Полтавської районної ради Полтава 2016


Глава 3. Запровадження рішень ради в діюСторінка4/18
Дата конвертації19.04.2017
Розмір2,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Глава 3. Запровадження рішень ради в дію
Стаття 80

1. Рішення набуває чинності з моменту прийняття його радою та підписання головою ради, якщо нею не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні.

2. Рішення нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті ради, якщо в його тексті не визначено інший строк введення цього рішення у дію. Рішення ради направляється органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям, посадовим особам не пізніше, ніж через 10 днів після його прийняття і є обов’язковим для виконання.
Стаття 81

Запропоновані в рішеннях ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій всіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені раді в зазначений у рішенні термін.


Стаття 82

1. Організація виконання рішень ради забезпечується органами та особами, зазначеними у рішеннях.

2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії ради та особи, зазначені у рішенні.
Стаття 83

Рішення ради з процедурних питань оформляються протокольно.


Глава 4 . Протокол сесії ради, офіційне оприлюднення рішень ради
Стаття 84

Пленарне засідання ради протоколюється. Ведення протоколу пленарного засідання ради здійснює секретар сесії. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис голові або заступнику голови ради є начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.

Якщо сесія триває кілька днів, протоколи за кожний день складаються окремо.
Стаття 85

Протокол ради оформляється загальним відділом виконавчого апарату ради протягом 35 днів після закриття пленарного засідання.


Стаття 86

Загальний відділ виконавчого апарату районної ради забезпечує наявність в протоколі таких документів і даних:

1) дата, час і місце проведення, кількість депутатів присутніх на засіданні, головуючий, секретар, лічильна комісія, питання порядку денного внесені на розгляд;

2) регламент, прізвища головуючого і виступаючих на засіданні;

3) повні результати голосування і прийняті рішення;

4) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

5) матеріали, що є підставою для прийнятих рішень;

6) тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;

7) письмові запити депутатів і рішення по них;

8) матеріали щодо змін у складі депутатських фракцій у разі внесення таких змін.

До протоколу додається список присутніх на засіданні з числа запрошених.
Стаття 87

Оригінали протоколів протягом скликання знаходяться у загальному відділі виконавчого апарату ради і у відповідності до встановленого порядку передаються до архіву.


Стаття 88

Тексти прийнятих рішень та протоколи засідань ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради.


Стаття 89

Протокол пленарного засідання ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень радою.


Стаття 90

Протоколи засідань ради надаються для ознайомлення депутатам загальним відділом виконавчого апарату ради за їх письмовим зверненням до голови районної ради або його заступника.
РОЗДІЛ V

ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ
Глава 1. Депутати ради
Стаття 91

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

2. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законом.
Стаття 92

Депутат ради може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами, Регламентом та Положенням про помічника-консультанта депутата Полтавської районної ради, яке затверджується радою.

Кандидатури помічників-консультантів пропонуються депутатом.
Стаття 93

На час сесій, засідань постійних комісій, здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Витрати депутата, пов’язані з відрядженнями у зв’язку із здійсненням ним депутатських повноважень, виплачуються у розмірі, встановленому законодавством відділом фінансового обліку і звітності виконавчого апарату районної ради.
Стаття 94

Депутат ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів районної ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою

8) порушувати питання про розпуск органів, утворених радою та звільнення цих посадових осіб;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування.

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозиції громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи та фракції, які діють відповідно до цього Регламенту.

Депутат ради користується і іншими правами згідно з діючим законодавством та цим Регламентом.


Стаття 95

Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійних та інших комісій, до складу

яких він входить.

Депутат ради, який не входить до складу відповідних постійних комісій ради, може брати участь у їх роботі з правом дорадчого голосу.


Стаття 96

Депутат ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої він входить, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

Депутат ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органах ради, до складу яких він входить.

Рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень ради на пленарних засіданнях.


Стаття 97

У разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить, депутат письмово або усно, з зазначенням причин, повідомляє заздалегідь про це особу, яка очолює відповідний орган ради та відповідального працівника виконавчого апарату ради, який забезпечує організацію роботи відповідної комісії.


Стаття 98

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання депутатом без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Рішення по пропозиції щодо відкликання депутата приймається на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу ради таємним голосуванням.
Стаття 99

Депутат ради має право порушувати в раді та постійних комісіях питання про необхідність проведення перевірок районної державної адміністрації в частині повноважень, делегованих їй радою, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради та вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій, які перевіряються, незалежно від форм власності, та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.


Глава 2. Депутатські фракції та групи.
Стаття 100

  1. Депутати ради формують на партійній основі депутатські фракції з

чисельністю не менше трьох депутатів.

2. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

3. Порядок вступу депутата до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням керівного органу політичної партії, яка висунула його кандидатом в депутати.

4. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів районної ради про реєстрацію, її кількісний склад.

5. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову ради.
Стаття 101

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради.

3. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

4. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як із п’яти депутатів.

5. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

6. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений термін, але не більше ніж на строк повноважень ради.

7. Організація діяльності депутатських груп визначається радою.

Стаття 102

Діяльність депутатських груп та фракцій припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради із складу групи чи фракції, внаслідок чого їх чисельність стає меншою ніж встановлено ст.ст.100,101 цього Регламенту;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до їх складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єднувалися в депутатську групи чи фракцію, або строку повноважень ради.
Стаття 103

Депутатські фракції та групи мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Уповноважений представник депутатської групи чи фракції є членом Президії районної ради.


Глава 3. Депутатська більшість у раді
Стаття 104

1. Депутатська більшість у раді – це добровільне об’єднання депутатських груп та фракцій, яке може формуватися на основі узгодження політичних позицій. До її складу входить більшість депутатів від загального складу ради.

2. Депутатська більшість у раді може формуватися депутатськими групами та фракціями, утвореними в порядку, встановленому цим Регламентом, після проведення консультацій та внаслідок укладення Угоди про створення депутатської більшості у раді (далі – Угода).

3. Депутатська більшість у раді вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданої до виконавчого апарату ради заяви, підписаної керівниками груп та фракцій, про укладення Угоди та списку депутатів, які входять до складу депутатської більшості в раді.

4. У разі припинення діяльності депутатської більшості у раді нова більшість може формуватися в порядку, встановленому цим Регламентом.
Стаття 105

Депутатська більшість у раді приймає рішення на своїх загальних зборах більшістю голосів депутатів, які входять до її складу.

Інші питання порядку організації роботи депутатської більшості у раді визначаються Угодою.
Стаття 106

Депутатська група чи фракція, яка не є учасником депутатської більшості у раді, може за своїм бажанням та за згодою депутатської більшості у раді увійти до її складу, приєднавшись до Угоди.

Депутатська група чи фракція за рішенням загальних зборів депутатської більшості у раді може бути виключена з її складу.
Глава 4. Голова ради
Стаття 107

1. Голова ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів та строк повноважень ради.

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до законодавства України. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

5. Голова ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.


Глава 5. Заступник голови ради
Стаття 108

1. Заступник голови ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

3. Заступник голови ради здійснює повноваження голови ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

4. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Регламентом для голови ради.Глава 6. Президія ради
Стаття 109

1. Рада утворює президію. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

4. Питання, що вносяться на розгляд сесії, обов’язково розглядаються на засіданні президії ради.
Глава 7. Постійні та тимчасові контрольні комісії ради
Стаття 110

Повноваження постійних комісій ради визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.


Стаття 111

1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

5. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова ради, його заступник, голови постійних комісій.
Глава 8. Розгляд депутатських звернень, запитів і запитань
Стаття 112

1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Особи, яким адресоване депутатське звернення, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

2. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

3. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести на сесію районної ради депутатський запит.


Стаття 113

Депутати ради відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право депутатського запиту.
Стаття 114

1. Депутатський запит - це підтримана більшістю від загального складу ради на пленарному засіданні ради вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2. Рада приймає рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто за умови наявності відповіді на депутатське звернення з цього ж питання, яка не задовольнила депутата.
Стаття 115

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

2. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.
Стаття 116

 Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити районній раді та депутату, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.


Стаття 117

Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
Стаття 118

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.


РОЗДІЛ VІ

ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
Стаття 119

1. Рада на своєму пленарному засіданні щорічно заслуховує звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку району, районного бюджету, а також про здійснення делегованих радою повноважень.

2. Щорічний звіт голови райдержадміністрації з цих питань попередньо розглядається постійними комісіями ради, а також поширюється разом з іншими проектами документів серед депутатів. За підсумками обговорення звіту рада приймає рішення.

Стаття 120

Рада встановлює постійний контроль за своєчасним реагуванням з боку виконавчої влади на запити депутатів, їх критичні зауваження та пропозиції.
Стаття 121

Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції за впровадженням в життя рішень ради згідно з цим Регламентом та законодавством України.


Стаття 122

Депутат ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції ради діяльності розташованих на території району підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і об'єднань громадян. За дорученням ради або її органу, голови ради, його заступника, а також за власною ініціативою депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням.


РОЗДІЛ VП

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ПРАВОВЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, АНАЛІТИЧНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
Стаття 123

Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, іншими законами.


Стаття 124

Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування відповідно до положення про виконавчий апарат районної ради.


Стаття 125

Виконавчий апарат районної ради утворюється радою. Його структура, чисельність та витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови районної ради, який здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради та очолює його за посадою.

Положення про виконавчий апарат районної ради затверджується розпорядженням голови ради.
РОЗДІЛ VШ

ЧИННІСТЬ РЕГЛАМЕНТУ


Каталог: dodatki
dodatki -> Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеська державна академія будівництва та архітектури
dodatki -> Тема №1 «Психологічна та лірична проза, проза у віршах. Модерністська проза на початку 20 ст.»
dodatki -> Повідомлення про проведення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії з метою висунення кандидата на пост Президента України
dodatki -> Розпорядження Одеського міського голови №1150
dodatki -> Розпорядження Одеського міського голови №204


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Полтавської районної ради Полтава 2016 iconЗвіт голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради про роботу районної ради та її виконавчих органів за 2016 рік
«Про запобігання корупції», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями і постановами Кабінету...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconУчитель світової літератури та російської мови Сенчанської зош І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області
Тема уроку : Романтичний світ поезії Г. Гейне
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСватківська загальноосвітня школа I-III ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області
Матеріали досвіду можуть допомоги в практичній діяльності вчителя у роботі з розвитку критичного та креативного мислення на уроках...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconДовідка уповноваженого представника ігс на участь в установчих зборах з формування нового складу
Нагороджений грамотами Полтавської ода ( 2009 р.) та Полтавської обласної ради ( 2012 р.), відзнакою Президента України
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСвітловодська районна рада Кіровоградської області
Відкриває спільне засідання постійних комісій районної ради голова районної ради Шаповал Олексій Іванович
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconПолтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Полтавської міської ради Полтавської області Предмет Світова література
Тема: Давньогрецький театр та його особливості. Есхіл як видатний давньогрецький драматург. Трагедія «Прометей закутий»
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconЗвіт про дослідження на місці Успенської церкви в с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області у 2008 році. Полтава 2008 зміст вступні зауваження
Лютенька Гадяцького району Полтавської області. Дослідження проводилися на підставі Відкритого листа №424/0441 виданого 26 червня...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСтенограм а пленарного засідання шостої сесії Чернігівської районної ради сьомого скликання
Пленарне засідання шостої сесії Чернігівської районної ради сьомого скликання відкрив І вів голова районної ради Ларченко Олександр...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconРішення №1 17 На аркушах перелі к рішень, прийнятих на І сесії Вознесенської районної ради
Про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів Вознесенської районної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка