План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка20/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4.03 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   233.7.5. Програма роботи

тимчасового творчого колективу

«Дорожня карта вчителя в умовах інклюзивної освіти»

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти


Актуальність. Визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу до проблеми дітей, які мають ті чи інші відхилення в розвитку, зумовило необхідність розробки цілеспрямованих дій держави для створення найсприятливіших умов для забезпечення їхньої самоактуалізації, активної участі в системі сучасних суспільних відносин. Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір України, як один із напрямів гуманізації системи освіти, полягає в особистісній орієнтації освіти, створенні рівних можливостей для дітей і молоді в здобутті якісної освіти, забезпеченні варіативності здобуття базової або повної загальної середньої освіти та є одним із пріоритетних напрямів сучасної державної політики в галузі освіти.

Це відображено в низці нормативно-правових документів (Концепція розвитку інклюзивної освіти, «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та інші).

У Постанові Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 зазначено, що діти із затримкою психічного розвитку мають навчатися в спеціальних або інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти з 1 вересня 2017 р.

Фахівці зазначають, що успішність упровадження інклюзивної освіти залежить від поінформованості педагогічних працівників про існуючі проблеми в освіті дітей з особливими потребами, розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства, розвитку толерантності, зміни ставлення до дітей з особливими потребами з боку педагогів, батьків, громадськості.Для вирішення вищезазначених питань у навчальних закладах Харківської області та з метою підвищення інклюзивної компетентності педагогічних працівників, які мають здійснювати навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти, розроблено план роботи тимчасового творчого колективу (ТТК) за темою «Дорожня карта вчителя в умовах інклюзивної освіти» для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Мета ТТК: підвищення компетентності педагогічних працівників із питань організації якісного навчально-виховного інклюзивного середовища в закладах загальної середньої освіти Харківської області.
Завдання

 1. Ознайомити учасників із нормативно-правовими актами та науково-методичними джерелами з питань інклюзивної освіти в закладах загальної середньої освіти.

 2. Розглянути сучасні підходи до організації інклюзивного навчально-виховного простору в закладі загальної середньої освіти як умови успішної самоактуалізації дітей з особливими освітніми потребами.

 3. Ознайомитися з позитивним досвідом організації та здійснення інклюзивної освіти європейських країн.

 4. Здійснити моніторингові дослідження щодо готовності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах закладів загальної середньої освіти.

 5. Розкрити особливості педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти.

 6. Визначити педагогічні технології, форми і методи навчально-виховної діяльності, які є прийнятними для роботи в інклюзивному учнівському середовищі.

 7. Скласти перелік державних установ, громадських організацій, ресурсних центрів, діяльність яких сприяє соціалізації та розвитку дітей з особливостями психічного розвитку в умовах інклюзивного навчального закладу.

 8. Укласти методичний посібник – довідник «Дорожня карта вчителя в умовах інклюзивної освіти».


Учасники: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи ТТК: 2017 – 2018 роки.

Періодичність: 4 заняття по 4 год, 2 заняття по 2 год (чотири заняття у 2017 році, два – у 2018 році), усього 20 год.
Форми роботи: інтерактивне спілкування, круглий стіл, спілкування
в режимі ЧАТу, індивідуальне консультування.
Керівники ТТК: Калініна Т.С., завідувач секції спеціальної та інклюзивної освіти, канд. психол. наук; Носенко В.В., завідувач Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя; Колісник О.В., методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

тимчасового творчого колективу

«Дорожня карта вчителя в умовах інклюзивної освіти»
з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

Очікувані результати

1.

Інтерактивне спілкування «Інклюзивна освіта як цінність демократичного суспільства»

Лютий

2017 року
4

Актуалізація поняття і змісту інклюзивної освіти.

Ознайомлення з сучасними нормативно-правовими актами та науково-методичними вимогами


до її організації та здійснення

2.

Круглий стіл «Особливості педагогічного супроводу дітей
з особливими освітніми потребами: проблеми, досвід, перспективи»

Червень

2017 року
4

Ознайомлення з досвідом роботи педагогічних працівників Харківської області щодо особливостей навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Визначення «підводних каменів»


та шляхів розв’язання проблем


3.

Спілкування в режимі ЧАТу «Педагогічні технології, форми і методи, ефективні в умовах інклюзивного учнівського середовища»

Жовтень

2017 року
2

Актуалізація знань про особистісно орієнтовані педагогічні технології, форми і методи навчально-виховної діяльності. Визначення особливостей їх застосування в умовах інклюзивного учнівського середовища.

Обмін думками, вирішення проблемних питань
4.

Інтерактивне спілкування
«Мережева взаємодія у забезпеченні самоактуалізації дітей з особливими освітніми потребами»

Грудень

2017 року
4

Ознайомлення з діяльністю державних установ, громадських організацій, ресурсних центрів, які є ресурсними щодо соціалізації та розвитку дітей
з особливостями психічного розвитку в умовах інклюзивного навчального закладу


5.

Спілкування в режимі ЧАТу «Дорожня карта – технологія формування компетентності педагога»

Лютий

2018 року
2

Обмін думками, вирішення проблемних питань щодо оформлення напрацювань за результатами роботи тимчасового творчого колективу

6.

Круглий стіл
«Кроки до якісної інклюзивної освіти»

Квітень

20184

Захист учасниками педагогічного творчого клубу власних напрацювань, обмін досвідом.

7.

Узагальнення продуктів діяльності учасників ТТК

Травень-серпень
2018 року
Укладання методичного посібника – довідника «Дорожня карта вчителя
в умовах інклюзивної освіти»

Усього

20

Методичне забезпечення

 1. Бойчук Ю.Д. Инклюзивное образование в Украине: современное состояние и тенденции развития / Ю.Д. Бойчук Особый ребенок: междунар. научн.-практ. журн. – Екатеринбург, 2012. – № 2. – С. 113-118.

 2. Вавіна Л. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка / Л. Вавіна, В. Засенко, А. Колупаєва, Т. Сак, Н. Софій, О. Таранченко. – К.: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2004. – 152 с.

 3. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. –
  М.: Просвещение, 1973.

 4. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой,
  В.И. Лубовского, Н.А. Пыпиной. – М.: педагогіка, 2008. – 127 с.

 5. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании / Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калиникова. – М.: ООО «Аспект», 2009. – 448 с.

 6. Джерело педагогічних інновацій. Інклюзивна освіта: Науково-методичний журнал. – Випуск № 1. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 181 с.

 7. Дмитриев А.А. О некоторых проблемах интегрированного обучения детей
  с особыми образовательными потребностями //Дефектология. – 2005. – № 4. – С. 4 – 8.

 8. Дятленко Н. Оцінка впливу інклюзивної моделі освіти на учасників проекту /
  Н. Дятленко, Н. Софій, Ю. Кавун. – К.: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2005. – 11 с.

 9. Елен Р. Даніелс і Кей Стаффорд. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів.– Львів: Т-во «Надія», 2000.– С. 37-51.

 10. Елен Р. Даніелс і Кей Стаффорд. Створення інклюзивних класів (програми особистісно зорієнтованої освіти дітей від 0 до 10 років «Крок за кроком») // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний збірник / Ред. кол. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. – К.: Контекст, 2000. – С.308–318.

 11. Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности. – М.: Медицина, 1971.

 12. Как учить и развивать детей с нарушениями развития. – СІІб.: МиМ, 2000.

 13. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально- методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг. ред. Даниленко Л.І. – К.: 2007. – 128 с.

 14. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. Посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К.: Наук. світ, 2010. – С. 44-63.

 15. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. –
  К.: «Самміт – Книга», 2009. – С. 272.

 16. Колупаєва А.А. Інноваційні підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку // Нова педагогічна думка. – 2004 – № 1. – С. 91 – 94.

 17. Колупаєва А.А. Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір як напрям гуманізації системи освіти // Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні. – К.: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2007. – С. 14-20.

 18. Колупаєва А.А. Організаційно-педагогічні умови інтегрування дітей
  з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір // Дефектологія. – 2003 – № 4. – С. 10 – 12.

 19. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007 р. – 458 с.

 20. Колупаєва А.А. Психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання в європейських країнах // Актуальні проблеми навчання і виховання дітей з особливими потребами. – К.: Університет «Україна», 2009. –
  С. 174-175.

 21. Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах (проект). – К., 2002. – 7 с.

 22. Про проведення науково – педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2001 р. № 586.

 23. Специальная педагогика: Учеб. Пособие для туд. Высш. пед.. учеб. Заведений / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. – 3-е узд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

 24. Увага: особлива дитина: навчання та виховання учнів у системі інклюзивної освіти: методичні рекомендації / Авт.-укл. Г.О. Сіліна, Т.С. Калініна. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. – 80 с.

 25. Ярская В.Н. Инклюзия – новый код социального равенства // Образование для всех: политика и практика инклюзии. Сборник научных статей и научно-методических материалов. – Саратов: Научная книга, 2008.


Список учасників

тимчасового творчого колективу

«Дорожня карта вчителя в умовах інклюзивної освіти»з/п

ПІБ

Заклад освіти, посадаГончарова Наталія Валеріївна

Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Балаклійської районної ради Харківської області, учитель англійської мовиСеверин Яна Олександрівна

Дергачівський НВК № 1 Дергачівської районної ради Харківської області, соціальний педагогТугай Олена Володимирівна

Зідьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. Г.І. Ковтуна Зміївської районної ради Харківської області, учитель початкових класівКорочанська Тетяна Іванівна

Слобожанська гімназія № 2 Зміївської районної ради Харківської області, учитель початкових класівСухар Ольга
Борисівна

Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 2  Золочівської районної державної адміністрації Харківської області, учитель початкових класів
Барчугіна Людмила Василівна

Глушківська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, учитель англійської мовиОстроверх Валентина Володимирівна

Краснопавлівський багатопрофільний ліцей Лозівської районної державної адміністрації Харківської області, учитель початкових класівЄрошина Оксана Анатоліївна

Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Харківської районної ради Харківської області, заступник директора з навчально-виховної роботиБуйнова Ярослава Володимирівна

Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Харківської районної ради Харківської області, педагог організаторАлєшко Юлія Михайлівна

Пісочинський колегіум Харківської районної ради Харківської області, учитель початкових класівЄрмола Алла Олександрівна

Есхарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради Харківської області, учитель початкових класівТолстопʼятова Людмила Валентинівна

Люботинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Люботинської міської ради Харківської області, учитель початкових класівПастухова Юлія Володимирівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 124 Харківської міської ради Харківської області, заступник директора з НВРСірик Наталія Федорівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради Харківської області, учитель початкових класівЦеван Лариса

Петрівна


Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради Харківської області, практичний психологЗдорик Наталя Олександрівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Харківської міської ради Харківської області, учитель початкових класів3.7.6. Програма роботи

тимчасового творчого колективу «Навчально-методичне забезпечення підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови»
вчителів англійської мови закладів загальної середньої освіти
Актуальність. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови, запроваджене у 2009 році, стало невід’ємною складовою освітнього процесу в Україні.

Досвід проведення тестування з іноземних мов, зокрема – англійської мови, показав, що значна частина учасників виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. Основну причину труднощів, із якими зіткнулися учасники при проходженні тестування, фахівці бачать у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями.

Крім того, відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» і від 27.07.2016 № 888 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 03.02.2016 № 77» із 2018 року до складових ЗНО додається частина «Аудіювання».

З метою надання науково-методичної допомоги педагогам у підготовці учнів до участі у ЗНО, а також сприяння розвитку компетентності вчителів у використанні тестових технологій, підвищення якості шкільного навчання англійської мови організовано роботу тимчасового творчого колективу педагогів за темою «Навчально-методичне забезпечення підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до складання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови».

Під час інтерактивних спілкувань учасники ТТК матимуть можливість обмінятися досвідом щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, отримати науково-методичну допомогу та взяти участь у розробці інформаційно-методичних матеріалів.

Підсумком роботи ТТК стане розробка методичних рекомендацій та навчальних матеріалів для вчителів англійської мови закладів загальної середньої освіти щодо підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.


Мета TTK: підвищення професійної компетентності вчителів англійської мови з питань підготовки учнів до складання ЗНО.
Завдання

 1. Опрацювати вимоги щодо володіння мовною компетенцією учнів на завершальному етапі шкільного навчання, виявити показники сформованості іншомовної комунікативної компетенції старшокласників.

 2. Визначити принципи добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: аудіювання (Listening), читання (Reading), використання мови (Use of English).

 3. Розробити тренувальні тестові завдання для формування навичок виконання тестових завдань усіх типів.

 4. Розробити методичні рекомендації щодо підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.


Учасники: учителі англійської мови закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи ТТК: 2017 – 2018 рік.

Періодичність: 5 занять по 3 год, усього 15 год.
Форми роботи: семінари-практикуми з елементами тренінгу.
Керівники ТТК: Моліна О.О., методист Центру методичної та аналітичної роботи; Синельникова В.В., керівник РМО вчителів англійської мови Шевченківського району м. Харкова; Овсяннікова Л.Є., учитель англійської мови Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).


План роботи

тимчасового творчого колективу

«Навчально-методичне забезпечення підготовки учнів закладів

загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови»з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

Очікувані результати

1.

Круглий стіл

«Актуальні питання підготовки випускників закладів ЗСО до складання ЗНО з англійської мови. Структурні складові програми ЗНО: читання, використання мови, писемне повідомлення»Квітень 2017 року

3

Опрацювання структурних складових програми ЗНО, визначення проблемних питань щодо підготовки випускників закладів ЗСО до складання ЗНО

2.

Інтерактивне спілкування «Принципи добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: аудіювання (Listening), читання (Reading), використання мови (Use of English)»

Червень 2017 року

3

Визначення принципів добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: аудіювання (Listening), читання (Reading), використання мови (Use of English)

3.

Інтерактивне спілкування «Рекомендації щодо принципів добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: читання (Reading)»

Листопад 2017 року

3

Розробка рекомендацій щодо принципів добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: читання (Reading)

4.

Інтерактивне спілкування «Рекомендації щодо принципів добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: використання мови (Use of English)»

Лютий 2018 року

3

Розробка рекомендацій щодо принципів добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: використання мови (Use of English)

5.

Круглий стіл

«Рекомендації щодо принципів добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: аудіювання (Listening)». Узагальнення представлених методичних матеріалівКвітень 2018 року

3

Розробка рекомендацій щодо принципів добору форм завдань, типів та тематики текстів складових ЗНО: аудіювання (Listening)

Усього

15

Методичне забезпечення

 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

 2. Характеристика сертифікаційної роботи Українського центру оцінювання якості освіти.

 3. Exam Trainer (посібник із підготовки до ЗНО з англійської мови) / Мартинюк А.П., Набокова І.Ю., Свердлова І.О., Юрченко А.А. / Dinternal-Books, 2014/ ̶ 75 c.

 4. Evans, V 2009 FCE Practice Exam papers 1 Express Publishing.

 5. Gray, E, O’Sullivan, N 2000 Practice Tests for the PET (SB) Express Publishing.

 1. Hashemi, P.C. L., Thomas B. 1998 Cambridge Practice Tests for First Certificate
  1 Cambridge University Press.

 2. Sharon Ashton, Barbara Thomas. Preliminary English Test. Practice Tests. – Pearson Education, 2006.

 3. Thomas B., Matthews L. Vocabulary for First Certificate Cambridge University Press.


Список учасників

тимчасового творчого колективу

«Навчально-методичне забезпечення підготовки учнів закладів

загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови»


з/п

ПІБ

Заклад загальної середньої освітиХарченко Юлія Олександрівна

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Балаклійської районної ради Харківської областіГрузінова Маргарита Вікторівна

Красноградський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад) № 3 Красноградської районної державної адміністрації Харківської областіВодоп’янова Тетяна Володимирівна

Куп’янський навчально-виховний комплекс «Школа – гімназія № 3» Куп’янської міської ради Харківської областіШелест Юлія Валеріївна

Люботинська гімназія № 1 Люботинської міської ради Харківської областіЧеремісова Наталія Миколаївна

Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Чугуївської міської ради Харківської областіГаєвська Інна Валентинівна

Харківська гімназія № 47 Харківської міської ради Харківської областіІванченко Ганна Анатоліївна

Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради Харківської областіЖозе да Коста Ганна Олександрівна

Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради Харківської областіЛитвиненко Віола Михайлівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 105 Харківської міської ради Харківської областіФураєва Людмила Василівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Харківської міської ради Харківської областіБелкуші Мохаммед Ахметович

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 132 Харківської міської ради Харківської областіКуварзіна Марина Володимирівна

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 132 Харківської міської ради Харківської області


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка