Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурсиСторінка1/4
Дата конвертації12.07.2017
Розмір1,03 Mb.
  1   2   3   4

Відділ освіти

Селидівської міської ради

Селидівська загальноосвітня гімназія

ПОСІБНИК
для роботи із здібними і філологічно обдарованими

учнями з української мови та літератури

2010 рік


Передмова
Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних і добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння.

Олімпіади та конкурси - це види змагання, що стимулюють потяг учнів до самоосвіти, виховують наполегливість, поглиблений інтерес до предмета, вміння долати труднощі, виробляють навички роботи з довідковою та науково-популярною літературою. Вони приносять користь лише тоді, коли є заключним етапом цілого комплексу групових, індивідуальних, класних та позакласних заходів і коли їм передує велика підготовча робота всього педагогічного колективу.

Найбільш суттєвий вклад у підготовку й проведення олімпіадних та конкурсних змагань вносить учитель - компетентний помічник і консультант, організатор колективної чи самостійної пізнавальної діяльності, який безпосередньо працює з дітьми, організовує і проводить шкільний тур олімпіади і конкурсу, готує своїх учнів до наступних етапів.

Олімпіади і конкурси проводяться в чотири етапи:

І етап – шкільний

ІІ етап - міський

ІІІ етап - обласний

ІV етап - Всеукраїнський

Як правило, найбільшого успіху на олімпіадах та конкурсах досягають учні тих шкіл, де ведеться різнопланова робота (урочна, позакласна, позашкільна) з найздібнішими учнями, систематична і цілеспрямована підготовка їх до олімпіад та конкурсів.


* * *

Нормативно-правове забезпечення організації і проведення інтелектуальних змагань:


 • Указ Президента України №169 від 05.02.2000р»Про відзначення призерів і учасників Міжнародних учнівських олімпіад та їх учителів»

 • Указ Президента України №413/2005 від 04.07.2005р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

 • Указ Президента України №398/2006 від 16.05.2006р. «Про Положення про стипендії України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України»

 • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010рр, затверджена Постановою Кабінету Міністрів №1016від 08.08.2007р.

 • Постанова Кабінету Міністрів України №982 від 09.08.2001р. «Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури»

 • Положення про Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом МОНУ № 305 від 18.08.1998

 • Накази Міністерства освіти і науки України

 • Інструктивно-методичні листи МОНУ та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

 • Положення про проведення І, ІІ, ІІІ етапів олімпіад з базових дисциплін , затверджено наказом управління освіти і науки облдержадміністрації 30.10.2007 р. №748

 • Накази головного управління освіти і науки облдержадміністрації


* * *

Поради психолога
Психологічна підтримка та підготовка філологічно обдарованих учнів
Серед обдарованих учнів помітно виділя­ються такі «зірочки», як учні-олімпіадники. Який же він, учень-олімпіадник, та як віднайти серед обдарованих дітей учнів відповідного контингенту?

Модель обдарованого учня складається з трьох основних по­казників: високого рівня інтелекту,

креативності (творчого мислення),

мотивації діяльності.

За результатами психодіагностики рівень інтелекту в 87 % олімпіадників ви­щий від середнього, у 22 % рівень творчого мислення (креативності) високий та 60% учнів мають високий рівень мотивації до навчання.

Крім того, серед учнів-олімпіадників ви­діляються дві групи: творці та інтелектуали. В інтелектуалів рівень коефіцієнту інтелекту високий або надвисокий, але рівень творчого мислення найчастіше се­редній, навіть буває низьким. У творців навпаки: рівень інтелекту вищий за се­редній або середній, але креативність висока. Поєднання і високого рівня інтелекту, і високого рівню креативності трап­ляється рідко.

Інтелект і креативність є дуже важливи­ми показниками обдарованості, але основними є мотивація діяльності. Мотива­ція у більшості олімпіадників висока.


Психологічні особливості, які відрізняють учнів-олімпіадників від інших обдарованих учнів
Для того, щоб здобути перемогу, як пра­вило, недостатньо лише знань, отриманих на уроках з певного предмета. Учні-олімпіадники повинні вміти змагатись, тобто належним чином зосередити зусилля, роз­поділити час роботи, правильно спланува­ти боротьбу за перемогу, вміти сконцент­руватись, тобто діяти за певних екстре­мальних умов. На високий рівень досяг­нень в інтелектуальних зма­ганнях впливає також і тем­перамент дитини. Серед учнів-олімпіадників 50 % є сангвініками, 30% — холериками, 13% — флегматиками, 7% — мелан­холіками. Ми бачимо, що темперамент олімпіадника переважно холерично-сангвінічний. Учні з темпераментом холерика або сангвініка швидко усвідомлюють поставлену пробле­му та швидко реагують. Якщо школяр за темпераментом є флегматиком, то йому об'єктивно важко встигнути виконати зав­дання у стислі терміни, оскільки він діє повільно. З іншого боку, неквапливість, урівноваженість, досить часто свідчать про ретельність, що у свою чергу, позитивно відображається на якості виконаної робо­ти. Такі учні більше схильні до дослідниць­кої діяльності, ніж до олімпіадних («спринтерських») змагань. На жаль, якщо дитина має темперамент ме­ланхоліка —це також іноді не сприяє успі­ху. Але учні з тем­пераментом «олімпіадника», тобто холери­ки та сангвініки, мають і негативні риси: їхні дії іноді бувають не виваженими, міркування поверховими. Зайва збуд­женість та квапливість можуть призвести до неуважності, а відтак до прикрих поми­лок, іноді й до нервових зривів.
Рекомендації вчителям щодо роботи з філологічно обдарованими учнями
Враховуйте стиль роботи учнів з різ­ними типами темпераменту:


 • Динаміка «долучення» до роботи й ступінь стомлюваності.

У «сильних» (флегматики, сангвінік, хо­лерики) мала схильність до стомлення й менше часу, необхідного для відпочинку; підготовка уроку за один присід. Воліють займатися не в абсолютній тиші, а разом з товаришами. Поступове долучення до ро­боти, наявність «розгойдування» на почат­ку заняття, підготовка уроків у послідов­ності від легших до більш важчих.

У «слабких» (меланхоліки) порівняно більша стомлюваність і необхідність спе­ціального відпочинку після шкільних за­нять, а також часті перерви під час підготовки уроків. Потреба в повній тиші й са­моті для занять. «Долучення» до роботи без помітного «розгойдування», по­слідовність виконання завдань від важ­ких до легших. • Обсяг розумової роботи

У «сильних» (флегматики, сангвінік, хо­лерики) підготовчі, виконавчі й контрольні дії більш-менш «злиті», звідси — менша три­валість доступних спостережень підготовчих і контрольних дій. Виправлення, додаван­ня роблять переважно під час роботи. Мо­жуть (у тривалому проміжку часу) пам'ята­ти паралельно про велику кількість завдань, доручень без спеціального планування їхнього виконання й розподілу в часі. Конс­пективність письмової мови.Переважання усного мовлення над пись­мовим викладом своїх думок.

У «слабких» (меланхоліки) більша три­валість підготовчих, виконавчих і конт­рольних дій. Більшість виправлень і допов­нень вносять під час перевірки. Воліють братися за нову роботу, лише повністю завершивши попередню; виконання завдань, отриманих на тривалий час, заздалегідь планується, складаються плани занять на день, тиждень і т. д. Пере­важання в письмовій мові складних конст­рукцій, письмової мови над усною. • Ступінь нервового напруження

У «сильних» (флегматики, сангвініки, холерики) у ситуації напруження спосте­рігається деяке розширення обсягу розумо­вої діяльності, через що, орієнтовні й конт­рольні дії ще більше зливаються з вико­навськими. Скорочення загального часу виконання завдань. При виконанні конт­рольних (олімпіадних) робіт нервове напру­ження поліпшує тонус розумової діяльності. Виявляють більшу концентрацію уваги при виконанні завдань, що підлягають оцінці вчителя, ніж при виконанні неоцінюваних завдань.

У «слабких» (меланхоліки) звуження об­сягу розумової діяльності під впливом на­пруження й ще більше розмежування орієн­товних, виконавчих і контрольних дій. За­гальна тривалість виконання завдань збільшується. При виконанні контрольних (олімпіадних) робіт нервове напруження веде до надмірного порушення, що межує з гальмуванням. Погіршується розподіл при виконанні завдань, що підлягають оцінці педагога, тобто зниження результатів при виконанні завдань. Швидше настає фаза перевантаження.

Запорукою досягнення високих резуль­татів є виконання трьох обов'язкових умов підготовки:

1. Психодіагностика індивідуально-типо­логічних особливостей учнів (темперамент, тривожність, сила волі, впевненість у собі, самооцінка, вміння організувати свій день, рівень мотивації успіху та уникнення невдач, пам'ять, ува­га, креативність, творчі здібності, інтелект).

2. Цілеспрямований розвиток творчих здібностей учнів, не обмежуючись конкретним навчальним предметом, профілем навчання або окремою галуз­зю знань (створення проблемних ситу­ацій, здатність до оригінальності, гнуч­кості, точності мислення, конструктив­не вирішення завдань, здатність до ана­лізу, синтезу, узагальнення).

3. Психологічна підготовка школярів до змагань. Велике значення для досягнен­ня успіху мають уміння зосереджуватись, концентрувати зусилля на розв'язанні проблеми, психологічно налаштовуватись на подолання труднощів, честолюбство, відповідальність та воля до перемоги. Умо­ви розвитку вольових рис: уміння налаш­туватися позитивно, визначення мети діяльності й її досягнення, створення зна­чущих умов саморозвитку, самопрогнозування, доведення розпочатої діяльності до кінця, чітке дотримання режиму дня; фор­мування наполегливості, рішучості, вит­римки, уміння володіти собою, своїми дія­ми та вчинками, переживаннями та по­чуттями

Крім того, слід зазначити, що важли­вими складовими успіху на інтелектуальних змаган­нях є також колективна воля команди до перемоги, взаєморозуміння та взаємопідтримка. Бо іноді занадто високе почуття відповідальності призводить до нервового перенапруження, перевтомлення, а іноді до емоційних зривів та психічних розладів.

Отже, учнів потрібно готувати до інтелектуальних змагань не тільки з певного предмета, а й психологічно. Адже досягти високих результатів мож­на лише за умови психологічного на­лаштування на перемогу та впевненість у собі.Олімпіадні завдання з української мови і літератури в 7 - 11 класах

7 клас

І етап

Українська мова

1. Утворіть від поданих дієслів доконаного виду дієслова недоконаного виду за допомогою відповідних суфіксів. Виділіть суфікси в утворених дієсловах.

Відкотити –

Видужати –

Підбити –

Застерегти –

2 бали
2. Позначте два рядки, у яких всі слова пишуться окремо:

- знав/же, авже/ж, навряд/чи, як/от;

- ну/й, тільки/що, все/ж/таки, сказав/би;

- як/небудь, що/разу, таки/знав, давай/но;

- отакий/то, аби/куди, немиов/би, саме/тому;

- таки/сказав, прийшов/же,чи/не, що/то/за.

3 бали
3. Знайдіть помилки. Поясніть їх правопис.

Більш краще, найбільш красивіше, якнайтихо, щонайблизько, більш вибагливий, найменш складніше.

3 бали
4. Складіть і запишіть невеликий текст, використавши дієприслівниковий зворот для зв’язку речень.

2 бали
5. Складіть два речення зі словом вище так, щоб у першому реченні воно було прислівником, а у другому – прикметником.

2.бали
6. Позначте рядок у якому всі сполусники пишуться разом:

- немовби/то, за/те, не/наче, чк/би;

- ніби/то, через те/що, як/би, не/мов;

- немов/би, тому/що, за/те, коли/б;

- про/те, а/би, начеб/то, для того/щоб.

3 бали
7. Складіть діалог, використавши частки, вигуки.

3 бали
8. Твір – мініатюра «Поетичне кредо митця( за творчістю Т.Г.Шевченка)»


ІІ варіант

Українська мова (27 балів )

44бали

І. Написати твір на одну із запропонованих тем. (12 балів)

1. Бути справжнім українцем – то велика честь.

2. І словом, і чином будь Україні сином.

3. Мовивши слово, будь йому паном.

ІІ. Записати правильно слова, словосполучення. (3 бали)

Го...андія, суспільно\корисний, Софі...ський собор, у\сто\крат, свяще..ик, (Ш,ш)евченківська премія, (Ш,ш)евченківський стиль, ч...пси, івано\франківець, (І,і)нтернет, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях (сузір’я), пів\озера.

ІІІ. Відредагувати словосполучення. ( 4 бали )

Самий кращий учень, річний транспорт, спокійної ночі, лишній квиток, закрити форточку, боятися тараканів, наша солодкоїжка, сісти за руль.

ІУ. Визначити синтаксичну функцію інфінітивів. ( 4 бали )

1. Лиш боротись – значить жить.

2. Бажання жити заставило його зібрати останні сили й випливти.

У. Виписати з речень фразеологізми, пояснити їх значення.( 4 бали )

1. Наші доморослі Платони з Ньютонами високо літали, та низько, дуже низько сіли (С.Єфремов)

2. Завжди носити маску, завжди себе наказувати – та хіба ж то мислиме? (Г.Хоткевич)

3. Тепер вірю, що буде в нас школа, хоч і тяжкий ваш хліб. ( М.Стельмах)
Українська література ( 17 балів )
І. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (Усього – 7 балів )

 1. Який жанр пісенної народної творчості називають «перлами розсипаного намиста»? ( 1 бал )
 1. Де, коли і за яких умов Т. Шевченко написав “Заповіт”? (1 бал )
 1. Розкрити значення терміна “художній паралелізм». Навести приклад. (2 бали ) 1. Встановити відповідність між назвою пісні та її різновидом (1бал )

1. «Гей зі Львова до Мукачева»

козацька

2. «Над річкою бережком»

стрілецька

3. «Стоїть явір над водою»

чумацька

4. “Засвіт встали козаченьки”
5. “Ой у степу криниченька» 1. Що було зображено на копному знамені тухольців ? Розкрийте значення цього символу. (2 бали )

ІІ. За допомогою яких художніх засобів автор порівнює хмарки і думки? (3 бали )

Яка головна думка поезії? (3 бали )

Хмарки

Линуть, Тонуть,

Тонуть, В’януть

Хмарки літні. Думи чорні,

Хмарки радісні, блакитні, Мов картини ілюзорні

Розпливаючись в повітрі, Розпливаються і тліють,

Наче фарби на палітрі, В сяйві сонячнім блідніють

Сяйвом-золотом оточені. Разом з хмароньками літніми

Линуть, Тануть,

Плинуть, В’януть,

Поки згинуть Поки стануть

Позолочені. Непомітними…( Грицько Чупринка )

ІІІ. Вибрати правильну відповідь .( Усього – 4 бали )


 1. Коломийковий вірш складається з:

а) 2 рядків б) 4 рядків в) 6 рядків г) 8 рядків ґ) 12 рядків ( 0,5 бала )
Рядок коломийки має :

а) 10 складів б) 12 складів в ) 14 складів г ) 8 складів (0,5 бала )


2. Яка стилістична фігура яскраво виражена в рядках? (1 бал )

Гуде вітер вельми в полі,

Реве, ліс ламає;

Плаче козак молоденький,

Долю проклинає.

а ) паралелізм б ) кільце в ) антитеза


3. Які слова використовують для відтворення історичного колориту минулих епох?

Наведіть приклади. ( 2 бали )


ІІ етап

Українська мова 20б.

І. Розгорніть подану цитату в роздум.

«Якщо пошукаєш у книгах мудрості уважно, то знайдеш велику користь для душі своєї». («Повість минулих літ») (12б.)
ІІ. Запитання і завдання: відповідайте і виконуйте, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (8б.)


 1. Утворіть словосполучення, замінюючи іменники прикметниками.

(Софія) собор, (Софіївка) парк, (Ніцца) кінофестиваль, (Золотоноша) школа, (Свірж) замок, Лейпциг (університет), (Калуш) завод, Нью-Йорк (хмарочос).


 1. Розподіліть слова на 3 групи.

Архаїчна лексика:

Історична:

Діалектна:

Свічадо, сотник, чугайстер, зигзиця, плай, князь, піїт, вуйко, орда.

 1. Укажіть слова, які пишуться через дефіс:

 1. Пів/Європи, 2)пів/євро, 3)Євро/парламент, 4) пів/на/десяту, 5)пів/чайної ложки, 6)максі/мода, 7)радіо/активний, 8)віце/прем’єр.
 1. Які слова утворено префіксально-суфіксальним способом?

1)Узгір’я, 2) безмежний, 3) праслов’янський, 4) по-українському, 5) набережна,

6) сузір’я.
 1. Розкрийте значення фразеологізмів:

А) сім мішків гречаної вовни

Б) сім п’ятниць на тиждень

В) як сім галок.


 1. Які якісні прикметники не мають ступенів порівняння?
 1. Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях?

А) Не треба правду говорить цвітасто.

Б) Його вчили говорити правду.

В) Уміння говорити правду – риса шляхетної людини.


 1. Визначте спосіб дієслова дати у поданому реченні.

На добрий камінь що не дай, то змеле (Н. тв.)

Література 16б.
І. Дайте коротку відповідь. (7б.)

 1. Хто про що сказав?

«… ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском». (1б.)__Назвіть:__А)_види_мистецтва_(1б.)'>(1б.)__У_чому_полягає_своєрідність_будови_коломийок_Проілюструйте_прикладом._(1б.)__Який_художній_засіб_яскраво_виражений_у_рядках_(1б.)'>(1б.)

 1. У чому полягає своєрідність будови коломийок? Проілюструйте прикладом. (1б.)

 2. Який художній засіб яскраво виражений у рядках? (1б.)

Стоїть явір над водою, в воду похилився.

На козака пригодонька – козак зажурився. 1. Яку церемонію щороку проводив Захар Беркут перед початком копних зборів? Розкрийте її символічний зміст. (1б.)

 2. Назвіть:

А) види мистецтва (1б.)

Б) функції мистецтва (1б.) 1. Іван Франко мав близько ста псевдонімів та криптонімів. Назвіть деякі з них (не менше 4). (1б.)

ІІ. Установіть відповідність. (3б.)

 1. А)

  «Беркути додержують слова навіть ворогові й зрадникові»

  1

  Мирослава

  Б)

  «Усе ж таки життя краще, ніж смерть!»

  2

  Максим Беркут

  В)

  «Хвиля його смерті буде й моєю смертю»

  3

  Захар Беркут

  Г)

  «Раз мати родила, раз і гинути прийдеться»

  4

  Бурунда-бегадир  5

  Тугар Вовк 2. А)

  «Ой на горі да женці жнуть»

  1

  Бурлацька

  Б)

  «Ой у степу криниченька»

  2

  Наймитська

  В)

  «Да йшов козак з Дону»

  3

  Стрілецька

  Г)

  «Ой матінко-зірко»

  4

  Козацька  5

  Чумацька

 3. Із коломийок

А)

Файка

1

Стержень люльки

Б)

Ворок

2

Хвалько

В)

Величайко

3

Мотузка

Г)

Цибух

4

Люлька5

Мішок

ІІІ. До 100-річчя Б.-І. Антонича.

Зробіть ідейно-художній аналіз вірша. (6б.)

Півень


Зоря майнула, мов стріла,
неначе іскра, пісня згасла,
і тільки з мокрого зела
роса краплинами сплила,
мов слово, чиста й ясна.

Вже обріїв зігнувся рівень

у круглу смугу обруча,

і ніч почала вже кінчатись,

неначе ватра, догоряти.

Ось ранок синім возом їде

і сонця сніп в село везе.

Крильми шумить червоний півень —

співучий з міді

серп.
ІІ етап


Українська мова. 7 клас

1. Напишіть твір

3.Відредагуйте слова та словосполучення: любимий письменник, заключні заняття, не дивлячись на погоду, два зошита, шестидесятирічний. 5 б.
4. Поясніть значення р-мініатюру з елементами опису на тему: «Складу букет улюбленій людині» ( до 70 слів). 12 б.

2. Запишіть слова правильно: будьщобудь, всьогонавсього, заодно, разпораз, увісні. 5 б.

слів: віртуальний, бурштиновий, антропологія, амулет, екслібрис. 5 б.
5. Провідміняйте прізвища: Швець, Гринчишин ( чол. р) 2 б.
Українська література. 7 клас

1. Напишіть твір на тему «Народна пісня в житті українців» (100-120слів) 12 б.

2. Дайте письмові відповіді на питання:

А) Напишіть визначення коломийки. 2.б.

Б) Складіть власну коломийку про книгу чи про школу. 5 б.

В) Назвіть складові сюжету. 2 б.

Г) Поясніть складові сюжету на прикладі твору І.Я.Франка «Захар Беркут». 6 б.

Д) Які роки, за рішенням ЮНЕСКО, були оголошені роками пам’яті І.Франка. 2 б.

Е) Кому належать ці слова і з якого твору: 2 б.

«Батьки і браття! Нинішня наша побіда – велике діло. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько! Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою, дружністю».


Каталог: tbkp
tbkp -> Усього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
tbkp -> Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень
tbkp -> Урок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
tbkp -> Науково-методичний центр
tbkp -> Очікувані результати: Знати
tbkp -> Урок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика
tbkp -> Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси icon1. Передмова
Використання різних форм І методів роботи робить її цікавою І привабливою для учнів. Інтелектуальні ігри, екологічні проекти, екскурсії,...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconСценарії відкритих позакласних заходів, присвячених 140-річчю Лесі Українки
Квк, уроки-інтерв’ю, уроки-мандрівки, уроки-портрети, літературно-мистецькі композиції, шкільні конкурси читців-декламаторів та юних...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКонкурсу «Шкільна бібліотека 2017» Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»
Тема досвіду: Використання традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із залучення дітей до читання та користування бібліотекою;...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconГалина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці Мета
Галини Миколаївни Малик, ознайомити школярів із змістом казки; розвивати вміння переказувати твір, читати уривки, уміння характеризувати...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconДовідка про підсумки проведення міських предметних олімпіад у 2011/2012 навчальному році
Міські предметні олімпіади, до проведення яких були залучені працівники центру методичної та соціально-психологічної служби, науковці,...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси icon«Знання»; залучати учнів до навчання та самопізнання; виховувати в учнів наполегливість, бажання вчитися й розви­вати свої здібності
Учитель розділяє учнів на чотири команди. Двом коман­дам він дає по торбинці, в якій перемішані жменька квасолі та гороху. Завдання...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка