Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегіїСторінка1/9
Дата конвертації29.03.2018
Розмір2,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Кваліфікаційна наукова праця

на правах рукопису


АСТАПЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 821.161.2-193.3.09ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ ХХІ СТОЛІТТЯ:

МЕТАТЕКСТ, ЖАНРОВІ МОДЕЛІ, ІДІОСТИЛЬОВІ СТРАТЕГІЇ
10.01.01 – українська література

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело _______________ Астапенко І. А.

Науковий керівник –

доктор філологічних наук,

професор, академік НАН України

Жулинський Микола Григорович

КИЇВ – 2018АНОТАЦІЯ
Астапенко І. А. Поетична творчість Емми Андієвської ХХІ сто­ліття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2018.

Дисертація присвячена вивченню поетичної творчості Е. Андієвської ХХІ століття.

У роботі запропоновано комплексне дослідження поезії письменниці від книжок «Вілли над морем» (2000) та «Атракціони з орбітами й без» (2000) й до крайньої збірки «Щодення: перископи» (2017). Оскільки Емма Андієвська досить активно працює в поезії, актуальним став науковий аналіз нового матеріалу через призму сучасних теоретико-, історико-літературних напра­цювань, поетикальних параметрів тексту, категорій автореференційності та метатекстуальності. Потреба дослідити пласт поетичних текстів мисткині нового тисячоліття пов’язана також із появою нових форм, жанрів та їхніх модифікацій, додаткових метатекстуальних одиниць, важливих для цілісного наукового аналізу. Дисертація є спробою сучасного наукового осмислення недосліджених поетичних текстів Емми Андієвської у різних аспектах: метатекстуальному, жанровому, версифікаційному, ідіостильовому.

У дисертації представлено теоретичні засади метатексту як літературо­знавчого поняття, простежено його ґенезу, історичний контекст, з’ясовано його роль для розуміння та аналізу художнього тексту. Розглянуто метатекст як надбудову до основного тексту та як окрему одиницю творчості. Окремий акцент зроблено на дефініції автореференційності як форми метатекстуаль­ності, викладено основні теоретичні положення, що стосуються окресленого поняття, проаналізовано питання літературної біографії та автобіографії як жанрів і додаткових джерел розуміння художнього тексту. Актуалізація постаті автора й низки позатекстових чинників дала можливість розглянути поетичний текст усебічно, зважаючи на біографічний та автобіографічний дискурси. Метатекстуальний аспект дослідження тексту є надзвичайно важливим, особливо з огляду на низку причин, коли літературний твір безпосередньо пов’язаний із реальними подіями і є реакцією на них.

У дисертації досліджено вплив позатекстових (надтекстових) чинників на поетичну творчість видатної письменниці. Проаналізовано сам творчий процес Емми Андієвської, яка акцентує увагу на первинній ролі підсвідомого, ірраціонального, того, що є джерелом суто інспіративного акту. З’ясовано зв’язок авторки з Нью-Йоркською поетичною групою, з якою вона часто асоціюється в сучасному літературознавстві. Враховуючи позицію самої Емми Андієвської, яка категорично заперечує свою приналежність до угруповання, та низку інших об’єктивних чинників, можна говорити лише про досить умовний контакт поетки з «Нью-Йоркською групою», що простежується на рівні деяких спільних публікацій та локації, яка в один час об’єднувала групу авторів.

Під час дослідження було з’ясовано, що життя й творчість Емми Андієвської взаємозалежні: тексти мисткині є почасти своєрідною охудож­неною реакцією на дійсність, а саме життя вона фактично ототожнює з творчістю. Аналіз метатексту показав, що обставини багатого на екстремальні події життя письменниці не просто відіграли ключову роль у становленні її творчої особистості, а й стали емоційним тлом її текстів, джерелом образів, мотивів, метафор тощо.

Окрему увагу в дисертації приділено розгляду всіх поетичних жанрів, з якими Емма Андієвська працює у ХХІ столітті: сонета, верлібра, несонетних ліричних віршів, лічилок, лічилок-поем. Досліджено стрижневі теоретичні засади вказаних жанрів, що супроводжуються практичним аналізом поетичних текстів. Поезію Емми Андієвської досліджено в контексті відповідності жанровому канону. Під час аналізу виявлено низку індивідуально-авторських ознак, які є відхиленнями від загальновідомих традиційних правил та догм, визначених для жанрів у теоретико- й історико-літературному дискурсі. З’ясовано, що сонет Емми Андієвської має за основу петрарківську форму й здебільшого написаний відповідним канону ямбом, однак існує чимала кількість текстів, де поетка ритміко-метрично та строфічно оминає систему загальних правил класичного жанру. Відхід од канону втілюється в поетки через низку аспектів: рими (зокрема й внутрішньої), ритміки й метрики, строфіки, повторювання слів, системи римування.

Завдяки аналізу верлібру Емми Андієвської виділено два його основні типи: верлібр-мініатюру та сюжетний (оповідний) верлібр. Щодо першого – такі зразки знаходимо в «Шухлядних краєвидах», «Містах-валетах» і «Ламаних коанах». Установлено, що в цій верлібровій формі мисткиня максимально щільно окреслює поетичну ситуацію, використовуючи короткі (інколи дуже короткі) рядки, не ділячи текст на довільні строфи (у верлібрах другого типу розподілу на строфи також немає). Верлібр-мініатюра є типологічно схожим на сонет Андієвської за низкою ознак: синтаксис, пунктуація, графіка, лексичний арсенал, специфіка метафоричної організації.

Іншим за природою й структурою є сюжетний верлібр (така дефініція жанру є умовною) в доробку письменниці, який представлений більшою мірою у збірці «Атракціони з орбітами й без», меншою – в «Ламаних коанах».
У формальному плані такі вірші вирізняються різної довжини рядками з перевагою коротких і середніх; традиційною пунктуацією, себто такою, що відповідає загальним нормам правопису (однак із винятками); вживанням великих літер у початкових словах рядків; повною аритмічністю; оповідною манерою, притаманною постмодерному верлібру. Основою вільних віршів, про які йдеться, почасти є певна наративна історія, якій характерна динамічна подієвість.

У ході дослідження було з’ясовано, що вільний вірш Емми Андієвської містить чимало ознак постмодернізму (інтертекстуальність, автоінтертекс­туальність, іронічність, потяг до гри тощо), однак зі своїми унікальними особливостями. Враховуючи це, можна дійти висновку, що верлібровий текст поетки чітко співвідноситься з епохою постмодернізму, одначе в жодному разі не є постмодерністичним у чистому вигляді.

Окремо в дисертації досліджено тексти, які не належать до жанрів із конкретними правилами (наприклад, як у лічилках та сонетах), тому їх умовно можна назвати «римованими ліричними віршами». Такі зразки знаходимо у двох збірках письменниці: «Хвилі» (2002) та «Бездзиґарний час» (2013). Ліричні вірші Емми Андієвської, позбавлені чіткої жанрової приналежності, лише підкреслюють універсальність поетки, яка вільно почувається в різних ґенеричних формах. Легкість стилізованих текстів і водночас складність суто оригінальних («Ругони», «Ловиди») дають багатий матеріал для дослідження, адже відхилення від притаманної поетці манери, здебільшого вираженій у сонетному та верлібровому тексті, ставить перед літературознавством низку нових завдань.

Аналіз нових у творчості Емми Андієвської жанрів лічилки та лічилки-поеми встановив, що в зовнішньому аспекті основних вимог дотримано (лічба, нагромадження співзвуч, звукові повтори, точність ритміки, ігрова форма). Винятками можуть слугувати лише два складники: 1) не надто лаконічний обсяг окремих текстів, тоді як лічилці притаманна коротка форма; 2) від­сутність обов’язкового компоненту – лічби – у деяких текстах. Важливою є авторська інтерпретація жанру на внутрішньому рівні – змістової тканини, змодельованої з притаманною Еммі Андієвській несподіваністю. Унікальним і новаторським є введення письменницею в українську літературу жанру лічилки-поеми. Синтез ліро-епіки з ігровим началом є важливим чинником такого жанру, що в контексті книги «Бездзиґарний час» виступає логічним продовженням змістової нитки. Серед основних рис започаткованого Анді­євською жанру можна виділити: середній для ліро-епічного твору обсяг, наявність сюжетних елементів, лічба, точність та простота ритміки, випад­ковість співзвуч.

Як потверджує аналіз, лічилки й лічилки-поеми варто вважати уні­версальними в плані читацької аудиторії, адже за своєю внутрішньою (філософською, ідейною, сюжетною) суттю такі тексти розраховані на дорослого читача. Ігрова форма, яку поетка майстерно витримує, є лише зовнішнім обрамленням складних та актуальних філософських, соціальних, родинних проблем.

Кандидатська дисертація містить дослідження ідіостилю як літературо­знавчого поняття, проаналізовано теоретичні засади окресленого явища, погляди на нього сучасних науковців (Б. Блох, С. Єрмоленко, С. Золян,


В. Іванов, О. Соколов, Р. Харчук та ін.). Основну увагу зосереджено на унікальних стильових домінантах поезії Емми Андієвської нового тисячоліття, що вирізняють її поетичну творчість із-поміж інших українських та зарубіжних авторів.

Потреба дослідження цього аспекту творчості мисткині зумовлена від­сутністю системних студій стильової індивідуальності авторки саме нового тисячоліття, адже її поезія з кожною збіркою набуває все нових і нових сенсів. У цьому контексті досліджено такі ідіостильові форманти, як: синтаксис, пунктуація, лексична організація тексту, алогічність, реверсивність, часо­просторова полівимірність, відхилення від усталених уявлень, образна пара­дигма, особливості тропіки тощо. Варто зауважити, що ті чи інші харак­теристики індивідуального стилю Е. Андієвської варіюються в залежності від жанру, адже, до прикладу, сонети й верлібри-мініатюри за цими показниками принципово різняться від сюжетних верлібрів або несонетних ліричних віршів. Це свідчить про потребу дослідження поезії авторки з обов’язковим ураху­ванням жанрових форм, а отже, ідіостильові ознаки поетки почасти не є універсальними в контексті загальної поетичної творчості.

Окремо розглянуто дискурсивну ґенезу герметичної поезії, особливості втілення її в художній літературі; проведено всебічне дослідження герметичної природи поезії Емми Андієвської ХХІ століття. Як результат, з’ясовано, що герметизм поезії мисткині нерозривно пов’язаний із двома аспектами: візіонерсько-асоціативним характером конструювання метафори та прийомом аналогії. Окрім цього, її поетичний текст ускладнений почасти алогічним співіснуванням образів, що проаналізовано на прикладі локусу urbi та концепції круглого часу.

Отже, вивчення поетичної творчості Емми Андієвської ХХІ століття є вельми актуальним у вітчизняному літературознавстві, оскільки новий мате­ріал потребує всебічного наукового осмислення.

Наукова новизна одержаних результатів:


 • дисертаційна робота є першою у вітчизняному літературознавстві спробою комплексного аналізу поетичної творчості Емми Андієвської ХХІ століття, яка охоплює сімнадцять збірок, вперше запроваджених до наукового обігу;

 • поезію авторки розглянуто в контексті метатекстуальності та авто­референційності, простежено принципово важливий зв’язок між біо­графією й художніми текстами мисткині;

 • з’ясовано творчо-світоглядні засади поетки (зокрема, завдяки індиві­дуальному спілкуванню по телефону);

 • досліджено природу сонета Емми Андієвської як індивідуально-авторської модифікації жанру;

 • проаналізовано специфіку жанру верлібру в поетичній творчості мисткині, його формально-структурні та внутрішньо-змістові харак­теристики;

 • досліджено такі новаторські модуси жанру як лічилки, лічилки-поеми й несонетні ліричні вірші поетки;

 • проаналізовано ідіостильові стратегії поетичної творчості письмен­ниці ХХІ ст.;

 • проведено всебічне дослідження герметичної природи поезії Емми Андієвської нового тисячоліття.

Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть бути використані при читанні курсів лекцій з історії й теорії літератури, проведенні спецкурсів і спецсемінарів, при укладанні навчальних посібників та написанні курсових, дипломних, магістерських робіт, предметом яких є модерністські та немодерністські тенденції розвитку української літератури.

Ключові слова: метатекст, автореференційність, жанр, сонет, вер­лібр, лічилка, лічилка-поема, стиль, ідіостиль, герметизм.

SUMMARY

Astapenko I. A. Poetic creativity of Emma Andiyewska of the 21st century: metatext, genre models, idiostyle strategies. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of a Candidate of Philological Sciences in the field of study 10.01.01 – Ukrainian literature. – T. H. Shevchenko Institute of Literature, The National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2018.

The dissertation is devoted to the study of the poetic creativity of Emma Andiyewska in the 21st century.

The thesis proposes a comprehensive study of the writer's poetry from the books "Villas over the Sea" (2000) and "Attractions of the fair with orbits and without" (2000) and the final collection "Everydaylive: Periscopes" (2017). As Emma Andiyewska works quite actively in poetry, the scientific analysis of the new material has become relevant due to the prism of modern theoretical, historical and literary works, poetic parameters of the text, categories of auto-reference and metatextualism. The need to explore the stratum of the author’s poetic texts of the new millennium is also related with the emergence of new forms, genres and their modifications, additional metatextual units important for holistic scientific analysis. The dissertation is an attempt of modern scientific understanding of unexamined poetic texts by Emma Andiyewska in metatextual, genre, versification, idiostylistic aspects.

The dissertation presents the theoretical foundations of metatext as a literary concept, traces its genesis, historical context, its role for understanding and analysis of artistic text. Metatext is considered as an add-on to the main text and as a separate unit of creativity. A separate emphasis is placed on the definition of auto-reference as a form of metatextualism, the basic theoretical positions concerning the outlined concept are described, questions of literary biography and autobiography as genres and additional sources of understanding of artistic text are analyzed. The updating of the figure of the author and a number of non-textual factors give an opportunity to examine the poetic text comprehensively, taking into account the biographical and autobiographical backgrounds. Metatextual aspect of the research is extremely important, especially when a literary work is directly related to real events or is a reaction on them.

In the dissertation the influence of non-textual (overtextual) factors on poetic creativity of the outstanding writer is researched. The creative process of


E. Andiyewska, which focuses on the primary role of the subconscious, irrational, that is the source of the inspirational act, is analyzed. The author's connection with the New York poetry group, with which she is often associated in modern literary criticism, is found. Taking into account the position of Emma Andiyewska, who dogmatically denies her belonging to a grouping, and a number of other factors, we can only talk about the rather conditional contact of the poet with the New York group, which, first of all, is traced at the level of some of the common publications and location, which at one time joined the group of authors.

In the course of the study it was found that the life and work of Emma Andiyewska are interdependent: the texts of the poet are partly a peculiar arrogant reaction to reality, and she actually identifies life with creativity. An analysis of metatext showed that the circumstances of the writer's life rich in extreme events not only played a key role in the formation of her creative personality, but also became an emotional background to her texts, a source of images, motifs, metaphors, etc.

A special attention in the dissertation is given to the consideration of all poetic genres, with which Emma Andiyewska works in the 21st century: sonnets, free verses, non-sonnets lyrical poems, counter poems, counter rhymes-poems. The basic theoretical principles of these genres, accompanied by a practical analysis of poetic texts, are explored. The poetry of Emma Andiyewska in the context of the matching to genre canon is studied. During the analysis, a number of individual and authorial features were discovered, which are deviations from the well-known traditional rules and dogmas defined for genres in theoretical and historical-literary discourse. It is found out that the sonnet of Emma Andiyewska is based on the Petrarch's form and is mostly written by the corresponding canon of the iamb, but there are quite a few texts in which the poet rhythmically, metrically and stylistically bypasses the system of general rules of the classical genre. Removal from the canon is embodied in poetry through a number of aspects: rhymes (including internal), rhythms and metrics, strophic, repetitive words, rhyming systems.

Due to the analysis of the free verses by Emma Andiyewska two of its main types are distinguished: a free verse-miniature and a plot (narrative) free verse. As for the first one, its samples are found in "Landscapes in the drawers", "Cities-jacks" and "Broken koans". It is established that in such a verliberian form the poet as closely as possible outlines the poetic situation, using short (sometimes very short) lines and does not divide the text into arbitrary stanza (in verliberas of the second type of division there is no stanza). The miniature version is typologically similar to the sonnet by Emma Andiywska for a number of features: syntax, punctuation, graphics, lexical arsenal, the specifics of the metaphorical organization.

The other by nature and structure is the plot verlibre (such a definition of the genre is conditional) in the writer's work, which is represented more in the collection "Attractions with orbits and without," less – in "The Broken Koans" In the formal terms, such verses are distinguished by different lengths of lines with the advantage of short and medium; the traditional punctuation that is the one that corresponds to the general rules of spelling (but with exceptions); the use of capital letters in the initial words of the lines; complete arrhythmia; the narrative manners inherent in postmodern free verses. The basis of the free verses mentioned, in part, is a certain narrative story, which is characterized by a dynamic event.

In the course of the study, it was found that the free verse of Emma Andiyewska contains many features of postmodernism (intertextuality, auto-intertextuality, ironiness, attraction to the game, etc.), but with its unique features. Taking this into account, we can conclude that the free verse text of the poet clearly correlates with the postmodernism, however, in no case is postmodernistic in its pure form.

Separately, in the dissertation, texts that do not belong to genres with specific rules (for example, as in counter poems and sonnets) are investigated, therefore they can be conventionally called "rhymed lyrical verses". Such samples are found in two collections of the writer: "Waves" (2002) and "Clockless time" (2013). Lyrical poems by Emma Andiyewska, deprived of a clear genre, emphasize the versatility of the poet, who freely feels in different genre forms. The simplicity of stylized texts and, at the same time, the complexity of purely original ("Guns", "Lovydy") give rich material for research, since the deviation from the poet's own manners, mostly expressed in sonnet and free verse text, puts a number of new problems before literary criticism.

The analysis of new genres in the work of Emma Andiyewska that are counter poems and counter rhymes-poems found that in the external aspect basic requirements were met (loss, accumulation of consonants, sound repetitions, accuracy of rhythms, game form). As exceptions can serve only two components:


1) not too concise volume of individual texts, while the counter poem has a short form; 2) the absence of a mandatory component – the number – in some texts. The author's interpretation of the genre at the inner level is important – content is modeled with the inherent to Emma Andiyewska unexpectedness. The introduction of the poetry genre into the Ukrainian literature by the writer is unique and innovative. The lyric and epic synthesis with a game-based beginning is a significant factor in such a genre that in the context of the book "Clockless time" is a logical continuation of the content. Among the main features of the new genre such ones can be distinguished: the average volume for the lyre-epic composition, the presence of plot elements, the number, the accuracy and simplicity of rhythm, the coincidence of incident.

As the analysis confirms, the counter poems and counter rhymes-poems should be considered as universal ones in terms of the reader's audience, because in their internal (philosophical, ideological, storyline) essentially such texts are designed for the adult reader. The game form, which the poet skillfully maintains, is only the outer framework of complex and relevant philosophical, social, and family problems.

The dissertation thesis contains the study of idiostyle as a literary concept, analyzes the theoretical foundations of the outlined concept, the views of the scientists (B. Blokh, S. Yermolenko, S. Zolyan, V. Ivanov, O. Sokolov,
R. Kharchuk, etc.). The main focus is on the unique style dominant of the poetry of Emma Andiyewska of the new millennium, which distinguishes her poetic creativity from other Ukrainian and foreign authors.

The need for research on this aspect of creativity is related to the lack of systematic studio stylistic personality of the author of the new millennium, because its poetry with each collection gets more and more new meanings. In this context, the following idiostyle forms have been investigated: syntax, punctuation, lexical organization of the text, alogicity, reversion, time-spatial multidimensionality, deviation from the established representations, paradigm shape, peculiarities of the tropics, etc. It should be noted that those or other characteristics of the individual style of Emma Andiyewska vary depending on the genre, because, for example, sonnets and free verses-miniatures on these indicators are fundamentally different from the plot free verses or non-sonnet lyrical poems. This testifies to the need to study the poetry of the author with the obligatory consideration of genre forms, and therefore, idiostyle signs of the poet are not universal in the context of general poetic creativity.

Separately, the discursive genesis of hermetic poetry, peculiarities of its embodiment in fiction are observed; a comprehensive study of the hermetic nature of the poetry by Emma Andiyewska of the 21st century are conducted. As a result, it was found that the hermeticism of the poetry of the artist is inextricably linked with two aspects: the visio-associative character of the construction of the metaphor and the adoption of analogy. In addition, her poetic text is complicated by partly the logical coexistence of images analyzed by the example of the urbi locus and the concept of round-the-clock time.

Consequently, the study of poetry by Emma Andiyewska in the 21st century is very relevant in national literary criticism, since the new material needs comp­rehensive scientific rethinking.

Scientific novelty of the obtained results:


 • dissertation work is the first attempt in the national literature study of comprehensive analysis of the poetic work by Emma Andiyewska in the 21st century, which covers seventeen collections firstly introduced into scientific circulation;

 • the poetry of the author is considered in the context of metatextualism and autoreference, the fundamentally important link between the biography and the texts of the artist is traced;

 • creative and philosophical principles of poetry (in particular due to individual communication by phone) are determined;

 • the nature of the sonnets by Emma Andievskaya as an individual-author's modification of the genre was studied;

 • the specifics of the genre of free verses in the poetry of the artist, its formal-structural and internal-content characteristics was analyzed;

 • the following innovative models of the genre, such as counters, counter rhymes-poems and non-sonnets lyrical poems of the author have been investigated;

 • idiostyle strategies of poetry of the writer of the XXI century were researched;

 • comprehensive study of the poetical hermetic nature has been conducted.

The practical value of the dissertation. The results of the study can be used to read lecture courses on the history and theory of literature, to conduct special courses and special seminars, to conclude textbooks and to write course papers, diplomas, master's theses, the subject of which are modernistic and non-modernistic trends in the development of Ukrainian literature.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconРоманний дискурс української літератури другої половини XIX століття як метатекст: модель світу, жанрові трансформації

Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconТема. Емма Андієвська – сучасна українська письменниця. «Казка про яян»
Обладнання : портрет Емми Андієвської, маршрутні листи,мультимедійна презентація, долоньки, зірки, картки із завданнями
Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconБіографія емми андієвської емма Андієвська
Німеччині, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Україні та Швейцарії. Поетеса є членом Національної спілки письменників України з 1994 року,...
Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconФормування навичок ХХІ століття у процесі навчання світової літератури розділ І значення навичок ХХІ століття у розбудові шкільної освіти
Загадка успіху чи невдачі у тому, щоб знати, яких пріоритетів притримуватись, а які відкинути чи замінити, коли змінюються часи
Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconЧи згодні ви з тим, що риби мовчать? Тоді як вони розуміють одна одну… за казкою-притчею Емми Андієвської «Говорюща риба»
Тема: Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця І художниця. Її казка-притча «Говорюща риба». Порушення питань моралі, дружби,...
Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconМета: продовжити роботу над твором Емми Андієвської «Казка про яян», опрацювати зміст твору, його виховне І повчальне значення; допоїти глибше усвідомити притчовий зміст І художню цінність казки
Розвивати культуру зв'язного мовлення, абстрактне, логічне І критичне мислення, пам'ять, увагу, вміння грамотно висловлювати думку;...
Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconСловник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст
Словник новотворів української мови початку ХХІ століття / Упорядники. – Кривий Ріг, 2005. – 158 с
Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconОфіційне привітання Шановні учасники круглого столу «Західна та східна столиці України: у пошуках української ідентичності ХХІ століття»
Шановні учасники круглого столу «Західна та східна столиці України: у пошуках української ідентичності ХХІ століття», що його проводить...
Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconХхі століття, Рада молодих науковців Інституту

Поетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії iconЦюрак о. Д. Отинія, 2014 р
Ххі століття”, комп’ютеризованого “інформаційного суспільства”, що є необхідним для кожної сучасної людини


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка