План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка8/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


Методичне забезпечення

 1. Васильченко Л.В., Гришина І.В. Професійна компетентність керівника школи / Л.В. Васильченко, І.В. Гришина. – Х.: Вид. Група «Основа», 2006. – 208 с.

 2. Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с.

 3. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах :Монографія / Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 358 с.

 4. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. – 133 с.

 5. Лесечко М.Д. Психологія прийняття управлінських рішень і створення ефективних команд: навч. посібник / М.Д. Лесечко, А.О. Чемерис, Р.М. Рудніцька. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. − 300 с.

 6. Лунячек В.Е. Державне управління освітою: Підруч. для вищих навч. закладів / В. Е. Лунячек. – Х. : Гімназія, 2010. – 288 с.

 7. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. – Х.: Видав. група «Основа», 2007. – 448 с.

 8. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором // Вибр. твори: В 5-ти тт. – Т.4. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 393-628.   1. Програма роботи

Школи молодого заступника директора з виховної роботи

закладу загальної середньої освіти
Актуальність. У своїй діяльності заступник директора з виховної роботи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими документами у сфері навчання і виховання учнів, дотримується Конвенції про права дитини.

Заступник директора з виховної роботи вирішує різноманітні завдання за основними напрямками своєї діяльності, а саме: організація позакласної та позашкільної роботи з учнями; методичне керівництво виховним процесом; забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки у позакласній та позашкільній роботі з учнями. Реформування української освіти в умовах децентралізації, демократизація та гуманізація освітнього процесу висувають нові вимоги до професійної діяльності педагога, у тому числі заступника директора з виховної роботи.

Завдання сучасного виховання полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації дитячих, учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію стосунків, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Пріоритетним у вихованні підростаючого покоління визначається формування та розвиток духовності молоді, соціально значущих цінностей, громадянськості й патріотизму, формування високих моральних цінностей, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, зміцнення духовної єдності всіх регіонів України.

Для реалізації зазначених пріоритетів і завдань необхідно об’єднати зусилля педагогічної спільноти, батьків і громадськості в організації системної цілеспрямованої роботи щодо виховання підростаючого покоління, використати наявний ефективний досвід закладу освіти і окремих педагогів, забезпечити неперервність і наступність виховного впливу на дітей та учнівську молодь.

Саме тому сучасний заступник директора має бути компетентним із питань організації виховної діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації, демократизації та гуманізації освітнього процесу.


Мета Школи: підвищення компетентності молодих заступників директорів з виховної роботи із питань організації виховної діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації, демократизації та гуманізації освітнього процесу.

Завдання

 1. Ознайомити учасників Школи із сутністю та особливостями розвитку позиції педагога як вихователя в умовах Нової української школи.

 2. Опрацювати нові форми та методи організації партнерської взаємодії школи з батьками та громадою, організації учнівського самоврядування в закладі освіти.

 3. Удосконалити практичні навички щодо забезпечення інформаційної безпеки як складової здоров’я школярів у системі роботи закладу освіти, проведення тренінгових занять з учасниками освітнього процесу.


Учасники: заступники директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти зі стажем роботи до 3-х років.
Термін роботи школи: 2018 – 2019 роки.

Періодичність: 4 заняття по 4 год, усього 16 год.
Форми роботи: науково-практичні семінари, семінари-тренінги.
Керівники Школи: Вороніна Г.Л., завідувач кафедри виховання й розвитку особистості, канд. пед. наук; Сіваченко І.Г., методист Центру громадянського виховання.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

Школи молодого заступника директора з виховної роботи

закладу загальної середньої освіти


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Науково-практичний семінар «Розвиток позиції педагога як вихователя Нової української школи»

Квітень 2018 року

4

2.

Семінар-тренінг «Організація партнерської взаємодії школи з батьками та громадою»

Вересень 2018 року

4

3.

Науково-практичний семінар

«Організація учнівського самоврядування в закладі освіти і підвищення його суб’єктності»Квітень 2019 року

4

4.

Семінар-тренінг

«Інформаційна безпека і здоров’я школярів у системі роботи закладу освіти»Вересень 2019 року

4

Усього

16


Методичне забезпечення

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. Видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

 3. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 4. Громадсько активні школи в Україні: кроки до дії: посібник зі створення та управління громадсько-активною школою. – Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – 2-ге видання. – К.: СПД-ФО Парашин К.С., 2008. – 164 с.

 5. Єльникова Г. Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади: навчально-методичний посібник [Текст] / Г. Єльникова, Л. Даниленко,
  Т. Сорочан та ін. / [за заг. ред. Г. Єльникової] / Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – К.: СПД–ФО Парашин К.С., 2007. – 172 с.

 6. Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/

 7. Наказ МОН, молоді і спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 8. Подоляк Л.Г. Основи вікової психології. Навчальний посібник. – К.: Главник, 2012. – 112 с.

 9. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Харків, Видавнича група «Основа», – 2006.

 10. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології: навч.-метод. посібник. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2002. – 128 с.   1. Програма роботи

Школи молодого керівника закладу дошкільної освіти

для керівників закладів дошкільної освіти зі стажем роботи до 3-х років


Актуальність. Суттєві трансформаційні процеси, які відбуваються у вітчизняній освіті, вимагають нових підходів до управління закладом освіти, спрямування роботи закладу на задоволення освітніх потреб, що постійно змінюються в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Основною метою будь-якого закладу освіти, у тому числі дошкільного, є забезпечення якості освіти. Так, Закон України «Про освіту» (стаття 6) головними засадами державної політики та принципом освітньої діяльності визначає забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності. Відповідальним за забезпечення якості освіти є його керівник. Від професійної компетентності керівника залежить якість управлінських рішень, їх своєчасність, відповідність поточній ситуації.

Реформи в системі управління освітою передбачають надання автономії закладу освіти, що призводить до зростання ролі керівника, підвищення його відповідальності за прийняття управлінських рішень. Разом із тим, існує протиріччя між вимогами до сучасного керівника закладу освіти та рівнем його професійної компетентності. Керівники закладів освіти зазнають труднощів в плануванні освітньої діяльності, забезпеченні результативності роботи закладу в умовах швидкоплинних змін, оцінці чинників впливу на якість освітньої діяльності, прийнятті оперативних рішень.

Крім того, практика призначення керівників закладів дошкільної освіти засвідчує, що керівниками переважно стають вихователі, які не мають досвіду управлінської діяльності, що негативно впливає на якість управління закладом освіти.

З огляду на це, актуальним є організація роботи Школи молодого керівника закладу дошкільної освіти, діяльність якої спрямована на надання допомоги молодим керівникам закладів дошкільної освіти з питань з організації освітньої діяльності дошкільників, управління закладом, ознайомлення з кращими практиками роботи керівників закладів дошкільної освіти.
Мета Школи: підвищення професійної компетентності молодих керівників закладів дошкільної освіти в умовах реформування освітньої галузі.
Завдання

1. Актуалізувати питання діяльності керівників закладів дошкільної освіти щодо планування освітньої діяльності, забезпечення результативності роботи закладу.

2. Поглибити знання керівників із питань організації методичної роботи з педагогічними працівниками закладу, навчання, виховання і розвитку дошкільників.

3. Надати методичну допомогу керівникам із питань менеджменту в управлінні закладом дошкільної освіти


Учасники: керівники закладів дошкільної освіти зі стажем роботи до 3-х років.
Термін роботи Школи: 2018 – 2019 роки.

Періодичність: 8 занять по 4 год, усього 32 год.
Форми роботи: науково-практичні семінари.
Керівник Школи: Остапенко А.С., завідувач Центру громадянського виховання.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).


План роботи

Школи молодого керівника закладу дошкільної освіти


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до планування роботи закладу дошкільної освіти та організації освітнього процесу»

Березень 2018 року

4

2.

Науково-практичний семінар «Модернізація підходів до організації методичної роботи з педагогічними працівниками на засадах педагогіки партнерства»

Червень 2018 року

4

3.

Науково-практичний семінар «Формування життєвої компетентної особистості дошкільника»

Жовтень 218 року

4

4.

Науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до облаштування розвивального середовища в закладі дошкільної освіти та його вплив на розвиток особистості дитини»

Грудень 2018 року

4

5.

Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до роботи з батьками в умовах закладу дошкільної освіти»

Березень 2019 року

4

6.

Науково-практичний семінар «Практичні аспекти організації освітнього процесу в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти»

Червень 2019 року

4
Науково-практичний семінар «Оцінка ефективності діяльності закладу дошкільної освіти»

Жовтень 2019 року

4
Науково-практичний семінар «Науково-теоретичні основи управління закладом дошкільної освіти»

Грудень 2019 року

4

Усього

32


Методичне забезпечення

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. (Спецвипуск).

 2. Джерело педагогічних інновацій. Інклюзивна освіта: досвід, ресурси, проблеми: науково-методичний журнал. – Випуск № 1 (17). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 228 с.

 3. Джерело педагогічних інновацій. Інноваційна практика розвитку життєвої компетентності дитини дошкільного віку: науково-методичний журнал. – Випуск № 2 (14). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 276 с.

 4. Капустін І. В. Моніторинг якості дошкільної освіти / І. В. Капустін, Т. М. Голтяй,
  С. С. Євтушенко, В.М. Івченко, С. В. Клімова. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 148 с.

 5. Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців: лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9-546 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 6. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»: лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.edu-post-diploma.kharkov.ua/

 7. Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини: методичні рекомендації / І.І. Карабаєва, Н.В. Савінова. – Київ: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2016. – 184 с.

 8. Планування організації життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: методичні рекомендації / за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. − Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014, – 560 с.

 9. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практика: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання»] / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 352 с.

 10. Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності наказ МОН України від 20.04.2017 № 446 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 11. Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти : наказ МОН України від 19.12.2017 № 1633 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 12. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році: лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 13. Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі: лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 14. Чинні програми розвитку дітей дошкільного віку   1. Програма роботи

Школи управління інклюзивним навчальним закладом
для директорів, заступників директорів закладів дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання
Актуальність. Запровадження інклюзивної освіти як один із пріоритетних напрямів освітньої політики України має забезпечити реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами на одержання за місцем проживання освітніх послуг, якість яких не відрізняється від тих, що отримують здорові діти. Інклюзивна освіта є першою сходинкою до соціального включення кожної людини, незалежно від особливостей її розвитку і стану здоров’я, що наближує Україну до європейських стандартів у сфері реалізації прав людей з інвалідністю.

У 2017/2018 навчальному році 146 закладів загальної середньої та 26 закладів дошкільної освіти Харківської області мають інклюзивну форму навчання.

Разом із тим, недостатньою є інклюзивна компетентність педагогічних працівників
(у тому числі – керівних кадрів закладів з інклюзивною формою навчання): невисокий рівень обізнаності щодо нормативно-правових актів, ведення документації, організації діяльності шкільної команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами, оцінки діяльності інклюзивного навчального закладу, особливостей здійснення навчально-виховного процесу в інклюзивній групі (класі) тощо.

Для вирішення вищезазначених питань у закладах освіти Харківської області та з метою підвищення інклюзивної компетентності директорів і заступників директорів закладів загальної середньої освіти започатковано роботу Школи управління інклюзивним закладом освіти.


Мета Школи: підвищення компетентності директорів і заступників директорів закладів загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання з питань організації якісного інклюзивного освітнього середовища.
Завдання

 1. Ознайомити учасників із нормативно-правовими актами та науково-методичними джерелами з питань інклюзивної освіти в закладах загальної середньої освіти.

 2. Розглянути сучасні підходи до організації інклюзивного середовища
  в закладі загальної середньої освіти як умови успішної самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу, включно дітей з особливими освітніми потребами.

 3. Ознайомитись із позитивним досвідом організації та здійснення інклюзивної освіти європейських країн.

 4. Здійснити моніторингові дослідження щодо готовності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

 5. Розкрити особливості педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти.

 6. Визначити педагогічні технології, форми і методи освітньої діяльності, які є прийнятними для роботи в інклюзивному учнівському середовищі.

 7. Розглянути можливості співпраці з державними установами, громадськими організаціями, ресурсними центрами, діяльність яких сприяє соціалізації та розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного закладу освіти.

 8. Познайомитися з кращими практиками організації інклюзивного середовища, досвідом роботи учасників Школи управління інклюзивним закладом освіти.


Учасники: директори, заступники директорів закладів дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання.
Термін роботи Школи: 2018 – 2019 роки.

Періодичність: 8 занять по 4 год, усього 32 год.
Форми роботи: інтерактивні спілкування, круглі столи, науково-методичні семінари, тренінги, вебінари, індивідуальні консультації.
Керівник Школи Колісник О.В., методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

Школи управління інклюзивним закладом освітиз/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

1.

Науково-методичний семінар «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах Концепції Нової української школи»

Квітень 2018 року

4

2.

Тренінг «Формування шкільної команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами»

Червень 2018 року

4

3.

Круглий стіл «Міжгалузева співпраця в роботі інклюзивного закладу освіти»

Жовтень 2018 року

4

4.

Інтерактивне спілкування «Оцінка діяльності закладу освіти щодо створення інклюзивного простору»

Грудень 2018 року

4

5.

Науково-методичний семінар «Навчання, виховання і супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної та загальної середньої освіти: методичні аспекти»

Січень 2018 року

4

6.

Круглий стіл «Технології інклюзивної освіти: практики використання»

Квітень 2018 року

4

7.

Вебінар «Від інклюзивної освіти до соціальної інклюзії»

Жовтень 2019 року

4

8.

Семінар-практикум «Кращі практики інклюзивної освіти: презентація досвіду роботи закладів Харківської області»

Грудень 2019 року

4

Усього

32

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка