План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка13/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23
   1. Програма роботи

Школи молодого фахівця психологічної служби

для практичних психологів і соціальних педагогів зі стажем роботи до 3-х років


Актуальність. У Концепції «Нова українська школа» значну роль відведено гуманізації освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства та реалізації компетентнісного підходу. Зміни, що відбуваються в системі освіти, вимагають постійного професійного зростання кожного спеціаліста, удосконалення його професійної компетентності протягом всього періоду трудової діяльності. Такий підхід актуалізує необхідність упровадження нових форм підвищення кваліфікації, які спрямовані на формування позитивної мотивації педагогічних працівників до набуття та вдосконалення професійних навичок, постійного підвищення рівня фахової майстерності на основі активізації самоосвітньої діяльності.

Метою діяльності психологічної служби системи освіти України є збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу: вихованців, учнів, студентів, батьків (законних представників), педагогічних та інших працівників. Підготовка молодих спеціалістів сьогодні є основною ланкою постачання практичних психологів і соціальних педагогів у заклади освіти. Переважна більшість молодих фахівців потребує допомоги з боку методичних служб та закладів післядипломної освіти в організації системи роботи, оволодіння практичними вміннями та навичками, необхідними для здійснення психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи. Нові форми дидактичної взаємодії мають ґрунтуватися на нових підходах: андрагогічному, компетентнісному, діяльнісному, особистісному, діалогічному. Таким чином, у підвищенні кваліфікації особливого значення набуває проведення спеціальних практикумів, тренінгів, семінарів, майстерень, які сприятимуть особистісному та професійному зростанню молодого фахівця.Висококваліфікований спеціаліст повинен:

 • мати сформоване ціннісне ставлення до професії, усвідомлювати себе як її представника,

 • мати уміння та навички діагностичної, аналітичної, прогностичної, корекційної, просвітницько-профілактичної роботи з батьками, учнями та педагогічними працівниками,

 • виробити форми захисту від професійної деформації та емоційного вигорання,

 • виробити морально-етичне підґрунтя, яке підвищує ефективність через відповідальне ставлення та вимогливість до себе, що зменшує ризики непрофесійного виконання обов’язків та нанесення шкоди.

Для вирішення вище зазначених питань у закладах освіти Харківської області та з метою підвищення компетентності фахівців психологічної служби, які починають трудовий шлях, започатковано Школу молодого фахівця психологічної служби.
Мета Школи: введення в спеціальність та підвищення компетентності практичних психологів і соціальних педагогів, які починають трудовий шлях.
Завдання

 1. Ознайомлення фахівців із сутністю та особливостями професії практичного психолога та соціального педагога закладу освіти.

 2. Оволодіння фахівцями вміннями та навичками діагностичної, аналітичної, прогностичної, корекційної, просвітницько-профілактичної роботи з батьками, учнями та педагогічними працівниками.

 3. Оволодіння сучасними формами та методами діяльності фахівців психологічної служби та їх відпрацювання.

 4. Формування професійних пріоритетів через усвідомлення професійних цілей та цінностей.

 5. Відпрацювання професійних навичок і стратегій поведінки, формування власного стилю професійної взаємодії.


Учасники: практичні психологи та соціальні педагоги зі стажем до 3-х років.
Термін роботи Школи: 2018 рік.

Періодичність: 4 заняття по 4 год, усього 16 год.
Форми роботи: семінари-практикуми з елементами тренінгу.
Керівники школи-майстерні: Носенко В.В., завідувач Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя; Гніда Т.Б., методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя, канд. пед. наук.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

Школи молодого фахівця психологічної служби


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Технологія аналітичної діяльності фахівця психологічної служби»

Лютий 2018 року

4

2.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Технології корекційної роботи з дітьми різного віку»

Квітень 2018 року

4

3.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Міжсекторальна взаємодія з питань захисту прав дітей»

Вересень 2018 року

4

4.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Методика консультаційної роботи у діяльності фахівців психологічної служби».

Листопад 2018 року

4

Усього

16Методичне забезпечення

 1. Адаптація учнів до шкільного навчання: Методичні рекомендації. – Харків: ХОНМІБО, 2010. – 208 с.

 2. Аспекти аналітичної діяльності як складова професійного становлення працівника психологічної служби системи освіти: Методичні рекомендації. – 2-ге вид., випр. та доп. – Харків: ХОНМІБО, 2010. – 160 с.

 3. Джерело педагогічних інновацій. Психологічний супровід до профільної та профільної освіти: Науково-методичний журнал. – Випуск №3(51). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. – 100 с.

 4. Джерело педагогічних інновацій. Інклюзивна освіта: Науково-методичний журнал. – Випуск №1. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 188 с.

 5. Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-методичний посібн. – Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. – 208 с.

 6. Надання психологічної допомоги молоді, яка схильна до суїциду чи здійснила спробу суїциду. - Харків: ХАНО, 2013. – 68 с.

 7. Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 76 с.

 8. Панок В.Г. Психологічна служба : [Навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів] / В.Г. Панок. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2012.

 9. Професійна орієнтація в сучасній школі: кращі методичні розробки практичних психологів і соціальних педагогів малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних об’єднань, навчально-виховних комплексів : методичні рекомендації [Електронні дані] / авт. кол. за наук. ред. І. І. Ткачук. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. - 115 с.

 10. Профілактика насильства та виявлення дітей, які зазнали різних форм насильства: Методичний посібник. – Харків: ХОНМІБО, 2009. – 128 с.

 11. Нові нормативні документи.
   1. Програма роботи

школи-майстерні за програмою виховних заходів із питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність безпека життя громадянська позиція»
для педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної освіти
Актуальність. З розвитком правової соціальної держави особливо актуалізуються питання захисту прав та свобод усіх громадян. Відповідно до Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю», головним обов'язком держави є утвердження та забезпечення прав і свобод людини (стаття 3).

Торгівля людьми є грубим порушенням прав людини і розглядається на міжнародному рівні як злочин, що карається законом. Поширенню зазначеного явища сприяють такі чинники, як підвищення мобільності населення, трудова міграція, зростання безробіття серед жінок, збільшення доступу населення до мережі Інтернет, яка практично не контролюється і нерідко використовується з корисливою і навіть злочинною метою.

Нині пріоритетом України є активізація профілактичної роботи, спрямованої на розвиток правосвідомості молодого покоління, формування їхнього активного, адаптивного життєвого стилю, відповідальності за власне життя, умінь об’єктивно оцінювати суспільну небезпеку такого явища, як торгівля людьми. Реалізація вище перелічених завдань уможливить забезпечення захисту прав дітей та молоді, задоволення їхніх потреб та інтересів. Своєрідною відповіддю на нагальні потреби держави щодо запобігання та протидії торгівлі людьми як деструкції у розвитку суспільства можна вважати розробку програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для закладів загальної середньої освіти та закладів професійної освіти.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 та відповідно до п. 2.4. Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженого наказом від 08.04.2016 № 405, з метою підвищення компетентності педагогічних працівників з питань безпечної міграції та профілактики торгівлі людьми започатковано роботу школи-майстерні за програмою виховних заходів із питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність безпека життя громадянська позиція» для педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної освіти.


Мета школи-майстерні: підвищення компетентності педагогічних працівників з питань безпечної міграції та профілактики торгівлі людьми, оволодіння навичками впровадження програми виховних заходів із питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
Завдання

 1. Ознайомлення учасників школи-майстерні із сутністю та особливостями впровадження у закладах освіти програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

 2. Оволодіння педагогічними працівниками формами та методами реалізації програми в 7-11 класах закладів загальної середньої освіти та закладах професійної освіти.

 3. Формування та розвиток практичних навичок педагогів щодо проведення тренінгової роботи з підлітками.


Учасники: педагогічні працівники, класні керівники закладів загальної середньої та професійної освіти.
Термін роботи школи-майстерні: 2018 рік.

Періодичність: 6 занять по 4 год, усього 24 год.
Форми роботи: семінари-практикуми з елементами тренінгу.
Керівник школи-майстерні: Носенко В.В., завідувач Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).


План роботи

школи-майстерні за програмою виховних заходів із питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність безпека життя громадянська позиція»з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Торгівля людьми в Україні: витоки та сучасний стан проблеми»

Січень 2018 року

4

2.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Методика впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя Громадянська позиція»

у 7-8-х класах»Лютий 2018 року

4

3.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Методика впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя Громадянська позиція»

9-10-х класах»Березень 2018 року

4

4.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Методика впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя Громадянська позиція» в 11-х класах»

Вересень 2018 року

4

5.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Особливості впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя Громадянська позиція»

(1-ше заняття)Жовтень 2018 року

4

6.

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Особливості впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя Громадянська позиція»

(2-ге заняття)Грудень 2018 року

4

Усього

24


Методичне забезпечення

 1. Методичні рекомендації щодо впровадження в загальноосвітніх школах-інтернатах програми виховної роботи з підлітками з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» / авт.-упоряд. А. В. Калініна, Ж. В. Петрочко, А. М. Шеламкова ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко, Р. Х. Вайноли. – К.: видавництво ФО-П Буря О.Д., 2014. – 60 с.

 2. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та
  Ж. В. Петрочко. К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 88 с.

 3. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 7 клас; наук. кер. та ред.
  І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 188 с.

 4. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 8 клас; наук. кер. та ред.
  І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 168 с.

 5. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 9 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 164 с.

 6. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 10 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 140 с.

 7. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 11 клас; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. – К.: ФО-П Буря О.Д., 2014. – 132 с.

 8. Упровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» навч.-метод. посіб. (для інститутів післядипломної пед. освіти) / авт.-упор. І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко,
  Т.П. Цюман, В.С. Петрович, Н.О. Москвіна, А.М. Шеламкова; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої,
  Ж. В. Петрочко. – К.: Видавництво ФО-П Буря О.Д., 2014. – 156 с.   1. Програма роботи

Школи бібліотекознавця
для молодих методистів з бібліотечних фондів, бібліотекарів закладів загальної середньої освіти зі стажем роботи до 3-х років
Актуальність. Сучасна шкільна бібліотека є не тільки закладом просвітницького характеру – це інформаційний центр, що виконує завдання забезпечення вільного й необмежного доступу до інформації, збереження її джерел, а також прищеплення любові до книги, виховання повсякденної потреби в читанні. І тому завдання бібліотеки – формування читацької компетентності учнів, які б могли досягти високої культури читання, мати широке уявлення про багатогранний світ людського життя, уміти орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі, бути творчою, креативною особистістю.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.06.2017 № 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек» перед бібліотеками стоїть завдання переходу на систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією (УДК). Цей процес викликає багато питань та труднощів у бібліотечних працівників.

Якісно нову шкільну бібліотеку може дати якісно нова професійна свідомість шкільного бібліотекаря, його висока професійна компетентність. Це повинен бути бібліотекар, повсякденна діяльність якого сповнена пошуком і новаторством. Він має бути людиною активною, самостійною, мати аналітичний розум, аналізувати свою роботу та планувати функціонування шкільної бібліотеки як сучасного інформаційного центру. Головна умова формування авторитету бібліотекаря у колективі школи повністю залежить від його професіоналізму.

Важливо побудувати роботу так, щоб кожен бібліотекар міг найбільш повно розкрити свої здібності і талант, набути навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук.


Мета Школи: підвищення компетентності бібліотечних працівників із питань упровадження інноваційних форм і методів роботи шкільної бібліотеки.
Завдання

 1. Ознайомлення учасників Школи із структурою, особливостями впровадження та переходу на систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією.

 2. Оволодіння бібліотечними працівниками формами та методами роботи з документними ресурсами шкільної бібліотеки.

 3. Формування та розвиток практичних навичок щодо упровадження методу проектів, інтерактивних виставок у роботі шкільної бібліотеки.


Учасники: молоді методисти з бібліотечних фондів, бібліотекарі закладів загальної середньої освіти зі стажем роботи до 3-х років.
Термін роботи школи-майстерні: 2018 рік.

Періодичність: 3 заняття по 4 год., усього 12 год.
Форми роботи: семінари, майстер-клас.
Керівники Школи: Ворфлік Л. В., завідувач відділом планування та розподілу навчальної літератури; Жеребкіна З. Г., завідувач бібліотеки.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (вул. Пушкінська, 24).
План роботи

Школи бібліотекознавцяз/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Семінар-практикум

«Документні ресурси бібліотеки: класифікація бібліотечних фондів за УДК»Лютий 2018 року


4

2.

Проблемний семінар

«Документні ресурси бібліотеки: облік, розстановка, інвентарізація»Травень 2018 року


4

3.

Майстер-клас

«Інноваційна діяльність шкільної бібліотеки щодо бібліотечно-інформаційного забезпечення освітнього процесу»Жовтень 2018 року

4

Усього

12

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка