Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2018
Розмір0,85 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3Львівський апеляційний адміністративний суд


Узагальнення

судової практики застосування Львівським апеляційним адміністративним судом положень Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності

за період з 1 січня 2017 року по 31 жовтня 2017 року

проведено на виконання п.4.5 Плану роботи

Львівського апеляційного адміністративного суду

на друге півріччя 2017 року

Львів


2017

Зміст1. Загальні положення


0

2. Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності


0


3. Особливості розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності


0


4. Висновки та пропозиції


0


1. Загальні положення

Одним із напрямків розвитку правової системи України є посилення захисту прав і свобод особи в сфері розгляду справ про адміністративні правопорушення. На цьому шляху послідовно удосконалюються форми і методи діяльності органів, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення та їх розгляд, утверджуються демократичні стандарти, набуває визначеності судова практика та формується соціальний досвід.

Стаття 3 Конституції України закріпила принцип, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає за свою діяльність перед людиною. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Однакові вимоги до складання протоколів, забезпечення процедури розгляду судових справ є своєрідною гарантією забезпечення прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

Завданням адміністративного судочинства, згідно ч.1 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Частиною другою цієї ж статті передбачено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до ч.1 ст.17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Пунктом 1 частини 2 статті 17 КАСУ передбачено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Також, п.3 ч.3 цієї ж статті встановлено, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи про накладення адміністративних стягнень.

Усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності, як передбачено п.2 ч.1 ст.18 КАС України, підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.

Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції. (ч.2 ст.20 КАС України)

Таким апеляційним адміністративним судом є Львівський апеляційний адміністративний суд.

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності передбачені ст.171-2 КАС України.

В ній зазначено, що адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності вирішується місцевими загальними судами як адміністративними судами протягом п'яти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на п'ять днів.

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством (ст.1 КУпАП).

Статтею 9 КУпАП встановлено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами (ст.23 КУпАП).

Відповідно до ст.24 КУпАП за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

2-1) штрафні бали;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

5-1) громадські роботи;

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт;

8) арешт з утриманням на гауптвахті.

Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.

Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення – це основна стадія провадження в справах, на ній вирішуються найважливіші завдання цього провадження. Ці завдання полягають у встановленні винних і забезпеченні правильного застосування законодавства з тим, щоб до кожного правопорушника були застосовані справедливі заходи адміністративного впливу.

2. Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності
Відповідно до даних комп’ютерної системи «Діловодство спеціалізованого суду» в період з 01.01.2017 по 30.10.2017 до Львівського апеляційного адміністративного суду надійшло 545 справ та матеріалів щодо перегляду судових рішень (постанов, ухвал) у спорах щодо притягнення до адміністративної відповідальності проти 355 справ та матеріалів в аналогічному періоді 2016 року, тобто на 35% більше. Як бачимо відбулося збільшення кількості звернень до суду в цій категорії справ.
Показники надходження справ та матеріалів у спорах щодо притягнення до адміністративної відповідальності відображено в гістограмі 1.

Гістограма 1


В структурі справ та матеріалів у спорах щодо притягнення до адміністративної відповідальності, що надійшли на розгляд до Львівського апеляційного адміністративного суду (545 справ та матеріалів) в розрізі розділів Класифікатора категорій адміністративних справ переважають наступні категорії справ:

- справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України 329 справ, з них 322 справи що стосувались зокрема: дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів, у тому числі: дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів;

- справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування 78 справ;

- справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики 78 справ.Структура справ та матеріалів у спорах щодо притягнення до адміністративної відповідальності, що надійшли на розгляд до Львівського апеляційного адміністративного суду в розрізі розділів Класифікатора категорій адміністративних справ в порівнянні з 2016 роком представлена в таблиці.


Структура надходження справ та матеріалів у спорах щодо притягнення до адміністративної відповідальності

в розрізі розділів Класифікатора категорій адміністративних справРозділ Класифікатора адміністративних справ

2016 рік

2017 рік

кількість

% від кількості надходжень у спорах по КУпАП

кількість

% від кількості надходжень у спорах по КУпАП

А

1

2

3

4

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України (Розділ 3)

177

50%

329

60%

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування (Розділ 6)

59

16,6%

78

14%

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики (Розділ 10)

36

10%

47

8,6%

Загалом, в апеляційному порядку у період з 01.01.2017 по 31.10.2017 розглянуто 517 справ за апеляційними скаргами на рішення адміністративних судів від кількості справ досліджуваної категорії, що надійшли на розгляд апеляційного суду (з 545 справ). За результатами апеляційного перегляду прийнято наступні рішення:

- повернуто апеляційну скаргу – 31;

- відмовлено у відкритті апеляційного провадження – 25;

- постанову суду першої інстанції залишено без змін – 201;

- постанову суду першої інстанції змінено – 2;

- постанову суду першої інстанції скасовано та прийнято нову постанову у зв’язку з порушенням норм права – 181;

- постанову суду першої інстанції скасовано та залишено позовну заяву без розгляду у зв’язку з відсутністю підстав для визнання причин пропуску строку звернення поважними – 7;

- постанову суду першої інстанції скасовано та закрито провадження у справі у зв’язку з неналежністю розгляду в порядку адміністративного судочинства – 8;

- ухвалу суду першої інстанції залишено без змін – 15;

- ухвалу суду першої інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі скасовано, і направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції – 47.
Для порівняння, в апеляційному порядку у період з 01.01.2016 по 31.10.2016 розглянуто 355 справ за апеляційними скаргами на рішення адміністративних судів від кількості справ досліджуваної категорії, що надійшли на розгляд апеляційного суду (з 355 справ).

Кількісне порівняння розглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом справ та матеріалів у спорах щодо притягнення до адміністративної відповідальності упродовж 2016 року (з 01.01.2016 по 31.10.2016) та 2017 року (з 01.01.2017 по 31.10.2017) за їх структурою відображено на гістограмі 2.Гістограма 2

Порівняння кількості розглянутих Львівським апеляційним адміністративним судом справ у спорах щодо притягнення до адміністративної відповідальності

3. Особливості розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності
Найбільш поширеними, у звітному періоді, є справи таких категорій:
Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів.

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності; землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі: розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам.


Так по категорії справ зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів, можна виділити такі справи:
До прикладу, у справі №439/694/17 (№876/8308/17 в апеляційній інстанції) постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 18 жовтня 2017 року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69670886) апеляційну скаргу ОСОБА_4 задоволено частково.

Скасовано постанову Бродівського районного суду Львівської області від 10 липня 2017 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_4 до старшого інспектора взводу по обслуговуванню доріг державного значення батальйону 2 Управління патрульної поліції у м. Львові Департаменту патрульної поліції ОСОБА_2 про визнання незаконною та скасування постанови про адміністративне правопорушення, в частині відмови в задоволенні позову про визнання протиправною та скасування постанови від 16 травня 2017 року серії АР №699848 щодо визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.122 КУпАП, та прийнято нову, якою такі позовні вимоги задоволено. В решті постанову Бродівського районного суду Львівської області від 10 липня 2017 року залишено без змін.

Постановою Бродівського районного суду Львівської області від 10 липня 2017 року в задоволенні позову було відмовлено.

Приймаючи дане рішення, суд першої інстанції виходив з того, що оскільки оскаржувана постанова у справі про адміністративне правопорушення ґрунтується на досліджених доказах, які доводять винуватість особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та винесена у відповідності до закону, то у задоволенні позовних вимог ОСОБА_4 слід відмовити.

Оскарживши рішення суду першої інстанції апеляційну скаргу ОСОБА-4 обґрунтував тим, що відповідачем не доведено факт порушення ним правил дорожнього руху, а судом не взято до уваги його доводів та безпідставно надано перевагу поясненням відповідача.

Даючи правову оцінку рішенню суду першої інстанції та доводам апелянта, що викладені у апеляційній скарзі, апеляційний суд виходив із такого.

Відповідно до матеріалів справи 16 травня 2017 року Інспектором відносно ОСОБА_4 винесена постанова серії АР № 699848, якою позивача притягнуто до адміністративної відповідальності і накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 425 грн. за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.126 КУпАП та ч.2 ст.122 КУпАП, а саме за виїзд під час керування автомобілем НОМЕР_1 по автодорозі Київ - Чоп М-06/443 км на дві смуги для руху в одному напрямку на зустрічні смуги, а також відсутність полісу обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів у порушення вимог п.11.4 та п.2.1 ПДР.

Приписами п.11.4 Правил дорожнього руху (далі - ПДР) встановлено, що на дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги.

У відповідності до п.2.1 ПДР водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі, зокрема, поліс (сертифікат) обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Згідно із ч.2 ст.122 КУпАП порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного розїзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами звязку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти пяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

Окрім того, приписами ч.1 ст.126 КУпАП передбачено, що керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка») тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Положеннями ст.36 КУпАП передбачено, що при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Як слідує з наданого відповідачем відеозапису з нагрудного реєстратора Інспектора, на якому зафіксовано розгляд справи про вчинення адміністративного правопорушення, позивач ОСОБА_4 заперечує факт скоєння ним адміністративного правопорушення, передбаченого п.11.4 ПДР, однак не заперечує відсутності на час зупинки полісу (сертифікату) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Положеннями ст.251 КУпАП встановлено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

У ході апеляційного розгляду Інспектор пояснив суду, що інших доказів на підтвердження факту виїзду автомобіля під керуванням ОСОБА_4 на призначений для зустрічного руху бік дороги у нього немає, оскільки таке порушення ПДР ним було виявлено візуально під час здійснення патрулювання автодороги на службовому автомобілі на відстані приблизно 300-400 м, однак на реєстраторі патрульного автомобіля воно не зафіксоване.

При цьому апеляційний суд звернув увагу на те, що відповідно до ч.2 ст.71 КАС України у адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

З огляду на викладене апеляційний суд дійшов висновку, що вчинення позивачем ОСОБА_4 адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.122 КУпАП, відповідачем не доведено, а тому в цій частині оскаржувану постанову серії АР №699848 від 16 травня 2017 року визнано протиправною і скасовано.

Разом із тим, накладення оскаржуваною постановою серії АР № 699848 від 16 травня 2017 року на позивача штрафу у розмірі 425 грн. за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.126 КУпАП, відповідає як встановленим фактичним обставинам, так і наведеним вище правовим нормам. Тому у цій частині правових підстав для задоволення апеляційних вимог ОСОБА_4 суд апеляційної інстанції не знайшов.


Каталог: userfiles
userfiles -> К. Д. Ушинського “шхуна “колумб”: поетика закритого твору
userfiles -> Книга з нагоди 20-ліття служіння францисканців серед греко-католиків
userfiles -> Затверджений склад
userfiles -> Робоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
userfiles -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
userfiles -> Директора про роботу коледжу
userfiles -> Іі міжнародна науково-практична конференція суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення про обробку та захист персональних даних Загальні положення

Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення про аспірантуру 1 загальні положення
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання
Ця Пам’ятка розроблена для забезпечення зручності та ефективності вашої роботи у Вищому адміністративному суді України під час висвітлення...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconУзагальнення
Аналіз статистичних даних застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України Розділ I. Загальні положення
України (далі моз україни) та інститутами громадянського суспільства (далі ігс) на засадах доброго партнерства, здійснення громадського...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconРішення 27 березня 2017 року Київ №614/3дп/15-17 Про притягнення судді Вишгородського районного суду Київської області Підкурганного В. В. до дисциплінарної відповідальності
Про притягнення судді Вишгородського районного суду Київської області Підкурганного В. В. до дисциплінарної відповідальності
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconРішення 19 червня 2017 року Київ №1563/2дп/15-17 Про притягнення судді Дарницького районного суду міста Києва Набудович І. О. до дисциплінарної відповідальності
Про притягнення судді Дарницького районного суду міста Києва Набудович І. О. до дисциплінарної відповідальності
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до пункту 52
Відповідно до пункту 52 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення розглянуто та ухвалено
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. №656, «Про Положення «Про порядок присудження наукових ступенів», затвердженого...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка