План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка11/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


Методичне забезпечення

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html

 2. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

 3. Величко Л.П. Методична система навчання хімії: перезавантаження /
  Л. П. Величко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 7 – 13.

 4. Долгань Е.К. Инновации и современные технологии в обучении химии: учеб. пособие / Е. К. Долгань. – Калининград: Калинингр. ун-т, 2000. – 66 с.

 5. Навчання хімії в загальноосвітньому навчальному закладі: методичний посібник для вчителів / О.В. Харченко, В.Г. Лелеко; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої,
  С.Є. Вольянської. – Харків: 2015. – 157с.

 6. Науково-методичний посібник «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» (автори О Пометун, Л. Пироженко).

 7. Школа молодого вчителя / Упоряд. М. Голубенко. – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид Л. Галіцина, 2005.

 8. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач
  Н.П. Наволокова. – 2-ге вид. – Харків: Вид. група «Основа», 2014. – 176 с.   1. Програма роботи

Школи педагогічної майстерності вихователів, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти «Формування культури мовлення дітей дошкільного віку»
Актуальність. Базовий компонент дошкільної освіти проголошує однією з провідних засад дошкільної освіти компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій − провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних якостей, уміння доречно застосувати набуту інформацію. Життєво компетентний дошкільник поводиться самостійно і конструктивно в різних соціальних і життєвих ситуаціях.

Рівень розвитку мовлення віддзеркалює рівень розвитку дитини. У дошкільному віці закладається фундамент мовленнєвого розвитку вихованців. Своєчасний розвиток мовлення дитини є підґрунтям розвитку мислення, психічного і розумового розвитку особистості, формування навичок спілкування з іншими дітьми, дорослими. Культура мовлення − це вміння правильно говорити, добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети та ситуації спілкування. Дошкільний вік є сензитивним періодом для розвитку у дітей усного мовлення, формування культури мовленнєвого спілкування. Ефективність роботи з розвитку мовлення дошкільників значною мірою залежить від умінь і навичок вихователя, його мовлення як взірця для дітей.

Базовий компонент дошкільної освіти визначає зміст роботи вихователя з формування мовлення дитини, який передбачає розвиток різних компетенцій: фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної. Особливе місце відводиться мовленнєвій компетенції, яка включає інтегроване вміння дитини адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, виправляти помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, прагнути творчо самореалізуватися. Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій.

На сьогоднішній день існує проблема зниження рівня мовленнєвого розвитку дошкільників, що позначається на формуванні особистості. Серед найпоширеніших проблем є:

- недостатньо сформована звукова культура мовлення дитини дошкільного віку,

- незбалансований словниковий запас слів із різних освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина у світі культури», «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»;

- недостатньо розвинені комунікативні навички, зв’язне мовлення вихованців.

З огляду на це, актуальним є запровадження Школи педагогічної майстерності вихователів, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Харківської області (далі Школа). Робота Школи спрямована на розкриття теоретичних питань мовленнєвого розвитку дошкільників та ознайомлення з кращими практиками роботи педагогів дошкільних навчальних закладів.
Мета Школи: підвищення професійної компетентності вихователів щодо формування культури мовлення у дошкільників
Завдання

1. Активізувати особливості діяльності вихователів із формування лексичної компетенції дошкільників;

2. Поглибити знання вихователів щодо організації роботи з розвитку звукової культури мови дітей дошкільного віку;

3. Надати педагогам допомогу з формування у вихованців граматичної та комунікативної компетенції.


Учасники: вихователі або вихователі-методисти закладів дошкільної освіти.
Термін роботи Школи: 2017 – 2018 роки.

Періодичність: 6 занять по 3 год, усього 18 год.
Форми роботи: науково-практичні семінари (очно, он-лайн).
Керівник Школи: Остапенко А.С., завідувач Центру громадянського виховання.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

Школи педагогічної майстерності вихователів, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти «Формування культури мовлення дітей дошкільного віку»


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Науково-практичний семінар (очно) «Формування в дітей дошкільного віку звукової культури мовлення та фонетичної компетенції»

Вересень 2017 року

3

2.

Науково-практичний семінар (он-лайн)

«Значення словникової роботи у розвитку лексичної компетенції вихованців»Листопад 2017 року

3

3.

Науково-практичний семінар (он-лайн) «Формування у дітей дошкільного віку граматичної компетенції шляхом розвитку граматично правильного мовлення»

Лютий 218 року

3

4.

Науково-практичний семінар (очно) «Інтерактивні методи навчання як засіб формування навичок мовленнєвої взаємодії старших дошкільників»

Квітень 2018 року

3

5.

Науково-практичний семінар (очно) «Організація та планування роботи з вихованцями щодо розвитку мовлення та культури мовленнєвого спілкування»

Вересень 2018 року

3

6.

Науково-практичний семінар (очно) «Мовленнєва готовність дитини до школи»

Листопад 2018 року

3

Усього

18


Методичне забезпечення

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. (Спецвипуск).

 2. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навчально-методичний посібник / В.Є. Венера, Н.В. Маліновська. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 384 с.

 3. Богуш А. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник / За ред. А.М. Богуш. 2-е видання, доповнене. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 704 с

 4. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія.
  2-е видання. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с.

 5. Богуш А. методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах: підручник. 2-е видання, доповнене і перероблене / А.М. Богуш. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 440 с.

 6. Богуш А. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник / А.М. Богуш, Н. Маліновська. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 392 с.

 7. Джерело педагогічних інновацій. Інноваційна практика розвитку життєвої компетентності дитини дошкільного віку: науково-методичний журнал. – Випуск № 2 (14). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 276 с.

 8. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»: лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.edu-post-diploma.kharkov.ua/

 9. Планування організації життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: методичні рекомендації / за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. − Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014, – 560 с.

 10. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практика: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання»] / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 352 с.

 11. Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності наказ МОН України від 20.04.2017 № 446 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 12. Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі: лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010. № 1.4/18-3082 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 13. Чинні програми розвитку дітей дошкільного віку


Список учасників

Школи педагогічної майстерності вихователів, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти «Формування культури мовлення дітей дошкільного віку»
з/п

ПІБ

Назва закладу освіти

1.

Крамаренко Оксана Миколаївна

Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 Балаклійської міської ради Харківської області

2.

Ємець Аліна Анатоліївна

Барвінківський ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Промінець» Барвінківської міської ради Харківської області

3.

Главицька Вероніка Мерабівна

Близнюківський ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Теремок» Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області

4.

Шпик Наталія Олександрівна

Богодухівський ДНЗ (ясла-садок) №9 «Берізка» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

5.

Дудник Оксана Григорівна

Борівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 3 «Золота рибка» Борівської селищної ради Борівського району Харківської області6.

Данильченко Світлана Анатоліївна

Валківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області

7.

Ситнікова Людмила Петрівна

Приколотнянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Приколотнянської селищної ради Великобурлуцького району Харківської області

8.

Плужнікова Лариса Миколаївна

Вовчанський ДНЗ (ясла-садок) №1 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області

9.

Пащенко Людмила Леонідівна

Солоницівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка» Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області

10.

Бєкєтова Валентина Вікторівна

Зачепилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району

11.

Сидоренко Ірина

МиколаївнаКомсомольський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Колосок» Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області

12.

Яковенко Юлія Миколаївна

Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 Золочівської селищної ради Золочівського району Харківської області

13.

Кириченко Лариса Костянтинівна

Кегичівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області

14.

Івченко Анжеліка Вадимівна

Коломацького навчально-виховний комплекс Коломацької районної ради Харківської області

15.

Павлова Тетяна Анатоліївна

Красноградський ДНЗ (ясла-садок) № 5 Красноградської міської ради Харківської області

16.

Косенко Олена Миколаївна

Краснокутський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 Краснокутської селищної ради Краснокутського району Харківської області

17.

Мірошниченко

Тетяна ІванівнаГлушківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

«Берізка» Куп’янського району харківської області18.

Каліберда

Людмила


Володимирівна

Катеринівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) Катеринівської сільської ради Лозівського району Харківської області

19.

Лютикова Ольга Олексіївна

Дошкільний комунальний заклад (дитячий садок) «Капітошка» Нововодолазької районної ради Харківської області

20.

Рубан Світлана Миколаївна

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області

21.

Сазонова Лариса

МиколаївнаПеченізький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Печенізької селищної ради Печенізького району Харківської області

22.

Жирник Лариса Михайлівна

Покотилівський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу Покотилівської селищної ради Харківського району Харківської області

23.

Сивокоз Мар’яна Іванівна

Шевченківський ДНЗ «Калинка» Шевченківської селищної ради Шевченківського району Харківської області

24.

Середа Олена Миколаївна

Ізюмський дошкільний навчальний заклад № 4 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області

25.

Кочубей Марина Анатоліївна

Куп’янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області


26.

Іванова Світлана Анатоліївна

Лозівський дошкільний навчальний заклад № 3 (ясла-садок) «Чебурашка»

27.

Лопандя Олена Михайлівна

Люботнський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 Люботинської міської ради Харківської області

28.

Рудич Галина Анатоліївна

Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Чугуївської міської ради Харківської області

29.

Черенько Наталія Єгорівна

Мереф’янський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 Мереф’янської міської ради Харківського району Харківської області

30.

Хмельова Лідія Миколаївна

Старосалтівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Барвінок-100» Старосалтівської селищної ради

31.


Кузнєцова Вікторія Вікторівна

Коробочкінський навчально-виховний комплекс Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської області

32.

Казмірчук Людмила

ОлександрівнаКомунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 439 комбінованого типу Харківської міської ради»

33.

Швачка Валентина Михайлівна

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 80 Харківської міської ради»

34.

Любінецька Людмила Володимирівна

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради»

35.

Сидоренко Наталія

Іванівна


Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу (ясла-садок) № 15 Харківської міської ради

36.

Северілова Тетяна

ВікторівнаКомунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 441 комбінованого типу Харківської міської ради

37.

Філоненко Ганна Володимирівна

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 323 комбінованого типу Харківської міської ради»

38.

Мукорова Людмила Олексіївна

Комунальний заклад «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 1» Харківської обласної ради

39.

Шепелєва Наталія

ВолодимирівнаКомунальний заклад «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 1» Харківської обласної ради

40.

Христова Ганна Олексіївна

Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 2» Харківської обласної ради

41.

Шпитакова Анастасія Вікторівна

Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс для дітей з вадами мовлення» Харківської обласної ради

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка