План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка22/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4.03 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   233.7.8. Програма роботи

тимчасового творчого колективу «Упровадження

здоров’язбережувальних технологій в освітній процес нової української школи»

учителів основ здоров’я, тренерів превентивних програм, класних керівників,

методистів районних (міських, ОТГ) методичних служб
Актуальність. За останнє десятиріччя чітко спостерігаються фактори, які впливають на стан здоров’я учнів, а саме: зростання навчального навантаження, вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, комп’ютерними іграми. Усе це призводить до погіршення стану здоров’я дитини.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчити користуватися  ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров’я потребує обов’язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичною діяльністю учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров’язберігаючими вміннями і життєвими навичками.

Діяльність учителя повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов’язаних з усіма складовими здоров’я, передбачає розвиток не лише здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення та відповідального ставлення до особистого здоров’я та здоров’я тих, хто поруч, але й усіх ключових компетентностей, які мають бути сформовані через освіту.

Упровадження здоров’язберігаючих технологій потребує від учителя, передусім, не допускати перевантаження учнів, визначати оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, ураховувати інтелектуальні, фізіологічні та індивідуальні особливості учнів. Необхідно намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров’язберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, учать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, інтерактивних та інтегрованих уроків.

Широке застосування методів навчання, заснованих на співпраці, дасть можливість учням долучатися до спільної здоров’язбережувальної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та дозволятиме успішніше оволодівати навичками здорового способу життя.

Тому потреба у вивченні кращого досвіду педагогів області щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес та адаптації його до нових вимог є актуальною. Сьогодні є необхідність розробки методичного посібника для педагогічних працівників із питань здоров’язбереження з урахуванням сучасних реформ в системі освіти.Саме на це спрямована робота тимчасового творчого колективу (ТТК) педагогічних працівників за темою «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес нової української школи».
Мета діяльності ТТК: підвищення професійної компетентності педагогічних працівників щодо упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес оновленої української школи.
Завдання

 1. Ознайомити учасників із нормативно-правовими актами і науково-методичними джерелами з питань упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес.

 2. Розглянути сучасні підходи до організації здоров’язбережувального освітнього простору як ресурс для забезпечення здоров’я і благополуччя дітей.

 3. Визначити педагогічні технології, форми і методи освітньої діяльності, які б задовольняли базові потреби учнів, були центровані на збереження, розвиток здоров’я учнів, побудовані на принципах партнерства і компетентнісної освіти.

 4. Ознайомити з особливостями організації співпраці з батьками щодо здорового способу життя дітей на засадах педагогіки партнерства.

 5. Здійснити обмін досвідом щодо упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес відповідно до сучасних вимог.

 6. Розробити методичний посібник «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес нової української школи».


Учасники: учителі основ здоров’я, тренери превентивних програм, класні керівники, методисти районних (міських, ОТГ) методичних служб, методисти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
Термін роботи ТТК: 2018 рік.

Періодичність: 4 заняття по 4 год, усього 16 год.
Форми роботи: інтерактивні спілкування (круглі столи), індивідуальні консультації.
Керівник школи-майстерні: Берзіня О.О., методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).


План роботи

тимчасового творчого колективу

«Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес

нової української школи»


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

Очікувані результати

1.

Інтерактивне спілкування

Тема: «Сучасні здоров’язбережувальні технології в освіті».
Ознайомлення з планом, метою, завданнями роботи ТТК.

Січень 2018 року


4

Розкриття основних понять, змісту, класифікації здоров’язбережувальних технологій.

Ознайомлення із нормативно-правовими актами і науково-методичними джерелами з питань упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес.

Підвищення компетентності учасників ТТК з питань методології, мети і завдань, змісту запланованої роботи.

Планування подальшої діяльності учасників ТТК2.

Індивідуальні консультації

з питань навчання і виховання учнів за визначеною тематикоюБерезень

2018 рокуРозробка методичних матеріалів

3.

Інтерактивне спілкування

Тема: «Організація здоров’язбережуваль-ного освітнього простору в закладах освіти».

Огляд сучасних педагогічних технологій, форм і методів із зазначеного питання.

Презентація досвіду роботи учасників ТТК


Травень

2018 року
4

Усвідомлення значення сприятливого шкільного середовища для підготовки дітей та підлітків дотримуватися моделей поведінки, необхідних для особистого, сімейного здоров’я, безпеки, добробуту та сталого розвитку.

Захист учасниками ТТК власних напрацювань, обмін досвідом4.

Інтерактивне спілкування.

Тема: «Здоров’язбережуваль-ні та оздоровчі технології в роботі вчителя та класного керівника в урочний та позаурочний час»
Презентація досвіду роботи учасників ТТК

Вересень

2018 року4

Актуалізація знань про особистісно орієнтовані педагогічні технології, форми і методи освітньої діяльності, спрямовані на задоволення базових потреб учнів, центровані на збереження, розвиток здоров’я учнів, побудовані на принципах партнерства і компетентнісної освіти; визначення особливостей їх застосування в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища.

Обмін думками щодо вирішення проблемних питань.

Захист учасниками ТТК власних напрацювань, обмін досвідом


5.

Індивідуальні консультації
щодо підготовки методичних матеріалів

Серпень

2018 року


Висвітлення результатів проведеної роботи відповідно до етапу її проведення.

6.

Інтерактивне спілкування.

Тема: «Організація співпраці з батьками щодо здорового способу життя дітей на засадах педагогіки партнерства»

Презентація досвіду роботи учасників ТТКГрудень

2018 року
4

Ознайомлення з особливостями організації роботи з батьками щодо здорового способу життя дітей.
Обговорення змісту методичного посібника
Усього

16

Методичне забезпечення

 1. Байназарова О.О., Капустін І.В., Рябова З.В., Покроєва Л.Д., Ставицький С.Б. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи. – Харків: ХОНМІБО, 2006. – 28 с.

 2. Галіцина Л. Створення сприятливого навчального середовища: Тренінги. – К.: Шк. Світ, 2011. – 128 с.

 3. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. посібн./ О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; За ред.. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2006. – 192 с.: іл..

 4. Рожнятовська І., Зоц В. Сучасні шкільні технології. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 112с. – (Бібліотека «Шкільний світ»).

 5. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 88 с.

 6. Учителю предмета «Основи здоров’я»: навчально-методичні матеріали. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – 132 с.3.7.9. Програма роботи

тимчасового творчого колективу

«STEM-освіта: формування ключових компетентностей для життя»

педагогічних працівників закладів освіти,

які беруть участь у інноваційному освітньому проекті всеукраїнського рівня «Я – дослідник»
Актуальність. Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» передбачено докорінне та системне реформування змісту, педагогіки, структури загальної середньої освіти України з урахуванням досвіду провідних країн світу. Перехід до компетентнісного та особистісно орієнтованого навчання спрямований на здобуття учнями вміння навчатися впродовж життя, критично та творчо мислити, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі, що є необхідним для їхньої успішної самореалізації в майбутньому та формування конкурентоспроможного випускника.

STEM-освіта означає відповідний педагогічний процес формування та розвитку навчально-пізнавальних і творчих якостей особистості, рівень яких визначає конкурентноспроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), розвиток критичного мислення та креативності, уміння співпрацювати, здійснювати інноваційну діяльність. STEM-освіта ґрунтується на трандисциплінарному підході, в основі якого покладено метод інтеграції предметів, вирішення проблемно орієнтованих завдань.

Перехід до педагогіки партнерства, удосконалення змісту і форм організації освітнього процесу забезпечують проектно-дослідні методи навчання, що сприяють стимулюванню розвитку природної потреби дитини до дослідження та вивчення всього нового, формування навичок спостереження, уміння визначати проблему, формулювати гіпотезу, аналізувати й робити висновки.

Формування дослідницьких компетенцій учнів закладів загальної середньої освіти відбувається через:

- принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі, зміщення акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні;

- запровадження наскрізного STEM-навчання, компетентнісно орієнтованих форм і методів навчання, діяльнісного підходу;

- введення нової типології уроків, активний прояв творчості учнів і вчителів в освітньому процесі та узгодження його етапів з основними етапами наукового дослідження (підготовка дослідження відповідно до його різновиду: теоретичне, експериментальне, індивідуальне, групове, колективне, комбіноване); узагальнення результатів дослідження; практичне застосування результатів дослідження; підведення підсумків дослідження; планування нових досліджень);

- застосування педагогами методу навчально-дослідних завдань як на уроці, так і в позаурочній роботі, що дозолить органічно інтегрувати знання, навички з різних областей, застосовувати їх на практиці, спонукати учнів до генерування нових ідей та пошуку шляхів їх реалізації;

- створення педагогом інноваційного освітнього середовища, у якому відбувається дослідження реальних проблем через упровадження й активне застосування інновацій;

- надання учням ініціативи у створенні власної траєкторії навчально-пізнавальної діяльності, виховання учня-дослідника з системним типом мислення.

Перехід до навчально-дослідницької діяльності висуває принципово нові вимоги до професійних якостей вчителя, зокрема він повинен мати творчій потенціал і власний дослідницький досвід, бути творчою особистістю, готовою до постійного удосконалення професійної майстерності.

Використання вчителем провідного принципу STEM-освіти – інтеграції (міжпредметної, трандисциплінарної) дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу, використовувати сучасні технології під час навчання з метою формування компетентностей якісно нового рівня.Інноваційні підходи до організації навчально-дослідницької діяльності в закладі освіти передбачають:

 • цільове впровадження освітніх інновацій, інноваційних програм і проектів, спрямованих на активізацію інтелектуально-творчого потенціалу учня;

 • підготовку вчителя-дослідника, здатного створити організаційно-педагогічні умови навчально-дослідницької діяльності учнів із метою забезпечення пізнавальної діяльності учнів в інноваційному навчальному середовищі;

 • розробку сучасного навчально-методичного забезпечення;

 • створення інформаційного забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів, що включає активне використання ІКТ і програм з Інтернету.

Вивчення та вирішення цих питань зумовлює пошук та наукове обґрунтування інноваційних підходів до створення психолого-педагогічних умов навчально-дослідницької діяльності учнів у закладах загальної середньої освіти.
Мета ТТК: науково-методичне визначення та обґрунтування психолого-педагогічних умов упровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій.
Завдання

 1. Опрацювати науково-методичну літературу з упровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій.

 2. Узагальнити та систематизувати нормативно-правове та інформаційно-методичне забезпечення реалізації інноваційного освітнього проекту за визначеною темою.

 3. Сформувати практичні навички застосування дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій при навчанні різних предметів та у позаурочній діяльності.

 4. Розробити методичні рекомендації, сценарії уроків та дидактичні матеріали щодо застосування дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій у
  2-4-х та 5-7-х класах закладів загальної середньої освіти.


 5. Презентувати кращі педагогічні практики діяльності закладів освіти з упровадження дослідницького методу навчання.


Учасники: педагогічні працівники закладів освіти, які беруть участь в інноваційному освітньому проекті всеукраїнського рівня «Я – дослідник».
Термін роботи ТТК: 2018 рік.

Періодичність: 4 заняття по 3 год, усього 12 год.
Форми роботи: семінари-практикуми з елементами тренінгу, індивідуальні консультації.
Керівники ТТК: Ставицький С.Б., завідувач Центру інноваційного розвитку освіти; Старченко Л.М., методист Центру інноваційного розвитку освіти.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,вул. Пушкінська, 24.
План роботи

тимчасового творчого колективу

«STEM-освіта: формування ключових компетентностей для життя»
з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

Очікувані результати

1.

Семінар-практикуми з елементами тренінгу

«Основи організації навчально-дослідницької, проектної діяльності учнів»Лютий

2018 року3

Опрацювання науково-методичної літератури з упровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій; визначення принципів, методів і прийомів організації дослідницької діяльності учнів

2.

Семінар-практикуми з елементами тренінгу

«Розробка моделі уроку з використанням дослідницького методу навчання»

Червень

2018 року3

Визначення структури дослідницького уроку із застосуванням ІТ- та STEM-технологій; розроблення сценаріїв уроків

3.

Семінар-практикуми з елементами тренінгу

«Дидактичне забезпечення дослідницької діяльності учнів: інфографіка, мейкерство, вимірювальні засоби, цифрові лабораторії»

Вересень

2018 року3

Розробка дидактичних матеріалів до дослідницьких уроків із застосуванням ІТ- та STEM-технологій

4.

Семінар-практикуми з елементами тренінгу

«Від формування життєвих навичок до суспільного визнання: дослідні проекти, хакатони, змагання, конкурси»Листопад

2018 року3

Підготовка науково-методичних рекомендацій та сценаріїв дослідницьких уроків із застосуванням ІТ- та STEM-технологій; презентація кращих педагогічних практик діяльності закладів освіти з упровадження дослідницького методу навчання


Методичне забезпечення:

 1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19.

 2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» [Електронний ресурс] https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola

 3. Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО [Електронний ресурс] http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf

 4. Лист ІМЗО від 13.07.2017 № 21.1/10-1470 «Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік».

 5. Програми STEM-освіти [Електронний ресурс] https://imzo.gov.ua/stem-osvita/programi-stem/

 6. Васильєва Д.В. Я дослідник. Математика. 5 клас. Робочий зошит учня.

 7. Капіруліна С. Л. Географія. 6 клас. Розробки уроків та методичні рекомендації.

 8. Твердохвалова І.Ф. Я дослідник. Розробки уроків та методичні рекомендації. 2 клас.

 9. Твердохвалова І.А. Я дослідник. Робочий зошит учня (математика, українська мова, природознавство). 2 клас.

 10. Твердохвалова І.Ф. Я дослідник. Розробки уроків та методичні рекомендації. 3 клас.

Список закладів загальної середньої освіти,

педагогічні працівники яких беруть участь у роботі тимчасового творчого колективу

«STEM-освіта: формування ключових компетентностей для життя»
з/п

Назва закладу освіти

ПІБ директора

1.

Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Балаклійської районної ради Харківської області

Манілова Олена Миколаївна

2.

Шевченківський ліцей Шевченківської районної ради Харківської області

Шмігельська Тетяна Вікторівна

3.

Люботинська гімназія № 1 Люботинської міської ради Харківської області

Заяць Катерина Абрамівна

4.

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Первомайської міської ради Харківської області

Спінчевська Лідія Ростиславівна

5.

Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області

Дементьєва Ірина Павлівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка