, яка проводиться педагогом із групою учнів постійного складу і включає мету, зміст, форми, методи і засоби навчання для рішення задач навчання, розвитку і виховання.

Урок, як форма навчання, має визначену структуру, обумовлену педагогом в залежності від дидактичних цілей і реальних умов навчального процесу. Це

педагогічний витвір, а тому він повинен відрізнятися цілісністю, внутрішнім

взаємозв’язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності педагога і учнів.

Урок необхідно розглядати не як статичну форму занять, а як варіативну форму організації процесу цілеспрямованої взаємодії і спілкування педагога і учнів. У центрі сучасного уроку професійно-практичної підготовки повинні стояти самостійність та ініціатива учнів, їх позиція має бути активною,спонукати до розкриття потенціальних можливостей і здібностей.

Сучасний урок відрізняється від традиційного цілями, змістом, методами та засобами реалізації, рівнем активізації діяльності учнів, структурою, темпами.

Найбільш загальна характеристика сучасного уроку – це показник

самостійності і активності учнів. Чим меншу активність під час уроку виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів до активності, тим інтенсивнішим стає професійний розвиток учня.

Найважливіша риса сучасного професійного навчання – його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін, бо саме такі якості важливі для робітника на ринку праці.

Сучасний і майбутній роботодавець у системі маркетингу зацікавлений

в працівникові, який має наступні якості:


 • уміння логічно мислити;

 • уміння вирішувати проблеми;

 • уміння приймати рішення;

 • уміння одержувати і використовувати інформацію;

 • уміння планувати свою діяльність;

 • уміння вчитися;

 • багатокультурні навички;

 • комунікативні (уміння слухати і правильно інтерпретувати інформацію);

 • уміння співпрацювати (робота в колективі і взаємонавчання).

Розвиток цих особистісних якостей сучасного працівника можливий,

насамперед , шляхом удосконалення навчально-виробничого процесу за

рахунок впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій

навчання. Саме тому важливо подавати навчальний матеріал в цікавій формі, максимально наблизивши до життя та реальних виробничих ситуацій.

Інноваційне навчання це процес і результат такої навчальної та освітньої

діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру,

соціальне середовище.

Сучасний розвиток промисловості та технічне переобладнання підприємств спрямоване на те, щоб задовольняти попит споживачів, та з метою виходу на зовнішній ринок. Тому край необхідно подальше удосконалення навчального процесу у професійно-технічних закладах та професійних ліцеях, щоб забезпечити країну високо професійними спеціалістами.

Зміст професійно-технічного навчання майбутнього кравця передбачає поглиблене, та всебічне опанування основами технології та організації підприємства.

Актуальність теми, що розглядається в даній розробці, полягає в тому, що професійно-практична підготовка учнів повинна не лише відповідати стандартам професійного навчання, а й подаватися в формі, що викличе зацікавлення професією та спонукатиме до самостійного мислення, уміння знаходити неординарні рішення, що відповідатимуть вимогам часу. Знання сучасних технологій виготовлення одягу засвоюється краще, коли пропонується в ігровій формі з використанням ІКТ, що дає можливість активізувати пізнавальну діяльність учнів, формувати й розвивати певні види діяльності

У нових соціально-економічних умовах зростають вимоги до кваліфікованих робітників, змушують до активного застосування всього комплексу набутих знань для відповідності запитам ринку праці і дана робота дає уявлення про можливість об’єднати знання учнів з таких предметів, як «Технологія швейного виробництва», «Матеріалознавство», «Конструювання та моделювання швейних виробів», «Обладнання», «Економіка підприємництва», «Охорона праці», «Ділова активність», «Техніка пошуку роботи» в єдиному комплексі під час уроку виробничого навчання.

В роботі розглядається проблема комплексного застосування теоретичних знань та практично набутих навиків. Автор даної роботи, майстер виробничого навчання, перш за все переконана, що впровадження в навчальний процес сучасних форм уроку та інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить більш ефективний рівень навчання і виховання учнів в ПТНЗ.

Дана робота написана на основі спостереження за ринково-економічними процесами, роботою базових підприємств та власного досвіду роботи за фахом.

Практичне значення роботи: дана робота буде корисною майстрам виробничого навчання для підвищення педагогічних вмінь та навичок щодо проведення уроків виробничого навчання. Отримані знання допоможуть майстрам виробничого навчання не лише навчити учнів технології обробки певного вузла, а й дати учням уявлення про роботу малих підприємств швейного профілю та підготувати їх до самостійної професійної діяльності.
Професія: «кравець» ЗАТВЕРДЖУЮ:

Група № 11 старший майстер

Дата:___ ____2015. Журавель А.О. майстерня № _____________

______________ ___________2015ПЛАН УРОКУ
Тема програми: Виготовлення легкого жіночого одягу за

індивідуальними замовленнями. Виготовлення сукні.

Тема уроку: З’єднання ліфу й спідниці сукні жіночої

Мета уроку: навчальна - формування первинних умінь та навичок

із підготовки ліфу й спідниці та їх з’єднання;

узагальнення та систематизація знань та умінь при виготовленні сукні;

вдосконалення практичних навичок і трудових прийомів з з’єднання ліфу із спідницею ;

навчити учнів сучасним прийомам та передовим методам виготовлення одягу;

розвиваюча - активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати естетичний смак, професійне мислення, самостійне прийняття рішень, творчий підхід до поставленого завдання, вміння інтегрувати отримані теоретичні знання в професійну діяльність;

виховна - виховувати повагу до своєї професії, почуття відповідальності за якість виконаних робіт, ініціативності, готовність до викликів сучасного ринку праці.

Тип уроку: вдосконалення умінь та формування навичок.

Форми проведення: ділова рольова гра, дослідження,

виконання індивідуальних робіт.


Дидактичне оснащення уроку:

зразок виробу, поетапні обробки з’єднання ліфу зі спідницею (зшивним та накладним швом), алгоритми, кросворд, інструкційні картки.

Матеріально – технічне оснащення уроку:

обладнання швейної майстерні, обладнання для ВТО,

інструменти для індивідуального користування,

мультимедійний проектор, реквізит для гри (бейджики,

посадові обов’язки до ролей та ін.), презентація до уроку,

мультимедійне обладнання;Методи навчання:

    • словесні – інструктаж, пояснення;

    • наочні – демонстрація трудових прийомів,

демонстрація зразків, спостереження учнів;

    • практичні – вправи з виконання трудових операцій;

    • активні – ігрова імітація (ділова рольова гра).

Форма організації праці: самостійне виконання вузла обробки сукні.

Міжпредметні зв’язки:

технологія виготовлення одягу, конструювання швейних

виробів, обладнання швейних підприємств, швейне

матеріалознавство, охорона праці, ділова активність, основи економіки, спеціальне малюванняМісце проведення уроку: швейна майстерня

ХІД УРОКУ
І. Організаційна частина (2 хв.):

а) перевірка присутності учнів;

б) перевірка готовності до роботи;

в) допуск з техніки безпеки.


ІІ. Вступний інструктаж «25-30 хв.):

1) повідомлення теми та мети уроку:( слайд 1) з мотивацією уроку згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою (додаток 1);

Тема нашого уроку: «З’єднання ліфу й спідниці сукні жіночої».

Сьогодні ви навчитеся з’єднувати пілочку та спинку плаття (ліф) із спідницею різними способами. Вдосконалите практичні навички і трудові прийоми з виконання з’єднувальних швів.

Наш урок ми проведемо як ділову рольову гру.

Уявіть собі два сучасних малих підприємства: • перше – торгівельна мережа магазинів жіночого одягу «Модна краля»,

 • друге – міні-фабрика з виготовлення одягу «Паняночка».

Всі ви є працівниками цих підприємств, а щоб визначитися із посадами, пропоную витягти кожному картку із назвою посади. На кожній картці коротко вказані посадові обов’язки. Всього 11 посад:

 1. креативний директор торгівельної мережі магазинів жіночого одягу «Модна краля»;

 2. виконавчий директор міні-фабрики з виготовлення одягу «Паняночка»;

 3. модельєр;

 4. начальник відділу закупівель;

 5. конструктор;

 6. технолог;

 7. інженер з охорони праці;

 8. інженер-механік;

 9. голова ВТК (відділ технічного контролю);

 10. начальник пошивочного цеху;

 11. швачки.

Але перш ніж визначатися із ролями потрібно обрати суддю.

На цю роль ви маєте обрати ученицю, яка має високі професійні знання та знання з охорони праці. Адже саме вона слідкуватиме за правильністю відповідей та виставлятиме бали в таблиці. (слайд 5)

Будьте активні та уважні, в разі, коли відповідь або повідомлення будуть не вірні, або не повні, кожний учасник гри може відповісти за товариша та отримати за це бали і на заключному інструктажі кожній учениці буде виставлена оцінка.

Актуалізація опорних знань

Всі ви працівники індустрії моди, а отже повинні добре орієнтуватися в напрямках: які актуальні силуети, тканини, оздоблення, а іще досконало знати технологію виготовлення, уміти перевірити якість виконання. Для того, щоб упевнитися в знаннях працівників, потрібно розгадати кросворд (слайд 6).

(Кросворд-лабіринт про підготовку ліфу та спідниці до з’єднання.

Додаток 10)

(Суддя заповняє таблицю за результатами роботи учнів. Додаток 4)

Для оцінювання знань судді – індивідуальне завдання. (Додаток 8)Викладення нового матеріалу

(Для ефективності та наочності проведення гри, використовується електронна презентація)

На нашому уроці в ході рольової гри ми будемо використовувати знання, які ви отримали на попередніх уроках і не лише з виробничого навчання.

От же, на міні-фабрику «Паняночка» прибув креативний директор торгівельної мережі магазинів жіночого одягу «Модна краля» (МК).Креативний директор МК (читає з картки) - наша торгівельна мережа спеціалізується на модному одязі для молоді, наші менеджери вивчили попит покупців і рекомендували поповнити лінійку суконь, тому ми хочемо замовити на фабриці «Модна краля» партію повсякденних та святкових суконь. Хочу ознайомити вас із направленням моди на сезон весна-літо.

Майстер в/н :

Вам було задано додому підготувати матеріал про направленню моди для жіночих літніх суконь та асортимент платтяних тканин. З результатами своєї роботи нас ознайомить Креативний директор «Модної кралі»Креативний директор МК: (слайд7-8)

Значення сукні в гардеробі жінки досить складно переоцінити, адже тільки в ньому жінка буде виглядати воістину жіночно, ніжно, тонко і спокусливо. Більша частина чоловічого населення вважає, що жінки повинні носити саме сукні, адже тоді вони стають ще бажанішим і красивішими. Зовсім не дивно, що цього предмету гардероба світ моди щорічно приділяє стільки пошани й уваги. Сукні, в тому або іншому виконанні, зустрічаються у всіх колекціях дизайнерів без винятку. Давайте ж розглянемо, яким фасонам, віддали перевагу маестро моди у весняно-літньому сезоні 2015 (слайд 9-12).

У цьому сезоні в моді жіночність, а от же, сукні з приталеним силуетом це якраз те, що необхідно. В майбутньому сезоні невід'ємною деталлю жіночного образу повинна стати або елегантна міні, або повітряна багатошарова спідниця в стилі чарівної Мерелін Монро. Оманливий у своїй наївній простоті, образ секс-символа 20 століття продовжує надихати дизайнерів і в наші дні. Сексуально і елегантно: відрізне по лінії талії плаття розширюється до низу або щільно облягає стегна спідницею. Талія в сукнях найчастіше відрізна, підкреслена тонким поясом, альтернативний варіант - завищена талія (до речі, цей прийом допоможе візуально скорегувати фігуру).
Колірні рішення:

 • класичне поєднання: світлий верх, темний низ, вишукана альтернатива - темний верх, світлий низ. Причому, білий колір - не єдиний варіант. Модельєри внесли різноманітність, замінивши його світлими відтінками синього і зеленого;

 • перехід кольору - на талії або під грудьми;

 • яскравість і строкате забарвлення: горизонтальні і вертикальні смужки, квіти, клітина;

 • на перший план виходить жовтий колір і його відтінки. Також у дизайнерів у фаворі сріблясто-сірий, синій, фісташка, приглушений фіолетовий. 

Атлас і шифон - матеріали № 1, тонкі драпіровки і мереживо - прекрасний варіант обробки для сукні. Особливо ефектно виглядає контраст чорного мережива на білому тлі. 
Отже, в майбутньому сезоні невід'ємною деталлю гламурно-жіночного образу повинна стати або елегантна міні-сукня, або повітряна багатошарова в стилі чарівної Мерелін Монро.

Майстер в/н:

А спеціалістів «Паняночки» прошу підготувати моделі на розгляд.


Виконавчий директор міні-фабрики з виготовлення одягу «Паняночка» розподіляє завдання (слайд 13):

 1. модельєру – підготувати модель сукні;

 2. начальник відділу закупівель – запропонувати тканину, відповідну моделі;

 3. конструктор – зробити опис конструкції сукні;

 4. технолог – дати алгоритм виконання з’єднувальних швів;

 5. інженер з охорони праці – нагадати вимоги техніки безпеки під час виконання машинних робіт;

 6. головний механік – рекомендувати обладнання для з’єднувальних швів;

 7. голова ВТК (відділ технічного контролю) – вказати на можливі помилки під час виконання вузла;

 8. начальник пошивного цеху – розподілити обробку на неподільні операції та призначити виконавців;

 9. швачки – описати прийоми виконання.

Майстер в/н:

Надається слово спеціалістам.Модельєр (слайд 14)

(пропонує сукню і описує її з рекомендаціями по призначенню).platya_s_pyshnoy_yubkoy_2013_3.jpg

Рис. 1
Сукня в романтичному стилі (рис.1), X-подібного силуету з пишною відрізною спідницею з бантовими складками, без рукавів. Ліф сукні прилеглий, виріз горловини у формі човника, по середньому шву пілочки від горловини розріз. В спідниці оброблені кишені з відрізним бічком. Довжина сукні – до коліна. Талія оформлена окремим широким паском контрастного кольору, зав’язаним спереду на пишний бант. Представлена модель виконана із тканини в «горошок». Сукня може використовуватись як повсякденна так і святкова, рекомендується виготовляти з бавовняних та змішаних тканин. Призначена молодим жінкам та дівчатам.Начальник відділу закупівель

(учениця на основі знань з матеріалознавства, дає характеристику асортименту платтяних тканин, рекомендує тканину для обраної моделі).Асортимент платтяних виробів дуже різноманітний (слайд 15) і включає вироби, призначені для повсякденного та домашнього вжитку, а також для урочистих випадків (вечірні сукні, ансамблі, весільні вироби, сукні для коктейлю, випускного балу, естрадні, ритуальні та ін.; сюди входять як текстильні матеріали - тканини (бавовняні, лляні, напівлляні, шовкові, напівшовкові, вовняні, напіввовняні), трикотажні та неткані полотна різного волокнистого складу.

Сучасний асортимент тканини та інших швейних матеріалів дає широку можливість для різноманітного оформлення одягу. На ряду із збільшенням об'єму виробництва тканин значно оновився їх асортимент і покращилася якість. Створені тканини нових структур, красивих відтінків і малюнків спеціальними оздобленнями, які надають тканинам незминаючі, водоупорні та інші якості.

Для такого плаття я рекомендую придбати тканину сатин, що в своєму складі містить 20-30% еластанових волокон, такий склад дає можливість щільного облягання, кращого тримання форми за рахунок більшої жорсткості та зменшує зминаємість виробу(слайд 16).

Сатин фр. satin, від араб. ‎ Зайтун, від Зайтун — стародавньої арабської назви китайської гавані Цюаньчжоу, звідки вивозилася ця тканина) — тканина сатинового переплетення ниток з бавовняного або хімічного волокна. Має гладку, шовковисту лицьову поверхню, на якій переважають уточні нитки; досить щільна і блискуча; випускається в основному гладкофарбованою, набивною та вибіленою. Застосовується для виготовлення суконь, чоловічих сорочок, тощо.

Сатин виготовляється з крученої бавовняної нитки подвійного плетіння. Давно було відмічено, що чим більше скручена нитка, тим яскравіше блиск. Так з'явився глянець — сатин, що нагадує шовк.

(Вікіпедія)

Слово надається конструктору

(учениця характеризує конструкцію сукні ) (слайд 17).Рекомендована модель має Х-подібний силует, який досягнуто завдяки прилеглому ліфу та відрізної розширеної спідниці. На пілочках розташовані відрізні фігурні рельєфи, що прямують у виріз пройм. Перед ліфу має середній шов, що закінчується розрізом об’єднаним з човникоподібним вирізом горловини. Плечові шви короткі, так як виріз пройм відкриває плече, що нагадує «американську» пройму. Спинка ліфу має середній шов та фігурні рельєфи. Спідниця сукні розширена, по верхньому зрізу має 3 глибокі м’які бантові складки як на передньому, так і на задньому полотнищі. Застібка сукні на потайну блискавку розташована в середньому шві спинки.

Технолог

(зазначає, що є головним для виготовлення плаття та на основі вивчених тем, дає алгоритм виконання з’єднувальних швів. Додаток 1, 2)Для того, щоб пошити гарний, зручний одяг, велике значення має кожний етап виготовлення виробу - від ручних стібків до прасування готових моделей. Ручні стібки, машинні шви і строчки, волого - теплова обробка - основа технології виготовлення легкого одягу, щоб випускати швейні вироби гарної якості, не достатньо мати якісну, красиву тканину, необхідно використовувати в виробництві нові методи обробки і нове обладнання.

В процесі виготовлення сукні, найбільш важливими технологічними операціями є виконання з’єднувальних швів. Розглянемо з’єднання ліфу й спідниці . Для виконання цього вузла ми застосуємо з’єднувальні шви – зшивний, або накладний (слайд 18).

Інженер з охорони праці

(нагадує правила техніки безпеки. Додаток 5;6 ) (слайд 19)Інженер-механік

(учениця повідомляє про обладнання, необхідне для виготовлення цієї моделі)Рекомендоване обладнання (слайд 20):

JUKI DDL-9000SS-WB-SC910-C


juki ddl-9000ss-wb-sc910-cp160

JUKI DDL-8700-7WB-SC500

Прямострочна одноголкова машина з электроним управлінням.

Обрізка ниток, автозакріпка, позиціювання голки, програмування кількісті

стібків. Двигун знаходится в середені головки. Схема змащування трьох типів: суха, напівсуха й мімімальна.juki ddl-8700-7wb-sc500 Прямострочна одноголкова машина з электронним управлінням.

Технічні параметри:

 • Легкі, середні тканини

 • підйом лапки 13 мм

 • довжина стібка 5 мм

 • максимальна швидкість шиття 5500 об/хв.

JUKI MO-6716S-DE6-40H

juki mo-6716s-de6-40h
Двухголкова п’ятиниткова зшивно-обметувальна машина.

Технічні параметри:

 • швидкість шиття - 7000 об/хв

 • відстань між голками - 3,2 мм

 • довжина стібка - до 4 мм

 • ширина обметки - 4 мм

 • підйом лапки - 7 мм

ОВЕРЛОК Typical GN2000-4

оверлок typical gn2000-5т

4-х нитковий оверлок для обметування зрізів,

2-лінійна строчка 2-х ниткового ланцюгового стібка,

 • ширина обметування 6мм.,

 • довжина стібка 0,7-3,8мм.,

 • швидкість 6000 об. / хв.,

 • підйом лапки 3,5мм.

Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconВільям Шекспір
Ввести нові слова. Удосконалювати навички читання. Вчити ставити питання про життя та творчість людей, відповідати на них згідно...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconОрганізація роботи учнів з джерелами на уроках історії України в 8 класі
Тому перед нами, вчителями, постає завдання залучити цю багату джерельну базу до процесу навчання та перетворити її з матеріалу для...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconТаємниці катерини білокур година спілкування Мета
Катерини Білокур. Викликати інтерес до творчості народної майстрині, бажання малювати за її творами. Вчити бачити незвичайне в звичайному...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconВступ. Вступ. Лексикографія
Перед сучасною лексикографією кожної мови стоїть важливе завдання зібрати якомога більше даних про слова відповідної мови безвідносно...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconПоказникові рівняння та нерівності
Сподіваюся, сьогодні на нас чекає І успіх, І радість. Ви зможете продемонструвати власну обдарованість І компетентність. Перед вами...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconТема: Підготувала
Архімеда. Отож, перед командами стоїть нелегка задача: дати якомога більше правильних, чітких відповідей на запитання. Бажаю, щоб...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconЖиттєвий та творчий шлях Б. Грінченка, вшанування його пам’яті
Ознайомити учнів зі значенням творчості Б. Грінченка; викликати бажання читати твори прозаїка; виховувати почуття любові до світлого...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconІ. Організація роботи. Перший етап – підготовка до проекту
Навчальна мета: викликати в учнів інтерес до вивчення життя І творчості Вольтера, поглибити знання учнів про письменника, сприяти...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconЗаклад освіти І-ІІІ ступенів «Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр»
Мета. Розширити знання учнів про українську мову; показати її красу та багатство за допомогою поетичного слова, українського фольклору;...
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання: викликати в учнів бажання до самовдосконалення та інтерес до навчального матеріалу iconЗ україною у серці
Мета: розширити уявлення учнів про родину; викликати бажання дізнатися коріння свого роду, примножувати його славу. Розвивати пізнавальні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка