План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка10/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23   1. Програма роботи

Школи педагога-майстра – учителя початкових класів
для вчителів початкових класів вищої кваліфікаційної категорії закладів загальної середньої освіти
Актуальність. Процес модернізації та реформування сучасної української освіти, що відбувається сьогодні, спрямований на реалізацію її змісту відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Він повинен забезпечувати умови отримання якісної освіти, яка б відповідала здібностям та інтересам учнів.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Реалізувати поставлену перед педагогами початкової школи мету неможливо без переосмислення класичних і традиційних підходів до організації освітнього процесу в початковій школі, а також без набуття якісно нових методів і прийомів, яких вимагає перед учителями час і суспільство.

В умовах реформування освіти радикально змінюється статус учителя, його освітні функції, відповідно зростають і вимоги до його професійної компетентності, рівня професіоналізму. Від професійної компетентності вчителя залежить формування конкурентоздатності, ключових компетентностей учнів.

Виходячи з цього, пріоритетними напрямами роботи Школи педагога-майстра – учителя початкових класів є: • організація якісної роботи районного (міського, ОТГ) методичного об’єднання вчителів початкових класів;

 • мережна взаємодія як засіб покращення роботи шкільного методичного об’єднання, до складу якого входять учителі початкових класів;

 • узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду;

 • наставництво, методична допомога вчителям-початківцям та вчителям, які мають труднощі в професійній діяльності;

 • залучення педагогів до дослідно-пошукової роботи;

 • апробація та введення нових освітніх технологій і систем;

 • створення фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів в електронному вигляді.

Таким чином, учителям початкових класів необхідно сьогодні відібрати зі своїх методичних надбань найбільш ефективні; змінити, модернізувати і трансформувати освітній процес із метою підвищення якості початкової освіти. Над цим працює Школа педагога-майстра вчителя початкових класів
Мета Школи: надати науково-методичну й практичну допомогу вчителям початкових класів (педагогам-майстрам) щодо організації наставництва в закладах загальної середньої освіти.
Завдання

 1. Ознайомити вчителів початкових класів з методичною, організаційною та координаційною функціями вчителя-наставника.

 2. Визначити оптимальні форми роботи з різними категоріями педагогів з огляду на їх ефективність.

 3. Надати допомогу з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу початкової школи в сучасних умовах.

 4. Ознайомити вчителів із сучасними педагогічними методиками та технологіями навчання у початковій школі.


Учасники: учителі початкових класів вищої кваліфікаційної категорії закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи Школи: 2017 – 2018 роки.

Періодичність: 5 занять по 3 год (два заняття – у 2017 році, 3 заняття – у 2018 році), усього 15 год.
Форми роботи: семінари-тренінги та науково-практичні семінари.
Керівники Школи: Ротфорт Д.В., методист Центру громадянського виховання КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», к. пед.. н.; Гезей О.М., старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).
План роботи

Школи педагога-майстра – учителя початкових класів


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Семінар-тренінг

«Організація наставництва. Формування навичок роботи в системі андрагогіки»Квітень 2017 року

3

2.

Семінар-тренінг

«Форми і методи роботи з нерезультативними педагогами»Жовтень 2017 року

3

3.

Науково-практичний семінар

«Упровадження елементів медіаосвіти та формування медіаграмотності учнів початкової школи»Лютий 2018 року

3

4.

Тренінг-семінар

«Інтерактивні технології кооперативного навчання в початковій школі»Квітень 2018 року

3

5.

Науково-практичний семінар

«Розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей дитини на основі впровадження технології множинного інтелекту»Жовтень 2018 року

3

Усього

15


Методичне забезпечення

 1. Блог «Початкова школа» КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pochshkola.blogspot.com/

 2. Волченкова Г. Проектно-тематичний підхід у початковій школі / Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/technol/1410/

 3. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В.,
  Метьюз С., Макіннстер Д.; Наук. ред., передм. О. І. Пометун. – К.: Виддво «Плеяди», 2006. - 220 с.

 4. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н.М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.

 5. Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність: підручник для вчителів / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / перекл. з англ.. С. Дьома; за заг. ред.. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2017 – 318 с.

 6. Ворон М., Найда Ю. Множинний інтелект: від теорії до практики / Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/1740/   1. Програма роботи

Школи молодого фахівця – учителя фізики
для учителів фізики закладів загальної середньої освіти зі стажем роботи до 3-х років
Актуальність. Одним із визначальних напрямів роботи з педагогічними кадрами є робота з молодими спеціалістами. Сьогодення вимагає нових якісних характеристик змісту, форм і методів методичної роботи в напрямі переходу від інформаційно-рекомендаційного до особистісно орієнтованого характеру організації роботи з педагогічними працівниками. Професійне становлення молодого спеціаліста є складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогів і об’єднує вчителів з вищою та неповною вищою освітою, що мають стаж роботи менше 3 років і кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Перші роки роботи вчителя, які називають періодом професійної адаптації, є найбільш відповідальним у його творчій біографії. Будь-яка людина, починаючи свій професійний шлях, відчуває труднощі, проблеми через відсутність необхідного досвіду. Становлення вчителя відбувається важче, складніше, ніж представників іншої професії, тому що педагогічна освіта не гарантує успіх учителю-початківцю. Щоб стати вчителем, недостатньо аудиторних програмних знань. А. Макаренко писав: «Потрібні синтез наукових знань, методичної майстерності та особистих якостей педагога, вміле володіння педагогічною технікою і передовими педагогічними досягненнями».

Молоді фахівці, навіть, якщо мають доволі непогану теоретичну підготовку, потребують допомоги в:

• опрацюванні нормативних, інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України;

• поглибленні науково-теоретичної підготовки щодо методики викладання предмета;

• ознайомленні з вимогами до календарно-тематичного планування, до ведення шкільної документації, журналів;

• поглибленні практичної підготовки щодо розв’язування фізичних задач;

• поглибленні психолого-педагогічних знань, методології навчання;

• удосконаленні методики проведення позакласної роботи з предмета;

• удосконаленні шляхів організації виховної роботи;

• вивченні ефективного педагогічного досвіду та визначенні шляхів впровадження цих надбань у свою практичну діяльність.


Мета Школи: підвищення компетентності молодих учителів фізики з питань професійного становлення педагога.
Завдання

 1. Поглиблення знанб молодих фахівців із теоретичних засад сучасного уроку: його характерних ознак, етапів, стадій, функцій, методи.

 2. Оволодіння педагогічними працівниками формами та методами реалізації завдань програми з фізики в 7–11 класах закладів загальної середньої освіти.

 3. Формування та розвиток практичних навичок молодих педагогів щодо розв’язування фізичних задач.


Учасники: учителі фізики закладів загальної середньої освіти зі стажем роботи до
3-х років.
Термін роботи Школи: 2018 рік.

Періодичність: 3 заняття, усього 16 год.
Форми роботи: методична студія, проблемний стіл, семінар-тренінг.
Керівник Школи: Федченко С.Г., методист Центру методичної та аналітичної роботи.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

Школи молодого фахівця – учителя фізикиз/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Методична студія «Урок як основна організаційна форма навчання»

Квітень 2018 року


4

2.

Проблемний стіл «Теоретична складова шкільного курсу фізики»

Червень 2018 року


4

3.

Семінар-тренінг «Методика розв’язування фізичних задач»

Жовтень 2018 року


6

Усього

14


Методичне забезпечення

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html

 2. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

 3. Балаш В. А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 1983. – 432 с., ил.

 4. Гельфгат І. М., Генденштейн Л. Е., Кірік Л. А. 1001 задача з фізики з розв’язками. – Харків: Гімназія, 1998. – 592 с.

 5. Науково-методичний посібник «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» (автори О Пометун, Л. Пироженко).

 6. Тевлін Б.Л. Професійна підготовка вчителів. – Х.: Вид. група «Основа, 2006.

 7. Федченко С.Г., Каплун С.В. Методичний порадник для вчителів фізики [за заг. ред. Л.Д. Покроєвої]. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. –
  124 с.

 8. Школа молодого вчителя / Упоряд. М. Голубенко. – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид Л. Галіцина, 2005.

3.5.11. Програма роботи

Школи молодого фахівця – учителя хімії
для вчителів хімії закладів загальної середньої освіти зі стажем роботи до 3-х років
Актуальність. Одним із визначальних напрямів роботи з педагогічними кадрами є робота з молодими спеціалістами. Сьогодення вимагає нових якісних характеристик змісту, форм і методів методичної роботи в напрямі переходу від інформаційно-рекомендаційного до особистісно орієнтованого характеру організації роботи з педагогічними працівниками. Професійне становлення молодого спеціаліста є складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогів і об’єднує вчителів з вищою та неповною вищою освітою, що мають стаж роботи менше 3 років і кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Перші роки роботи вчителя, котрі називають періодом професійної адаптації, є найбільш відповідальним у його творчій біографії. Будь-яка людина, починаючи свій професійний шлях, відчуває труднощі, проблеми через відсутність необхідного досвіду. Становлення вчителя відбувається важче, складніше, ніж представників іншої професії, тому що педагогічна освіта не гарантує успіх учителю-початківцю. Щоб стати вчителем, недостатньо аудиторних програмних знань.

Молоді фахівці, навіть, якщо мають доволі непогану теоретичну підготовку, потребують допомоги в:

• опрацюванні нормативних, інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України;

• поглибленні науково-теоретичної підготовки щодо методики викладання предмета;

• ознайомленні з вимогами до календарно-тематичного планування, до ведення шкільної документації, журналів;

• поглибленні практичної підготовки щодо розв’язування фізичних задач;

• поглибленні психолого-педагогічних знань, методології навчання;

• удосконаленні методики проведення позакласної роботи з предмета;

• удосконаленні шляхів організації виховної роботи;

• вивченні ефективного педагогічного досвіду та визначенні шляхів впровадження цих надбань у свою практичну діяльність.


Мета Школи: підвищення компетентності молодих учителів хімії з питань професійного становлення молодих педагогів.
Завдання

 1. Поглиблення знань молодих фахівців із теоретичних засад сучасного уроку: його характерних ознак, етапів, стадій, функцій, методів.

 2. Оволодіння педагогічними працівниками формами та методами реалізації завдань програми з хімії в 7–11 класах закладів загальної середньої освіти.

 3. Формування та розвиток практичних навичок молодих педагогів щодо розв’язування хімічних задач.


Учасники: учителі хімії закладів загальної середньої освіти зі стажем роботи до
3-х років.
Термін роботи школи-майстерні: 2018 рік.

Періодичність: 3 заняття, усього 16 год.
Форми роботи: методична студія, проблемний стіл, семінар-тренінг.
Керівник Школи: Лелеко В.Г., методист Центру методичної та аналітичної роботи.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

школи молодого фахівця – учителя хіміїз/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Методична студія

«Урок як основна організаційна форма навчання»Квітень 2018 року

4

2.

Проблемний стіл

«Теоретична складова шкільного курсу хімії»Червень 2018 року

6

3.

Семінар-тренінг

«Методика розв’язування хімічних задач»Жовтень 2018 року

6

Усього

16

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка