План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка14/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4.03 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


Методичне забезпечення

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації».

 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.06.2017 № 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек».

 3. Джерело педагогічних інновацій. Інформаційні технології в бібліотеці загальноосвітнього навчального закладу. Вип. 1 (9) : науково-метод. журнал / гол. ред. Покроєва Л. Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 192 с.

 4. Зубрицька І. Є. Інноваційні ідеї та проблеми сучасної шкільної бібліотеки /
  І. Є. Зубрицька // Шкільний бібліотекар. – 2017. – № 7. – С. 6-9.

 5. Календар знаменних і пам’ятних дат на 2018 рік.

 6. Нормативно-правове-забезпечення та організація роботи шкільної бібліотеки / упорядник Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 7. Поліщук А. А. Використання ІКТ в роботі шкільної бібліотеки / А.А. Поліщук // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 1. – С. 3-6.

 8. Титаренко О. Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання електронних інформаційних ресурсів / Титаренко О. // Шкільна бібліотека. – 2011. – липень (№13-14). – С.25-27.3.6. Програми роботи педагогічних майстерень   1. Програма роботи

педагогічної майстерні вчителів правознавства та громадянської освіти
Актуальність. У зв’язку з розбудовою в Україні громадянського суспільства й правової держави правова та громадянська освіта набуває особливої актуальності. Це пояснюється тим, що активну й відповідальну участь у процесах демократизації суспільного життя можуть брати лише освічені в правовому сенсі особи, компетентні у праві громадяни. Головну роль у їх формуванні відіграє загальна середня освіта.

Актуальним також є необхідність посилення патріотичного й національного виховання учнів через обговорення питань суспільної політики у відповідних темах правознавчих та громадянських курсів.

Учителі правознавства переважно мають фахову історичну освіту, а не юридичну, отже потребують розвитку їх компетентностей щодо методики викладання правознавства та знання основних положень законодавства України.

Введення до Типових навчальних планів профільної школи нового базового курсу «Громадянська освіта» потребує відповідної фахової підготовки вчителів.


Мета педагогічної майстерні: сприяти вдосконаленню професійної компетентності вчителя правознавства та громадянської освіти в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа» та нового Закону України «Про освіту».
Завдання

 1. Розширити компетентність педагогів щодо змісту нових законів України.

 2. З’ясувати основні цінності конституціоналізму, означити тенденції сучасного конституційного процесу в Україні.

 3. Ознайомити вчителів громадянської освіти з методикою викладання курсу «Громадянська освіта» в 10-х класах закладів загальної середньої освіти.

 4. Здійснити практичну допомогу щодо розв’язування юридичних задач.

 5. Надати методичний кейс педагогу щодо навчання правознавства та громадянської освіти у закладах загальної середньої освіти.


Учасники: учителі правознавства та громадянської освіти закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи педагогічної майстерні: 2018 рік.

Періодичність: 5 занять по 4 год, усього 20 год.
Форми роботи: тренінг, науково-практичний семінар, майстер-клас, проблемний семінар, коучинг.
Керівник педагогічної майстерні: Сідорчук В.П., заступник завідувача Центру методичної та аналітичної роботи.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

педагогічної майстерні для вчителів правознавства та громадянської освіти


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Навчальний тренінг

«Правові та методичні аспекти навчання школярів розв’язування юридичних задач»Березень 2018 року


4

2.

Науково-практичний семінар

«Особливості впровадження нового базового курсу «Громадянська освіта» у 10-х класах закладів загальної середньої освіти»Квітень 2018 року


4

3.

Майстер-клас

«Український конституціоналізм («Українцям необхідно навчитися жити в умовах власної свободи»)»Травень 2018 року


4

4.

Проблемний семінар

«Нове в українському законодавстві»Жовтень 2018 року


4

5.

Коучинг

«Методика викладання розділу «Демократичне суспільство та його цінності» в курсі «Громадянська освіта»Грудень 2018 року

4

Усього

20


Методичне забезпечення

 1. Законодавство України. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rada.gov.ua/news/zak

 2. Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для
  10 класів загальноосвітніх начальних закладів. 2017. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: mon.gov.ua

 3. Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 2016. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: mon.gov.ua

 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

 5. Авторські задачі Кузьменко А.В., доц. кафедри права НТУ «ХПІ», к.п.н.

 6. Демократичне врядування в школах / укр/рос/англ / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukr.theewc.org/Content/What-we do/Demokratichna-shkola/Navchal-ni-materiali

 7. Конституційне АБВ. В.В. Речицький. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2016. – 408 с.

 8. Освіта для демократичного громадянства: посіб. для підготов. вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та освіти з прав людини (вдосконалена версія – вересень 2007) / [Р. Голлоб, Е. Хаддлестон, П. Крапф та ін.]; пер. з англ. та адапт. Л. М. Ващенко; за ред. Е. Хаддлестона; заг. ред. укр. версії: Н. Г. Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 92 с.   1. Програма роботи

педагогічної майстерні «Формування загальнокультурної компетентності
на уроках художньо-естетичного циклу»

для вчителів предметів художньо-естетичного циклу закладів загальної середньої освіти


Актуальність. Нова українська школа має випереджати час. Освітянам необхідно коригувати зміст, технології організації навчально-виховного процесу відповідно до ви­мог і потреб сьогодення. Особливої значущості набуває проблема формування загальнокультурної компетентності вчителів художньо-естетичного циклу як професіоналів, що впроваджують загальнолюдські цінності в освітній процес. Це зумовлено процесами глобалізації й інтеріоризації професійної діяльності в педагогічній царині та спрямовано на розвиток їхньої готовності до педагогічної та міжкультурної комунікації в освітньому середовищі.

Шкільна освіта має охопити комплекс основних функцій мистецтва. Художня спадщина, акумулюючи емоційно-естетичний досвід поколінь, втілює та передає ціннісне ставлення до світу крізь призму етнонаціональної специфіки, тому вона є ефективним засобом виховання естетичної культури, а також патріотичних почуттів, громадянської позиції особистості. Цінності мистецтва важливі також з огляду на сучасне існування дітей і молоді в полікультурному просторі. Завдяки універсальності художньо-образної мови вони передають зрозумілу для різних народів смислову інформацію, дають змогу вступати в невербальний діалог із різними культурами минулого та сучасності, розуміти інших і розвивати в такий спосіб власний духовний світ. Таким чином, освіта набуває культуротворчого спрямування, охоплюючи всі основні компоненти художньо-естетичного досвіду особистості – свідомості та діяльності, світорозуміння й світовідчуття.

Загальна мистецька освіта з її унікальними можливостями впливу на людину має розглядатися не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а насамперед як універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, естетичних потреб і інтересів. Потужний і багатогранний вплив на розвиток міжпредметних компетентностей у галузевому або міжгалузевому освітньому просторі здійснюють художньо-інтегративні технології. Застосування емоційно-образних асоціацій, жанрово-стилістичних паралелей, семантико-смислових зміщень, компаративних зіставлень, взаємоперехід знань і досвіду з одних сфер у інші забезпечують високий рівень професійної компетентності вчителя мистецьких дисциплін. Компетентнісний підхід визначає результативно-цільову спрямованість навчального процесу, управління яким передбачає поетапні дії вчителя й учнів, поглиблює сучасний мистецько-педагогічний процес, надаючи можливість залежно від цільових настанов варіювати зміст, форми й методи мистецької освіти.

Таким чином, проблема підвищення професійної компетентності вчителів, і, відповідно, формування загальнокультурної компетентності на уроках художньо-естетичного циклу закладів загальної середньої освіти (у першу чергу віддалених) потребує розв’язання, що й передбачено роботою даної педагогічної майстерні.


Мета педагогічної майстерні: підвищення професійної компетентності педагогічних працівників із питань формування загальнокультурної компетентності та ключових компетентностей засобами інноваційних технологій на уроках художньо-естетичного циклу.
Завдання

 1. Надання адресної науково-методичної й практичної допомоги вчителям щодо формування загальнокультурної компетентності та ключових компетентностей в учнів засобами інноваційних технологій на уроках художньо-естетичного циклу.

 2. Ознайомлення учасників педагогічної майстерні із сутністю та особливостями формування загальнокультурної компетентності на уроках художньо-естетичного циклу.

 3. Формування та розвиток практичних навичок педагогів щодо використання інноваційних технологій на уроках художньо-естетичного циклу.


Учасники: учителі предметів художньо-естетичного циклу закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи педагогічної майстерні: 2018 рік.

Періодичність: 4 заняття по 4 год, усього 16 год.
Форми роботи: навчально-практичній семінари, проблемний стіл.
Керівник педагогічної майстерні: Косенко К.О., методист Центру методичної та аналітичної роботи.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

педагогічної майстерні «Формування загальнокультурної компетентності
на уроках художньо-естетичного циклу»з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Навчально-практичний семінар «Формування предметних мистецьких компетентностей»

Квітень 2018 року


4

2.

Навчально-практичний семінар «Полікультурна компетентність як формування вмінь оцінювання творів літератури та мистецтва та засіб діалогу культур»

Червень 2018 року


4

3.

Майстер-класи «Майстри педагогічної справи презентують»

Жовтень 2018 року


4

4.

Проблемний стіл «Формування загальнокультурної компетентності та ключових компетентностей для визначення доцільних видів діяльності на уроках художньо-естетичного циклу»

Грудень 2018 року

4

Усього

16


Методичне забезпечення

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти: постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Мистецтво. 5-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

 3. Масол Л. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Шкільний світ. – 2002. – № 9 (137). Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2002. – 270 с.

 4. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посіб. для вчителів /
  Л. Масол [О. Гайдамака, Е. Бєлкіна та ін.].– Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.— С.7-25.

 5. Методичний посібник для вчителів галузі «Мистецтво» Автори-укладачі. Вороніна Г.Л., Дементьєва Т.П., Косенко К.О., Смирнова М.Є. Чуркіна В.Г. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016.-228с.

 6. Методичний посібник для вчителів галузі «Мистецтво» Мистецтво 8 кл. Конспекти уроків /В.М. Бескорса, Л.В. Сєрих, В.Г. Чуркіна – Х. вид. «Ранок», 2016 208 с. іл. 1 ел. СD

 7. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.   1. Програма роботи

педагогічної майстерні за обласним освітнім проектом

«Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів

до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»

для вчителів української мови та літератури 11-х класів закладів загальної середньої освіти


Актуальність. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, запроваджене у 2008 році як обов’язкове для вступу до закладів вищої освіти, стало невід’ємною складовою освітнього процесу в Україні.

Досвід проведення тестування з української мови та літератури показав, що значна частина учасників виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. Основну причину труднощів, із якими зіткнулися учасники при проходженні тестування, фахівці бачать у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями.

Це актуалізує потребу практичної й методичної адресної допомоги вчителям української мови та літератури 11-х класів закладів загальної середньої освіти щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання, ознайомлення з особливостями проведення ЗНО. Для здійснення такої роботи педагоги мають пройти спеціальну фахову та методичну підготовку.

Під час інтерактивних спілкувань учасники педагогічної майстерні матимуть можливість обмінятися досвідом щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, отримати науково-методичну допомогу в організації повторення навчального матеріалу за попередні роки, а також оновлення та систематизації знань учнів за період навчання з 5-го по 11-й клас.

Таким чином, проблема підвищення професійної компетентності вчителів, і, відповідно, якості підготовки випускників закладів загальної середньої освіти районів (міст) області (у першу чергу віддалених) до зовнішнього незалежного оцінювання потребує розв’язання, що й передбачено роботою даної педагогічної майстерні.
Мета педагогічної майстерні: підвищення рівня готовності учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Завдання


 1. Надання адресної науково-методичної й практичної допомоги вчителям щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

 2. Створення умов випускникам закладів загальної середньої освіти віддалених районів (міст, ОТГ) області для системного повторення навчального матеріалу 5-11-х класів з української мови та літератури.

 3. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів і здійснення якісної підготовки їх до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Учасники: учителі української мови та літератури 11-х класів закладів загальної середньої освіти області.
Термін роботи педагогічної майстерні: 2017 – 2019 роки.
Періодичність: 7 занять протягом одного навчального року, усього 18 год.
Форми роботи: навчальні семінари та інтерактивне спілкування в online режимі.
Керівники педагогічної майстерні: Кротова І.В., завідувач Центру методичної та аналітичної роботи; Клімова С.В., методист Центру методичної та аналітичної роботи
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

педагогічної майстерні за обласним освітнім проектом

«Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Навчальний семінар «Актуальні питання підготовки випускників ЗЗСО до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Організація повторення та систематизації мовного та літературного матеріалу»Жовтень

4

2.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації фонетичного та лексичного матеріалу. Методи узагальнення навчального матеріалу з теорії та історії літератури»

Листопад

2

3.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації матеріалу з морфології. Методи узагальнення навчального матеріалу з теорії та історії літератури»

Грудень

2

4.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації матеріалу із синтаксису. Методи аналізу художнього твору»

Січень

2

5.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації матеріалу із синтаксису. Методи аналізу художнього твору»

Лютий

2

6.

Інтерактивне спілкування в online режимі «Організація повторення та систематизації орфографічного матеріалу. Систематизація матеріалу з літератури через заповнення таблиць і схем за змістом художнього твору»

Березень

2

7.

Навчальний семінар «Методика підготовки учнів до написання власного висловлення. Підбір прикладів із літератури»

Квітень

4

Усього

18


Методичне забезпечення

 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

 2. Характеристика сертифікаційної роботи ЗНО з української мови та літератури Українського центру оцінювання якості освіти.

 3. Презентаційні тестові завдання ЗНО з української мови та літератури 2009 – 2016 років.

 4. Добірка тестових завдань формату ЗНО для практичного розв’язання.

 5. Аналіз результатів виконання вчителями української мови та літератури контрольної роботи, яка була запропонована на тренінгу в березні 2016 року.

 6. Презентації керівників педагогічної майстерні для практичного розв’язування завдань.

 7. Бондар О. Дидактичні моделі тестів для діагностики знань з мови на репродуктивному і конструктивному рівнях // Українська мова та література. – 01.01.2004. – С. 16-19

 8. Впровадження тестування як засобу підвищення ефективності процесу навчання і контролю у закладах загальної середньої освіти Харківської області / за ред. О.Л. Сидоренка, І.Ф. Прокопенка, Х. – 2001 р.

 9. Гриневич Л. На шляху до об’єктивного оцінювання знань // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2004. – № 4 – С. 64-78

 10. Порадник учасника ЗНО. – Харків. – 2012, С.48.

 11. Якісні уроки словесності в ЗНЗ: підготовка та проведення: методичний посібник для вчителів української мови та літератури / за заг. редакцією Л.Д. Покроєвої, І.В. Кротової – Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 200 с.


Список учасників

педагогічної майстерні за обласним освітнім проектом

«Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»

на період із жовтня 2017 року по квітень 2018 року


з/п

ПІБ

Заклад загальної середньої освітиАршинова Ірина Валентинівна

Балаклійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.А. Тризни Балаклійської районної ради Харківської областіЩербак Олена Євгенівна

Балаклійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Балаклійської районної ради Харківської областіБершак Інна Сергіївна

Орільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради Харківської областіДейнеко Олена 

Ігорівна


Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради Харківської областіЛихвар Поліна Дмитрівна

Шатівський навчально-виховний комплекс Лозівської районної ради Харківської областіХарибіна Наталія Миколаївна

Надеждівський навчально-виховний комплекс Лозівської районної ради Харківської областіЧуйко Тетяна Іванівна

Краснопавлівська ЗОШ I-III ступенів Лозівської районної ради Харківської областіЧумак Олена Леонідівна

Чернігівський навчально-виховний комплекс Лозівської районної ради Харківської областіТарасюк Альона Олегівна

Мартівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Печенізької районної ради Харківської областіЧугай

Катерина МихайлівнаАртемівський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської областіБойко Катерина Сергіївна

Мосьпанівський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської областіМілько Ірина Віталіївна

Великобабчанський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської областіКоваленко Юлія Юріївна

Шевченківська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської областіКолеснік Олена Вікторівна

Шевченківська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської областіБезніс Юлія Миколаївна

Великохутірська ЗОШ І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської областіБендеберя Людмила Євгеніївна

Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Лозівської міської ради Харківської областіГабор Ольга Петрівна

Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Лозівської міської ради Харківської областіПритула Любов Олександрівна

Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Люботинської міської ради Харківської області


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка