Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0Сторінка3/3
Дата конвертації21.03.2018
Розмір0,85 Mb.
ТипПоложення
1   2   3
4. Висновки та пропозиції

Виходячи з аналізу статистичних даних Львівського апеляційного адміністративного суду щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про притягнення до адміністративної відповідальності в період з 01.01.2017 по 31.10.2017 кількість таких справ, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зросла.

Слід звернути увагу на те, що у аналізованому періоді 2017 року постановлено втричі менше ухвал про повернення апеляційної скарги та вдвічі менше ухвал про відмову у відкритті апеляційного провадження в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Кількість залишених без задоволення апеляційних скарг була приблизно однакова, однак кількість задоволених або задоволених частково апеляційних скарг, а відповідно скасованих рішень судів першої інстанції зросла з 34% в 2016 році до 47% в 2017 році.


Аналіз судової практики свідчить про те, що суди першої інстанції в окремих випадках, не завжди з’ясовують усі обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, допускають порушення норм матеріального та процесуального права.
Зокрема, слід звернути увагу на строки оскарження постанови про притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності.

Згідно ч.1, 3 ст.99 КАС України адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст.289 КУпАП скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови, а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, - протягом десяти днів з дня вручення такої постанови.

Ключовою в даній ситуації є вимога «…з дня вручення такої постанови…».

Тому обов’язковою умовою є встановлення судом моменту вручення позивачу оскаржуваної постанови.
Проблемним є вирішення питання щодо такої позовної вимоги як закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, також зустрічалась вимога про надсилання справи про адміністративне правопорушення на новий розгляд.

З цього приводу слід зазначити, що згідно ч.2 ст.162 КАС України у разі задоволення адміністративного позову суд може, зокрема, прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання не чинним рішення чи окремих його положень.

Стаття 293 КУпАП вказує, що орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення; 2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 3) скасовує постанову і закриває справу; 4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Відповідно до ст.288 КУпАП, постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено до суду, в порядку, визначеному КАС України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Частиною 3 статті 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень суди перевіряють чи прийняті вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно ч.3 ст.17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові спори про накладення адміністративних стягнень.

Таким чином, до повноважень адміністративного суду не належить закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення та про надсилання справи на новий розгляд до органу Національної поліції.
Зустрічаються випадки в яких вирішується питання неналежності відповідача у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. У зв’язку з чим слід звернути увагу на вимоги статтей 213 та 222 КУпАП.

Так, згідно ст.213 КУпАП, справи про адміністративні правопорушення розглядаються, зокрема, органами Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом.

Статтею 222 КУпАП передбачено, що органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 89, частина друга статті 106-1, частини перша,друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга, третя і п’ята статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, стаття 132-1, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151, частини шоста і сьома статті 1521, статті 161, 164-4, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 180, 181-1, частина перша статті 182, статті 183, 184, 192, 194, 195).

Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень.

Отже, працівники органів і підрозділів Національної поліції (поліцейські) при розгляді справи про адміністративне правопорушення діють від імені органів Національної поліції.

Тому, належним відповідачем у справі щодо оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, повинен бути відповідний орган Національної поліції.

У зв’язку із цим, відповідно до статті 52 КАС України, суд першої інстанції, встановивши, що з адміністративним позовом звернулася не та особа, якій належить право вимоги, або не до тієї особи, яка повинна відповідати за адміністративним позовом, може за згодою позивача допустити заміну первинного позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи.

Вирішення судом питання щодо належного відповідача у адміністративній справі даної категорії являється необхідним і важливим, оскільки впливає в подальшому на вирішення судом в процесі розгляду справи таких питань як повноважність в суді представника відповідача (у разі коли довіреність видана від імені певного органу Національної поліції), розподіл судових витрат (зокрема, стягнення із відповідача витрат на правову допомогу), заміни відповідача його правонаступником (у разі коли зазначений у позові відповідачем інспектор поліції уже не працює на відповідній посаді).


Розглядаючи та вирішуючи справи зазначеної категорії, судам варто звернути увагу також на вимоги норм КАС України щодо оцінки доказів, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та на вимогу щодо об'єктивного дослідження та проведення судового розгляду забезпечуючи повне, всебічне та об'єктивне з'ясування обставин у справі.

Так, згідно з ч.2 ст.71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ст.251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Завданням провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. (ст.245 КУпАП)

Відповідно до ст.252 КУпАП, орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

При цьому, слід зазначити, що зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення повинен відповідати вимогам, передбаченим статтями 283 і 284 КУАП.

Аналізуючи вищенаведені законодавчі приписи слід зазначити, що часто суди першої інстанції приходять до помилкового висновку про відсутність правових підстав для визнання протиправною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, оскільки відповідач як суб'єкт владних повноважень згідно з вимогами ч.2 ст.71 КАС України належними та допустимими доказами не довів правомірності прийнятого ним рішення.
Підсумовуючи викладене, зумовлюється висновок про те, що судам слід покращити якість розгляду адміністративних справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності, керуючись не тільки положеннями норм Кодексу адміністративного судочинства України, але і з врахуванням особливостей Кодексу України про адміністративні правопорушення, як спеціального закону по розгляду цієї категорії справ, та як наслідок прийти до єдності судової практики.

Відділ судової статистики та узагальненнясудової практики Львівського

апеляційного адміністративного суду
Каталог: userfiles
userfiles -> К. Д. Ушинського “шхуна “колумб”: поетика закритого твору
userfiles -> Книга з нагоди 20-ліття служіння францисканців серед греко-католиків
userfiles -> Затверджений склад
userfiles -> Робоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
userfiles -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
userfiles -> Директора про роботу коледжу
userfiles -> Іі міжнародна науково-практична конференція суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення про обробку та захист персональних даних Загальні положення

Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення про аспірантуру 1 загальні положення
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання
Ця Пам’ятка розроблена для забезпечення зручності та ефективності вашої роботи у Вищому адміністративному суді України під час висвітлення...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconУзагальнення
Аналіз статистичних даних застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України Розділ I. Загальні положення
України (далі моз україни) та інститутами громадянського суспільства (далі ігс) на засадах доброго партнерства, здійснення громадського...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconРішення 27 березня 2017 року Київ №614/3дп/15-17 Про притягнення судді Вишгородського районного суду Київської області Підкурганного В. В. до дисциплінарної відповідальності
Про притягнення судді Вишгородського районного суду Київської області Підкурганного В. В. до дисциплінарної відповідальності
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconРішення 19 червня 2017 року Київ №1563/2дп/15-17 Про притягнення судді Дарницького районного суду міста Києва Набудович І. О. до дисциплінарної відповідальності
Про притягнення судді Дарницького районного суду міста Києва Набудович І. О. до дисциплінарної відповідальності
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до пункту 52
Відповідно до пункту 52 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...
Положення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0 iconПоложення розглянуто та ухвалено
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. №656, «Про Положення «Про порядок присудження наукових ступенів», затвердженого...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка