Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантівСкачати 279,2 Kb.
Дата конвертації25.05.2017
Розмір279,2 Kb.
Міністерство освіти і науки України
Український католицький університет

Довідник


для аспірантів (здобувачів)

та наукових керівниківЛьвів 2013
Зміст


 1. Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів.

 2. Умови прийому до аспірантури УКУ.

  1. Перелік документів, що подаються вступниками до науково-організаційного відділу УКУ (із зразками).

1. Заява.

2. Особистий листок.

3. Автобіографія.

4. Протокол співбесіди з науковим керівником.

5. Копії дипломів про вищу освіту (спеціаліста або магістра).

6. Список наукових праць.

7. Реферат з обраної спеціальності (зразок титульного листа).

8. Медична довідка.


3. Пам'ятка аспіранта.
4. План-графік підготовки аспірантів.
5. Зразки документів, які подаються аспірантами під час навчання.

1. Індивідуальний план роботи аспіранта.

2. Додаткова програма для складання кандидатського іспиту зі спеціальності.
6. Зразки документів, з якими звертаються аспіранти під час навчання в аспірантурі УКУ.

1. Заява на зміну наукового керівника.

2. Заява на надання академічної відпустки.

3. Заява для продовження навчання у зв'язку з хворобою.

4. Заява на зміну прізвища.

5. Заява на надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

6. Заява на надання відпустки по догляду за дитиною.

7. Заява на відрахування.


7. Правила прикріплення в якості здобувачів.

Зразки документів, що подаються для прикріплення в якості здобувачів.

1. Заява про прикріплення для складання кандидатського мінімуму.

2. Заява про прикріплення осіб, які завершують роботу над дисертацією.

3. Календарний план підготовки дисертації.

8. Довідкова інформація.


Перелік спеціальностей, за якими ведеться

підготовка фахівців в аспірантурі Українського католицького університетуп/п

Назва спеціальності07.00.01 Iсторiя України09.00.14 Богослов’я


Умови прийому до аспірантури
До аспірантури ВНЗ «Український католицький університет» (надалі – Університет) на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва становить 3 роки.

Допуск до складання вступних іспитів до аспірантури оформляється наказом за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника після подання вступником документів до науково-організаційного відділу.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити протягом місяця:

- зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності),

- з філософії,

- з іноземної мови (англійської, німецької, французької).

Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням Вченої ради Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні впродовж календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів за місцем роботи надається додаткова оплачувана відпустка 10 календарних днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

Витрати на проїзд та проживання бере на себе вступник. Документом, який засвідчує право вступника на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого навчального закладу, наукової установи про його допуск до складання вступних іспитів.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою Університету (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться за наказом ректора Університету.

Керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури УКУ.


Вступники до аспірантури подають такі документи:
1. Заява про вступ до аспірантури - подається на ім'я ректора (з візами завідувача кафедри і декана факультету).

2. Особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 6х4, паспортними даними і копією трудової книжки, завірений печаткою і підписом начальнику відділу кадрів підприємства, установи або організації, де працює вступник).

3. Автобіографія

4. Протокол співбесіди з майбутнім керівником

5. Медична довідка (форма 086-У).

6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержано кваліфікації бакалавра, спеціаліста або магістра з додатками до диплому, завірені за місцем роботи або нотаріально.

7. Реферат з обраної спеціальності.

8. Список опублікованих наукових робіт.

9. Посвідчення про складені кандидатські іспити за формою 2.2 (для осіб, які склали канд. іспити до вступу в аспірантуру).

10. Копія довідки про ідентифікаційний код.

11. Два конверти.

Документи подаються до науково-організаційного відділу особисто вступником у швидкозшивачу за наявності паспорта та диплома про вищу освіту.

Документи приймаються до 19 вересня поточного року.

Вимоги до реферату:
Тема реферату вступника до аспірантури має бути актуальною у творчому і практичному відношеннях, пов'язана, як правило, з майбутнім науковим дисертаційним дослідженням, узгоджена з кафедрою, де ведеться аспірантська підготовка. Реферат - це цілком самостійна творча робота. Передбачаючи вступ до аспірантури, кандидат має право за 1-2 роки узгодити тему реферату із завідуючим відповідною кафедрою.

При оформленні реферату рекомендується дотримуватися такої його структури: • титульна сторінка,

 • план або зміст,

 • виклад основного матеріалу,

 • висновки,

 • бібліографія.

У разі використання літературних джерел необхідно подавати підрядкові посилання із зазначенням усіх необхідних компонентів бібліографічного опису цих публікацій: автор, назва роботи, місто, видавництво, рік, сторінки /для журнальних публікацій після назви роботи - назва журналу, рік, номер або випуск, сторінки/. Роботи класиків необхідно наводити за останніми виданнями творів. При цитуванні будь-якого з джерел цитата повинна виділятися з основного тексту лапками.

Реферат друкується на комп’ютері, після чого роздруковується, робота має бути уважно вичитана. Всі сторінки, крім титульної, нумеруються.

Рекомендований обсяг реферату: - 15 стор. формату А 4.

Реферат, підписаний вступником, подається на відповідну кафедру для перевірки і з одержаною оцінкою здається разом з документами до аспірантури.

Титульна сторінка реферату повинна містити такі відомості. Вгорі: «Український католицький університет». Всередині - тема реферату. Нижче праворуч - прізвище, ім'я, по батькові автора із зазначенням обраної спеціальності.

Внизу: «Львів» і рік написання.

Замість реферату можуть подаватися друковані роботи, у яких кандидат в аспірантуру є автором або співавтором за напрямком обраного наукового дослідження.

Реферат або друковані роботи вступника до аспірантури рецензує, як правило, майбутній науковий керівник. Кожну рецензію після перегляду додатково підписує завідуючий кафедрою, за якою приймається аспірант.

Оцінюється реферат за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінка має бути добре аргументованою. У разі отримання оцінки «незадовільно» з реферату вступник не допускається до вступних іспитів.

В.о. ректора

ВНЗ «Український католицький університет»

о. д-р. Б. Праху

______________________________

______________________________


ЗАЯВА


Прошу допустити мене до складання вступних іспитів до аспірантури
факультету ______________________________________________

зі спеціальності _______________________________________________________,(назва та шифр спеціальності)

філософії, іноземної мови ________________(вказати якої іноз. мови)

з відривом (без відриву) від виробництва.

Отримав(ла) повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, спеціаліст за спеціальністю ____________________________ в ________ році

в ____________________________________________________________________(назва вищого навчального закладу)

Складені кандидатські іспити:

з _____________________________

_______________________________

_______________________________

прошу зарахувати вступними іспитами.

На час вступних іспитів проживання в колегіумі УКУ потрібне (не потрібно).

(потрібне підкреслити)

“_____”______________________ ________________________(підпис)

Декан факультету _______________________
О С О Б О В И Й Л И С Т О К

з обліку кадрів


1. Прізвище, ім'я, по-батькові ______

2. Рік, число й місяць народження _____ ___________

3. Місце народження ___________ ________________

4. Стать, національність __________ __________________


5. Освіта (вказати назву навчального закладу, його адресу, факультет чи відділення, рік закінчення, спеціальність, № диплому) _______ ______________________________________________
6. Виконувана робота з початку трудової діяльності, включаючи військову службу, навчання у вищих і середніх навчальних закладах. (При заповненні цього пункту заклади, організації й підприємства іменувати так, яку вони мали назву в свій час, військову службу записувати з вказівкою військового звання та посади).


Місяць і рік

Посада з вказівкою назви закладу, організації, підприємства

Адреса закладу, організації, підприємства

вступу

звільнення
7. Якими іноземними мовами й мовами народів володієте ___ _______________________________________________


8. Наукова ступінь, наукове звання ___________ ___________________________
9. Відношення до військової служби й військове звання _ Склад ____________________ _____________________________________

(командний, адміністративний, технічний)

Ряд військ ______________________________________________________________

10. Сімейний стан на момент заповнення особового листка ____ ____________

______ __________________________________

(перерахувати членів сім'ї і вказати їх вік)

11. Домашня адреса, № тел. ___ _______________________________


12. Паспорт: серія _____ ___ виданий __ _____________________

"____" _____________ 2013 р. Особистий підпис _____________


А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я
____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові)
Автобіографія складається в вільній формі без виправлень.
В автобіографії необхідно висвітити рік і місце народження; коли та в яких учбових закладах навчалися, яку отримали освіту; вказати коли, де та на якій посаді працювали. Дати скорочені свідчення про Ваших найближчих родичів (чоловіка, жінки, дітей, батька матері). Ваша домашня адреса

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


"____" _____________ 20___ р. _____________________

(підпис)

СПИСОК


наукових та навчально-методичних праць

______________________________________


№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

12Здобувач ____________________ (___________.)підпис
Список завіряю:
Завідуючий кафедрою

(відділом) або декан ____________________ (____________.)підпис
Вчений секретар ____________________ (______________.)

підпис
ПРОТОКОЛ

співбесіди та перевірки реферату

з передбачуваним науковим керівником
на тему: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

підготовленого _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

_____________________________________________________________________________1. Висновки співбесіди ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Аналіз змісту реферату ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3. Оцінка _____________________________
Співбесіду провів передбачуваний

науковий керівник
______________________________ __________________________

(чітко вказати прізвище та ініціали) (особистий підпис)

«___»_________________ 20 __ р.

Міністерство освіти і науки України

Український католицький університет
кафедра історії України


Тема:

Виконав: _______________

Оцінка реферату ___________________
Перевірив: ______________

Львів


2013


ВНЗ «Український католицький університет»

ПРОТОКОЛ № ______

Засідання предметної екзаменаційної комісії від “____”__________________ р.

Склад комісії: _____________________________________________________

_________________________________________________________________

затверджений наказом ректора університету

№ ____ від “____” ______________ 20____ р.

СЛУХАЛИ:

Прийом вступного іспиту від

_________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по-батькові)

зі спеціальності____________________________________________________(шифр та назва наукової спеціальності)

На іспиті були задані питання:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ухвалили: вважати, що ___________________________________________

(прізвище та ініціали вступника)

склав(ла) іспит з оцінкою _________________________________Голова екзаменаційної комісії _______________________

Члени екзаменаційної комісії: _______________________

_______________________

_____________________
Пам’ятка аспіранта

(укладена на підставі:

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене Постановою КМ України від 01.03.1999 року;

- інструктивних листів Міністерства освіти і науки;

- витягів з рішень Вченої ради УКУ )
Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних кадрів, результатами вступних іспитів і рішенням засідання приймальної комісії, що проводиться в тижневий термін після складання вступниками іспитів, зарахування здійснюється з 01 листопада поточного року:


 • до очної аспірантури терміном на три роки;

 • до заочної аспірантури терміном на чотири роки.

Індивідуальний план роботи аспіранта (незалежно від форми навчання) заповнений та підписаний науковим керівником і деканом відповідного факультету подається до науково-організаційного відділу після відповідних обговорень і затверджень на кафедрі і факультеті не пізніше двомісячного терміну після дати зарахування (до 1.01.2014 п. р.). Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, двічі на рік (у червні й листопаді) звітує про його виконання на засіданні кафедри і, щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом переводиться на наступний рік навчання.

Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Рішення про відрахування аспіранта приймає Вчена рада УКУ. На підставі рішення Вченої ради, аспірант відраховується з аспірантури наказом ректора УКУ.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури та отримав стипендію УКУ і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується із аспірантури з дня захисту дисертації.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання ним затвердженого індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Навчальна програма аспірантури УКУ на 2013-2014 академічний рік
І рік навчання

Назва курсу

Загальна кількість год.

Аудиторні год.

Самостійна робота

Кредити

1.

Англійська мова
200

96

104

8

2.

Філософія
144

64

80

5

3.

Методологія наукового пізнання
100

32

68

4

4.

Науковий семінар, включаючи семінар фахових груп (а також, розробка дисертаційного проекту, визначення теми, укладання плану, праця під час семінару, складання звіту)
100

48

52

4

5.

Academic Writing


(У рамках Літньої англомовної школи)


175

132

43

7

6.

Планування наукової роботи, інформаційний пошук та праця бібліотечними ресурсами
50

26

24

2

7

Написання наукових статей, участь у конференціях + тези доповідей
1 стаття,

1 конференція

4

8.

Дослідження/індивідуальна робота

30РАЗОМ64

Аспірант не має права самостійно переносити складання іспитів (перенос оформлюється у науково-організаційному відділі до початку сесії при наявності медичної довідки або заяви аспіранта, узгодженої з деканом факультету).

Наукові спецкурси для вивчення визначаються науковим керівником та науково-організаційним відділом. Звітність оформлюється як залік, який приймає 2 викладачі: науковий керівник і зав. кафедрою, або інший доцент з кафедри, де навчається аспірант.

Іспит зі спеціальності приймається комісією з 3 чол., 2 з яких – доктори наук і один кандидат наук з відповідної спеціальності. У випадку, коли до складу комісії входить науковий керівник аспіранта, комісія розширюється до 5 членів, 3 з яких - доктори наук.

Іспит зі спеціальності приймається при наявності основної програми, затвердженої МОН України та додаткової програми, яка розробляється безпосередньо під текст відповідної дисертації та затверджується на кафедрі, де навчається аспірант.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також ураховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

Кандидатські іспити приймаються два рази на рік у формі сесій (15.05. - 15.06.; 15.10. - 15.11.). Терміни проведення іспитів затверджуються наказом ректора за місяць до початку сесії.Аспіранти мають право на:

Користування навчальною, науковою, культурно-спортивною базою вищих навчальних закладів.

Отримання всіх видів відкритої, наукової інформації й наукового консультування.

Участь у науковій діяльності кафедри.

Аспірантам можуть бути призначені у встановленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів.

Термін навчання в аспірантурі входять до науково-педагогічного стажу.

Переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою Університету.

Щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які входять до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва (01.07.-31.08.п.р.).

Аспіранти заочної форми навчання за умови виконання індивідуального плану роботи мають право на додатково оплачувану навчальну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а також один навчальний день на тиждень з оплатою 50% заробітної плати.

Участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального закладу.

Роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України.

Безпечні та нешкідливі умови навчання і праці.

Забезпечення гуртожитком.

Покладання на аспіранта обов’язків не пов’язаних з написанням дисертації забороняється.Аспіранти зобов'язані:

Дотримуватися вимог законодавства, етичних норм поведінки.

Глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень.

Опанувати методологію проведення наукових досліджень.

Виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, та інших спецпредметів передбачених у навчальному плані; а також пройти педагогічну практику.

Звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри.

У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради.

Дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку університету.


Підготовка аспірантів здійснюється на підставі договорів, укладених між університетом та вступниками до аспірантури (або також і установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання, якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку).

До терміну навчання в аспірантурі не входить період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада розглядає обставини, які позбавили можливості працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі УКУ (не більше одного року).
Індивідуальний учбовий план роботи аспіранта

(очної, заочної форми навчання)
Прізвище, ім'я, по-батькові _____________ ____________________

Спеціальність ______________ ________________________________

Факультет ________ ________________________________

Кафедра _________ __________________________________________

Тема дисертації _____ _____

____________________________________________________________________________

Дата і номер протоколу затвердження теми на раді ф-ту _____,_

___________________________________

Науковий керівник __________ ________

Дата зарахування __________________________________________________

Дата закінчення ___________________________________________________

ЗАГАЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ПЛАН АСПІРАНТА


Обсяг та короткий Термін виконання Відмітка про виконання

зміст роботи та форма звітності або висновок наукового керівникаІ. УЧБОВА РОБОТА

Кандидатські іспити:
 1. Філософія ___

 2. Іноземна мова _____

 3. Спеціальність _______

Дисципліни для вивчення:

 1. ………………………….

 2. Правила оформлення дисертації __________________

 3. с/к № 1 ________________

 4. с/к № 2 _______________

 5. с/к № 3 ________ ________

______________________________________________________________________________

ІІ. НАУКОВА РОБОТА

1. Оформлення дисертаційної роботи

1 глава __________ __________

2 глава ____________________

3 глава _____________________

Сигнальний примірник дисертації ____ ______

2. Оформлення публікацій

1 стаття __________ __________

2 стаття ____________________

3 стаття __________ ___________

______________________________________________________________________________

ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ( год.)

лекції – год. ________________________________

практичні, семінарні заняття - год. _______________

______________________________________________________________________________

ІV. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ______________________________________________________________________________
Аспірант _____________ (_______) Науковий керівник _____________ (_________)

підпис підпис

В.о. Ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________

ЗАЯВА
В зв'язку із звільненням проф.____________. прошу призначити мені науковим керівником доц. __________________.
___________ _______________

дата підпис
_____підпис_____ (проф________.)
_____підпис_____ (доц.__________.)
Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

В.о. ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________

ЗАЯВА
Прошу надати мені академічну відпустку з 07.02.2012р. до 13.10.2012р. в зв'язку з одержанням гранту на навчання у Варшавському університеті, Польща.

До заяви додаю копію листа-запрошення.


___________ _______________

дата підпис
Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
В.о ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________


ЗАЯВА
Прошу продовжити мені навчання на період хвороби з 07.06.2013р. до 13.10.2013р. згідно листів непрацездатності.

До заяви додаю листи непрацездатності.


___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

В.о ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________
ЗАЯВА
У зв'язку з укладанням шлюбу прошу змінити мені прізвище на Яценюк. До заяви додаю копію свідоцтва про шлюб 1-КИ 1234.
___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
В.о ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________


ЗАЯВА
Прошу надати мені відпустку по вагітності та пологам з 07.06.2014р. до 13.10.2014р згідно листа непрацездатності 1-КИ № 12345.
___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

В.о ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________

ЗАЯВА
Прошу надати мені відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з 07.06.2012р. до 13.10.2015р.

До заяви додаю копію свідоцтва про народження дитини.


___________ _______________

дата підпис
Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
В.о ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________


ЗАЯВА
Прошу відрахувати мене 07.06.2012р. з аспірантури за власним бажанням, у зв'язку із зміною місця проживання.
___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

Правила прикріплення в якості здобувачів
Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі - здобувачі), можуть бути особи, що мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста чи магістра.

Здобувачі прикріплюються до Університету, з метою підготовки й захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін 3 роки.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, права прикріплення до Університету як здобувачі не мають.

Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, права повторного прикріплення не мають.

Для прикріплення до відповідної кафедри УКУ здобувач подає

з 01 вересня до 25 жовтня п.р. такі документи:


 • заява на ім’я ректора (з візою декана відповідного факультету);

 • клопотання установи, де працює здобувач;

 • список опублікованих наукових праць, завірений за місцем роботи;

 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;

 • особистий листок з фотокарткою, завірений за місцем роботи;

 • календарний план роботи здобувача;

 • висновок передбачуваного наукового керівника зі співбесіди;

 • витяг з протоколу засідання ради факультету про прикріплення здобувачем та призначення наукового керівника;

 • квитанція про оплату (у разі прикріплення за особисті кошти).

 • договір на підготовку здобувача (для здобувачів, які навчаються на контрактній основі).

Ректор на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри (відділу) видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або, за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук.

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.

Здобувачі протягом двох місяців після прикріплення до Університету подають на кафедру на затвердження погоджений з науковим керівником календарний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі затверджуються вченою радою Університету.

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри й атестуються науковими керівниками.

Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює науково-організаційний відділ УКУ.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника та висновків кафедри мають бути відраховані.

Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо.

Здобувачі складають кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії, а також, за рішенням ученої ради Університету, інші іспити та заліки з урахуванням профілю підготовки.

Здобувачі, які склали кандидатські іспити й виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.

У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається, у цьому випадку термін прикріплення становить 2 роки.

Перелік документів:

1. Заява на ім’я проректора з наукової роботи;

2. Витяг з засідання відповідної кафедри, факультету про затвердження теми канд. дисертації.
Документи подаються у швидкозшивачу до науково-організаційного відділу УКУ за адресою:

м. Львів, вул. Свєнціцького 17, з 1 вересня п.р.


В.о ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________
ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до кафедри історії України з 01.09.2014 р. до 31.08.2016 р. для завершення роботи над кандидатською дисертацією за спеціальністю 07.00.01 Iсторiя України .


Тема дисертації: _____________________________________________________

Науковий керівник _______________________________


___________ _______________

дата підпис
Науковий керівник ________________________ ( _______________)

(підпис)

Декан факультету ________________________ ( _______________)(підпис)

В.о ректору УКУ

ВНЗ Український католицький

університет

о. д-р Б.Праху

_____________________

______________________

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до УКУ з 01.09.2014р.до 31.08.2016р. для складання кандидатських іспитів (філософії, англійської мови) .

Моя спеціальність за фахом ______________.
___________ _______________

дата підпис
Декан факультету _________________________ ( ______________)

підпис

ЗРАЗОК

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ ЗДОБУВАЧА
___________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

Тема дисертації: ___________________________________


спец. ___________
Назва виконаної роботи

Термін

Примітка


1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
Написання 1 статті.
Написання 1 глави дисертації.
Написання 2 статті.
Написання 2 глави дисертації
Написання 3 статті.
Складання кандидатського іспиту зі спеціальності.
Написання 3 глави дисертації.
Подання чернетки дисертації для обговорення на кафедрі.


Зразок

березень 2014р.
грудень 2014р.
квітень 2015р.
лютий 2016р.
грудень 2016р.
травень-червень

2017р.
червень 2017р.
вересень 2017р.
Здобувач _____________________________ ( _________ .)

підпис

Науковий керівник ______________________________ (___________ .)підпис


Довідкова інформація
Науково-організаційний відділ (аспірантура) : м. Львів, вул. Свєнціцького 17; кімната – 018.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconПерелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів та докторантів
Перелік документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури (із зразками)
Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconПрограма з філософії для аспірантів спеціальностей 07. 00. 01 Історія України, 09. 00. 14 Богослов’я Програму розглянуто
Мета курсу – формування у студентів моральної раціональності для розвитку особистісної моральної культури, а також опанування навиків...
Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconО. Довженко Люди, трудівники землі, рідний народ – от хто мав вирішальне значення на формування характеру Олександра Довженка…
Якими лишень епітетами не наділене наше століття: стрімке, бурхливе, суперечливе й безкомпромісне, вік комп’ютерів І новітніх технологів....
Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconМатеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017
Матеріали науково-технічної конференції містять зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів, аспірантів, докторантів та молодих...
Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconНаукова бібліотека календар знаменних та пам’ятних дат на 2010 рік дніпропетровськ  2009
Україні як державні чи професійні свята, перелік ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, перелік...
Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconРобоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»...
Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconПрограма та матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, аспірантів І студентів

Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів iconЄвропейське мовне портфоліо що таке портфоліо?
Портфоліо (від англ portfolio портфель, папка) це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка