«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. ПСторінка22/24
Дата конвертації08.04.2017
Розмір4,86 Mb.
ТипКнига
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


Абульханова К.  71, 329

Авєрінцев С. 76, 118

Агеєва В. 273, 275, 278, 291, 329

Адамар Ж. 65, 329

Адлер А. 24, 113, 115, 120, 329

Амосов М. 67, 329

Ананьєв Б. 38, 329

Анциферова Л. 158, 159, 329

Апінян Т. 118, 329
Балабуха К. 154, 330

Басін Є. 19, 38, 330

Батаршев О. 284, 286, 303, 306

Бауман З. 86, 330

Бахтін М. 14, 16, 17, 84, 118, 330

Бєлянін В. 78, 81, 330

Білецький О. 7, 194, 330

Блохіна Н. 226, 330

Богоявленська Д. 58, 64, 99, 331

Бойко Ю. 265,331
Варій М. 117, 127, 130, 142, 149

Вашків Л. 10, 331

Виготський Л. 26, 66, 333

Винниченко В. 100, 114, 117, 121, 133, 135, 141, 145, 150, 161, 167, 177, 187, 200, 206, 211, 216, 222, 235, 238, 331, 332

Винниченко Р. 121, 236, 113

Вороний М. 189, 333


Гальперін П. Я. 118, 333

Геннекен Е. 87, 96, 333

Гілфорд Д. 51, 333

Гірняк М. 20, 333

Гнатко Н. М. 60, 63

Громов П. 10, 333

Грофф С. 107, 333

Грушевський М. 180, 333

Гуменний М. 256, 333

Гуменюк В. 189, 334Гундорова Т. 144, 296, 300, 334

Гурін С. 41, 85, 88, 334Гусар-Струк Д. 171, 226, 334

Гуцало О. 124, 334


Давидова-Біла Г. 251, 334

Данько М. 177, 334

Дзеверін І. 212, 334

Донцов Д. 293, 334

Дрозденко К. 128, 155, 334

Дружинін В. 60, 71, 335


Еткінд Є. 268, 351
Євшан М. 181, 257, 267, 290, 310

Єлісєєв О. 287, 335

Єрмаков І. 39, 335

Єрмолаева-Томіна Л. Б. 64, 74, 335

Єфремов С. 131, 134
Жулинський М. 155, 171, 188, 194, 218, 289, 335, 336
Зборовська Н. 18, 29, 97, 104, 106, 116, 201, 232, 280, 301, 317, 336

Зейгарнік Б. 28, 336

Зеров М. 180, 194, 336
Калениченко Н. 316, 336

Каневська Л. 255, 263, 337

Кант І. 128, 284

Кірнос Д. 44, 337

Клочек Г. 76, 120, 140, 175, 180, 197, 337

Кобилянська О. 298, 302, 305, 310, 312, 313

Кончіц І. 176, 338

Косач-Кривинюк О. 271, 272, 279Костюк Г. 60, 100, 146, 158, 187, 298, 338

Коцюбинська М. 272, 338

Коцюбинська І. 317, 320, 338

Коцюбинський М. 315, 318, 321, 338

Крайг Г. 103, 105, 112, 232, 235, 339

Кривцун О. 39, 339

Крутікова Н. 142, 339

Кулюткін Ю. 68, 339

Кульчицька О. 60, 69, 72, 339

Кульчицький С. 129, 339


Леві-Стросс К. 88, 339

Левітов Н. Д. 72, 339

Левченко Г. 18, 297, 339

Левчук Л. 18, 339

Леонтьєв А. 56, 79, 81, 339, 340

Лисяк-Рудницький І. 67, 151

Лук А. 65, 68, 71, 74, 341
Макогоненко Г. 10, 341

Максименко С. 53, 60, 235

Мамардашвілі М. 145, 341

Марко В. 122, 125, 153, 342

Маслоу А. 19, 25, 27, 53Маслянчук Т.  142, 342

Матюшкін А. М. 51, 57, 117, 342Матющенко А. 227, 342

Мейлах Б. 32, 342

Мейлі Р. 44, 342

Мельник В. 220, 342

Миронець Н. 131, 142, 159

Михида С. 38, 110, 131, 161, 173, 182, 185, 187, 192, 193, 197, 213, 233, 342, 343

Мітосек З. 15, 343

Моклиця М. 2, 9, 252, 343

Моляко В. 60, 61, 62, 63, 343

Мороз Л.  104, 139, 145, 177, 182, 184, 186, 190, 343

Морозов А. В. 49, 50, 55, 59, 70, 73, 197

М’ясоїд П. 25, 341


Наєнко М. 23, 39, 344

Назарук М. 10, 344

Науменко Л. О. 178, 344

Небиліцин В. 287, 344

Нікіфорова О. 166, 344

Ніковський А. 174, 344

Ніколаєва Е. И. 125, 344

Ніцше Ф. 8, 344

Нойшюц К. 120, 344
Обозов Н. 258, 259

Овсянико-Куликовський Д. 56, 344

Овчінніков В.  63, 344

Олпорт Г. 19, 22, 23, 27, 44, 46, 256, 344

Онишкевич Л. 192, 345
Павличко С. 249, 273, 301

Панченко В. 97, 103, 105, 111, 114, 119, 124, 144, 146, 166, 185, 191, 209, 345

Печарський А. 345

Підмогильний В. 37, 43, 345

Погорілий С. 140, 176, 178, 193, 195,

Поліщук Я. 249, 282

Пономарьов Я. 35, 57, 65, 345

Попович М. 156, 157

Потебня О. 56, 346
Раттер М. 101, 346

Рібо Т. 118, 346

Роджерс К. 19, 25, 71

Рождєственська Н. 34, 68, 346

Розенбах П. 266, 267

Роменець В. А. 20, 36, 73, 149, 346

Рубінштейн С. 44, 56, 65, 99, 346

Руднєв В. 20, 78, 346

Рудницький М. 176, 346

Русалов В. 83, 346


Сахно І. 211, 347

Сиваченко Г. 94, 131, 147, 150, 175, 195, 204, 206, 227, 230

Смілянська В. 6, 7, 46

Сріблянський М. 188, 228

Стернберг Р. 70


Теплов Б. 55, 64, 347

Тихолоз Б. 255, 347

Тихомиров О. К. 55, 67

Толстой Л. 99, 221, 348

Торшина К. 49, 50, 348

Українка Л. 8, 11, 179, 212, 266, 267, 270, 274, 278, 288, 299, 348

Урбан К. 54, 71, 74, 348Фащенко В. 7, 348

Федоров В. 16, 17

Фізер І. 16, 18

Франкл В. 25, 43

Франко Т. 254, 349

Франко І. 29, 247, 253, 258, 261, 263, 349Фрейд 3. 7, 53, 94, 96, 99, 107, 108, 234, 262, 302

Фрейджер Р. 101, 349

Фромм Е. 19, 54, 108

Фуко М. 14, 17, 350


Хархун В. 209, 181

Холодная М. 60, 350

Хороб С. 241, 350
Цеков Ю. 6, 350
Чикаленко Є. 146, 181
Шандибін С. 85, 86, 351

Шпильова О. 39, 40


Юнг К.-Г. 24, 124, 125, 233, 268
Якобсон Р. 65, 351

Яковлева Е. 58, 59, 70, 351

ДЛЯ НОТАТОК
ДЛЯ НОТАТОК

НАУКОВЕ ВИДАННЯ


МИХИДА Сергій Павлович


ПСИХОПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ:

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПИСЬМЕННИКА

Монографія

Комп’ютерне верстання Ірина Крило

Художній редактор Тетяна Фурсікова

(В оформленні обкладинки використано

світлину скульптури Сальвадора Далі «Антропоморфна шафка»)

Здано до набору 30.03.2012 р. Підписано до друку 30.04.2012 р.

Формат 60х84 1/16 Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 20,5. Обл. вид. арк. 15,5.

Тираж 300 прим. Зам. № 180

Віддруковано в ПП «Поліграф-Терція».м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14


1 Цеков Ю. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника (Микола Хвильовий) // Самототожність письменника. До методології сучасного літературознавства: Колективна монографія. – К. : Укр. книга, 1999. – С. 55.

2 Самототожність письменника: До методології сучасного літературознавства. Колективна монографія. – К. : Українська книга, 1999. – С. 4.

3 Смілянська В. Біографічна Шевченкіана (1861-1981). – К. : Наукова думка, 1984. – С. 22.

4 Белецкий А. В мастерской художника слова. – М. : Высшая школа, 1989. – С. 18-23.

5 Фащенко В. У глибинах людського буття: Етюди про психологізм літератури. – К. : Дніпро, 1981. – С. 94.

6 Українка Леся. Твори: У 10-ти т. – Т. 10. – К. : Дніпро, 1965. – С. 108.

7 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм: Сборник. – Минск : Попурри, 1997. – С. 115.

8 Моклиця М. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк: РВВ ВДУ ім. Лесі Українки, 1998. – С. 134.

9 Самототожність письменника: До методології сучасного літературознавства. Колективна монографія. – К. : Українська книга, 1999. – С. 55.

10 Громов П. О стиле Льва Толстого. Становление «диалектики души». – Л., 1971. – С. 12 – 13.

11 Див. : Назарук М. Українська епістолярна проза кінця XVIII ст. – Автор. дис. канд. філ. наук. – К, 1994; Вашків Л. Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі. – Автор. дис. канд. філ. наук. – Львів, 1995.

12 Skvarczynska S. Teoria listu. – Lwow, 1937. – 373 c.

13 Макогоненко Г. Письма русских писателей XVIII в. и литературный процесс // Письма русских писателей XVIII в. – Л., 1980. – С. 3.

14 Українка Л. Твори: У 10-ти т. – Т. 10. – К. : Дніпро, 1965. – С. 359.

15 Українка Л. Твори: У 2-х т. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 1986. – С. 198.

16 Бахтін М. Проблема тексту в лінгвістиці, філософії та інших гуманітарних науках. Досвід філософського аналізу // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 318.

17 Фуко М. Що таке автор? // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 444.

18 Бахтін М. Проблема тексту в лінгвістиці, філософії та інших гуманітарних науках. Досвід філософського аналізу // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 318.

19 Мітосек Зофія. Теорії літературних досліджень. – Сімферополь: Таврія, 2003. – С. 207.

20 Бахтін М. Проблема тексту в лінгвістиці, філософії та інших гуманітарних науках. Досвід філософського аналізу // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За ред. М. Зубицької. – Львів, 1996. – С. 319 – 320.

21 Бахтін М. Проблема тексту в лінгвістиці, філософії та інших гуманітарних науках. Досвід філософського аналізу // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За ред. М. Зубицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 318 – 322; Фуко М. Що таке автор? // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За ред. М. Зубицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 444 – 456; Федоров В. Автор як антологічна проблема // СіЧ. – 2003. – №10. – С. 55 – 58; Фізер І. Чи таки смерть автора? (Ретроспективний погляд на тему, що не хоче зникнути) // СіЧ. – 2003. – №10. – С. 50 – 58.

22 Бахтін М. Проблема тексту в лінгвістиці, філософії та інших гуманітарних науках. Досвід філософського аналізу // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За ред. М. Зубицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 320.

23 Фуко М. Що таке автор? // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За ред. М. Зубицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 444-456.

24 Федоров В. Автор як антологічна проблема // СіЧ. – 2003. – №10. – С. 55-58.

25 Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.

26 Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. – К. : «Академвидав», 2003. – 392 с.

27 Левченко Г. Зачарована казка життя Ольги Кобилянської. Монографія. – К. : Книга, 2008. – 224 с.

28 Фізер І. Чи таки смерть автора? (Ретроспективний погляд на тему, що не хоче зникнути) // СіЧ. – 2003. – №10. – С. 52.

29 Басин Е. Двуликий Янус. – М. : Гуманитарий, 2009. – С. 48.

30 Роменець В. Побачити себе // Арка. – 1993. – №1 – 2. – С. 5 – 9.

31 Гірняк М. Авторська свідомість як метатекстуальна категорія // Вісник ЖДУ імені Івана Франка. – Випуск 15. – Житомир: РВВ ЖДУ, 2004. – С. 122 – 126.

32 Руднев В. Словарь культуры ХХ века. – М. : Аграф, 1999. – С. 167 – 168.

33 Оляндер Л. Відносність і точність термінології у слов’янському літературознавстві // Вісник ЖДУ імені Івана Франка. – Випуск 22. – Житомир: РВВ ЖДУ, 2005. – С. 144.

34 Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – С. 449.

35 Олпорт Г. Личность в психологии. – М. : КСП+; Спб. : Ювента, 1998. – С. 65.

36 Наєнко М. Історія українського літературознавства. – К. : «Академія», 1997. – С. 308.

37 Олпорт Г. Личность в психологии. – М. : КСП+; Спб. : Ювента, 1998. – С. 31.

38 Загальна психологія: Навч. посібник / Скрипниченко О., Долинська, Огороднійчук З. та ін. – К. : «А.П.Н.», 2001. – 464 с.; М’ясоїд П. Загальна психологія. – К. : Вища школа, 1998. – 184 с.

39 Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. – М. : Рефл.-бук.; К. : Ваклер, 1997. – 304 с.; Роджерс К. Клиенто-центрированная терапия: Пер. с англ. – М. :Рефл.-бук.; К. : Ваклер, 1997. – 320 с.; Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер с англ. – М. : Прогресс, 1990. – 366 с.

40 Выготский Л. Психология искусства. М. : Искусство, 1986. – С. 110.

41 Див. : Асмолов А. Психология личности. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.; Зейгарник Б. Теории личности в зарубежной психологии. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 128 с.; Фуко М. Що таке автор? // Антологія світової літературо-критичної думки ХХ ст. / За ред.. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 442 – 456; Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 608 с.

42 Олпорт Г. Личность в психологии. – М. : КСП+; Спб. : Ювента, 1998. – С. 59.

43 Див.: Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. – М. : Рефл.-бук.; К. : Ваклер, 1997. – С. 160 – 184.

44 Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К. : Академвидав, 2003. – С. 65.

45 Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі // Франко І. Зібр. тв. : У 50-ти т. – Т. 35. – К. : Наука, 1982. – С. 110.

46 Літературознавчий словник-довідник. – К. : Академія, 1997. – С. 580.

47 Мейлах Б. Психология художественного творчества: предмет и пути исследования // Психология художественного творчества. – М. : Наука, 1980. – С. 20.

48 Рождественская Н. Проблемы и поиски в изучении художественных способностей // Художественное творчество. – Сборник. – Л., 1983. – С. 105.

49 Там само. – С. 110 – 111.

50 Роменець В. Психологія творчості. – К. : Либідь, 2001. – С. 11.

51 Там само. – С. 15.

52 Підмогильний В. Іван Левицький-Нечуй (Спроба психоаналізи творчості) // Досвід кохання і чистого розуму: Валер’ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій. – К. : Факт, 2003. – С. 393.

53 Басин Е. «Двуликий Янус» (о природе творческой личности). – М. : Магистр, 1996. – С. 5.

54 Ананьєв Б. Задачи психологии искусства // Художественное творчество / Сборник. – Л., 1982. – С. 236.

55 Детальніше про це див. : Михида С. Психологічний портрет письменника: на шляху до створення методології реконструкції // Наукові записки. Випуск 56. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – С. 291.

56Ермаков И. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. – М. : Новое литературное обозрение, 1999. – С. 159.

57 Там само.

58 Кривцун О. А. Эстетика. – М. : Аспент Пресс, 1998. – С. 355.

59 Наєнко М. Інтим письменницької праці: З лекцій про специфіку літературної творчості. – К. : Педагогічна преса, 2003. – С. 13.

60 Шпильова О. В. Творчість як невпинне самопоновлення (Леонід Первомайський) // Самототожність письменника. До методології сучасного літературознавства. Колективна монографія. – К. : Українська книга, 1999. – С. 104.

61 Подібний термін не виноситься в науковий дискурс, але приховано це явище має місце у вітчизняному літературознавстві, не наближаючи, а віддаляючи художній твір від читача.

62 Див. : Гурин С. Маргинальная антропология // Режим доступа: http://psy-games.narod.ru/margin.

63 Див. : Підмогильний В. Іван Левицький-Нечуй (Спроба психоаналізу творчості) // Досвід кохання і чистого розуму: Валер’ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій. – К. Факт, 2003. – С. 391 – 406.

64 Мейли Р. Структура личности // Экспериментальная психология. – М., 1975. – Вып. V. – С. 197.

65 Олпорт Г. Личность в психологии. – М. : КСП+; Спб. : Ювента, 1998. – С. 59.

66 Рубинштейн С. Основы общей психологии. – М. : Академия, 1999. – С. 638.

67 Кирнос Д. Индивидуальность и творческое мышление. – М. : Б.и., 1992. – С. 10.

68 Там само. – С. 9.

69 Олпорт Г. Личность в психологии. – М. : КСП+; Спб. : Ювента, 1998. – С. 72.

70 Там само.

71 Смілянська В. Біографічна Шевченкіана (1861 – 1981). – К. : Наукова думка, 1984. – С. 22.

72 Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 462.

73 Торшина К. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии. // Вопросы психологии. – 1998. – № 4 . – С. 38.

74 Морозов А. В., Чернилевский Д. В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие. – М. : Академический проект, 2004. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 439.

75 Гилфорд Д. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Под. ред. А. М. Матюшкина. – М. : Прогресс, 1965. – С. 440.

76 Rotbenberg A. Psychopathology and creative cognition. A comparison of hospitalized patients, Nobel laureates and controls // Archives of General Psychiatry. 1983. V. 40. N 9. P. 589.

77 Barron, Frank and David M. Harrington. Creativity, Intelligence and Personality // Annual Review of Psychology 1981. V. 32. P. 500.

78 Там само. – С. 325.

79 Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М. : Просвещение, 1989. – С. 245.

80 Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., Питер, 2006. – С. 378.

81 Максименко С. Д. Поняття особистості в психології // Практична психологія та соціальна робота. – № 7. – 2006. – С. 5.

82 Фромм Е. Душа человека. Сборник. – М. : Республика, 1992. – С. 256.

83 Урбан К. Поощрение и поддержка креативности в школе // Иностранная психология. 1999. – №11. – C. 4. (http://psyorld.narod.ru/Books/talented creativ).

84 Там само. – С. 5.

85 Теплов Б. М. Способности и одаренность // Проблемы индивидуальных различий. М. – Изд-во АМН РСФСР, 1961. – С. 187.

86 Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. – М. : Наука, 1961. – С. 25.

87 Морозов А. В. Креативность преподавателей высшей школы // Монография. – М., 2002. – С. 38.

88 Див.: Овсянико-Куликовский Д. Литературно-критические работы: В 2-х томах. – М. : Художественная литература, 1989. – 526 с.

89 Див.: Потебня О. О. Естетика і поетика слова. – К. : Наук. думка, 1985. – 302 с.

90 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. – СПб: Питер, 2003. – С. 389.

91 Леонтьев А. Н. Опыт экспериментального исследования мышления // Доклады на совещании по вопросам психологи (3-8 июня 1953 г.). – М. : Наука, 1954.

92 Пономарев Я. А. Психология творческого мышления. – М. : Просвещение, 1960, – С. 34.

93 Пономарев Я. А. Психология творчества. – М. : Наука, 1976. – С. 45.

94 Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – С. 56.

95 Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1983.

96 Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М. : ИЦ «Акадения», 2002.

97 Богоявленская Д. Б. «Субъект деятельности» в проблематике творчества // Вопросы психологии. – 1999. – № 2. – С. 35.

98 Яковлева Е. Л. Развитие творческого потенциала личности школьника // Вопросы психологии. – 1996. – № 3. – С. 28.

99 Там само. – С. 37.

100 Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – М. Латерна, Вита, 1995. – С. 78.

101 Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.; Кульчицька О. І. Соціально-психологічні фактори формування таланту // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 14 – 17; Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: В 2 т. – Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. – К. : Форум, 2002.; Моляко В. А. Техническое творчество и трудовое воспитание. – М. : Знание, 1985. – 80 с.; Пономарев Я. А. Психология творчества. – М. : Наука, 1976. – С. 45.; Холодная М. А. Интегральные структуры понятийного мышления. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1983.

102 Загальна психологія: Навч. пос. / За ред. О. Скрипниченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін.. – К. : «Академія психологічних наук», 2002. – С. 167.

103 Загальна психологія. / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – С. 603.

104 Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблем обдарованості // Обдарована дитина. – 1998. – № 1. – С. 3 – 5; № 2. – С. 2 – 6; № 3 – С. 2 – 5.

105 Див.: Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблем обдарованості // Обдарована дитина. – 1998. – № 1. – С. 3 – 5.

106 Моляко В. А. Техническое творчество и трудовое воспитание. – М. : Знание, 1985. – С. 57 – 58.

107 Гнатко Н. М. Проблема креативности и явление подражания. – М. : ИП РАН, 1994. – С. 79.

108 Овчинников В. Ф. Феномен таланта в русской культуре: монография. – М. 1999. – С. 256.

109 Моляко В. А. Техническое творчество и трудовое воспитание. – М. : Знание, 1985. – 80 с.

110 Див. : Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов-на-Дону: РГУ 1983, – С. 93 –  106.

111 Теплов Б. М. Избранные труды. В 2-х т. – Т. 1. – М. : Педагогика, 1985. – С. 267.

112 Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества. – М. : Академический проект, 2003. – С. 256.

113 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание / С. Рубинштейн – СПб: Питер, 2003. – С. 267.

114 Пономарев Я. А. Психология творчества. – М. : Наука, 1976. – С. 45.; Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. – М. 2001. – 128 с.; Лук А. Н. Интуиция и научное творчество. – М., 1981; Мейлах Б. С. Содружество наук и тайны творчества. – М., 1968; Якобсон Р. Работы по поэтике. – М., 1997.

115 Barron, Frank and David M. Harrington. Creativity, Intelligence and Personality // Annual Review of Psychology 1981. V. 32. P. 500.; Энгельмейер П. К. Теория творчества. СПб., 1910. - 210 с.

116 Barron, Frank and David M. Harrington. Creativity, Intelligence and Personality // Annual Review of Psychology 1981. V. 32. P. 74, Р. 439 – 476.

117 Выготский Л. С. Психология творчества. – М., 1996.; Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М. : Просвещение, 1995.

118 Выготский Л. С. Психология творчества. – М., 1996. – С. 328.

119 Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова: размышление о здоровье. – М. : Изд-во АСТ. – С. 229.

120 Пойя Д. Как решать задачу. – М., 1973. – С. 304.

121 Тихомиров О. К. Психология Мышления. – М. : Изд-во МГУ, 1984.

122 Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира Винниченка у світі його публіцистичних писань // Сучасність. – 1980. – № 9. – С. 114.

123 Рождественская Н. В. Проблемы и поиски в изучении художественных способностей // Художественное творчество. Сборник. – Л., 1983. – С. 113 – 114.

124 Кулюткин Ю. Н. Образовательные технологии и педагогическая рефлексия. – СПб, 2003. – С. 24.

125 Див. : Лук А. Н. Мышление и творчество. – М. :

Каталог: work folder
work folder -> Роки. Події. Люди
work folder -> Олександр Маринич – видатний учений-географ, державний та громадський діяч Краєзнавча розвідка присвячена видатному українському географу, міністру освіти урср — Олександру Мефодійовичу Мариничу
work folder -> Управління культури облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
work folder -> Сині Води в усній народній та художній творчості До 650-річниці Синьоводської битви Сині Води в усній народній та художній творчості
work folder -> Пропонуємо
work folder -> Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка
work folder -> О слово! Будь мечем моїм! О. Олесь
work folder -> Вулиці Єлисаветграда: минуле І сучасність
work folder -> Пропонуємо
work folder -> О. М. Бойченка Світлі постаті минулих століть


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П iconБбк 74. 104(4Укр-4Зап)

«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П icon+ 159. 019: 159. 923 Кондратенко Лариса Олександрівна
...
«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П icon“хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари

«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П iconЯрославвеприня к ворожбавітр у поезії Київ 2009 ббк ш6(4Укр)6-5 в 306

«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П iconБбк 91. 9: 63. 3(4Укр-4М) а-82 Упорядник: Вілкул В. Д
Вілкул В. Д. – зав сектору науково-інформаційної роботи Наукової бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського
«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П iconДавня архітектура українського села. Етнографічний нарис ббк 3. (4Укр) Д18
Випущено на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою “Українська книга”
«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П iconІнформаційний бюлетень 84(4Укр)6 ч 46
Чого волошка запишалася [Текст] : повість для молодш шкіл віку / Д. Чередниченко. К.: Грані – Т, 2012. 60 с. іл
«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
«Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П iconБбк 63. 3(4Укр)52 Юрій Яковлєв роман яросевич – провідний діяч рурп у першій половині 1890-х рр
Русько-української радикальної партії у Галичині. Проаналізовано особливості формування світогляду та становлення суспільно-політичних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка