Полтавської районної ради Полтава 2016


Глава 1. Ведення пленарних засіданьСторінка3/18
Дата конвертації19.04.2017
Розмір2,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Глава 1. Ведення пленарних засідань
Стаття 32

1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто.

Дані реєстрації є підставою для відкриття засідання.

2. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Головуючий інформує раду про кількість присутніх депутатів, повідомляє раду про кількість депутатів відсутніх на сесії.

3. При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання чи переносить його на погоджений з депутатами термін.


Стаття 33

1. Сесію відкриває та веде голова ради або його заступник. У випадку, передбаченому частиною другою статті 19 Регламенту, сесію відкриває і веде за дорученням депутатів, з ініціативи яких скликана сесія, один з депутатів.

Стаття 34

Місця для депутатів у ході пленарного засідання відводяться окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.


Стаття 35

1. На кожній сесії ради із числа депутатів обирається секретар сесії.

2. Секретар сприяє веденню протоколу сесії, здійснює запис бажаючих виступити із числа запрошених, реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, звернення громадян, що надійшли на адресу сесії, проставляє дату надходження та порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні, дає роз'яснення депутатам з питань роботи сесії.
Стаття 36

Головуючий на засіданні:

1) дотримується норм законодавчо встановлених вимог та цього Регламенту, вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

2) оголошує, у разі необхідності, про перереєстрацію депутатів та повідомляє про її результати;

3) відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні ради;

4) попереджає присутніх на закритому пленарному засіданні про процедуру проведення закритого пленарного засідання;

5) вносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву;

6) оголошує списки осіб, які записалися на виступ та надає слово для виступу;

7) надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, оголошує наступного промовця;

8) створює рівні можливості депутатам ради, депутатським фракціям, групам для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту;

9) вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні;

10) організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

11) ставить питання на голосування, оголошує результати голосування та про прийняте рішення;

12) оголошує офіційні повідомлення та запити депутатів ради;

13) оголошує перерву до 15 хвилин на вимогу депутатської фракції, за умови використання цього права фракцією не більше одного разу протягом пленарного засідання;

14) підписує протокол та рішення сесії;

15) здійснює інші повноваження, надані цим Регламентом.
Стаття 37

1. Головуючий на засіданні має право:

1) у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

2) ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

3) утворювати при необхідності погоджувальну комісію;

4) давати розпорядження виконавчому апарату ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного;

5) вимикати без попередження мікрофон, якщо промовець виступає без дозволу.

Головуючий має право на позачергове слово з порядку ведення сесії, для довідок, пояснень, відповідей на запитання.

2. Головуючий на засіданні, за погодженням із депутатами шляхом голосування, може надати слово запрошеним на сесію.

3. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець порушує регламент роботи пленарного засідання.


Стаття 38

1. Тривалість пленарного засідання визначається радою.

2. Засідання ради, як правило, розпочинаються о десятій годині, з перервами через кожні дві години роботи.
Глава 2. Розгляд питань на пленарних засіданнях ради
Стаття 39

Розгляд питання на пленарному засіданні включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи депутатів ради;

4) виступи депутатів обласної ради та народних депутатів України;

5) виступи запрошених (з дозволу депутатів);

6) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

7) внесення депутатами пропозицій, які не були оголошені в ході обговорення, з обов’язковим поданням їх у письмовій формі секретарю сесії;

8) заключне слово доповідача і співдоповідачів;

9) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування;

11) прийняття рішення.
Стаття 40

У ході обговорення питання на сесії ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та розгляду питання;

2) пропозиції, поправки щодо нових текстів, запропонованих на засіданні, чи змінених у ході засідання ;

3) пропозиції, поправки, внесені за рішенням погоджувальної комісії.
Стаття 41

Час для доповіді надається, як правило, до 30 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин, для виступів - до 10 хвилин, для повторних виступів, для виступів з порядку денного - до 3 хвилин, для заключного слова - до 5 хвилин, для відповідей на запитання – до 10 хвилин.

За згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, головуючий може продовжити час для виступу та доповіді.

В кінці кожної сесії відводиться до 30 хвилин для різного (виступів з короткими, до 3 хвилин, заявами і повідомленнями). Рішення радою з цих питань не приймаються.


Глава 3. Порядок виступів і надання слова

на пленарних засіданнях ради
Стаття 42

На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого, який надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.


Стаття 43

1. Доповіді, співдоповіді, виступи в обговоренні виголошуються з трибуни; заяви, запити, запитання: депутатами та запрошеними - з робочих місць. При цьому депутат називає своє прізвище, належність до депутатської фракції.

2. Головуючий надає слово депутатам на підставі запису у секретаря сесії.

Головуючий на засіданні, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.


Стаття 44

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Вони формулюються коротко і чітко.

Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам з місця.

Виступаючим у дебатах запитання, за винятком уточнюючих, не ставляться.


Стаття 45

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду, що подаються до секретаря сесії у ході засідання, адресуються головуючому на засіданні. Головуючий на засіданні оголошує письмові пропозиції з їх стислим обґрунтуванням та повідомляє, хто їх вніс.


Стаття 46

Депутати ради, народні депутати України та запрошені на засідання можуть виступити по одному і тому питанню порядку денного лише один раз. При цьому депутати районної ради мають право на першочерговий виступ.


Стаття 47

1. Слово для висловлення зауважень, пропозицій, змін та доповнень (репліки) з обговорюваного проекту надається головуючим один раз.

2. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутись до нього з проханням скоротити або закінчити виступ.

3. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до незаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні у таких випадках зобов'язаний попередити промовця.

4. Після другого попередження промовець позбавляється слова. Слово для повторного виступу з обговорюваного питання йому не надається.

Стаття 48

1. Рада може визначати загальний час для обговорення питання, запитань і відповідей, виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Якщо в ході обговорення з'ясується, що визначеного часу недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

2. Депутатам, які наполягають на виступі, для обґрунтування його доцільності надається одна хвилина.

3. Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їх прохання повинні бути включені до протоколу сесії, якщо вони подаються в день засідання до секретаря сесії.

4. Рішення про припинення обговорення приймається шляхом голосування більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні.
Глава 4. Організація голосування на пленарних засіданнях

та процедура прийняття рішень
Стаття 49

1. Рішення ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюється:

1) шляхом підняття руки;

2) поданням іменних бюлетенів у порядку, встановленому на пленарному засіданні.

Для підрахунку голосів при проведенні голосування рада обирає з числа депутатів районної ради лічильну комісію.

Лічильна комісія обирається шляхом відкритого голосування більшістю голосів депутатів присутніх на засіданні.

До складу лічильної комісії не можуть бути обрані депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів або на посади службових осіб, що обираються (затверджуються).

Після закінчення кожного голосування лічильна комісія доповідає головуючому про його результати. Результати голосування оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

3. Рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.


Стаття 50

Голосування здійснюється депутатами особисто. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його «за» пропозицію, «проти» чи «утримався».

Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат, який був відсутній під час голосування, не може додати свій голос після закінчення голосування.
Стаття 51

1. Затвердження порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Процедурні питання не потребують попереднього розгляду в комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоновані до розгляду питання є процедурними, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Процедурне рішення приймається відкритим голосуванням і заноситься до протоколу пленарного засідання ради.


Стаття 52

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»: обрання голови районної ради та його заступника, звільнення їх з посади, прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації, внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

2. Для проведення таємного голосування бюлетенями та визначення його результатів рада обирає із числа депутатів лічильну комісію, кількісний склад якої визначається більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні. Засідання лічильної комісії повноважне, якщо в ньому бере участь дві третини її членів. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

4. Після закінчення голосування голова лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів.
Стаття 53

1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості присутніх на сесії депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Бюлетені підписуються головою та секретарем лічильної комісії.

Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів.

2. Лічильна комісія перевіряє наявність кабіни для таємного голосування, опечатує скриньку та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування.

3. Таємне голосування здійснюється депутатом ради особисто, за допомогою бюлетенів для таємного голосування.
Стаття 54

1. Недійсними вважаються бюлетені:

- на яких відсутній підпис голови чи секретаря лічильної комісії;

- на яких відсутня печатка загального відділу виконавчого апарату районної ради;

- на яких зроблено більш як одну позначку;

- на яких не поставлено жодної позначки;

- з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення депутата;

- невстановленої форми.

Самостійно дописані в бюлетень прізвища та інші записи до уваги не беруться.

2. Забороняється заповнення депутатами бюлетенів для таємного голосування поза кабінами для голосування.

3. Контроль сторонніми особами за волевиявленням депутата забороняється.

4. Підрахунок результатів голосування лічильна комісія проводить у залі засідань ради.


Стаття 55

Якщо бюлетенів у скриньці для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

У разі встановлення лічильною комісією порушень порядку голосування, рада приймає рішення про переголосування більшістю голосів від загального складу ради.
Стаття 56

1. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

2. За доповіддю голови лічильної комісії (або визначеного нею доповідача - члена лічильної комісії) про підсумки таємного голосування, головуючий на пленарному засіданні оголошує рішення ради, яке заноситься до протоколу пленарного засідання.

У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування або питання знімається з обговорення.


Стаття 57

Після оголошення головуючим на засіданні про початок голосування, ніхто не має права його переривати і до оголошення результатів слово нікому не надається.


Стаття 58

1. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх і, якщо немає зауважень до змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо, в порядку їх надходження.

2. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.
Стаття 59

При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного пленарного засідання ради, головуючий ставить на голосування кожний з них, в порядку черговості надходження. Розгляду підлягає проект, який отримав відносну більшість голосів. Якщо два або більше проектів набрали однакову кількість голосів, по них проводиться повторне голосування.


Стаття 60

При голосуванні по конкретних кандидатурах кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.


Глава 5. Повторне голосування
Стаття 61

Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується і вирішується радою в кожному конкретному випадку.


Стаття 62

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.


Глава 6. Дотримання дисципліни та норм етики

на пленарних засіданнях ради
Стаття 63

1. Депутатам та запрошеним забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті сприяння забезпеченню діяльності ради.

2. Депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.

3. Якщо депутат виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про недопустимість таких висловлювань або припиняє його виступ.

Головуючий на пленарному засіданні надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог цього Регламенту позбавляє його слова
РОЗДІЛ ІV

РІШЕННЯ РАДИ
Глава 1. Підготовка та розгляд актів ради
Стаття 64

1. Акти ради повинні відображати волю та інтереси територіальних громад, бути законними та обґрунтованими, нести в собі практичну життєву необхідність, прийматися колегіально і гласно.

2. Рішеннями ради є рішення, прийняті з питань порядку денного а також процедурні рішення, які заносяться до протоколів пленарних засідань.

3. Рада приймає рішення виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законами України та цим Регламентом.


Стаття 65

1. Правотворчу ініціативу у раді мають голова ради, заступник голови ради, президія, постійні комісії, депутати, голова райдержадміністрації.

2. Проекти рішень ради готуються органами ради та депутатами, районною державною адміністрацією її структурними підрозділами, комунальними закладами районної ради та службами Полтавського району відповідно до вимог «Єдиної державної системи діловодства», інструкції з діловодства у Полтавській районній раді, а також вимог цього Регламенту.

До підготовки проекту рішення ради можуть бути залучені спеціалісти та фахівці з даного питання.


Стаття 66

Ініціатори проектів, в тому числі і альтернативних, можуть брати участь у всіх стадіях їх обговорення в постійних комісіях, робочих групах, у спеціально створених підготовчих комісіях, виступати з доповідями і співдоповідями на пленарному засіданні ради.

Стаття 67

Постійні комісії, як правило, не пізніше ніж за один день до розгляду на пленарному засіданні, повідомляють голову ради про свої пропозиції та зауваження до проектів.


Стаття 68

1. З урахуванням висновків постійних комісій, тимчасових спеціальних комісій чи робочих груп, яким доручалося розглянути проект рішення, рада може:

1) прийняти рішення;

2) повернути проект на доопрацювання для розгляду на наступному засіданні ради;

3) не прийняти рішення у зв'язку з не набранням необхідної кількості голосів.

2. Неякісно підготовлені проекти рішень ради чи супровідні матеріали до розгляду не приймаються.


Стаття 69

1. Рішення приймається за основу, коли за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Розгляд на пленарному засіданні ради поправок до проекту рішення проводиться лише після прийняття його за основу.

3. Поправки до проекту рішення ставляться головуючим на голосування в порядку надходження. Прийнятою вважається та поправка, за яку проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

4. Рішення в цілому приймається, коли за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законами України та цим Регламентом.
Стаття 70

Рішення ради може прийматись без обговорення на засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.


Глава 2. Затвердження програми економічного і соціального

розвитку району та районного бюджету
Стаття 71

Програма економічного і соціального розвитку району, районний бюджет та звіти про їх виконання затверджуються радою.

Проекти районних програм без фінансового обґрунтування та пояснювальної записки радою не приймаються.
Стаття 72

1. Згідно з Бюджетним кодексом України, після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України доводить районним державним адміністраціям розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів районних бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про районний бюджет (типова форма рішення).

2. У тижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України у другому читанні Кабінет Міністрів України забезпечує доведення районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад визначених таким законом показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту районного бюджету.

3. На підставі інформації, отриманої відповідно до частин п'ятої, восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України, районна державна адміністрація готує проект рішення про районний бюджет.


Стаття 73

1. Відповідно до частини восьмої та дев'ятої статті 75 Бюджетного кодексу України рада при затвердженні районного бюджету повинна врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.

2. Районний бюджет затверджується рішенням районної ради до 25 грудня року, що передує плановому.

3. У разі неприйняття закону про Державний бюджет України рада при затвердженні районного бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робочих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характуру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

4. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України районна рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.
Стаття 74

1. Проект рішення про районний бюджет перед його розглядом на сесії ради погоджується районною державною адміністрацією. Разом з ним подається пояснювальна записка до проекту рішення, в якій повинна бути:

1) інформація про соціально-економічний стан Полтавського району і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту районного бюджету;

2) пояснення до основних положень проекту рішення про районний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм;

3) інформація про хід виконання районного бюджету у поточному бюджетному періоді;

4) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає районна державна адміністрація або рада.

2. Рішенням про районний бюджет визначаються:

1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

2) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

3) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

4) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

5) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

3. Перелік захищених статей районного бюджету визначається відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.
Стаття 75

1. Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет ухвалюється радою за поданням офіційного висновку фінансового управління райдержадміністрації про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету визначається на підставі офіційних висновків фінансового управління райдержадміністрації за підсумками 1-го півріччя при перевищенні доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період більше, ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду районного бюджету визначається на підставі офіційних висновків фінансового управління райдержадміністрації за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

2. Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет можуть бути також ухвалені радою у разі настання інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.
Стаття 76

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про районний бюджет, районна державна адміністрація має право здійснювати витрати з районного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням ради про бюджет на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України. До прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період проводити капітальні видатки забороняється.


Стаття 77

Квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету подаються до ради районною державною адміністрацією у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється постійною комісією ради з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів і цін, після чого рада затверджує звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення.


Стаття 78

Рада здійснює контроль за виконанням рішень про бюджет та інших повноважень, передбачених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 79

1. Організація виконання рішень покладається на:

1) сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – програми економічного і соціального розвитку району;

2) фінансове управління райдержадміністрації – районного бюджету;

3) відповідні управління, відділи, сектори райдержадміністрації – цільових програм з інших питань.

2. Контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку району та районного бюджету, цільових програм з інших питань здійснює рада.Каталог: dodatki
dodatki -> Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеська державна академія будівництва та архітектури
dodatki -> Тема №1 «Психологічна та лірична проза, проза у віршах. Модерністська проза на початку 20 ст.»
dodatki -> Повідомлення про проведення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії з метою висунення кандидата на пост Президента України
dodatki -> Розпорядження Одеського міського голови №1150
dodatki -> Розпорядження Одеського міського голови №204


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Полтавської районної ради Полтава 2016 iconЗвіт голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради про роботу районної ради та її виконавчих органів за 2016 рік
«Про запобігання корупції», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями і постановами Кабінету...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconУчитель світової літератури та російської мови Сенчанської зош І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області
Тема уроку : Романтичний світ поезії Г. Гейне
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСватківська загальноосвітня школа I-III ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області
Матеріали досвіду можуть допомоги в практичній діяльності вчителя у роботі з розвитку критичного та креативного мислення на уроках...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconДовідка уповноваженого представника ігс на участь в установчих зборах з формування нового складу
Нагороджений грамотами Полтавської ода ( 2009 р.) та Полтавської обласної ради ( 2012 р.), відзнакою Президента України
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСвітловодська районна рада Кіровоградської області
Відкриває спільне засідання постійних комісій районної ради голова районної ради Шаповал Олексій Іванович
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconПолтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Полтавської міської ради Полтавської області Предмет Світова література
Тема: Давньогрецький театр та його особливості. Есхіл як видатний давньогрецький драматург. Трагедія «Прометей закутий»
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconЗвіт про дослідження на місці Успенської церкви в с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області у 2008 році. Полтава 2008 зміст вступні зауваження
Лютенька Гадяцького району Полтавської області. Дослідження проводилися на підставі Відкритого листа №424/0441 виданого 26 червня...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСтенограм а пленарного засідання шостої сесії Чернігівської районної ради сьомого скликання
Пленарне засідання шостої сесії Чернігівської районної ради сьомого скликання відкрив І вів голова районної ради Ларченко Олександр...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconРішення №1 17 На аркушах перелі к рішень, прийнятих на І сесії Вознесенської районної ради
Про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів Вознесенської районної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка