Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка10/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Враховано редакційно

Стаття 13. Розгляд заяви про надання ліцензії, відмова у наданні ліцензії, надання ліцензії, переоформлення ліцензії

1. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у наданні ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації із державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

2. У разі встановлення наявності підстав для відмови у наданні ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у наданні ліцензії.

Орган ліцензування повідомляє здобувача ліцензії про прийняте ним рішення у строк, що не перевищує п’ять робочих днів.

3. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії за результатом розгляду заяви про надання ліцензії є:

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії.

виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, що подані суб’єктом господарювання до органу ліцензування є встановлення на момент подачі здобувачем ліцензії чи ліцензіатом документів наявності розбіжності даних, наведених у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

4. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі абзацу другого частини третьої цієї статті здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

5. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі абзацу третього частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.

6. У рішенні про відмову у наданні ліцензії зазначаються:

1) реквізити заяви про надання ліцензії;

2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;

3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

4) перелік та опис підстав (обґрунтування) щодо прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії,

5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені у однозначний, зрозумілий та достатній для виконання здобувачем ліцензії формі.

7. У разі встановлення під час розгляду заяви про надання ліцензії відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії орган ліцензування приймає рішення про надання ліцензії, про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

Орган ліцензування на наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії здобувачу ліцензії надсилає дані про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців у порядку, що визначає розпорядник цього реєстру.

8. Строк прийняття рішення про надання ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про надання ліцензії.

9. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування щодо видачі йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців про рішення органу ліцензування щодо видачі йому ліцензії.

10. У повідомленні про прийняття рішення про надання ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити внесення плати за надання ліцензії.

11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, надається органом ліцензування в електронному вигляді (запис про стан наявності ліцензії суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) або на паперовому носії.

Ліцензія надається на необмежений строк.

Форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

12. За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути надана органом ліцензування на паперовому носії.

У ліцензії, що видається на паперовому носії, повинні бути зазначені таки дані:

1)найменування органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії, номер і дата прийняття такого рішення;

2)вид господарської діяльності;

3)дані про ліцензіата щодо:

юридичної особи або її філій, інших відокремлених підрозділів - найменування, ідентифікаційний код та поштова адреса місця знаходження,

фізичної особи – підприємця - прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номер платника податків ліцензіата - фізичної особи – підприємця (або серія, номер та дата видачі її паспорту, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті), та поштова адреса місця проживання;

4)строк дії ліцензії;

5)прізвища, ім’я, по батькові керівника органу ліцензування, що підписав рішення про надання ліцензії.

Ліцензія на паперовому носії має бути підписана керівником органу ліцензування, що підписав рішення про надання ліцензії (або уповноваженою ним посадовою особою), і завірена гербовою печаткою цього органу ліцензування.

13. Підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та документами (або їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом), які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення.

14.Не переоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.

15. Переоформлення ліцензії є безоплатним.
 1. 297.

1. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у наданні ліцензії, шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації із державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

 1. 297.
-133-Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Статтю 13 законопроекту викласти в такій редакції :«Стаття 13. Розгляд заяви про надання ліцензії, надання (відмова у наданні) ліцензії, переоформлення ліцензії

 1. У разі відсутності підстав, передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Закону, для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду орган ліцензування розглядає заяву та додані до неї підтвердні документи з метою встановлення відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та інформації, одержаної у встановленому законом порядку із державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

Для одержання інформації в цілях, передбачених цієї статтею, органу ліцензування надається безоплатний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у порядку, встановленому статтею 22-2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 1. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії за результатом розгляду заяви про надання ліцензії та доданих до неї документів є:

невідповідність здобувача ліцензії згідно з поданими ним документами ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії;

недостовірність даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії. 1. Про рішення про відмову у наданні ліцензії орган ліцензування у письмовій формі повідомляє здобувача ліцензії у триденний строк з дати прийняття відповідного рішення з наданням здобувачеві ліцензії належно завіреної фотокопії цього рішення. У рішенні зазначаються:

  1. реквізити заяви про надання ліцензії;

  2. вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;

  3. найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія, номер та дата видачі паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має про це відмітку у паспорті);

  4. підстави прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії з відповідними роз’ясненнями органу ліцензування;

  5. пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені в формі, однозначній та зрозумілій для здобувача ліцензії.

4. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі невідповідності здобувача ліцензії згідно з поданими ним документами ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у наданні ліцензії.

5. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії.

6. Рішення про відмову у наданні ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

7. У разі відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії орган ліцензування у триденний строк з дати прийняття рішення про надання ліцензії повідомляє про це здобувача ліцензії.

У повідомленні про прийняття рішення про надання ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити та граничний строк для внесення плати за надання ліцензії та, у разі наявності підстави, передбаченої частиною третьою статті 9 цього Закону, інформацію щодо необхідності проведення суб’єктом господарювання підготовчої роботи у зв’язку із запровадженням змін до ліцензійних умов.

Орган ліцензування не пізніше ніж наступного робочого дня після внесення суб’єктом господарювання плати за надання ліцензії направляє рішення про надання ліцензії державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця (здобувача ліцензії) для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про відповідне рішення.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування про надання ліцензії внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та у той же день повідомити суб'єкта господарювання, щодо якого було прийнято рішення про надання ліцензії, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Набуття суб’єктом господарювання, незалежно від його підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми, права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про надання ліцензії суб'єкту господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. 1. Ліцензія видається на необмежений строк.

 2. Строк розгляду заяви про надання ліцензії, прийняття рішення про надання ліцензії або про відмову у її наданні становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про надання ліцензії та підтвердних документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у сферах господарської діяльності, визначених у частині першій статті 7 цього Закону, не передбачений інший строк.

 3. У разі виникнення змін, що стосуються ліцензіата, передбачених статтею 16 цього Закону, які є підставою для переоформлення ліцензії, ліцензіат зобов’язаний у місячний строк з дати виникнення таких змін подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, у разі її надання відповідно до частини одинадцятої цієї статті), та документами (або їх фотокопіями, засвідченими ліцензіатом), які підтверджують зазначені зміни.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, направляє рішення про переоформлення ліцензії державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця (ліцензіата) для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про відповідне рішення.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування про переоформлення ліцензії внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та у той же день повідомити суб'єкта господарювання, щодо якого було прийнято рішення про переоформлення ліцензії, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.

Переоформлення ліцензії є безоплатним. 1. На вимогу ліцензіата разом з внесенням запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про надання йому ліцензії на провадження певного виду (видів) господарської діяльності, йому може бути оформлено ліцензію на паперовому бланку, який містить зазначені такі відомості:

найменування органу, що прийняв рішення про надання ліцензії;

вид господарської діяльності, на провадження якого надається ліцензія;

дані про ліцензіата:

для юридичної особи, її філій, інших відокремлених підрозділів: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження;

для фізичної особи – підприємця: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційний номер платника податків ліцензіата - фізичної особи – підприємця (або серія, номер та дата видачі паспорту особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має про це відмітку у паспорті), місце проживання;

дата внесення даних щодо рішення органу ліцензування про надання ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Ліцензія на паперовому бланку видається у триденний строк з дати внесення даних щодо рішення органу ліцензування про надання ліцензії до Єдиного державного реєстру.

Ліцензіат не має права передавати ліцензію іншим суб’єктам господарювання (крім найманих ним працівників, з якими у встановленому законодавством порядку укладено трудові договори), юридичним та (або) фізичним особам від ім'я ліцензіата»Враховано редакційно 1. 298.

2. Набуття суб’єктом господарювання, незалежно від його підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми, права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу ліцензії суб'єкту господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

-134- Н.д.Данченко О.І. (Реєстраційна картка №362)

Частину другу статті 13 викласти у новій редакції такого змісту:«Набуття здобувачем ліцензії права на провадження заявленого ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців про рішення органу ліцензування щодо видачі йому ліцензії»

Враховано редакційно 1. 299.

3. У разі встановлення під час розгляду заяви про надання ліцензії відсутності підстав для відмови у наданні ліцензії, орган ліцензування приймає рішення про надання ліцензії, а у разі встановлення їх наявності рішення про відмову у наданні ліцензії, що повинне бути обґрунтованим.

 1. 300.

4. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії за результатом розгляду заяви про надання ліцензії є:

 1. 301.

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про надання ліцензії;

 1. 302.

виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

 1. 303.

5. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

 1. 304.

6. У разі відмови у наданні ліцензії на підставі пункту 2 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про надання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.

 1. 305.

7. Рішення про відмову у наданні ліцензії видається здобувачу ліцензії у триденний строк з дати його підписання. У такому рішенні повинні зазначатися:

 1. .

1) реквізити заяви про надання ліцензії;

 1. 307.

2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про надання ліцензії;

 1. 308.

3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

 1. 309.

4) перелік та опис підстав (обґрунтування) щодо прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії,

 1. 310.

5) пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені у однозначний, зрозумілий та достатній для виконання суб’єктом господарювання формі.

 1. 311.

8. У повідомленні про прийняття рішення про надання ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити та термін внесення плати за надання ліцензії та, у разі наявності підстави, передбаченої частиною третьою статті 9 цього Закону, інформацію щодо необхідності приведення своєї діяльності у відповідність до вимог ліцензійних умов.

 1. 312.

9. Суб’єкт господарювання набуває права ліцензіата з дати внесення даних про прийняте органом ліцензування рішення про надання йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

 1. 313.

10. Ліцензія надається на необмежений строк і діє безтермінове.

-135- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)

частину десять статті 13 викласти в такій редакції:

«10. Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п'ять років».


Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка