План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка7/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   233.5.2. Програма роботи

Школи молодого директора закладу загальної середньої освіти

(у межах регіонального освітнього проекту «Підвищення ефективності професійної майстерності (управлінської діяльності) керівників закладів загальної

середньої освіти у міжкурсовий (міжатестаційний) період)»
Актуальність. Якісна і змістовна освіта є метою і сенсом розбудови української школи. Реалізація цієї мети залежить від вирішення проблем удосконалення управління школою, підвищення наукового рівня управління школою, уміння керівників заохочувати учасників освітнього процесу до інноваційної діяльності, залучати їх до прийняття важливих рішень життєдіяльності закладів освіти, співпрацювати з громадськими організаціями.

Реформування освіти зумовлює вирішення керівниками шкіл завдань щодо умінь аналізувати великий обсяг фактичного матеріалу, узагальнювати тенденції, прогнозувати розвиток педагогічної системи школи, приймати обґрунтовані рішення, організовувати їх виконання, оцінювати результати тощо. Окремої уваги керівників шкіл потребує управління людськими ресурсами, залучення педагогів, батьків, учнів до вирішення шкільних проблем.

Управління сучасною школою характеризується сукупністю проблем і протиріч між об’єктивними вимогами суспільства до особистості керівника та обмеженістю можливостей для розвитку його професіоналізму, між практикою звернення керівників до минулого соціального досвіду та необхідністю орієнтації їх на майбутні зміни в суспільстві, освіті.

Від особистості керівника, його теоретичної і практичної підготовки залежать результати діяльності усього педагогічного колективу, а саме: створення належного психолого-педагогічного мікроклімату щодо організації роботи з учасниками освітнього процесу, ефективне використання існуючих ресурсів, і, як наслідок, – високі показники освіти учнів, професійної підготовки педагогів, позитивного ставлення батьків до школи, підтримка громадськістю тощо.

Нагальними постають завдання: більше уваги приділяти реалізації професійної компетентності керівника, що полягає в умінні керувати структурними підрозділами школи та делегувати повноваження виконавцям, визначати ключові сфери менеджменту школи як соціальної системи (освітній, кадровий, фінансовий, стратегічний, комунікаційний, інвестиційний, проектний тощо).

Методичну допомогу новопризначеним керівникам закладів загальної середньої освіти щодо оволодіння професійною управлінською компетенцією покладено в основу роботи школи молодого директора, що працюватиме в межах реалізації науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійної майстерності (управлінської діяльності) керівників закладів загальної середньої освіти у міжкурсовий (міжатестаційний) період».

Результатом діяльності школи молодого керівника має бути розширення мережі закладів загальної середньої освіти районів (міст) Харківської області, у яких запроваджується системний підхід до менеджменту загальної середньої освіти на основі сучасних наукових знань, поширення ефективного досвіду керівників шкіл, кращих практик управління закладами загальної середньої освіти.
Мета Школи: підвищення компетентності новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти з питань менеджменту загальної середньої освіти, підготовка їх до виконання управлінських функцій сучасного директора школи відповідно до Концепції Нової української школи.
Завдання


 1. Формувати у новопризначених директорів шкіл сучасні теоретичні та практичні навички володіння методиками управління закладами загальної середньої освіти на основі принципів нової української школи, чинного законодавства про освіту.

 2. Забезпечити ефективну навчально-методичну роботу з окремими категоріями керівників закладів загальної середньої освіти у залежності від їх особистих потреб, рівня особистої фахової підготовки, рівня володіння теоретичними та практичними основами наукових знань управління в умовах децентралізації, реформування загальної середньої освіти тощо.

 3. Презентувати кращі практики управління освітнім процесом закладів загальної середньої освіти.


Учасники: директори закладів загальної середньої освіти зі стажем адміністративної роботи до 3-х років.
Термін роботи Школи: 2018 – 2019 роки.

Періодичність: 8 занять по 4 години, усього 32 год.
Форми роботи: «круглі столи», вебінари, науково-практичні семінари з елементами тренінгу.
Керівник Школи: Єжелий В.М., заступник завідувача Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,
вул. Пушкінська, 24.

План роботи

Школи молодого директора закладу загальної середньої освіти
з/п

Тема, форми роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Науково-практичний семінар

«Освітній менеджмент: сучасні методи управління закладом загальної середньої освіти»Березень 2018 року

4

2.

Вебінар «Модернізація системи управління закладом загальної середньої освіти в умовах децентралізації»

Травень 2018 року

4

3.

Семінар-тренінг «Формування професійної компетентності директора закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

Вересень 2018 року

4

4.

Науково-практичний семінар «Моніторинг якості освіти як складова управлінської діяльності адміністрації закладу загальної середньої освіти»

Листопад 2018 року

4

5.

Вебінар Управління кадрами: сучасні організаційні та науково-методичні підходи до підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти

Січень 2019 року

4

6.

Науково-практичний семінар Науково-методичне забезпечення управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах формування Нової української школи


Березень 2019 року

4

7.

Науково-практичний семінар Інформаційно-комунікаційна компетентність - використання керівником закладу загальної середньої освіти інформаційно-комунікаційного освітнього простору


Травень 2019 року

4

8.

«Круглий стіл»

Філософія сучасної освіти, об’єктивні умови зміни методів, форм і засобів діяльності керівників ЗНЗ в умовах формування об’єднаних територіальних громад
Листопад 2018 року

4

Усього

32


Методичне забезпечення

 1. Васильченко Л.В., Гришина І.В. Професійна компетентність керівника школи / Л.В. Васильченко, І.В. Гришина. – Х.: Вид. Група «Основа», 2006. – 208 с.

 2. Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с.

 3. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. - К: Кондор, 2009. – 187 с.

 4. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директорів загальноосвітньої школи. – К.: Логос, 2002. – 140 с.

 5. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах :Монографія / Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 358 с.

 6. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1999. - 176 с.

 7. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. – 133 с.

 8. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором // Вибр. твори: В 5-ти тт. – Т.4. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 393-628.

 9. Шиян Р. Децентралізація освіти у Польщі: досвід для України. – К., 2016. – 44 с.   1. Програма роботи

Школи директора опорного закладу загальної середньої освіти

(у межах регіонального освітнього проекту «Модернізація освітнього простору

Харківської області в умовах децентралізації»)
Актуальність. Українська освіта переживає реформи, що пов’язані зі змінами стратегічних підходів до розвитку освітніх інституцій, модернізації підходів до організації освітнього процесу, переорієнтації змісту освіти на основі дитиноцентризму та компетентнісного підходу, моніторингу результатів навчання. Якісна і змістовна освіта є метою і сенсом розбудови української загальноосвітньої школи.

Однією з актуальних проблем сучасної української школи залишається проблема доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості. Упровадження реформ децентралізації свідчить про те, що створені об’єднані територіальні громади беруть на себе відповідальність за подальший розвиток інфраструктури відповідних територій, рівень життя населення, створення якість соціальних і гуманітарних послуг. Провідне місце відводиться розбудові принципово нового якісного та конкурентноздатного освітнього простору, задоволенню освітніх потреб населення шляхом концентрації й ефективного використання наявних матеріально-технічних, педагогічних, управлінських, методичних та інших ресурсів.Одним із шляхів формування єдиного, якісно орієнтованого освітнього простору в сільській місцевості є створення опорних шкіл та освітніх округів.

У процесі реалізації завдань створення конкурентноздатної загальної середньої освіти сільської місцевості керівникам опорних шкіл спільно з керівниками місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування необхідно вирішити нагальні проблеми, серед яких:

 • низький рівень навчально-матеріального забезпечення переважної кількості сільських шкіл;

 • недостатнє фінансове забезпечення закладів сільської місцевості через високу собівартість освіти, основною причиною якої є мала комплектність шкіл;

 • недостатній рівень організаційно-методичного супроводу освітнього процесу в школах сільської місцевості;

 • невисока мотивація педагогів до творчої, продуктивної діяльності та самоосвіти, що негативно впливає на рівень їхньої фахової майстерності, і, як наслідок, не призводить до підвищення навчальних досягнень учнів і результативності освітнього процесу в цілому.

Результатом діяльності Школи директора опорного закладу загальної середньої освіти має бути підвищення управлінської компетентності директорів опорних шкіл, розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти, у яких запроваджується системний підхід до менеджменту освіти на основі сучасних наукових знань і ефективних інноваційних технологій.
Мета Школи: підвищення компетентності директорів опорних закладів загальної середньої освіти з питань менеджменту освіти, підготовка їх до якісного і своєчасного виконання управлінських функцій у форматі нової української школи в умовах децентралізації.
Завдання

 1. Формувати теоретичні та практичні навички володіння методиками управління опорними закладами загальної середньої освіти освітніх округів в умовах децентралізації.

 2. Забезпечити ефективну навчальну роботу з окремими категоріями керівників опорних шкіл у залежності від особистих потреб, рівня їхньої фахової підготовки та володіння теоретичними та практичними основами управління в умовах децентралізації, реформування загальної середньої освіти.

 3. Розробити зміст компетенцій, що визначають складові та структуру професіональної діяльності керівників опорних закладів загальної середньої освіти, забезпечують якісний освітній менеджмент на рівні місцевих громад, районів, регіону.

 4. Презентувати ефективний досвід управлінської діяльності директорів опорних закладів загальної середньої освіти.


Учасники: директори опорних закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи Школи: 2018 – 2019 роки.

Періодичність: 4 заняття по 4 години, усього 16 год.
Форми роботи: науково-практичні семінари з елементами тренінгу.
Керівник Школи: Єжелий В. М., заступник завідувача Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,
вул. Пушкінська, 24.
План роботи

Школи директора опорного закладу загальної середньої освіти
з/п

Тема, форми роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Науково-практичний семінар

«Організаційно-методичний супровід реалізації компетентністного підходу в умовах нового Державного стандарту початкової освіти»Березень 2018 року

4

2.

Науково-практичний семінар

«Особливості психологічного та соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу опорних навчальних закладів та їх філій»Листопад 2018 року

4

3.

Науково-практичний семінар «Створення ефективної моделі внутрішнього моніторингу в освітньому окрузі»

Березень2019 року


4

4.

Науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до виховної діяльності в опорних закладах загальної середньої освіти освітнього округу»

Листопад 2019 року

4

Усього

16


Методичне забезпечення

 1. Васильченко Л.В., Гришина І.В. Професійна компетентність керівника школи / Л.В. Васильченко, І.В. Гришина. – Х.: Вид. Група «Основа», 2006. – 208 с.

 2. Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с.

 3. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директорів загальноосвітньої школи. – К.: Логос, 2002. – 140 с.

 4. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : Монографія / Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 358 с.

 5. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. – 133 с.

 6. Лесечко М.Д. Психологія прийняття управлінських рішень і створення ефективних команд: навч. посібник / М.Д. Лесечко, А.О. Чемерис, Р.М. Рудніцька. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. − 300 с.

 7. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. – Х.: Видав. група «Основа», 2007. – 448 с.

 8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 9. Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Г. Єльникової. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – К., 2007. – 172 с.

 10. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором // Вибр. твори: В 5-ти тт. – Т.4. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 393-628.

 11. Шиян Р. Децентралізація освіти у Польщі: досвід для України. – К., 2016. – 44 с.   1. Програма роботи

Школи молодого заступника директора з навчально-виховної роботи

закладу загальної середньої освіти

(у межах регіонального освітнього проекту «Підвищення ефективності професійної майстерності (управлінської діяльності) керівників закладів загальної

середньої освіти у міжкурсовий (міжатестаційний) період)»
Актуальність. Головною метою сучасної освіти є розбудова нової української ї школи на основі створення єдиного освітнього простору, посилення ролі школи в системі неперервної освіти, забезпечення здобуття якісної загальної середньої освіти незалежно від місця знаходження школи, приведення змісту освіти у відповідність з потребами часу, завданнями розвитку країни, створення умов для диференційованого навчання учнів.

Нагальними постають питання формування професійної компетенції заступника директора з навчально-виховної роботи.

Науково-методичне забезпечення інноваційної освітньої політики є основним призначенням сучасної методичної служби закладу загальної середньої освіти. З цієї позиції вона має виконувати не тільки традиційні функції (освітню, інформаційну, консультативну), а й нові (дослідницьку, проектувальну, експертну, інноваційну тощо). Важливими в цьому контексті постають питання розвитку потреб вчителя щодо професійного вдосконалення, вибору доцільної організації моделі цього процесу, спрямованого на визначення та реалізацію власної освітньої та життєвої траєкторії.

Перед заступниками директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти постають нові завдання, що потребують значної уваги до рівня професійної компетентності вчителів, організації підвищення їхньої кваліфікації у міжатестаційний період, яка повинна стати найбільш гнучкою складовою процесу фахового зростання педагогів. Система післядипломної освіти педагогічних працівників є менш інерційною і здатна реагувати на швидкі соціально-економічні зміни; має безпосередній двосторонній зв’язок педагогічно науки з практикою.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, плануючи власну діяльність з урахуванням принципів дитиноцентризму, компетентнісного підходу та педагогіки партнерства, має переосмислити способи та методи роботи з педагогами щодо зміни методики проведення освітньої діяльності від передачі інформації до проектування власної організаційної, управлінської, консультаційної, заохочувальної діяльності.

Саме методична допомога новопризначеним заступникам директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти щодо оволодіння складовими професійної компетенції та ефективної організації їхньої управлінської діяльності покладена в основу роботи школи молодого заступника директора школи, що працюватиме в межах реалізації науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійної майстерності (управлінської діяльності) керівників закладів загальної середньої освіти у міжкурсовий (міжатестаційний) період».

Результатом діяльності школи молодого заступника директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої освіти має бути зростання кількості керівників шкіл, які володіють сучасними методами і формами організації інноваційної освітньої діяльності педагогічних і учнівських колективів, розширення мережі закладів загальної середньої освіти, у яких запроваджується системний підхід до управління загальною середньою освітою на основі сучасних наукових знань відповідно до Концепції «Нова українська школа».
Мета Школи: підвищення компетентності новопризначених заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти з питань ефективної організації освітнього процесу, підготовка їх до виконання управлінських функцій відповідно до основних положень концепції Нової української школи.
Завдання


 1. Опрацювати сучасну науково-методичну літературу з питань інноваційного розвитку освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

 2. Формувати теоретичні та практичні навички володіння принципами і методами управління освітнім процесом у закладах загальної середньої освіти на засадах дитиноцентризму, компетентнісного підходу і педагогіки партнерства.

 3. Підвищити рівень компетентності заступників директорів з навчально-виховної роботи з питань організації методичної роботи з різними категоріями педагогічних працівників.

 4. Презентувати ефективний досвід управлінської діяльності заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти.


Учасники: заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти зі стажем адміністративної роботи до 3-х років.
Термін роботи Школи: 2018 – 2019 роки.

Періодичність: 8 занять по 4 години, усього 32 год.
Форми роботи: «круглі столи», вебінари, науково-практичні семінари з елементами тренінгу.
Керівник Школи: Єжелий В.М., заступник завідувача Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,
вул. Пушкінська, 24.

План роботи

Школи молодого заступника директора з навчально-виховної роботи

закладу загальної середньої освіти
з/п

Тема, форми роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Науково-практичний семінар

«Освітній менеджмент: сучасні методи управління закладом загальної середньої освіти»Березень 2018 року

4

2.

Вебінар

«Модернізація системи управління закладом загальної середньої освіти в умовах децентралізації»Травень2018 року

4

3.

Семінар-тренінг

«Формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»Жовтень 2018 року


4

4.

Науково-практичний семінар

«Моніторинг якості освіти як складова управлінської діяльності адміністрації закладу загальної середньої освіти»Грудень 2018 року

4

5.

Вебінар

Управління кадрами: сучасні організаційні та науково-методичні підходи до підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освітиСічень 2019 року

4

6.

Науково-практичний семінар

«Науково-методичне забезпечення управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах формування Нової української школи»Лютий 2019 року

4

7.

Науково-практичний семінар

«Інформаційно-комунікаційна компетентність - використання заступником директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої освіти інформаційно-комунікаційного освітнього простору»Квітень 2019 року

4

8.

Круглий стіл

«Філософія сучасної освіти, об’єктивні умови зміни методів, форм і засобів діяльності керівників ЗНЗ в умовах формування об’єднаних територіальних громад»Жовтень 2018 року

4

Усього

32

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка