Пол СамуельсонСторінка24/24
Дата конвертації22.10.2017
Розмір3,63 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

* Продуктивність праці - характеризує кількість продукції, виробленої в одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

* Прожитковий мінімум - величина вартості фінансових коштів і майна, необхідних для підтримки нормального фізичного існування працівника й непрацюючих членів його сім ї.

* Протекціонізм - політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції.

* Реальна заробітна плата - кількість товарів і послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату.

* Ризик - дія в розрахунку на удачу, на щасливий результат, який, однак, не виключає можливості невдачі.

* Ринок - сфера обміну товарами й послугами між продавцями й покупцями, місце, де здійснюється купівля-продаж; система економічних відносин між виробниками і споживачами продукції.

* Санація - система заходів, спрямованих на попередження банкрутства.

* Синдикат - об єднання підприємців, які беруть на себе здійснення всієї комерційної діяльності при збереженні виробничої та юридичної самостійності підприємств, які в нього входять.

* Собівартість - сумарні витрати, виражені в грошовій формі на виробництво й реалізацію продукції.

* Соціальна політика - діяльність держави, спрямована на створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства.

* Стагфляція - стан економіки країни, яка супроводжується застоєм або падінням виробництва й інфляцією.

* Статутний фонд - сума коштів, що становлять майно підприємства при його створенні.

* Субсидія - вид допомоги, яка надається будь-кому державою або юридичною особою без яких-небудь умов.


* Товар - продукт праці, призначений для купівлі-продажу.

* Товарне виробництво - виробництво, в якому продукти праці призначаються не для власного споживання, а для обміну через ринок шляхом купівлі-продажу.

* Трест - об єднання підприємств, фірм, в якому суб єкти, що входять у нього, втрачають свою виробничу, комерційну та юридичну самостійність і підкоряються єдиному управлінню.

* Фінанси - система економічних відносин з приводу створення, розподілу й використання фондів грошових коштів.

* Фірма - господарське, промислове або торговельне підприємство, яке користується правами юридичної особи у ринковій економіці.

* Фритредерство - політика вільної торгівлі, стосовно лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення вільного доступу на національний ринок товарів, капіталів, робочої сили тощо.


* Ціна - кількість грошей, які сплачуються за одиницю товару; виражена в грошах вартість одиниці товару.

* Ціна попиту - гранично максимальна ціна, за якою покупці ще згодні купувати товар.

* Ціна пропозиції - гранично мінімальна ціна, за яку продавці ще готові пропонувати свій товар.

* Ціна рівноваги - ціна, за якою попит дорівнює пропозиції.

* Цінні папери - документи, що засвідчують право власності на будь-яке майно або гроші (акції, облігації, чеки, векселі, сертифікати та інші документи).

* Чистий доход - прибуток після відрахування витрат, сплати податків і всіх боргових зобов язань.

* Чистий доход суспільства - частина національного доходу, що виступає як додатковий продукт.

Штраф - грошове стягнення за порушення зобов'язань по договору.

ЛІТЕРАТУРА


[Головна]~[Посібник ]~[Семінарські заняття]~[Контрольні запитання]~[Словник]
* Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.

* Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.

* Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. - М.: Таурас, Просперс, 1994. - 472 с.

* Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.

* Григорук А.А., Палюх М.С., Літвінова Т.Д., Литвин Л.М. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 1999. - 252 с.

* Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.

* Економіка: теоретичні основи. Підручник: У 2-х частинах. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.

* Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - Львів: Інтереко, 1998. - 708с.

* Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.

* Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - С. 249.

* Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - С. 682.

* Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - С. 84.

* Иохин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 512 с.

* Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег./ Пер. с англ. - М., 1978.

* Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. - Тернопіль: Астон, 1997. - 180 с.

* Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка). - Тернопіль: Астон, 1998. - 368 с.

* Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М.: Экономика, 1989. - 526 с.

* Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - М.,1992. - 736 с.

* Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А.Райзберга. -- М.: ИНФРА, 1997. - 720 с.

* Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.

* Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.

* Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. - М., 1993.

* Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М., 1992. - 702с.

* Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. - К..: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. - 392 с.

* Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.

* Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник/ За ред. Г.Н Климка, В.П.Нестеренка. - К.: Вища школа, 1994. - 559 с.

* Основи економічної теорії. Підручник / За ред. С.В.Мочерного. - Тернопіль: Тарнекс, 1993. - 686 с.

* Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.

* Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.

* Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.

* Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К. - :Либідь, 1998. - 272 с.

* Основы экономическойї теории: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клюше. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1997. - 336с.

* Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.

* Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.

* Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: "Основи", 1995. - 544 с.

* Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2-х т. - М.:Єконом., 1993.

* Современная экономика (для студентов вузов). - Ростов-на-Дону, 1997. - 608 с.

* Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456 с.

* Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.

* Шегда А.В. Основы менеджмента. - К.: Знание, 1998. - 512с.

* Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.

* Управление - это наука и искусство. А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд. - М.: Республика, 1992. - 352 с.

* Шишикин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие: В 2 кн. Кн. 1. - М.: ВЛАДОС, 1996. - 656 с.

* Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие: В 2 кн. Кн. " - М.: ВЛАДОС, 1996. - 352 с.

* Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М., 1982. - 423 с.

* Экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. - М.: Экономика, 1997. - 816 с.* Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
Додаткова література для поглибленого вивчення окремих питань курсу подається до кожної теми семінарського заняття.
Каталог: wiki -> images
images -> Культура І духовне життя в Україні ( середина 60-х початок 80-х років )
images -> Модульні тестові завдання з української мови
images -> Коли Тарас був козачком пана Енгельгардта – родича Браницьких, по дорозі до Вільно у 1831 році вони заїхали до Білої Церкви. Браницька показала вельможному гостю свій маєток І парк “Олександрію”
images -> Мета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
images -> Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення
images -> Методичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
images -> Про затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
images -> Львівська політехніка
images -> Методичний вісник: форми науково-методичної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Пол Самуельсон iconДипломних робіт з курсу "Українська література І пол. ХІХ ст."
Поетика національно-історичної істини в художній творчості Т. Шевченка
Пол Самуельсон iconТестові завдання до теми : Українські Землі в др пол. 19 ст
Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині XIX ст
Пол Самуельсон iconГерлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова

Пол Самуельсон iconТема: кирило – мефоді вське братство
Наддніпрянської України пер пол. ХІХ ст.;розвивати уміння працювати з документами, аналізувати їх, порівнювати, давати власну оцінку...
Пол Самуельсон iconКонтрольна робота з історії клас I рівень максимум балів за одне завдання Підкресліть хибні твердження
Києво-Могилянська колегія була заснована на основі двох київських шкіл в 1 пол. XVII ст
Пол Самуельсон icon1. Загальний огляд української історичної прози
Представники української історичної романістики ІІ пол. Ххст
Пол Самуельсон iconТема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета
Мета: ознайомити учнів з устроєм Запорізької Січі в ІІ пол Х\/іі ст., її участю в суспільно-політичному житті країни, у війнах проти...
Пол Самуельсон iconШевченкознавство: Циганська тема у художній спадщині Тараса Шевченка
У шевченкознавстві понад п’ятдесяти років тому сформувалася етнографічна гілка, яка розгорнула багатовекторний образотворчий ряд...
Пол Самуельсон iconУкраїнська історична проза
Мета: (навчальна) дослідити розвиток жанру історичної романістики в складних історичних умовах; зробити огляд найвідоміших взірців...
Пол Самуельсон icon11 клас ІІ. Зміст програми
Складність І неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст. Глибокий структурний переворот в естетичній свідомості та художній...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка