План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка17/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Методичне забезпечення

 1. Закон України «Про освіту [Електронний ресурс] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19.

 2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» [Електронний ресурс] https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola

 3. Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО [Електронний ресурс] http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf

 4. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті: посібник / Биков В.Ю., Овчарук О.В., та інші. – К.: Педагогічна думка, 2017. - 160 с.

 5. Сервіси Office 365 [Електронний ресурс] https://www.office.com/

 6. Сервіси Google Aps: https [Електронний ресурс] https://www.google.com.ua/intl/ru/ about/products/

 7. Віртуальні постери, стіни і дошки [Електронний ресурс] http://ito.vspu.net/ENK/ 2011-2012/NVP/robotu_styd/2013/Maksimchuk/Preview/page-24.html

 8. Онлайн-ресурси для створення інфографіки [Електронний ресурс] Infogr.am   1. Програма роботи

педагогічної майстерні «Використання арт-методів за напрямами

практичної діяльності»
для практичних психологів закладів дошкільної освіти
Актуальність. У Концепції «Нова українська школа» значну роль відведено висококваліфікованим психологам у формуванні та вихованні кожної дитини. Отже, метою діяльності психолога закладу дошкільної освіти є збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

Одним із стратегічних напрямів реформування освіти в Україні є гуманістична спрямованість освітнього процесу, що ґрунтується на засадах глибокої поваги до особистості дитини, урахуванні особливостей її індивідуального розвитку, а також створенні особливого психологічно комфортного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти.

Саме цим зумовлений наш інтерес до пошуку нових, адекватних часу методів роботи, спрямованих на особистісний та творчий розвиток дитини. Правомірно вказати, що одним із найефективніших засобів гармонізації розвитку особистості є мистецтво, застосування якого знаходить втілення в арт-методах.

Актуальність і ефективність використання різних арт-методів в освітньому процесі закладу дошкільної освіти з метою творчого розвитку особистості, вільного самовираження підтверджується широким спектром наукових праць із музикотерапії (Г. Батищева,


Л. Гаврилова, Т. Крижанівська, Г. Побережна та ін.), ізотерапії (О. Вознесенська, О. Деркач, А. Захаров та ін.), танцювально-рухової терапії (Н. Авраменко, Г. Волкова, І. Шептун та ін.), пісочної терапії (О. Зайва, М. Кисельова, Л. Лебедєва, Л. Шик, Н. Юрченко та ін.), лялькотерапії (Н. Зинов’єва, І. Медведєва, Н. Михайлова та ін.), казкотерапії (Д. Соколов,
О. Тихонова та ін.) тощо.

Аналіз сучасних наукових праць із окресленої проблематики свідчить про доцільність застосування зазначених вище методів у професійній діяльності практичного психолога закладу дошкільної освіти. Водночас проблема впровадження арт-методів у освітнє середовище закладів дошкільної освіти потребує глибокого осмислення, обґрунтування, практичного вирішення.


Мета педагогічної майстерні: підвищення компетентності практичних психологів щодо здійснення психологічного супроводу освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за допомогою арт-методів; оволодіння необхідними вміннями і навичками для доцільного та ефективного використання арт-методів.
Завдання

 1. Ознайомлення практичних психологів із сутністю та особливостями впровадження арт-методів у закладах дошкільної освіти.

 2. Оволодіння вміннями та навичками проведення діагностичної, корекційної, профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу за допомогою арт-методів.

 3. Оволодіння формами проведення консультаційної роботи з батьками та вихователями за допомогою арт-методів

 4. Формування та розвиток практичних навичок фахівців психологічної служби щодо використання арт-методів під час психологічного супроводу учасників освітнього процесу.


Учасники: практичні психологи закладів дошкільної освіти.
Термін роботи педагогічної майстерні: 2018 рік.

Періодичність: 4 заняття по 4 год, усього 16 год.
Форми роботи: семінари-практикуми з елементами тренінгу.
Керівник педагогічної майстерні: Разводова Т.О., методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24)

План роботи

педагогічної майстерні «Використання арт-методів за напрямами

практичної діяльності»з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Семінар-практикум з елементами тренінгу

«Арт-методи в діагностичній роботі»Лютий 2018 року


4

2.

Семінар-практикум з елементами тренінгу

«Арт-методи в корекційній та розвивальній роботі»Березень 2018 року


4

3.

Семінар-практикум з елементами тренінгу

«Арт-методи в профілактичній роботі»Жовтень 2018 року

4

4.

Семінар-практикум з елементами тренінгу

«Арт-методи у роботі з вихователями та батьками»Листопад 2018 року


4

Усього

16


Методичне забезпечення

 1. Арт – терапевтичні техніки у роботі практичного психолога: рекомендації щодо використання арт – терапевтичних технік у роботі практичного психолога закладів освіти / Укладач Соловйова В.В. – Красноармійськ, 2013.

 2. Арттерапія – лікування мистецтвом. Основи, історія та  види арт-терапії. Застосування і  можливості арт-терапії [Електронний ресурс]  / Ukrainian Women’s Magazine.  — Режим доступу  : http://uwm.com.ua/ node/307.

 3. Вознесенська О. І. Особливості арт-терапії як методу / О. І. Вознесенська // Психолог. – 2005. – № 10. – С. 5–8.

 4. Вознесенська О.Л. Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям. Практичний посібник / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : Human Rights Foundation, 2015.

 5. Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К. : Золоті ворота, 2015.

 6. Погрібняк Н.В. Казкотерапія як технологія емоційно-вольового розвитку дитини // Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2008-2009 навчальний рік: методичний аспект. Випуск сьомий / За науковою редакцією К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008. – С. 233- 252.

 7. Степура Ю. Г. Теоретико-методичні аспекти впровадження ігрової терапії у соціальне виховання учнів в умовах освітньо-виховного середовища початкової школи /
  Ю. Г. Степура // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти : зб. наук. пр. – Полтава, 2015. – Вип. 2. – С. 370–378.3.7. Програми роботи тимчасових творчих колективів педагогічних працівників (ТТК)
3.7.1. Програма роботи

тимчасового творчого колективу

«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи закладів загальної середньої освіти»

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти


Актуальність. Здоров’я нації є пріоритетом розвитку кожної держави. З огляду на це реформування сучасної системи освіти зорієнтоване на забезпечення умов для розвитку здорової особистості. Основні положення щодо сприяння здоров’ю дітей та учнівської молоді викладені в нормативно-правових документах – Законах України «Про охорону дитинства» (2001 р. №2402-ІІІ), «Про загальну середню освіту» (1999 р. № 651-XIV), Національній стратегії розвитку освіти на період до 2021 року, Основних орієнтирах виховання учнів 1–11 класів закладів загальної середньої освіти (2011 р.), Концепції нової української школи (2016 р.), Указі Президента України від 09.02.2016 № 42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Науковими дослідженнями доведено, що рухова активність значною мірою сприяє дотриманню людиною здорового способу життя, а також в зменшенню негативного впливу на організм дітей шкідливих звичок, підвищенню стресостійкості та відволікає від асоціальної поведінки. Рухова активність є генеруючим і стимулюючим чинником у системі здорового способу життя, має важливе значення для вдосконалення фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей, профілактики надмірної маси тіла й ожиріння, а також сприяє зменшенню ризику виникнення серцево-судинних та інших захворювань.

Це спонукає педагогічну спільноту до пошуку нових ефективних технологій, форм і методів роботи; зумовлює необхідність нового підходу до системи навчання та виховання дітей та молоді; розробок і впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості, її самореалізації та спрямовані на підтримку і розвиток природних якостей дитини, її здоров’я та індивідуальних здібностей.

У дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» беруть участь 5 закладів загальної середньої освіти Харківської області (науковий керівник ДЕР – Дубогай О.Д., д.п.н., професор, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я факультету фізичного виховання і спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 №1312 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької, Волинської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької областей та міста Києва»)).

З метою надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам визначених закладів освіти в організації та проведенні дослідно-експериментальної діяльності організована робота тимчасового творчого колективу педагогів.

Результатом діяльності ТТК має стати розширення мережі закладів загальної середньої освіти, у яких упроваджується здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі».


Мета ТТК: розвиток мережі закладів загальної середньої освіти, у яких впроваджується здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» та здійснюється психолого-педагогічне консультування для батьків і вчителів з особистісно-розвивальних проектів підтримки та збереження здоров’я, фізичного вдосконалення учнів.
Завдання

 1. Опрацювати науково-методичну літературу з упровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі».

 2. Узагальнити та систематизувати нормативно-правове та інформаційно-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи за визначеною темою.

 3. Сформувати практичні навички володіння здоров’язбережувальною технологією «Навчання у русі», «Щоденником розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» та комп’ютерною діагностичною системою оцінки рівня здоров’я, функціональних і рухових можливостей організму учнів закладів загальної середньої освіти.

 4. Розробити методичні рекомендації щодо психолого-педагогічного та медичного супроводу впровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі» у навчально-виховний процес закладів загальної середньої освіти.

 5. Презентувати ефективний досвід діяльності навчальних закладів з упровадження технології «Навчання в русі».


Учасники: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи ТТК: 2017 – 2018 роки.

Періодичність: 5 занять (три – у 2017 році, два – у 2018 році) по 4 год, усього 20 год.
Форми роботи: інтерактивні спілкування (круглі столи, вебінари, виїзні заняття на базі закладів загальної середньої освіти), індивідуальні консультації.
Керівники ТТК: Волкова І.В., старший викладач кафедри виховання й розвитку особистості; Заліська О.М., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти.
Місце проведення:

 1. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (вул. Пушкінська, 24).

 2. Харківська гімназія № 14 Харківської міської ради Харківської області (м. Харків, вул. Амосова, 20).


План роботи

тимчасового творчого колективу

«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи закладів загальної середньої освіти»№ з/п


Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

Очікувані результати

1.

Інноваційні підходи до створення здоров’язбережу-вальної системи навчання у закладі загальної середньої освіти

Лютий

2017 року4

Опрацювання науково-методичної літератури з упровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі» (зміст та покрокова реалізація розкрита у «Щоденнику розвитку та здоров’я школярів 6-12 років» (автор Дубогай О.Д.)

2.

Діагностичні методики оздоровчого-рухового навчання школярів

Квітень

2017 року4

Узагальнення та систематизація нормативно-правового й інформаційно-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи за визначеною темою

3.

Психолого-педагогічний та медичний супровід

упровадження здоров’язбережу-вальної технології «Навчання у русі» у навчально-виховний процес закладів загальної середньої освіти

Жовтень

2017 року4

Практичне оволодіння учителями базових закладів освіти методикою впровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі».

Підведення підсумків


І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи

4.

Упровадження технології діагностико-проектувальної методики «Щоденник розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» у системі «сім’я – школа»

Травень

2018 року4

Практичне оволодіння учителями технологією діагностичної системи визначення оцінки фізичного стану учнів з метою підтримки та своєчасної корекції їх стану здоров’я, формування постави, профілактики частих захворювань засобами виконання комплексів фізичних вправ за участю батьків

5.

Самооцінка і самопрезентація

досвіду впровадження здоров’збережувальної технології «Навчання в русі»Листопад

2018 року4

Розробка та впровадження індивідуальних рухових та психофізичних, корекційних, оздоровчо-виховних рухових програм у відповідності з рівнем відхилень у нормі розвитку організму та життєдіяльності учнів.
Обговорення методичних рекомендацій щодо психолого-педагогічного та медичного супроводу впровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі» у навчально-виховний процес закладів загальної середньої освіти
Усього

20

Методичне забезпечення

 1. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості: збірник статей за матеріалами ІІІ міжн. науково-практичної онлайн-конференції. – Слов’янськ, 2016.– 478 с.

 2. Навчання в русі: Здоров’язберегаючі педагогічні технології в початковій школі /
  О. Дубогай. – К.: Шкільний світ, 2005. – 112 с.

 3. Оздоровчі технології для підвищення рухової активності підлітків /
  О.Я. Кібальник // Теорія та методика фізичного виховання і спорту . – 2007. – № 4. – С. 68.

 4. Софій Н., Найда Ю. Партнерські відносини «школа – сім’я» // Підручник для директора. – 2007. – Червень – С. 67 – 71.

 5. Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978.

 6. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні /
  М.М. Булатова, Ю.О. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання; за ред.
  Т.Ю. Крусевич. – Київ, Олімпійська література, 2008.

 7. Фізкультура як складова здоров’я і успішного навчання дитини / О. Дубогай – К.: Шкільний світ, 2006. – 128 с.


Список закладів загальної середньої освіти, педагогічні працівники яких беруть участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня та інтерактивних спілкуваннях тимчасового творчого колективу
з/п

Назва закладу загальної середньої освіти

ПІБ директора

1.

Богодухівська гімназія №1 Богодухівської районної ради Харківської області

Михасюк Оксана Костянтинівна

2.

Дергачівський НВК «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області

Зєнькова Ніна Олексіївна

3.

Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Шевченківської районної ради Харківської області

Приходько Надія Вікторівна

4.

Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

Шкуропет Наталія Іванівна

5.

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради Харківської області

Поклонський Олександр Олександрович

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка