Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси


ІІІ. Дати розгорнуту відповідь (6б.)Сторінка3/4
Дата конвертації12.07.2017
Розмір1,03 Mb.
1   2   3   4

ІІІ. Дати розгорнуту відповідь (6б.)

Байки Г. Сковороди. Тематика. Жанрові особливості.IV. Прочитати поезію. Виконати завдання. (8б.)

 1. Визначити вид лірики (1б.)

 2. Назвати художні засоби (лексичні і синтаксичні). (4б.)

 3. Розкрити головну думку твору. (2б.)

 4. Визначити віршовий розмір, тип римування. (1б.)

Вечірнє сонце, дякую за день!


Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
і за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти.
За те, що завтра хоче зеленіть,
за те, що вчора встигло оддзвеніти.
За небо в небі, за дитячий сміх.
За те, що можу, і за те, що мушу.
Вечірнє сонце, дякую за всіх,
котрі нічим не осквернили душу.
За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день,
за цю потребу слова, як молитви.

(Ліна Костенко)


ІV

УКРАЇНСЬКА МОВА


І. Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем. У тексті твору використайте складносурядні та складнопідрядні (з підрядними причини) речення, прикладки, вставні слова.

Багато говорити й багато сказати не є те саме (Софокл).

Краще нічого не сказати, ніж сказати нічого (Г.Сковорода)

Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ).

Усяке слово, якщо за ним не буде справ, уявляється даремним і пустим (Демосфен).

Спершу слово зваж, а тоді скажи (Народна творчість).

(10 балів)

ІІ. Запишіть, розставте пропущені розділові знаки. Побудуйте структурну схему речення, зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним, якою частиною мови воно є, дайте загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням).


Страшні слова коли вони мовчать

Коли вони зненацька причаїлись

Коли не знаєш з чого їх почать

Бо всі слова були уже чиїмись (Л.Костенко).

(8 балів)

ІІІ. Складіть етнокультурознавчий словничок зі слів: покуть, куліш, коралі, жупан, витинанка, берегиня, дідух, сволок, хорунжий.


ІV. Утворіть іменники від прикметників: глибокий, убогий, безлюдний, теплий, пишний, темний. Утворіть збірні іменники від слів: жінки, офіцери, татари, картопля, дуби, варити, шити, багно, сад, мак.

(4 бали)


V. Перекладіть українською мовою:


Дежурный по школе

Прийтись по вкусу

По последней моде

По делу (прийти)Узнать по походке

По ошибке

По случаю

По требованию


(4 бали)


VІ. Виконайте тестові завдання:
1. У якому рядку всі слова пишуть з подвоєнням? Виправте орфографічні помилки.

А обличчя, Поволжжя, наллються, військкомат;

Б барокко, священник, голландець, шаленний;

В статтею, блаженний, заввідділом, козаччина;

Г Галиччина, алегорія, статей, Андорра.
2. У якому рядку всі слова пишуть з літерою і? Виправте орфографічні помилки.

А бірюза, вібрація, анотація, іподром;

Б Вашингтон, Сірія, інновація, Пірінеї;

В Чілі, Міллер, кипарис, амплітуда;

Г єпіскоп, тібет, піанісимо, піцикато.
3. У якому з поданих варіантів усі слова записано правильно? (Від слів Біла Церква, гуляйполе, пуща-Водиця, Вінницькі стави).

А біло-церківський, гуляй-пільський, пущаводицький, вінницько-ставський;

Б білоцерківський, гуляйпільський, пуща-водицький, вінницькоставський;

В білоцерківський, гуляйпільський, піща-водицький, вінницько-ставський;

Гбілоцерківський, гуляйпільський, пущаводицький, вінницько-ставський.
4. У якому з речень розділові знаки розставлено правильно? Виправте пунктуаційні помилки.

А Те, що було, минулося, і знову не буде (Т.Шевченко).

Б Країна озер інакше Карелія лежала перед нами до обрію.

В Життя без книг це хата без вікна (Д.Павличко).

Г Поверхню озера встигло прихопити, морозом.

(8 балів)


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
І. Напишіть твір на одну з тем:
Як не любити любов’ю наснажених,

Мудрістю сповнених книг... (М.Рильський).

«Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» (Г.Сковорода)

«Він між нами тепер! Він зібрав нас усіх!

Хто ж на поклик його озветься?

З-поза довгих ста літ чи ви чуєте сміх?

То Іван Котляревський сміється» (М.Вороний).

Хто зневажає рідний край, той серцем немощний каліка (Т.Шевченко)

Етика сімейних стосунків за повістю Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся».

(12 балів)

ІІ. Дайте відповіді на бліц-запитання:
Що таке «житія» як жанр літератури? Наведіть 2-3 приклади «житій» в давньоукраїнській літературі.

Які ви знаєте приклади перекладної світської літератури доби Київської Русі?

Хто є автором «Слова про Закон і Благодать»?

Назвіть персонажів «Слова о полку Ігоревім».

Що таке «вертепна драма»?

Назвіть першу народну повість в українській літературі та її автора.

Назвіть відомих вам лауреатів Шевченківської премії (не менше 5) у красному письменстві.

Кого з українських письменників ще за життя називали «українським Сократом», «українським Горацієм», «українським Езопом».

Назвіть олімпійських богів з поеми «Енеїда» І.Котляревського.

Героєм якого твору є сотник Забрьоха? Хто автор твору?

(10 балів)

ІІІ. З погляду теорії літератури... (дайте відповідь на одне із запитань).


Творчість Григорія Сковороди – як океан, що вміщує в своїх глибинах різні літературні жанри. Одним із них є жанр діалогів-притч. У чому полягає специфіка притч Григорія Сковороди? Назвіть кілька з них. Якою є генеза цього жанру? Назвіть специфічні риси притч Г.Сковороди. Проілюструйте на прикладах.

Історична проза кінця ХVІІ - початку ХVІІІ століть як поєднання хронологічної, літописної та художньо-естетичної традиції. Назвіть козацькі літописи. Чи можна погодитися з думкою, що ці літописи – спроба підпорядкування старої літописної форми викладу нових ідейно-естетичних поглядів?

«Слово о полку Ігоревім» як джерело міфологічного світогляду. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Висловте ваші аргументи «за» чи «проти». Назвіть образи язичницької міфології в творі.

(8 балів)

ІV. Лабораторія дослідника.

Перед вами – віршовані тексти Івана Величковського. Спробуйте уявити себе дослідником та інтерпретатором давніх текстів. Установіть приблизний час (століття), коли такі тексти могли б з’явитися. Чи можна вважати ці рядки афористичними? Свою думку обґрунтуйте. Якими є стилістичні особливості (порівняння, протиставлення, метафори, старослов’янізми тощо) текстів?


***

Не жити, єже ясти;

Но ясти, єжи жити.

Не того ради жити, єже пресыщати

Утробу и многія брашна поглощати,

Но толико точию ясти, дабы тіло

Возмогло житіє си соблюдати ціло.

***


Не жити, єже пити;

но пити, єжи жити.

Не того ради жити, єже випивати,

Міры полны во чрево, як в делву, вливати,

Но единощи токмо испій или дважды,

Дабы в тілі живущи, не умер от жажды.


***

На образ старця, який тримає клепсидру

Всує, старче, клепсидрним піском изміряєш

Дні твоя и толико іще жити чаєш,

Не віси, минуту преживеши цілу,

Много єст піска в гробі, а несть жизни тілу.


Пишущему стихи

Труда, сущаго в писанії, знати

Не может, іже сам не вість писати.

Мнить, биті легко писанія діло –

Три персти пишуть, а все болить тіло.

(8 балів)10 клас

І етап

Українська мова

1. Виконати фонетичний розбір слова люб'язний. 2 бали
2. Поставити замість крапок м'який знак чи апостроф там, де

потрібно: 4 бали

Рейк...явік,Н..ю-Йорк,двох..ярусний,Снігурон..ці,камін..чик

моркв..яний ,п..юре ,без..язикий ,брин..чати ,ремін..чик ,різ..б..яр

лл..єт..ся ,рибал..ці ,жін..ці ,нян..чин ,пан..європейський

міжгір..я ,черв..як ,торф..яний ,дзв..якнути.


3. Пояснити лексичне значення наведених фразеологізмів ,увести кожен з них у речення:

– пасти задніх

– пекти раки 3 бали

– узяти бика за роги

4. Виконати повний синтаксичний розбір речення: 3 бали

Як тільки займеться десь небо – з другого боку встає зараз

червоний туман і розгортає крила (Коцюбинський).
Українська література
1. Дати відповідь на питання

Що таке


– метафора 3 бали

– поема


– риторичне запитання
2. Написати твір – роздум на одну з поданих тем: 9 балів

–Чи може повість І. Нечуя – Левицького “Кайдашева сім’я” зацікавити українця ,що зрікся рідної мови?

–Мої роздуми над долею української сім'ї (за повістю І. Нечуя – Левицького “Кайдашева сім’я”).

–У піснях – історія мого народу.

–Цілую руки твої ,мамо.

–"Україно,моя Україно ,я для тебе на світі живу…"

–Мої роздуми над “Кобзарем” Т. Шевченка.

ІІ етап

Українська мова 1. Напишіть твір-міркування «Що може об’єднати нашу країну?» ( 110-120 слів). 12 б.

 2. Поясніть значення поданих слів. Як вони називаються? 4б.

Афект - ефект; талан – талант; збірка – збірник; дружний - дружній. 4 б.

 1. Утворіть складні слова, частиною яких є числівник. 4 б.

90 кілограмів, 30 діб, 40 хвилин, 70 мільярдів, 80 тон, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів.

5. Спишіть. Позначте речення:

А) у яких допущені орфографічні помилки ( підкресліть ці слова);3б

Б) у яких допущені пунктуаційні помилки ( підкресліть ці розділові знаки); 3 б.

В) у яких допущено стилістичні, лексичні чи граматичні помилки.2б.

Зробіть повний синтаксичний розбір 4-го речення, накресіть його структурну схему. 6+2=8б

1) Мова є явищем відносно стабільним. 2) Для мовців вона на протязі усього життя здається незміною. 3) Однак не можна не помітити, що давньо-українська мова епохи Руси-України і сучасна українська мова помітно різняться. 4) Поступові кількісні зміни в мові протягом столітть зумовили якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти.5) Отже мова – це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. 6) Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови 7). Існує два підхода до вивчення мови вивчення мови на певному часовому зрізі, та вивчення мови в її історичному розвитку на протязі тривалого часу ( М Кочерган. «Вступ до мовознавства»)
Українська література


 1. Напишіть твір на тему: «Засоби комічного у творі І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» ( 140-150 слів) 12 б.

2. Наведіть приклади драматичних творів, які представляють жанрову різноманітність: трагікомедія, соціально-психологічна драма, сатирична комедія, історична трагедія. Назвіть їх авторів. 4.б
3.Установіть відповідність

Художні засоби Приклади 4 б.

1) порівняння А) Чому ліси чекають мене знову,

2)епітет На щит піднявши сонце і зорю

3) оксиморон Б) Вона прийшла,заквітчана і мила,

4)алегорія І руки лагідно до мене простягла

В) Грає кобзар, виспівує,

Аж лихо сміється!

Г) Людина нібито не літає…

А крила має,

А крила має!

Д) Ця дівчина… Обличчя , як з ікон.

А ви її збираєтесь карати?!

4. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії 8 б.

Ніч.Тиш. І на клавіші рука.

Тиша митця співає стоголосо.

Митець мелодію напружено шука,

Черпаючи в своїм дитинстві босім.

Уже значки з’явились на папері,

Мов ластівки на телеграфнім дроті.

І звуки чарівні,мов гімн небесній сфері,

Народжуються щирі в сьомім поті.

Так є постійно. День летить за днем,

Долаючи душі людської скнарість.

Він в пошуках нових музичних тем

Дарує молодість, поборюючи старість.

Хай муза буде завше із митцем,

Допомага йому здолати болі.

А музика його, як серця щем,

Завжди присутня буде в нашій долі ( В.Зикий)


ІІІ етап

Українська мова 48 балів

І. 1. Установити відповідність між словом і його синонімічним рядом (6 б. )

1) апологет 2) анальфабет 3) анахорет 4) єретик 5) неофіт 6 ) опонент

а ) віровідступник, безбожник; атеїст, поганин, вільнодумець

б ) неписьменний, неграмотний; неук, невіглас, профан, неотеса

в )супротивник, конкурент, суперник, антагоніст

г ) оборонець, захисник; ревнитель, прославитель

ґ ) відлюдько, самітник, пустельник, аскет, схимник

д ) нововірець, новонавернений, новохрещений

2. Вибрати слова, в яких приголосні подвоюються.( Кожне слово – 1 б.)

1) інтермец…о 2) ан…али 3) лібрет…о 4) Марок…о 5) барок…о 6) бравіс…имо 7) гол…андець 8) фін…и 9) ім….іграція 10) ем…іграція 11) шас…і 12) віл…а

3. Які з поданих іменників належать до чоловічого роду? ( Кожне слово – 1 б.)

а) покуть; б) Умань, в) тюль, г) собака; ґ) міль; д) нежить; е) провесінь є) колібрі

4. Вибрати ряд, у котрому кожне попереднє слово було твірним для наступного (1 б.)

1) коса – косар – косарик – косіння 2) розум – розумний – розумник – розуміти – розумовий 3) сідло – сідлати – осідлати 4) ніч – ночувати – ночівля 5) барабан – барабанити – барабанний – барабанщик.

5. Яку функцію у кожному з речень виконує порівняльний зворот ? ( 3б.)

1) На конвертах хат літо клеїть віконця, як марки.

2) І місяць наче наголос над літерами хат.

3) Тихесенько стукає в шибку бентежне, як сон, зітхання.

ІІ. Виконати завдання.(14 б.)

1. Дібрати власне українські слова-іменники до лексеми світло (не менше 5) зі спільним етимологічним коренем (2б.)

2. Замінити іншомовні слова власне українськими (3б.)

фонтан, гімнастика, тираж, фактор, фотографія, бібліотека.

3. Чому слова контратака, контрудар і контр-адмірал мають різне написання? (2 б.)

4. Поясніть значення лексем талан і талант. Як називаються такі слова? (3б.)

5. Розкрийте значення терміна « тавтологія», наведіть приклади тавтології як стилістичного засобу в художньому тексті. ( 3 б. )

6. Назвіть відомих українських мовознавців (не менше 3) (1б.)

ІІІ. Виписати фразеологізми, розкрити їх значення. ( 4 б.)

1. Ще попереду в тебе твоя пісня пісень, та, що душу любити навчила. (Н. Клименко)

2. А я гортаю сторінки газет, читаю лаконічні некрологи і в безконечній суєті суєт не жду над часом влади й перемоги (М. Луків)

3. Не виведе новітній нас Мойсей на інші ясні зорі й тихі води. (І. Жиленко)

4. Вбивають слово, як вбивають людину.

Вмиваючи руки, судять до страти. (Л. Герасимчук)

ІУ. Відредагувати словосполучення, речення. (10 б.)

Головнокомандуючий Збройними силами України, плодотворна діяльність, прийти до висновку, обдати кип’ятком, закрити двері на замок, будувати громадське суспільство, з’явилася вільна вакансія, прийняти присягу.(8 б.)

На зустріч із письменником прийшли як його шанувальники, так і люди. (2 б.)
Українська література

40 балів


 1. Написати твір на одну з поданих тем.

1) «Не зневажай душі своєї цвіту…» (за драмою-феєрією «Лісова пісня»)

2) «Я для геніїв грядущих поле дикеє орав…» (І. Франко)

3) Гармонія людини і природи як джерело духовності в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».

12 балів


2. Відповісти на бліц-запитання

1. Який твір Івана Нечуя-Левицького був задуманий як антиотрута проти яничарства, манкуртства і зради?

2. Поєднати розташовані у двох колонках прізвища письменників та висловлювання про них.


1. Іван Нечуй-Левицький

А) «перший симфоніст української прози»

2. Михайло Коцюбинський

Б) «ніби калейдоскоп, він змінявся під найменшим подихом повітря»

3. Маркіян Шашкевич

В) буковинський «соловій»

4. Панас Мирний

Г) «артист зору»

5. Пантелеймон Куліш

Ґ) «великий сонцепоклонник»

6. Юрій Федькович

Д) «батько української комедії»

7. Іван Карпенко-Карий

Е) «великий будитель»

3. Назвіть справжніх учасників життєвої драми зі «Щоденника самогубця», сліди перечитання якого «пробував передати віршованою мовою» у збірці «Зів’яле листя» І. Франко.

4. Яким чином утворено псевдонім Івана Тобілевича?

5. Павло Грабовський назвав свого сина на честь письменника, який постійно підтримував його, до якого звертався з проханням упорядкувати архів. Хто цей письменник?

6. Розкрийте зміст присвяти новели “Intermezzo” М. Коцюбинського.

7. До кого зверталася Леся Українка за консультаціями з мовних питань?

8. У 1903 р. Леся Українка перебувала в Полтаві. В якому заході поетеса брала участь і з якими діячами української культури зустрічалася?

9. Який театр уперше поставив драму І. Франка «Украдене щастя»?

10. Встановіть відповідність між прислів’ями, приказками та назвами творів, у яких вони вжиті1. «Яке життя, таке й товариство»

А) «Кайдашева сім’я»

2. «Мед собі зоставив, а бджіл викурив з вулика»

Б) «Хазяїн»

3. «Ходить, наче в ступі горох товче»

В) «Хіба ревуть воли, як ясла повні…»

4. «Пан усе за паном»

Г) «Перехресні стежки»

Ґ) «Украдене щастя»

Д) «Інститутка»


10 балів

3. Назвати авторів цитат

1. «Мусимо бути європейцями на ґрунті українському…»

2. «Що сльози там, де навіть крові мало?»

3. «Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав.

У незламнім завзяттю,-

Підеш ти у мандрівку століть

З мого духа печаттю…»

3 бали

4. Із погляду теоретика літератури…1. Імпресіонізм як літературний стиль: 1) визначення, 2) походження терміна, 3) специфічні риси, 4) жанри, 5) представники, їхні твори.

7 балів


5. Прокоментувати поезію Ліни Костенко, виконавши такі завдання:

1) Пояснити значення вислову «іти за часом як за плугом». (2б)

2) Розкрити символічне значення образів Чорного Шляху, Великого Лугу, туману. (2б)

3) Розкрити головну думку поезії. (2б)

4) Назвати засоби художнього увиразнення, які використовує автор. (2б)


І засміялась провесінь: - Пора! -
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом
дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра -
усі ідуть за часом, як за плугом.
За ланом лан, за ланом лан і лан,
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом,
вони уже в тумані - як туман -
усі вже йдуть за часом, як за плугом.

Яка важка у вічності хода! -
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом.
Така свавільна, вільна, молода -
невже і я іду вже, як за плугом?!
І що зорю? Який засію лан?
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом.
Невже і я в тумані - як туман -
і я вже йду за часом, як за плугом?..

8 балів
IV

УКРАЇНСЬКА МОВА
І. Наведіть приклади нарисів в українській літературі, назвавши їхніх авторів. Напишіть нарис на тему «Мій улюблений письменник».

(10 балів).

ІІ. За поданою схемою побудуйте складне речення про роль рідної мови (слова) в житті людини (нації).


[ ]: [ ], (що ), а тому ( ).
Зробіть повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням)

(8 балів).
ІІІ. Утворіть від поданих слів похідні з суфіксами зменшувально-пестливого та збільшувально-згрубілого значення. Тато, дід, баба, хліб, хмара, кіт.

Утворіть від поданих слів похідні з суфіксами зменшувально-пестливого значення.

Жвавий, сидіти, їсти.

(3 бали).

ІV. Доберіть до слів лексичні синоніми.

Масштаб, горизонт, клімат, вар’ят, косоокий, сприяти, жертвувати, полюс.

(2 бали).

V. Розкрийте значення фразеологізмів.
Жити як мед пити.

З Богом, Парасю!Сердите не бува сите.

Кури загребуть.Шити, білити – завтра Великдень.

(5 балів).

VІ. З’ясуйте синтаксичну роль інфінітива у поданих прикладах.


Наказ виступати. Знати – це вчитися. Наказали виступати. Прийшли вчитися.

(4 бали).

VІІ. Виконайте тестові завдання:


1. У якому рядку всі числівники записано правильно? Виправте орфографічні помилки.

А Р.в.: трьох, восьмита, дев’яноста, шітдесяти;

Б Д.в.: п’ятистам, шести, сорокам, чотиром;

В О.в.: тисячою, п’ятьомастами, вісьма, дев’ятьма;

Г М.в.: в однім, у вісьмох, у п’яти, у п’ятдесяти.
2. У якому рядку всі поставлені в формі родового відмінка однини іменники мають правильні закінчення?

А морозу, граму, борщу, вальсу;

Б піску, паперу, Парижу, звуку;

В мосту, портрету, вітру, експорту;

Г Кавказу, інею, абзацу, Бугу.
3. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом? Виправте орфографічні помилки.

А возз’єднання, рутв’яний, п’єдестал, мавп’ячий;

Б невід’ємний, без’ядерний, пів’яблука, дит’ясла;

В прем’єра, Анан’єв, зап’ясний, медв’яний;

Г В’ячеслав, арф’яр, присв’ята, черв’як.
4. У якому реченні розділові знаки розставлено правильно? Виправте пунктуаційні помилки.

А Резолюція буде – притримати і віник і язика (М.Стельмах);

Б І все ж, як не цікаво було в музеї, а треба повертатися.

В Туди де образи кохані, душа окрилена летить (Олександр Олесь).

ГЗдається часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю (Л.Костенко).

(8 балів).

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
І. Напишіть твір на одну з тем:


 • «Мій поклик: праця, щастя і свобода,

Я є мужик, пролог, не епілог» (Життєве і творче кредо Івана Франка).

 • Терентій Пузир у літературній галереї скнар (за комедією І.Карпенка-Карого «Хазяїн»).

 • Ідеали духовності в поетичному осягненні Лесі Українки (за драмою-феєрією «Лісова пісня»).

 • Зелена казка гір Іванка та Марічки (за повістю М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»).

 • Важкий хрест героїв новели В.Стефаника «Камінний хрест».

(15 балів)

ІІ. Дайте відповіді на бліц-запитання: 1. Назвіть імена української письменниці й закоханого в неї чоловіка, який був автором «Щоденника самогубця», покладеного в основу збірки І.Франка «Зів’яле листя».

 2. Поєднайте розташовані в двох колонках прізвища письменників та жінок, які відіграли важливу роль у долі цих митців.
П.Грабовський

І.Франко


Т.Шевченко

П.Куліш


В.Стефаник

В.ВинниченкоОльга Гаморак

Марко Вовчок

Розалія Ліфшиц

Надія Сигида

Ликера Полусмак

Юзефа Дзвонковська


 1. Відтворіть приблизний зміст двох варіантів фіналів повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

 2. Які твори становлять, за висловом М.Рильського, «діамантовий вінець» Лесі Українки? Виберіть з поданих варіантів:

«Одержима», «Бояриня», «Лісова пісня», «В катакомбах», «Кассандра», «В пущі», «Камінний господар», «Оргія».
 1. Поєднайте розташовані в двох колонках прізвища письменників та назви міст, де вони поховані:
М.Коцюбинський

Панас Мирний

Леся Українка

І.Франко


Львів

Київ


Чернігів

Полтава

 1. Назвіть автора перших українських романів із життя інтелігенції «Хмари» та «Над Чорним морем».

 2. «Він більше працював, ніж жив», - говорили сучасники. Він сприяв виданню творів П.Грабовського, він уклав відому мовознавчу працю. Хто й яку?

 3. Поєднайте імена осіб із визначенням їхніх родинних стосунків з Лесею Українкою.
Олена Пчілка

Михайло Драгоманов

Михайло Косач

Климент Квітка

Ісидора Борисова


сестра

чоловік


дядько

брат


мати
 1. Запишіть назву нарису, що став поштовхом для роботи над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні» Панаса Мирного та Івана Білика.

(10 балів)

ІІІ. Укажіть імена авторів поданих рядків:
 1. На вас, завзятці-юнаки,

що полюбили Україну,

кладу найкращії гадки,

мою сподіванку єдину.


 1. Смерть буде переможена тільки тоді, коли більшість людей ясно усвідомлять ціну життя, відчують насолоду працювати й жити.

 2. Щоб Русь порізнена устала

З-під віковічного ярма

І цвітом повним розквітала

У згоді з ближніми всіма.


 1. Театр – школа, актор – учитель. Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене.

(4 бали)

ІV. З погляду теоретика літератури дайте відповідь на одне з питань.
 1. Новела та оповідання на зламі ХІХ-ХХ віків: спільне й відмінне, художні риси, основні представники та їхні твори.

 2. Український реалізм на європейському тлі: специфічні риси, особливості художнього методу, основні представники та їхні твори.

(7 балів)

V. Прочитайте уривок з твору. Виконайте такі завдання: 1. На основі особливостей художнього стилю визначте автора.

 2. Дослідіть колористику та зробіть висновки щодо течії та стилю, до яких можна зарахувати уривок.

 3. Визначте покладений в основу художньої композиції прийом. Визначте художні засоби (епітети, метафори, паралелізм), якими передано психологічний стан.

 4. Назвіть настрої, що превалюють в уривку. Аргументуйте власну думку прикладами з тексту.

Я люблю свою кімнату. Білу, наче снігурка, з букетом ірисів на столі і з Боттічеллі на стінах. Але найбільшу радість справляє мені вікно. Цілий день в нього дивиться море. Од сходу до заходу сонця голубіють в моїй хаті шибки, як морське око.

Тепер не те.

Як вони гірко плачуть сьогодні, біласто-каламутні, осліплі, що звикли бачити досі красу синього моря! Померхли мої стіни і меблі, розпливсь Ботічеллі, а по більмах вікна безупинно стікають сльози.11 клас

І етап

Українська мова

 1. Напишіть твір-роздум «Чи актуальна нині проблема батьків і дітей?» Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази. Проілюструйте свої думки посиланнями на приклади з художньої літератури, історичні факти або випадки життя. 12 б.

 2. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення, побудуйте його структурну схему.

Хлопець здивовано відійшов і озирнувся навкруги оком бурлаки що до рідного краю прибився після блукань і нічого не знайшов того що був полишив побачив усе зміненим і таким від спогадів далеким що навіть жалю ця спотворена дійсність не була варта (В.Підмогильний). 5 б.

 1. Кожен мовознавець у своїй бібліотеці тримає словник основних термінів і понять тієї царини мовознавства, в якій він працює. Спробуйте розподілити подані терміни за розділами мовознавчої науки (наприклад: підмет, синтагма-синтаксис).

Період, пароніми, архаїзм, склад, кличний відмінок, предикат, інфінітив, омофон, варваризм, відокремлення, прикладка, дифтонг, пауза, асиміляція, дієвідміна, пунктограма. 5 б.

 1. Випишіть окремо синтаксичні, лексичні словосполучення та фразеологізми.

Тихий океан, дихати вогнем, Чорне море, фермерське господарство, Верховна Рада, цікавий для учнів, нам’яти боки, мокрий від дощу, між двох вогнів.

У чому відмінність синтаксичних словосполучень від лексичних і фразеологічних? 5 б.

Всього: 27 балів

Українська література


 1. Напишіть твір на одну з поданих тем:

 • Трагедія митця в тоталітарній державі (доля і творчість письменників «Розстріляного відродження» у колі часу).

 • Органічне поєднання гумору і лірики в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні.

 • Україна як міф у поезії Євгена Маланюка. 12 б.

 1. Дайте відповідь на питання. Яку ідейно-художню роль відіграють пейзажні картини у романі Юрія Яновського «Вершники». 5 б.

 2. Дайте відповіді на питання:

 • Який факт спричинив до переростання літературної дискусії 1925-1928 рр. на політичну?

 • Назвіть засоби творення комічного.

 • Хто входив до «грона п’ятірного»? З якого твору цей вислів?

 • Назвіть лауреатів Шевченківській премії 2008 року у галузі літератури та їхні твори.

 • Які історичні обставини зумовили появу «Празької школи»? 5 б.

 1. Новаторський характер в українській літературі кінця ХХ - початку ХХІ ст. Назвіть прозаїків і поетів сучасної української літератури. Дайте характеристику твору письменника, якого ви читали. 5 б.

Всього: 27 балів
ІІ етап

Українська мова

1. Напишіть твір-міркування на тему «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування»( А.Сент-Екзюпері) 120-130 слів.12б.

2.З’ясуйте синтаксичну роль інфінітива. 5б.

А) Наказ виступати. Б) Дали наказ виступати.В)Знати – це вчитися.

Г) Наказали виступати. Д) Прийшли вчитися.

3. Від назв населених пунктів утворіть назви адміністративних районів України: 4б.

Коломак, Нова Водолага, Печеніги, Великий Бурлук, Збараж, Кременчук, Бахмач, Калуш, Запоріжжя, Хуст, Арциз, Острог, Дрогобич, Золотоноша, Вінниця, Умань, Мелітополь, Гадяч, Запоріжжя, Чернівці.

4. Спишіть. Позначте речення:

А) у яких допущені орфографічні помилки ( підкресліть ці слова, поясніть їх правопис). 3б.

Б) у яких допущені пунктуаційні помилки ( підкресліть ці розділові знаки, поясніть правила їх вживання); 3 б.

В) у яких допущені стилістичні, граматичні чи лексичні помилки 2б.

Зробіть повний синтаксичний розбір 7-го речення, накресіть його структурну схему. 6+2=8б

1) Мова є явище відносно стабільним. 2) Для мовців вона на протязі усього життя здається незміною. 3) Однак не можна не помітити, що давньо-українська мова епохи Руси-України і сучасна українська мова помітно різняться. 4) Поступові кількісні зміни в мові протягом столітть зумовили якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти. 5)Отже мова – це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. 6).Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови 7). Існує два підхода до вивчення мови вивчення мови на певному часовому зрізі, та вивчення мови в її історичному розвитку на протязі тривалого часу ( М Кочерган. «Вступ до мовознавства»)


Українська література

1.Напишіть твір на тему: «Осмислення загальнолюдських цінностей у кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» (до 160 слів) 12 б.

2.Установіть відповідність між прикладами і тропами 4 б.

Приклад Троп

1)Я в снах колись стрівся з А - синекдоха

нею в терновому саду. Б - порівняння

2) Слухати Солов’яненка - В – метонімія

насолода. Г - епітет

3).Поезія згубила камертон. Д - метафора

4)Усі чекали вечері, бо досі крихти

в роті ніхто не мав.

3. Про кого з письменників могли сказати відомі постаті в Україні

4 б.

1).Не приймав ти підлості нітрохи, А)Ю. Смолич проПрогримів, немов весняний грім. Ю. Яновського

2).Друг людини, друг природи й праці, Б) М.Рильський про

Грізний ворог нечесті і зла. Остапа Вишню

3). Він у прозі був поетом. В) А.Малишко про

4). Умер великий правдолюб, Г.Косинку

син українського народу . Г) В. Сосюра про Остапа

5). Будеш, батьку, панувати, Вишню.

Поки живуть люди Д) Шевченко про

Котляревського

4. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії 8 б.

Ніч.Тиш. І на клавіші рука.

Тиша митця співає стоголосо.

Митець мелодію напружено шука,

Черпаючи в своїм дитинстві босім.

Уже значки з’явились на папері,

Мов ластівки на телеграфнім дроті.

І звуки чарівні,мов гімн небесній сфері,

Народжуються щирі в сьомім поті.

Так є постійно. День летить за днем,

Долаючи душі людської скнарість.

Він в пошуках нових музичних тем

Дарує молодість, поборюючи старість.

Хай муза буде завше із митцем,

Допомага йому здолати болі.

А музика його, як серця щем,

Завжди присутня буде в нашій долі ( В.Зикий)ІІ етап

Українська мова (25б.)

І. Напишіть асоціативний твір-відповідь за поданими поетичними рядками. (12б.)

Що таке поезія?

Хто її знає?!

Хто каже – правда,

Інший – краса,

Емоція – твердить третій,

Мудрість – мудрить четвертий,

Безкрайність – гадаю я.

Поезія - ?

(С. Крижанівський)


ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (8б.)

 1. Чому у слові смієшся немає шиплячих приголосних, а в слові розшити – свистячих?

 2. Які з поданих іменників у родовому відмінку однини мають закінчення –я?

А) Ігор, б) ювіляр, в) лобур, г) пісняр, ґ) друкар, д) цвинтар, е) пухир, є) пісняр.

 1. Розкрийте значення слова «менталітет».

 2. Які слова треба писати через дефіс?

А)суспільно/корисний, б) суспільно/політичний, в) кримсько/татарський, г) народно/поетичний, ґ)пів/Європи, д) пів/на/другу, е) контр/удар, є) контр/адмірал.

 1. Запишіть числівник 1287 в орудному відмінку.

 2. Назвіть частиномовну приналежність слова битий у кожному з речень:

А) Битий вітром колос шепотів якісь прощальні слова.

Б) Битий шлях пам’ятав кроки бранців.

В) Битий небитого везе.


 1. Доберіть українські відповідники до слів:

А) анахорет, б) прогрес, в) дзеркало, г) крісло.

 1. У яких словосполученнях порушено норми української літературної вимови?

А) в кінці кінців, б) укладати договір, в) згідно плану, г) навчати музиці, ґ) запобігати хворобі, д) приймати участь, е) підводити підсумки.
ІІІ. Поставте розділові знаки. (1б.) Зробіть синтаксичний розбір речення.

Прокотяться як лава тисячні століття

Де ми жили ростимуть без наймення пальми

І вугіль з наших тіл цвістиме чорним квіттям

Задзвонять в моє серце джагани в копальні.

Підкресліть головні і другорядні члени речення. (2б.) Дайте загальну характеристику синтаксичній конструкції. (2б.)

(5б.)
Українська література (14б.)

І. Запитання і завдання: відповідайте, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (5б.) 1. У повісті «Тіні забутих предків» ужито багато діалектизмів. Розкрийте їхнє значення.

Арідник –

Кресаня –

Кичера –

Царинка – 1. Назвіть літературні організації 20-30рр. ХХ століття.

 2. Микола Хвильовий окреслив програму українського національного відродження у циклі памфлетів. Назвіть їх (не менше 4).

 3. Цей щоденник за формою дуже схожий на захалявні книжечки Тараса Шевченка. Його сторінки списані мікроскопічними літерами. У творі згадано імена В.Гжицького, С.Пилипенка, М. Куліша, М. Ірчана. Назвіть автора і його щоденник.

 4. Тема моря – одна з домінантних у творчості Ю. Яновського. Назвіть твори, у яких зображено море (не менше 4).

ІІ. Теорія літератури (3б.)

 1. Установіть відповідність:

  А)

  Монументалізм

  1

  Типовість

  Б)

  Орнаменталізм

  2

  Чуттєвість

  В)

  Стиль доби Відродження

  3

  Канонічність, принцип триєдності

  Г)

  Бароко

  4

  Ідеалізація

  Ґ)

  Класицизм

  5

  Наслідування античності

  Д)

  Сентименталізм

  6

  Ускладненість

  Е)

  Романтизм

  7

  Пишнота, химерність

  Є)

  Реалізм

  8

  Простота

 2. Назвіть троп, яскраво виражений у рядках.

Нащо правді словесна маска?

Ти мовчанням мені кричи.

(В. Симоненко)


 1. У чому секрет поданого вірша? Назвіть цю віршову форму.

Віда перо: зима моргала громами зорепадів,

А луна канула…

Й

Сіла за ліс…(А. Мойсієнко)

ІІІ. До 100-річчя Б.-І. Антонича.

Зробити ідейно-художній аналіз вірша. (6б.)

ARS POETICA, II, 1


Мистецтво поезії, II, 1
Я звичайний піїта,

кожний мене захоплює день.

Не розумію світа,

не розумію власних пісень.


Пити захват до краю...

Голос безжурний, немов цвіркуна,

от так собі співаю,

тільки дзвенить на горах луна.


Захоплення початок,
релігії й сонетів;
захоплення нам родить
апостолів і поетів.
Не вмію писати віршів,
сміюся з правил і вимог.
Для мене поетику
складає сам Бог.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА МОВА
І. Побудуй роздум у публіцистичному стилі, ствердивши або спростувавши одну з таких тез (обсяг – до 1 сторінки):
Не є можливим компроміс між добром і злом, правдою та брехнею.
Людина така, яким є її уявлення про щастя.
Ногами людина має врости в землю батьківщини, але її очі мають оглядати увесь світ.
Що означає бути великим? Це значить слугувати людям, будучи вищим за них.
ІІ. Виконай тестові завдання.


Завдання 1–8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її.1. Познач рядок, у якому всі фразеологізми мають літературне походження:
А лицар без страху й догани; з щитом чи на щиті; народжений повзати літати не може; крокодилячі сльози

Б перейти рубікон; мертві душі; дух, що тіло рве до бою; після нас хоч потоп

В а судді хто; останній день Помпеї; Ромео і Джульєтта; незлим тихим словом

Г бути чи не бути; у нас нема зерна неправди за собою; є ще порох у порохівницях; спартанський спосіб життя

Д наша ціль – людське щастя і воля; герой нашого часу; король Лір, сміх Мефістофеля.
2. Познач рядок, у якому значення фразеологізму витлумачене неправильно.


А Вавилонська вежа – справа, що ніколи не буде завершена.

Б Варфоломіївська ніч – жорстоке масове винищення людей.

В Вальпургієва ніч - гучна весела гулянка.

Г Віфлеємська зірка – дороговказ.

Д Валаамова ослиця - дотепна людина.3. Познач речення, у якому між непоширеною прикладкою та означуваним словом на місці скісної риски не потрібно ставити дефіс:
А Погожий день/красунець за яворами зник (А.Малишко).

Б Мечі з піхов добуваймо, князівну/полонянку із чарів визволяймо (В.Свідзинський.)

В І в тому сні ніби випливала з моря зеленоока красуня/русалка (І.Нечуй-Левицький).

Г Веснянка/дівчина зі степом вінчана (В.Василашко).

Д Очі/зорі, зорі/очі тут і там (М.Вороний).
4. Познач складносурядне речення, між частинами якого не потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено):
А Життя не насолода і не страждання а діло і його слід робити чесно (А.Токвіль).

Б Весела людина живе у веселому світі а людина похмура живе у світі похмурому (С.Смайлс).

В Від дороги славно-славно обізвалася пісня і дівчина радісно метнулася їй назустріч (М.Стельмах).

Г У ритмі нашої ходи гримить оркестр на всі лади і контрабас гуде (Л.Талалай)

Д Скільки можна зробити для дорогої людини і як це приємно! (П.Загребельний.)
5. Познач безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити двокрапку (розділові знаки пропущено):
А Язик брехливий ненавидить правду улесливі вуста призводять до погибелі. (З Біблії).

Б Багато бесіди мало розуму (О.Духнович).

В Заніміла б я навіки самі речі ллються (П.Куліш).

Г Життя легко висміяти і знецінити набагато важче у пітьмі засвітити каганчик віри та надії (В.Дрозд).

Д Мудрий чоловік потужний знання збільшує силу (З Біблії).
6. Познач речення, ускладнене вставним словом (розділові знаки знято):
А Я справді кинув вас мої степи і луки.(Олександр Олесь).

Б У процесі наукового дослідження вчені часто пропонують різні навіть суперечливі гіпотези (З підручника).

В На жаль не можна з Нілу пірамід перенести й закласти у музеї (С.Стриженюк).

Г На щастя і любов я маю право (Л.Горлач).

Д Може зламатися тіло але ніколи дух (О.Стефанович).
7. Познач рядок, у якому всі слова пишуть із подвоєними літерами:
А над..ержава, курін..ий, довгождан..ий, здоровен..ий

Б благословен..ий, жит..євий, дрібноліс..я, стат..ей

В колос..я, барок..о, буден..ість, роздоріж..я

Г Академ..істечко, Галич..ина, ін..овація, від..аність

Д перелун..я, Він..ич..ина, одіс..ея, печал..ю
8. Познач рядок, у якому всі складні слова пишуть через дефіс:
А українсько/турецький, гірко/солоний, жовто/гарячий, сніжно/білий

Б західно/український, військово/морський, видимо/невидимо, гостро/лукавий

В історико/культурний, багряно/жовтий, мудро/іронічний, всього/на/всього

Г яскраво/зелений, фізико/математичний, срібно/перий, прем’єр/міністр

Д художньо/філософський, видимо/невидимо, багряно/гривий, рано/вранціЗавдання 9-12 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Вибери усі правильні відповіді й познач їх.


9. Познач речення, у яких слова вжиті в метонімічному значенні:
А Балакучим намистом линуть гуси над містом (В.Васюк).

Б Розмінюєм дні на мідяки дрібниць (О.Гончар).

В Село до телевізорів сідає, звільнившись від щоденних ста морок (В.Бровченко).

Г Я люблю свою кімнату, білу, неначе снігурка, з Боттічеллі на стінах (М.Коцюбинський).

Д А мороз пече – аж вії злипаються (Григір Тютюнник).
10. Познач речення зі складеним підметом:
А Малі Дубові Гряди розсілися на горбах (Є.Гуцало).
Б
Ця краса тільки може в сні дитячім присниться (В.Сосюра).

В Хотів я у серце твоє зазирнути (С.Черкасенко).
Г
Велика зграя журавлів кружляла невисоко (М.Рильський)
Д
«Б’ють пороги» - кантата Миколи Лисенка.
11. Познач неповні речення:
А Свободу зображають в образі жінки (Л.Забашта).

Б Свободу кожному народу! (П.Тичина).

В Мальви, вишня пелехата, тихий стук і тихий крок (І.Коваленко).

Г За вікном і жоржини, і рожі (В.Сосюра).

Д Коло криниці рясні чорнобривці (А.Камінчук).
12. Познач речення з поширеними однорідними звертаннями (розділові знаки пропущено):
А Добрий ранок моя одинокосте (Л.Костенко).
Б
Бувайте здорові красний пане та красная пані з Новим роком!
В
Розступіться горе та біда дайте щастю й радості дорогу (М.Луків).

В Безрідні Йвани не спішіть забути першу колискову (Б.Дегтярьов).
Г
Здрастуй здрастуй моя жоржино і вербове моє село! (М.Вінграновський).
Д
Візьміть мене гаї поля озера ріки! (А.Підлужний).


Завдання 13-15 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.


13. Установи відповідність між іншомовними словами та їхніми лексичними значеннями:


1 концепція

2 концесія

3 кон’юнктура

4 кооперація


А стан речей, сукупність умов, збіг обставин, що впливають на хід або результат справи

Б узгодження, приведення у відповідність, встановлення взаємозв’язку

В форма організації праці, за якої певна кількість людей спільно бере участь у виробничих процесах

Г система поглядів на певне явище, основна ідея

Д договір передачі на певних умовах і на певний термін права експлуатації лісів, надр тощо


1
2
3
414. Установи відповідність між односкладними реченнями й визначенням їхніх видів:

Вид односкладного речення
1 Взялося на мороз (С.Бурлаков).

2 Хата. Гай. (В.Григоренко).

3 Структуру металевих сплавів досліджують

за допомогою радіоактивниї ізотопів.4 Серцю кохати, на жаль, не накажеш (Д.Луценко).

А означено-особове

Б неозначено-особове

В узагальнено-особове

Г безособове

Д називне


1
2
3
4
15.Установи відповідність між складнопідрядними реченнями та визначенням їхніх підрядних частин:

Вид підрядного речення
1 Понеси мене на крилах, радосте моя, де на пагорбах і схилах сонця течія (В.Симоненко).

2 Бережім криницю від багнюки, щоб коло нас не повзали гадюки (В.Грінчак).

3 Діла твої тоді нетлінні, коли в душі нема іржі (В.Грінчак).

4 Не так вже далеко до тої гори, куди все життя ми йшли (Т.Севернюк).

5 І певен я, що правда візьме гору (М.Зеров).


А означальне;

Б з’ясувальне;

В обставинне місця;

Г обставинне умови дії;

Д обставинне мети;

Е обставинне причини.1
2
3
4
5
16. Запиши речення, розстав розділові знаки. Підкресли головні й другорядні члени речення. Над кожним словом надпиши, якою частиною мови воно є. Побудуй структурну схему речення.
Треба було ще глибоко розуміти що мова тільки та невичерпно багата й гарна яка виплекана твоїм рідним народом яка живиться із народних джерел що ніколи не замулюються (П.Панч).
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАЗавдання 1–12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її.

Аналіз художнього тексту

Михайло Коцюбинський

УТОМА
Душа моя втомлена - і навіть той жаль, що почуваю, нагадує лиш усміх, застиглий на обличчі мерця...


Я маю жаль до неба, бо хмари, що проходять по ньому, не лишають там жодного сліду: воно знов стає ясним і блакитним. Жаль маю до землі, бо тіні, що вкривають її, пересунуться на інше місце, і, де було тьмяно і сумно, знов ляже золото сонця.
З жалем дивлюсь на воду: мов дзеркало, одбиває вона красу світу, і коли невдоволена навіть - ламле всі лінії й фарби і т в о р и т ь своє.
І маю жаль я до осінньої рослини: кожна брунька ховає в собі надію життя і дасть нові пагони.
Тоді як я...
Тоді як попіл надій моїх нерухомою хмарою завис наді мною, тоді як сонце щастя не зжене з душі тіней, як дзеркало душі моєї померкло, потьмарилось, не одбива нічого, тоді як те, що облетіло і стало голим, - не розів'ється знову.
І чом не живу я, вища істота, як те мертве небо, як нежива земля, як вода, як рослина?
Спитати?
Не хочу... Втомився...
1. Образ Утоми перегукується з подібним у такому творі М.Коцюбинського:
А «Intermezzo»

Б «Цвіт яблуні»

В «Дорогою ціною»

Г «Тіні забутих предків»


2. У мініатюрі «Утома» найяскравіше виявлена така ознака імпресіоністичного твору:
А уривчаста синтаксична будова речень

Б часте використання інверсій

В безсполучникові конструкції

Г багатство зорових і звукових образів
3. В останніх двох реченнях мініатюри використано три крапки на позначення
А інтонації незавершеності

Б уривчастості мови під час утоми й сильних переживань

В перерваності думок

Г уривчастості мови від зворушення


4. Головна проблема мініатюри М.Коцюбинського «Утома» висловлена в реченні
А Я маю жаль до неба, бо хмари, що проходять по ньому, не лишають там жодного сліду: воно знов стає ясним і блакитним.

Б Жаль маю до землі, бо тіні, що вкривають її, пересунуться на інше місце, і, де було тьмяно і сумно, знов ляже золото сонця.

В І маю жаль я до осінньої рослини: кожна брунька ховає в собі надію життя і дасть нові пагони.

Г І чом не живу я, вища істота, як те мертве небо, як нежива земля, як вода, як рослина?
5. У мініатюрі «Утома» наявні ознаки усіх названих жанрів художніх творів, крім
А соціально-психологічного

Б філософського

В соціально-побутового

Г ліричного
6. Символізм як одна зі стильових течій модернізму має такі ознаки:
А відтворення миттєвих вражень від безпосереднього зіткнення з якимись явищами, щонайточніше фіксування сприйнятого в певний момент

Б заміна думок або понять відповідними знаками, що мають прихований смисл

В прагнення наблизити ідеал до дійсності, посилена увага до краси природи й людської особистості

Г яскравість і нервова гострота художнього образу, відображення особистих переживань під впливом настрою, але при цьому автор уникає деталей у зображенні
7. «Аристократизм духу» і захоплення досконалістю античної лірики – це складові естетичної платформи
А неоромантиків

Б неокласиків

В поетів „Празької школи»

Г поетів Нью-Йоркської групи
8. Прочитай репліку тьоті Моті з комедії М.Куліша «Мина Мазайло»
«…коли твій рідний папа заснував у власній квартирі своїм коштом, можна сказати і до газети написати, соціалісти чеського лікнепа правильних проізношеній, ще й до того вигадав електричну мухобійку, то за таку прекрасну ініціативу, за такий масштаб, за те, що він прагне стати ну просто поряд очним человєком, ти хотів його…»
У цих рядках розвінчується національний нігілізм обивателя
А шаржовано

Б з їдкою іронією

В гротескно

Г із сарказмом
9. М. Хвильовий присвячує новелу «Я (Романтика)» М. Коцюбинському. А відомий український поет М. Рильський зазначає: «Шукання М. Хвильового почались там, де урвалися шукання М. Коцюбинського».

У творчості М. Коцюбинського й М. Хвильового спільним є


А тяжіння до змалювання природи

Б імпресіоністична манера письма

В зображення трагічної долі жінки-селянки

Г ознаки критичного реалізму
10. Серед дванадцяти найкращих фільмів усіх часів і народів названо створений О.Довженком за власним сценарієм кінофільм
А «Україна в огні»

Б «Земля»

В «Зачарована Десна»

Г «Поема про море»
11. Прочитай уривок з повісті О. Довженка «Україна в огні»
«Багато минуло часу, як кинулась Олеся через вікно в життєву прірву. Багато горя і бруду з трудних кривавих шляхів і переплутаних стежок прилипло до молодого її тіла і душі. Не раз і не два кричало, розтиналося, горіло огнем у грудях дівоче її сумління під тиском мерзоти і невблаганного насильства на широкому терені аморальності і занепаду".
Так письменник узагальнює
А пережитий у неволі жах

Б зовнішні зміни дівчини

В глибокий біль за понівечену молодість

Г трагічну долю жінки на війні
12. Прочитай уривок з повісті О.Довженка «Зачарована Десна»
«Вона [баба Марусина] була малесенька й така прудка, і очі мала такі видющі, що сховатись од неї не могло ніщо в світі. Їй можна було по три дні не давати їсти. Але без прокльонів вона не могла прожити й дня. Вони були її духовною їжею. Вони лились з її вуст потоком, як вірші з натхненного поета, з найменшого приводу. У неї тоді блищали очі й червоніли щоки. Це була творчість її палкої, темної, престарілої душі».
В авторських інтонаціях цього уривка звучить
А тепло, жаль та співчуття до багатостраждальної селянки

Б неприйняття лихої вдачі героїні

В здивування від поведінки баби Марусини

Г захоплення поетичною емоційністю звичайної селянкиЗавдання 13–15 мають по шість варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Вибери правильні відповіді й познач їх.


13. У новелі «Подвійне коло» Ю.Яновський майстерно створив образи братів, у яких ідеологія замінила


А родову пам’ять

Б милосердя

В повагу до матері

Г пощаду до класового ворога

Д любов до землі

Е щасливе кохання

14. У п’єсі «Мина Мазайло» Микола Куліш художньо втілив тему


А героїчної боротьби найбіднішого селянства за краще життя в умовах голоду й розрухи

Б України в роки громадянської війни

В натиску глобальної русифікації

Г життя старої інтелігенції після перевороту 1917 року

Д міщанства й українізації

Е зречення людиною природних пракоренів та цинічного хизування відступництвом
15. Прочитай уривок з повісті О. Довженка «Україна в огні»
«І стрепенулася у Запорожця нелюдська жадоба життя. З широких українських степів, з ярів і темних байраків повіяло на нього смалятиною історії, головешками, димом і кривавою парою.

Пристрасть боротьби і помсти, вся воля, весь розум спалахнули в ньому з такою страшною силою, що він в одну мить ніби возвівся в якийсь надзвичайний ступінь, близький до вибуху… Це був уже не той Запорожець. … випроставсь — увесь в крові, гарячий і натхненний".

У цьому уривку такі ознаки народного епосу
А допомога сил природи героєві у скрутну хвилину

Б стилістичний прийом гіперболізації

В романтично-піднесені характеристики внутрішнього стану героя

Г поетична деталь, образ-символ

Д зачин-повтори для смислової й емоційної виразності характерів

Е ліричний відступ як шлях до розуміння психологічного стану героя
ІV етап

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. В українській мові є близько 10% чужомовних слів. Незважаючи на те, що запозичення – природне явище в житті мов, єдиного погляду на вживання іншомовних слів немає. Одні вчені пристають на пуристичні позиції (за очищення словника від іншомовних слів). Інші мовознавці вважають, що процес проникнення чужорідних елементів у мову цілком природний, тісно пов’язаний із розвитком економічних, культурних, соціальних, інформаційних контактів країни зі світом. У сучасному мовленні маємо потужну інтервенцію англіцизмів (креативний, менеджер, тінейджер, геймер, електорат та ін.)Завдання. У фоpмі есе висловте власні міркування щодо доцільності вживання в українській мові англіцизмів. До есе доберіть заголовок.

(10 балів).
ІІ. Прочитайте уривок з листа поета Василя Стуса синові Дмитру. Чи можна вважати його відгуком про твір мистецтва? Відповідь обґрунтуйте. Ознаки яких стилів поєднує лист? Який тип мовлення покладено в основу тексту? Виконайте повний синтаксичний розбір виділеного речення.
…Пам’ятаю, як уперше прийшов до філармонії. Пам’ятаю, як слухав цикл лекцій про Бетховена – всі 9 симфоній і чимало концертів. А які пречудові його сонати! І яка це була людина! Все життя – в горі, в нещасті, в муці – і він – один проти цілого світу – перемагає! Тобто не поступається напасникам, а йде напролом: або світ прийме таким мене, як я є, як мене родила мати, - або вб»є, знищить мене. Але я – не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї зроблю свій потрет, тобто портрет цілого світу: хай знах цей світ, що душив, гнув мене, що я вижив, зберігся, доніс до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як ангели: з любов’ю одне до одного, з почуттям, що всі люди – брати, рівні, чесні, богоподібні, всесильні, незламні, кришталеві. Світ – це таночок усіх людей, що взялися за руки і чуються братами, пресвітлими душами, що ширяють межи небом і землею – як степові жайворони, співом славлячи і сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і птаство, і метеликів, і тигрів, і щедриків, і вовків. Бо все – живе і хоче жити. Тож хай живе – усе, що рсоте, цвіте, пасеться, розриває зубами, кігтями. А ми, брати – люди, - посеред квітів, птаства, і звірини, і дерев. Усе, що ми зробимо доброго, піднесе неюо ще вище, від нашої доблесті хмари стануть біліші, а небо – голубіше, а сонце – ясніше… І Бетховен перевернув мені душу – за час того прослухування. Як я шкодував, що через бідність моїх батьків не можна просити їх, аби курили мені скрипку чи фортепіано…

(25.04.1979 р.)(8 балів).

ІІІ. Кожен мовознавець має у своїй бібліотеці словник основних термінів і понять тієї царини лінгвістики, у якій працює. Розподіліть подані терміни за розділами мовознавчої науки (наприклад: підмет, синтагма – синтаксис).


Морфема, фонема, алофон, додаток, наголос, семантика, антоніми, омографи, топонім, діалектизм, дифтонг, афікс, предикативність, стиль, флексія, штамп.

(4 бали).

ІV. Що символізує числівник сім? Доберіть 3-4 фразеологізми з цим числівником, поясніть їхнє значення.(4 бали).
V. Прочитайте слова, які ніби «перехворіли» в дивний спосіб. Як називають такі слова у мовознавстві? Доберіть власні приклади.
Раболаторія, лісапета, камфорка, дерматин, трамвай, коклета, скрупульозний.

(2 бали).

VІ. Виконайте тестові завдання.

1. У якому рядку всі слова пишуть з префіксом –с? Виправте орфографічні помилки.

А злагода, зфотографувати, збити, зчистити;

Б зберегти, зкомпрометувати, зцементувати, зсох;

В зтворити, зпрямувати, зписати, зпідлоба;

Г зшити, зчавити, зтерти, зжати.
2. У якому з рядків у корені всіх слів потрібно писати літеру е? Виправте орфографічні помилки.

А роздерати, шелестіти, сонечко, преборкати;

Б щебетати, вітерець, гребенястий, пишеш;

В непричетний, пелехатий, престол, шенель;

Г привілей, деректор, бренить, претендент.
3. У якому рядку всі слова потрібно писати разом? Виправте орфографічні помилки.

А військовоморський, яскравожовтий, загальнонародний, народнопоетичний;

Б аніскільки, кримськотатарський, червоногарячий, двадцятип»ятилітній;

В всесвітньовідомий, південнозахідний, гіркуватосолодкий, вищезгаданий;

Г устократ, півхати, казнакуди, сліпоглухонімий.
4. У якому реченні розділові знаки розставлено правильно? Виправте пунктуаційні помилки.

А Спасе наш, Межигірський, чудотворний Спасе… (Т.Шевченко).

Б Що ж, отак і будемо жити по-сусідськи.

В Обабіч Свирида сиділи Мурий, і ще один муляр (О.Копиленко)

Г Я нагодувала їх бідолашних, дала хлібину (М.Стельмах)

(8 балів)

VІІ. Перекладіть словосполучення українською, не вживаючи кальок з російської мови.


При виде, плохо видеть, безотлагательное дело, народ безмолствует, за бесценок, битком набиться, богатырское здоровье (про людину), идти по ступенькам.

(4 бали)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
І. Напишіть твір на одну з тем:

 • “Справжній класик... – це той письменник, який легко став сучасником усіх епох” (Сент-Бев).

 • Внутрішні конфлікти і пошук власного “Я” героїв у творчості Миколи Хвильового.

 • “А мені ти фата-моргана на пісках емігрантських сахар” (образ України в поетичній творчості Є.Маланюка).

 • Коли в людини є народ, тоді вона уже людина (Л.Костенко)

 • Роман Василя Барки “Жовтий князь” як реквієм жертвам голодомору.

(15 балів)

ІІ. Дайте відповіді на бліц-запитання. 1. Як називається роман І.Багряного, що побачив світ уже після смерті письменника в 1965 р.?

 2. Як зветься комедійний фільм О.Довженка – його перша спроба в кіно? У якому місті було знято фільм?

 3. Кому Є.Маланюк присвятив поему «П’ята симфонія»? Прокоментуйте присвяту.

 4. Хто з українських драматургів редагував московський журнал «Театр» і газету «Література і мистецтво»?

 5. Хто автор вірша «Пам’яті Т.Осьмачки»? Який жанр твору?

 6. Хто є укладачем букваря «Первинка»?

 7. Які історичні обставини зумовили появу «Празької школи»?

 8. У якому творі є такі роздуми: «Людина – найвеличніша з усіх істот. Людина - найнещасливіша з усіх істот. Людина – найпідліша з усіх істот. Як тяжко з цих трьох рубрик вибрати першу для доведення прикладом. Та найдивнішим є, що ці всі рубрики сходяться в одній тій самій людині».

 9. Назвіть дату й подію, з якої розпочалися масові арешти українських поетів-шістдесятників.

 10. Назвіть поета-«пражанина», 100-річчя з дня народження якого відзначатиметься в 2007 році.

(10 балів)
ІІІ. Визначте, хто і про кого сказав.

 1. «Сам хвилюється і нас усіх хвилює, п’янить і непокоїть, дратує, знесилює і полонить, аскет і фанатик, жорстокий до себе і до інших, хворобливо вразливий і гордий...».

 2. «Я входив у життя в драних австрійських черевиках, у котрих узимку бувало повно снігу, міцно затиснувши олівець у руці, широко розплющивши очі на всі чуда світу, котрі малювала мені моя дурна уява».

 3. «Він умів і гриміти, як грім, і того голосу боялися усі плазуни й негідники».

 4. «... (він) знайшов те, чого не дала йому ані берлінська наука, ані перо журналіста... Його прямування довело його до правдивих шляхів і до живих образів».

 5. «Український Одіссей в Америці».

Визначте автора таких слів:
 1. «Епоха зробила його таким, яким він є» (про О.Довженка).

 2. «Соромно було за нас, за наш світ, за більшовизм, за Леніна, за Маркса. Хотілося в когось просити вибачення, до когось апелювати...».

 3. «Україна мусить дати найкращих у світі Марків Твенів».

 4. «Щастя треба – на всякий випадок,

Сили треба – на цілий вік».

 1. «Серце кожного поета і романтика мусить іти на Голгофу».

(10 балів)
ІV. З погляду теоретика літератури дайте відповідь на одне з питань:

 1. Як відомо, МУР є особливим літературно-мистецьким явищем в українській літературі зі своїми художньо-естетичними смаками та поглядами на роль і функції літератури. Розкажіть докладніше про цю організацію, її виникнення, представників.

 2. І досі в літературознавстві точаться дискусії щодо природи такого жанру, як роман у віршах. Як вам здається, чи доцільно зараховувати його до категорії «романних жанрів», чи все-таки до ліро-епічних? Наведіть приклади романів у віршах в українській літературі.

V. Прокоментуйте уривки з вірша Ліни Костенко «Біль єдиної зброї». Дайте відповіді на такі запитання: 1. Яким чином епіграф пов’язано з поезією?

 2. У чому актуальність слів Лесі Українки сьогодні?

 3. Чи можна простежити спільність мотивів та ідей у творчості Лесі Українки та Ліни Костенко?

 4. Яка головна думка поезії?

 5. До яких засобів художнього увиразнення вдається у вірші Ліна Костенко?
Каталог: tbkp
tbkp -> Усього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
tbkp -> Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень
tbkp -> Урок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
tbkp -> Науково-методичний центр
tbkp -> Очікувані результати: Знати
tbkp -> Урок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика
tbkp -> Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси icon1. Передмова
Використання різних форм І методів роботи робить її цікавою І привабливою для учнів. Інтелектуальні ігри, екологічні проекти, екскурсії,...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconСценарії відкритих позакласних заходів, присвячених 140-річчю Лесі Українки
Квк, уроки-інтерв’ю, уроки-мандрівки, уроки-портрети, літературно-мистецькі композиції, шкільні конкурси читців-декламаторів та юних...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКонкурсу «Шкільна бібліотека 2017» Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»
Тема досвіду: Використання традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із залучення дітей до читання та користування бібліотекою;...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconГалина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці Мета
Галини Миколаївни Малик, ознайомити школярів із змістом казки; розвивати вміння переказувати твір, читати уривки, уміння характеризувати...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconДовідка про підсумки проведення міських предметних олімпіад у 2011/2012 навчальному році
Міські предметні олімпіади, до проведення яких були залучені працівники центру методичної та соціально-психологічної служби, науковці,...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси icon«Знання»; залучати учнів до навчання та самопізнання; виховувати в учнів наполегливість, бажання вчитися й розви­вати свої здібності
Учитель розділяє учнів на чотири команди. Двом коман­дам він дає по торбинці, в якій перемішані жменька квасолі та гороху. Завдання...
Передмова Предметні учнівські олімпіади та конкурси є одними з традиційних І добровільних форм роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити свої знання, здібності, уміння. Олімпіади та конкурси iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка