План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого


Діяльність бібліотеки протягом 2007 року була спрямована на вдосконалення форм та методів комплектування фонду бібліотеки з метою забезпечення навчальних та наукових процесів в академіїСторінка4/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Діяльність бібліотеки протягом 2007 року була спрямована на вдосконалення форм та методів комплектування фонду бібліотеки з метою забезпечення навчальних та наукових процесів в академії.


Комплектування бібліотечного фонду здійснюється згідно з профілем академії, навчальним планом, враховуючі тематику наукових робіт. Бібліотека використовує всі основні засоби поповнення бібліотечного фонду: придбання документів у видавництвах та книготоргових компаніях, передплата, книгообмін, безкоштовне отримання (в дар),отримання книг від читачів замість загублених, з типографії академії, бібліотечний колектор.

Головними джерелами комплектування є видавничі та книготоргові компанії України, книжкові магазини. У 2007 році бібліотека співпрацювала з багатьма видавництвами ,серед яких ТОВ “Освіта України”, ”Кондор”, ВТО “Ін-Юре”, СП “Юрінком Інтер”, видавництво “Право”, ТОВ ”Ельга”, ТОВ “Одіссей”, ТОВ “Видавничій дім “Професіонал”, ”Наукова думка”, ТОВ “Знання”, “Юридична думка” та інш. Також комплектування проводилось через крупні книжкові магазини Харкова :“ВООКS”, “Літера-Нова”, ”Знак”.

Враховуючи постійний ріст кола джерел інформації на ринку документів фахівці бібліотеки використовують весь комплекс сучасних засобів та можливостей для якісного та своєчасного забезпечення користувачів науковою, учбовою, довідковою та методичною літературою, а також СD та періодичними виданнями, працюючі з каталогами, прайс-листами видавництв та книготоргових компаній.

Одним з найважливіших показників, яким намагається відповідати бібліотека при формуванні фонду є актуальність документів та оновлення фонду. Саме тому, для досягнення цієї мети, при комплектуванні здійснюється відбір документів насамперед, поточного року. За звітний рік відсоток документів, що надійшли до бібліотеки, складає 34,5 % назв та 86,7% примірників видань 2007 року видання від кількості всіх нових надходжень. Враховуючи профіль академії, та специфіку інформації, яку потребують читачі бібліотеки, саме актуальність є найважливішим показником якісного комплектування бібліотечного фонду.

Всі замовлення на навчальну та наукову літературу є науково обґрунтованим процесом, тому кожне з них узгоджується з завідувачами кафедр та Першим проректором.

На 2008 рік заплановано значно розширити коло співпраці з книготорговими компаніями та видавництвами України та зарубіжних країн.

За 2007 рік у фонд бібліотеки надійшло 26978 примірників на загальну суму 206629,37 грн. Окремо від цього академією витрачено на передплату періодичних видань 56232,23 грн. (Додаток 1)

На 01.01.2008 р. загальний фонд становить 1224236 примірників. Із них книг - 1224086 прим., електронних видань - 150 прим.

Згідно розпорядження Міністерства Освіти через обласний бібколектор бібліотека отримала безкоштовно 60 примірника учбових посібників, а згідно видавничого плану академії одержано з типографії НЮАУ 19779 прим.

Протягом минулого року значно збільшився відсоток видань, що бібліотека отримала в подарунок. Майже 7% надходжень 2007 року складають документи, що були подаровані бібліотеці авторами, вченими академії, іншими навчальними закладами та організаціями. Серед них - Міністерство закордонних справ України, Інститут стратегічних оцінок, Академія правових наук України, Тюменський державний університет, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Академія геральдики України, Народна Українська академія. Всього було отримано в подарунок 1794 примірника

З 2007 року було проведено перерозподіл ресурсів фонду по підрозділам та у електронному каталозі. Це сприяє максимально повному використанню можливостей фонду. Всього за 2007 рік було перерозподілено 643 примірника в різні підрозділи.

У 2007 році бібліотека НЮАУ продовжувала спілкування з бібліотекою Балтиморського університету США .В результаті цієї співпраці книжковий фонд іноземної літератури поповнився новими виданнями юридичного профілю.

Сумарний та індивідуальний облік літератури здійснюється через електронну базу даних в автоматизованому режимі, вся література проходить технічну обробку з використанням сучасних технологій.

Бібліотека реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою книгообміну та міжбібліотечного абонементу. У 2007 році кількість абонентів МБА склала 30 чоловік, було виконано замовлень-123 примірника, надіслано іншім бібліотекам - 68. У числі абонентів у 2007 були: бібліотека університету внутрішніх справ, ХГНБ ім. Короленка, бібліотеки медичного, педагогічного університетів, ХПІ, Академія комунального хазяйства, Академія культури.

Нові надходження, які були отримані бібліотекою у 2007 році, введені в електронні бази даних. Крім того, в традиційний алфавітний каталог за 2007 рік розставлено 1657 нових карток, в систематичний – 2034 картки та відредаговано заплановані розділи, здійснювалась поточна редакція, вводились нові рубрики.

Вся робота бібліотеки по формуванню фондів спрямована не тільки на придбання нової літератури, а також на максимально повне розкриття можливостей вже існуючого фонду. У зв`язку з вимогами кредитно-модульної системи постійно зростає обсяг та вимоги до якісного розкриття змісту нової літератури. Бібліотекою постійно вивчається попит на літературу і створюються умови при яких найбільш потрібні книги та підручники можна використовувати як в печатному так і електронному аналогу. Наявність підручника на електронному носії та в локальній мережі дозволяє в максимально повному об’ємі задовольнити запити студентів, особливо у випадку недостатньої книгозабезпеченості книжковими виданнями підручників. У зв`язку зі значним збільшенням обсягу електронних документів у фонді бібліотеки та збільшенням кількості запитів читачів, постійно вдосконалюються методи автоматизованої наукової обробки літератури. Це дозволяє проводити многоаспектний пошук студентами та викладачами всіх ресурсів, в тому числі електронних документів як на матеріальних носіях, так і тих, що знаходяться у локальній мережі бібліотеки.

Фонд електронних ресурсів на кінець 2007 року складає всього 697 примірників. Серед них в локальній мережі 435 книг, 71 періодичне видання, 41 архів методичних завдань, 150 на CD – це перші кроки по формуванню електронної бібліотеки. Поміж них 29 видань, які не мають книжкового, або магнітночитаємого аналогу було створено протягом 2007 року. Велика увага приділялася бібліографічному опису фонду електронних ресурсів (СD і повнотекстових електронних документів).

Згідно з вимогами кредитно-модульної системи, та необхідністю максимальної доступності бібліотечних фондів користувачам велика увага приділялась бібліографічному опису електронних ресурсів - дисків і повнотекстових електронних документів. Була розроблена практика опису електронних ресурсів згідно ДСТу, їх повного відображення в електронному каталозі за допомогою систематизації ключових слів і аналітичної розписі документів що входять в їх состав.

Бібліотека приймала участь в розробці електронного зведеного каталогу періодичних видань м. Харкова, який створює бібліотека ім. Короленка.

За 2006 рік до відділу збереження фондів надійшло 1136 примірників й на сьогоднішній день фонд відділу книгосховища складає 161659 одиниць зберігання. За рік виконано 13302 замовлення з відділу збереження фондів, які складають 12780 книг та зроблено 485 перевірок замовлень. Працівники відділу збереження фондів активно продовжували роботу по введенню інформації до електронного каталогу. Протягом року працівники відділу вводили літературу розділів “Історія”, а також книги, які видавались для оглядів, переглядів, виставок. Спільно з відділом обслуговування була почата робота з розділом Я54, яка буде продовжена наступного року. Плануємо також ввести літературу таких розділів: історія Росії (с літ. «К»), наука, педагогіка вищої школи, інформатика. Почалась роботу по вводу “Ученых записок”.

В цілях збереження фондів бібліотеки постійно проводилась робота з читачами, які своєчасно не повертали видану їм літературу.

Постійно у книгосховищі ведуться роботи по переміщенню розділів фонду книгозбірні, його обезпиленню та оформленню. Від організації формування фонду та постійної роботи з ним залежить якість обслуговування читачів. Разом з відділом обслуговування проводилась робота по вилученню та перерозподілу документів із підсобних фондів , які не користуються попитом. Ця література передана до резервного фонду книгосховища. У новому році планується створити на нього картотеку. У зв’язку з перерозподілом фонду була проведена значна робота з індикатором книжкових формулярів, яких вилучено 877 та розкладено, враховуючи нові надходження, 5377.

У 2007 році було проведено переоблік фонду читального залу № 1 за допомогою електронного каталогу. Наступного року заплановано провести переоблік фонду читального залу філії № 2 (вул. Пушкінська, 106) також за допомогою електронного каталогу.

Для поліпшення самостійної роботи читачів тимчасово (кожного семестру) документи з головного книгосховища як за тематикою, так і окремо поповнювали читальні зали навчальною та науковою літературою. Разом з тим, з початку навчального року, проводилась робота по комплектуванню фондів читальних залів літературою згідно навчально-методичних посібників, розроблених кафедрами. Кількість документів, переданих у підсобні фонди дорівнює 391 примірник.

Проводився підбір видань, які користуються великим попитом у навчальному та науковому процесі, для сканування та копіювання.

Здійснювався перегляд літератури з метою проведення палітурних робіт. Передано для палітурних робіт 60 книг. Працівники книгосховища самостійно зробили дрібний ремонт 379 примірників.Порівняльна таблиця роботи відділу збереження фонду бібліотеки за 2006 –2007 р.р.


Показники


2006 рік

2007 рік

Виконано замовлень читачів.


15126

13302

Перевірки відмовлень читачам та перевірки, які надійшли з відділу комплектування.

1197

485

Повернення літератури:

а) виданої на замовлення читачів з відділів бібліотеки;

б) з виставок та оглядів;

в) з різних підрозділів бібліотеки.14501

12780

Розстановка літератури.

15808

13927

Кількість примірників, введених в Е.К. за рік:

кількість назв:2094

1705


4695

3193


Отримано нової літератури з відділу комплектування:

- у т.ч. авторефератів:20683

529


25682

955


Отримано нових журналів:

93

11

Передача літератури в підрозділи бібліотеки:

- у т.ч. авторефератів:19469

529


24546

955


У відділ книгосховища надійшло

1214

1136

В індикаторі розставлено формулярів

3629

4500

Вилучено з індикатора книжкових формулярів

216

877

Перешифровано книг з відділу книгосховища

167

214

Переплетено книг

84

60

Дрібний ремонт

374

379

Передано з від. книгосховища у відділ обслуговування

216

391

Фонд відділу налічує

160503

161659

Каталог: POLN TEXT -> 0000


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРеферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"

План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconАсоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого матеріали ХІІ всеукраїнської наукової конференції
Асоціація випускників національного юридичного університету імені ярослава мудрого
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconКиївська Русь за часів правління Ярослава Мудрого
За часів князювання Ярослава Мудрого Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу, а Київ став великим І відомим містом,...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconЮридична академія україни імені ярослава мудрого
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconПрограма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»
О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
України імені В. І. Вернадського (1950–2011) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2011)
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconВідділ бібліотекознавства
Документознавство. Інфор–мологія», «Научные и техничес­кие библиотеки» та наукового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРозділ / List Видання Національної бібліотеки України імені
...
План роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого iconРегламент роботи 23 лютого 2015 року
Мовчан Павло Михайлович – лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта»...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка