Петро володимирович


33. Авторитет працівників міліції – вихідна основа професіоналізмуСторінка3/5
Дата конвертації08.07.2017
Розмір0,93 Mb.
1   2   3   4   5

1999
33. Авторитет працівників міліції – вихідна основа професіоналізму / П. В. Мельник // Науковий вісник УФЕІ. − 1999. − № 1 (4). − С. 133−137.

34. Взаимодействие органов милиции и населения как криминологическая проблема / П. В. Мельник, А. М. Гумин, Л. В. Терещенко. − К., 1999. − 229 с.

35. Відносини власності в економічних системах / П. В. Мельник, І. А. Максименко. − Ірпінь : УФЕІ, 1999. − 12 с.

36. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов: учеб.-практ. пособие / В. В. Лысенко, П. В. Мельник ; Гос. налоговая админ. Украины, Укр. фин.-экон. ин-т. − К. : Правові джерела, 1999. – 254 c.

37. Деякі аспекти формування місцевих бюджетів / П. В. Мельник // Вісник податкової служби України. − 1999. − № 38. − С. 8.

38. Етика взаємовідносин працівників міліції і населення / П. В. Мельник, Л. В. Терещенко // Вісник податкової служби України. − 1999. − № 8. − С. 33−37.

39. Зовнішньоекономічна політика держави / П. В. Мель­ник, І. А. Максименко. − Ірпінь : УФЕІ, 1999. − 18 с.

40. Концепція державної політики щодо посилення боротьби з виробничим травматизмом за умов ринкової економіки / П. В. Мельник, І. І. Лановенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 1999.

41. Кримінологія : вип. : Боротьба з наркотизмом серед засуджених у виправно-трудових колоніях / О. М. Гумін, П. В. Мельник ; [відпов. ред. І. П. Лановенко]. − К., 1999. − 251с.

42. Механізм функціонування державних видатків : досвід країни з ринковою економікою для України / П. В. Мельник // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні : зб. наук. праць. − Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. − С. 65−69.

43. Особливості кримінального провадження у справах щодо ухилення від сплати податків / Р. Гревцова, П. Мельник // Вісник податкової служби України. − К., 1999. − № 7. − С. 31−33.

44. Поняття психологічної категорії «вибір» у кримінології / П. В. Мельник, І. І. Лановенко // Науковий вісник УФЕІ. − 1999. − № 3 (6). − С. 126−132.

45. Практикум з теорії ймовірностей і математичної статистики : [посібн.] / П. В. Мельник, Є. А. Сторожук, М. М. Семко ; Держ. податкова адмін. України, Укр. фин.-экон. ин-т. − К., 1999. − Ч. 1. − 1999. − 107 с.

46. Проблема вибору в кримінології : [монографія] / І. І. Лановенко, П. В. Мельник. − Ірпінь : УФЕІ, 1999. − 455 с.

47. Проблеми удосконалення податкової політики у перехідний період до ринкових відносин / П. В. Мельник // Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України : матеріали наук.-практ. конф., жовтень 1999 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (відп. ред.). − Ірпінь, 1999. − С. 140−142.

48. Проблеми формування місцевих бюджетів / П. В. Мель­ник // Економіка. Фінанси. Право. − 1999. − № 5. − С. 3−5.

49. Релігієзнавство : навчальний посібник / П. В. Мельник, В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, Л. І. Гурська. − К., 1999. − 481 с.

50. Розрахунок інерційності впливу податків на економіку України / П. В. Мельник, В. С. Дудко, А. В. Скрипник // Науковий вісник УФЕІ. − 1999. − № 2 (5). − С. 5−9.

51. Відп. ред. : Економічні райони України : [навч. посіб. для студентів] / І. О. Горленко ; Український фінансово-еконо­мічний ін-т ; [відп. ред. П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул ]. – К., 1999. – 204 с.

52. Голов. ред. : Науковий вісник УФЕІ: зб. наук. праць / голов. ред. П. В. Мельник. − 1999. − № 1(4) ; № 2 (5) ; № 3 (6).

53. Ред. : Преступная деятельность как объект криминалистического изучения : лекция / В. П. Бахин, Н. С. Карпов, П. В. Цимбал ; П. В. Мельник (ред.). − К., 1999. − 21 с.

54. Відп. ред. : Регіональні фактори реалізації інвестиційного процесу в Україні / М. М. Недашківській ; [відп. ред. П. В. Мельник] ; Держ. податкова адмін. України, Укр. фін.-екон. ін-т. − Ірпінь, 1999. − 37 с.

55. Ред. : Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України : матеріали наук.-практ. конференції, жовтень 1999 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України [та ін.] ; [редкол. : П. В. Мельник (відп. ред.) та ін.]. − Ірпінь, 1999. – 412 с.
2000
56. Бюджетні орієнтири на 2001 рік у світлі підтримки стратегії соціально-економічного розвитку України / П. В. Мельник // Економіст. − 2000. − № 11. − С. 94−97.

57. Відмивання грошей : кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід : навч. посібн. / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, В. Р. Жвалюк. − Ірпінь : НАДПСУ, 2000. – 310 с.

58. Вплив податків на перерозподіл народногосподарських ресурсів у ринковій економіці / П. В. Мельник // Науковий вісник АДПСУ. − 2000. − № 4 (10). − С. 64−72.

59. Гармонізація інтересів держави та платників податків у контексті сучасної податкової реформи / П. Мельник, С. Онишко // Податкова система в Україні : проблеми та перспективи : матеріали круглого столу, 21 червня 2000 р., м. Ірпінь / Ліга захисту прав платників податків, Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь : АДПСУ, 2000. − С. 62−67.

60. Категорії оптимальності модернізації податкової системи в контексті інформаційних технологій / П. В. Мельник // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі : тези доповідей міжн. наук.-практ. конф., травень 2000 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (відп. ред.). − Ірпінь, 2000. − С. 51−52.

61. Концептуальні засади формування регіональної політики соціально-економічного розвитку України / П. В. Мельник, Г. Г. Старостенко // Україна в ХХІ столітті : концепції та моделі економічного розвитку : матер. допов. V Міжн. конгресу укра­їнських економістів , 22–26 травня 2000 р., м. Львів / Інститут регіональних досліджень НАН України, Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; М. І. Долішній (відп. ред.). − Львів, 2000. − С. 139−142.

62. Концептуальні підходи до розробки Податкового кодексу України / П. В. Мельник, Л. В. Терещенко // Науковий вісник УФЕІ . − 2000. − № 1 (7). – С. 5−9.

63. Кримінально-правова концепція відповідальності за незаконний наркообіг / П. В. Мельник, І. І. Лановенко // Науковий вісник УФЕІ. − 2000. − № 1. – С. 147−152.

64. Кримінологічна концепція вибору та рання профілактика професійних ризиків / П. В. Мельник // Вісник податкової служби України. − 2000. − № 47. – С. 60−64.

65. Методологічні проблеми розвитку кримінологічної науки в Україні / П. Мельник, Н. Ківенко, І. Лановенко // Науковий вісник АДПСУ. − 2000. − № 2. − С. 5−19.

66. Наукові передумови розвитку податкових важелів регулювання економіки / П. В. Мельник // Науковий вісник АДПСУ. − 2000. − № 3 (9). − С. 5−12.

67. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні : навч. посіб. / П. В. Мельник, М. Я. Азаров, Л. П. Гацька, Ю. В. Гладун [та ін.]. − К. : Дія, 2000. − 320 с.

68. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової політики / П. Мельник, Л. Тарангул, І. Якушик, С. Онишко // Науковий вісник УФЕІ. − 2000. − № 1 (7). − С. 29−33.

69. Питання реалізації пріоритетів в соціально-орієн­товного ринку праці в економічній діяльності держави / П. В. Мельник, Г. Г. Старостенко, І. А. Максименко // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : наукові доп. міжн. наук.-практ. конф., 19–20 вересня 2000 р., м. Київ / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Український ін-т соціальних досліджень ; С. І. Дорогунцов (голова редкол.). − К., 2000. − Т. 1. − С. 19−20.

70. Про податки і збори населенню України / М. Я. Азаров, Г. І. Бондаренко, П. В. Мельник [та ін.] ; [відп. ред. М. Я. Азаров] ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України. − К., 2000. − 181 с.

71. Психологічні механізми девіантної поведінки / П. Мельник, І. Лановенко // Право України. − 2000. − № 4. − С. 90−92.

72. Соціально-економічні процеси : методологія дослідження та управління їхнім розвитком / П. В. Мельник, І. А. Максименко, Г. Г. Старостенко, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; Держ. податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2000. − 449 с.

73. Судова система України : [навч. посіб. ] / П. В. Мельник, П. В. Цимбал. − Ірпінь : [Академія держ. податкової служби України], 2000. − 210 с.

74. Суспільні науки : методологія, сучасні концепції, нав­чально-методологічні технології / Н. В. Ківенко, І. І. Лановенко, П. В. Мельник. − К., 2000. − 663 с.

75. Теорія фінансів : [навч. посібн.] / О. П Чернявський, П. В. Мельник, В. М. Мельник ; Одеський держ. економічний ун-т, Академія держ. податкової служби України [та ін.]. − К. : ДІЯ, 2000. − 236 с.

76. Голов. ред. : Науковий вісник Академії державної податкової служби / голов. ред. П. В. Мельник. – 2000. − № 2 (8) ; № 3 (9) ; № 4 (10).

77. Голов. ред. : Науковий вісник УФІ / голов. ред. П. В. Мельник. − 2000. – № 1 (7).

78. Від. ред. : Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі : тези доп. міжн. наук.-практ. конф., травень 2000 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України, Київ. нац. екон. ун-т. / П. В. Мельник (відп. ред.). − Ірпінь, 2000. – 363 с.
2001
79. В ім’я народу, в ім’я держави / П. В. Мельник // Вісник податкової служби України. − 2001. − липень-серпень. − С. 34−37.

80. Всебічний розвиток особистості студента у процесі викладання економічних дисциплін / П. В. Мельник // Всебічний розвиток особистості студента : матер. наук.-практ. конф., жовтень 2001 р., м. Ірпінь / Наук.-метод. центр вищ. освіти, Академія держ. податкової служби України, Нац. педаг. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за ред. Д. О. Тхоржевського. − Ірпінь, 2001. − С. 410−415.

81. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання / П. В. Мельник // Економіка України. − 2001. − № 7. − С. 16−21.

82. До питання оцінки ефективної вітчизняної податкової політики / П. Мельник // Науковий вісник Волинського державного університету. − 2001. − № 4. − С. 178−182.

83. Макроекономічні аспекти регулювання доходів громадян і податкова політика / П. Мельник // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. − 2001. – Ч. 1. − С. 99−101.

84. Макроекономічні аспекти регулювання доходів громадян і податкова політика / П. Мельник // Оплата праці і доходи в перехідній економіці : проблеми, досягнення та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф., 25–27 квітня 2001 р., м. Хмельницький. − Хмельницький, 2001.

85. Менеджмент : [навч. посібн.] / П. В. Мельник, Л. П. Гацька, М. М. Філоненко, Н. Е. Кошарська ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2001. − 153 с.

86. Оподаткування та ризик інвестування / П. В. Мельник // Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 березня 2001 р. / Київський нац. економічний ун-т, Академія держ. податкової служби України ; О. Д. Шарапов (голов. ред.). − К., 2001. − С. 253−254.

87. Особливості аналізу податкових відносин / П. В. Мельник // Економіка і прогнозування. − 2001. − № 2. − С. 78−88.

88. Оцінка ризику виконання дохідної частини зведеного бюджету України на 2001 рік / П. В. Мельник, А. В. Скрипник // Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 березня 2001 р. / Київський нац. економічний ун-т ; Академія держ. податкової служби України ; О. Д. Шарапов (голов.ред.). − К. : КНЕУ, АДПСУ, 2001. − С. 255−257.

89. Податкова система в структурі інструментів регулювання економіки / П. В. Мельник // Економіст. − 2001 − № 6. − С. 38−42.

90. Податкова система та механізми її реалізації у перехідній економіці / П. В. Мельник : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / НАН України, Інститут економічного прогнозування. − К., 2001. − 32 с.

91. Податкова система та механізми її реалізації у перехідній економіці / П. В. Мельник : дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Інститут економічного прогнозування НАН України. − К., 2001. − 404 с.

92. Податкова система України : практикум : [навч. посібн.] / П. В. Мельник, О. Д. Данілов, В. П. Ходаківська, М. І. Вдовиченко, О. О. Сунцова ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2001. − 254 с.

93. Правознавство : [навч. посіб.] / П. В. Мельник, Г. М. Самілик, Л. А. Савченко [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь : [«МП Леся»], 2001. − 301 с.

94. Проблема оптимізації прибуткового податку / П. В. Мельник, А. В. Скрипник // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, травень, 2001р., м. Ірпінь ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (відп. ред.). − Ірпінь. − 2001. − С. 42−47.

95. Регулятивний потенціал податків та його реалізація в економічній політиці держави / П. В. Мельник // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф., 1, 2 грудня 2000 р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України ; Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2001. − Ч. 1. − С. 21−24.

96. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П. В. Мельник ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2001. − 355 с.

97. Розвиток фінансового контролю як функції державного управління трансформаційними процесами / П. Мельник // Фінансовий контроль. − 2001. − № 4. − С. 15−19.

98. Соціальний розвиток : [навч. посібн.] / І. М. Гавриленко, П. В. Мельник, М. П. Недюха ; Держ. податкова. адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2001. − 481 с.

99. Структурні проблеми податкової системи України / П. В. Мельник // Науковий вісник Академії держ. податкової служби України. − 2001. − № 1 (11). − С. 61−70.

100. Суперечності фіскальної політики та шляхи їх розв’я­зання / П. Мельник // Бюджетна реформа в Україні : проблеми та шляхи їх розв’язання [карти] : міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 травня 2001 р., м. Київ / Мінфін України, Наук.-дослід. фінансовий ін-т при Мінфіні України. − К., 2001. − С. 135−141.

101. Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика / П. В. Мельник // Фінанси України. − 2001. − № 6. − С. 24−30.

102. Трансформаційні бар’єри інформатизації освіти і науки в Україні / П. В. Мельник // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі : тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (відп. ред.). − Ірпінь, 2001. − С. 510−511.

103. Трудові права та ризики професії : кримінолого-еконо­мічне дослідж. : навч. посіб. / П. В. Мельник. − К. : [ВІПОЛ], 2001. − 230 c.

104. Удосконалення податкової політики та управління державним боргом / П. В. Мельник // Економіст. − 2001. − № 4. − С. 24−27.

105. Філософсько-психологічні підвалини кримінології як науки : в 3 т. / Н. В. Ківенко, І. І. Лановенко, П. В. Мельник. − К. : [МП «Леся»], 2001. − Т. 1. – 676 с.

106. Голов. ред. : Науковий вісник Академії Державної податкової служби України : збірник наукових праць Академії ДПС України / голов. ред. П. В. Мельник. – 2001. − № 1 (11) ; № 2 (12) ; № 3 (13) ; № 4 (14).

107. Заг. ред. : Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного надходження : [монографія] / В. Т. Білоус, В. М. Попович, М. В. Попович ; Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України ; за заг. ред. П. В. Мельника. − Ірпінь : АДПСУ, 2001 − 137 с.

108. Податок на прибуток підприємства / П. В. Мельник // Податкова система України : практикум : [навч. посібн.] / О. Д. Данілов, В. П. Ходаківська, М. І. Вдовиченко, О. О. Сунцова ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2001. – С. 67–111.

109. Відп. ред. : Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., травень 2001р., м. Ірпінь / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (відп. ред.). − Ірпінь, 2001. − 564 с.

110. Ред. : Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного надходження : [монографія] / В. Т. Білоус, В. М. Попович, М. В. Попович ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; за заг. ред. П. В. Мельника. − Ірпінь : АДПСУ, 2001. − 137 с.

111. Ред. : Преступная деятельность : понятие, характеристика, принципы, изучение / В. П. Бахин, Н. С. Карпов, П. В. Цымбал ; Академия гос. налоговой службы Украины ; П. В. Мельник (ред.). − К., 2001. − 274 с.

112. Ред. : Словник-довідник для працівників органів держав­ної податкової служби / Акад. держ. податкової служби України ; [авт.-упоряд. : М. О. Бондаренко та ін.], за ред. М. Я. Дем’яненка, П. В Мельника. − К. : Дія, 2001. − 343 с.

113. Відп. ред. : Трансформаційні бар’єри інформатизації освіти і науки в Україні / П. В. Мельник // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі : тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (відп. ред.). − Ірпінь, 2001. − С. 510−511.

114. Заг. ред. : Фінансове право : загальна частина у схемах : [навч. посібн.] / Л. А. Савченко, А. В. Цимбалюк, В. К. Шкарупа, М. В. Глух ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; за заг. ред. П. В. Мельника. − Ірпінь, 2001. − 84 с.


2002
115. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями) : навч.-практ. посібн. / [ В. Т. Білоус, В. Д. Єгарміна, Є. П. Єрмолаєва, М. М. Каленський, Є. В. Калюга, П. В. Мельник та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (заг. ред.). − Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. − 392 с.

116. Військова психологія / С. Д. Максименко, Б. М. Олексієнко, П. В. Мельник. − Хмельницький, 2002. − 18 с.

117. Девіантна поведінка : Cучасна парадигма : [монографія] / Н. В. Ківенко, І. І. Лановенко, П. В. Мельник ; [ Акад. держ. податк. служби України ; наук. ред. П. В. Мельник]. − Ірпінь, 2002. − 240 с.

118. Моделювання фінансів : [монографія] / Н. І. Костіна, А. А. Алєксєєв, П. В. Мельник ; Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. − Ірпінь, 2002. − 224 c.

119. Протидія нелегальному обігу тютюнових виробів та інших підакцизних товарів : посібник-довідник / В. І. Антипов, В. Т. Білоус, П. В. Мельник [та ін.] ; заг. ред. П. В. Мельника] ; Акад. держ. податкової служби України, НДІ фін. права. − Ірпінь, 2002. − 152 с.

120. Роль Академії ДПС України у науковому забезпеченні процесів модернізації податкової служби України / П. В. Мельник // Науковий вісник Академії держ. податкової служ­би України (економіка, право). − 2002. − № 4 (18). − С. 34−36.

121. Інвестиції та ринок праці : [монографія] / А. В. Бодюк, М. М. Касьяненко, Н. В. Мірко, Г. Г. Старостенко ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби ; П. В. Мельник (заг. ред.). − Ірпінь, 2002. − 143 с.

122. Голов. ред. : Науковий вісник Академії державної податкової служби України (економіка, право) : / голов. ред. П. В. Мельник [та ін.]. − 2002. − № 1 (15) ; № 2 (16) ; № 3 (17) ; № 4 (18).

123. Видав. рада : Наукові праці Науково-дослідницького фінансового інституту при Міністерстві фінансів / П. В. Мельник [та ін.]. − 2002. − № 1 (16) ; № 2 (17) ; № 3 (18) ; № 4 (19).

124. Ред. : Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями) : навч.-практ. посібник / [В. Т. Білоус, В. Д. Єгарміна, Є. П. Єрмолаєва, М. М. Каленський, Є. В. Калюга, П. В. Мельник та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (заг. ред.). − Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. − 392 с.

125. Заст. голови : Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України, Київський нац. економічний ун-т, Нац. технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; П. В. Мельник (заст. голови) [та ін.]. − Ірпінь, 2002. − 538 с.

126. Заг. ред : Протидія нелегальному обігу тютюнових виробів та інших підакцизних товарів : посібн.-довідник / В. І. Антипов, В. Т. Білоус, П. В. Мельник [та ін.] ; Академія держ. податкової служби України, НДІ фінансового права ; П. В. Мельник (заг. ред.). − Ірпінь, 2002. − 156 с.

127. Наук. ред. : Девіантна поведінка : Cучасна парадигма : [монографія] / Н. В. Ківенко, І. І. Лановенко, П. В. Мельник ; [Акад. держ. податк. служби України ; наук. ред. П. В. Мельник]. − Ірпінь, 2002. − 240 с.
2003
128. Академія державної податкової служби України : сьогодення і перспективи / П. В. Мельник // Фінанси України. − 2003. − № 6. − С. 3−6.

129. Загальна кримінолого-економічна теорія ризиків професій : [монографія] / П. В. Мельник ; Держ. податк. адмін. України, Академія держ. податкової служби. − Ірпінь, 2003. − 204 с.

130. Особливості контролю за місцевими бюджетами / П. В. Мельник // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). − 2003. − № 4 (22). − С. 194−201.

131. Проблеми дефініцій в податковому законодавстві України / П. В. Мельник // Правові аспекти практики вирішення спорів і перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання : матеріали наук.-практ. конф., 22–23 груд. 2003 р., [м. Ірпінь] / Вищий Господарський Суд України, Держ. податкова адмін. України, Нац. академія держ. податкової служби України. − Ірпінь, 2003. − С. 44−48.

132. «Щоб обстоювати свої права, треба їх знати». Про реалізацію в Україні Нацiональної програми правової освіти населення / П. В. Мельник // Юридичний вісник України. − 2003. − № 11 (21 березня).

133. Вступ. слово : Поїзди гудуть за Ірпінню : [ збірник : есе, художні нариси та ін.] / О. Ющенко, О. Ющенко (уклад.) ; вступ. слово П. В. Мельника. − Ірпінь, 2003. − 416 с.

134. Голов. ред. : Науковий вісник Академії Державної податкової служби України : зб. наук. праць / голов. ред. П. В. Мельник. − 2003. −№ 1(19) ; № 2(20).

135. Голов. ред. : Науковий вісник Національної академії Державної податкової служби України (економіка, право) : зб. наук. праць / голов. ред. П. В. Мельник. − 2003. − № 3 (21) ; № 4 (22).

136. Заг. ред. : Правознавство : навч. посібн. / Л. А. Савченко, Г. М. Самілик, П. В. Цимбал, М. О. Бондаренко [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України ; П. В. Мельник (заг. ред.). − 2 вид. доп. і перероб. − Ірпінь, 2003. – 409 с.

137. Заст. голови : Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доп. ІV Міжн. наук.-практ. конф. / Держ. податкова адмін. України, Академія держ. податкової служби України, Київський нац. економічний ун-т, Нац. технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; П. В. Мельник (заст. голови) [та ін.]. − Ірпінь, 2003. – 690 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Петро володимирович iconАвтобіографія дорошенко Юрій Володимирович
Дорошенко Юрій Володимирович, народився 11 серпня 1976 році у м. Павлодар республіка Казахстан
Петро володимирович iconАвтобіографія кандидата у народні депутати України Я, Веніславський Федір Володимирович
Я, Веніславський Федір Володимирович народився 16 травня 1969 року в смт. Олика Ківерцівського району, Волинської області у сім’ї...
Петро володимирович icon«сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії» Керівники секції: Танчер Віктор Володимирович
Танчер Віктор Володимирович – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та психології Київського національного університету...
Петро володимирович iconПетро конашевич-сагайдачний
Цей Петро Конашевич, муж рідкісної мудрості й зрілого судження у справах, винахідливий у словах І вчинках, хоча за походженням, способом...
Петро володимирович icon12 липня 1900 р. – народився Петро Григорович Нестеренко
Оскільки земля не могла прогодувати родину, батько подався на заробітки до Донбасу, де й син Петро, отримавши початкову освіту, вже...
Петро володимирович iconПетро Антонович Косач
Петро Антонович Косач — український юрист, громадський діяч, освітянин. Батько Лесі Українки та Михайла, Ольги, Оксани, Миколи, Ізидори...
Петро володимирович iconМах Петро Петрович
Бугом. У квітні 1941 року батько Петро Олексійович трагічно загинув від рук польського шовініста, І мати Анастасія Дмитрівна взяла...
Петро володимирович icon1690 р. – народився Петро Іванович Калнишевський
Петро Іванович Калнишевський, останній кошовий Запорозької Січі, який після її знищення був засланий на Соловки. Помер у Соловецькій...
Петро володимирович iconIssn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
Редакційна рада: Микола Кугутяк, Олег жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Петро Круль, Василь Марчук, Борис Савчук, Михайло...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка