Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка11/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Відхилено
 1. 313.
-136- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)

У статті 13 пункт 10 доповнити наступним реченням: «якщо інше не передбачено законодавством».Відхилено 1. 314.

11. Строк розгляду заяви про надання ліцензії, прийняття рішення про надання ліцензії або про відмову у її наданні становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про надання ліцензії.

 1. 315.

12. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та документами (або їх фотокопіями, засвідченими ліцензіатом), які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

 1. 316.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення.

 1. 317.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.

 1. .

Переоформлення ліцензії є безоплатним.

 1. 319.

13. Ліцензіат не має права передавати ліцензію іншим суб’єктам господарювання (крім найманих ним працівників, з якими у встановленому законодавством порядку укладено трудові договори), юридичним та (або) фізичним особам від ім'я ліцензіата.

 1. 320.

14. У ліцензії, що видається на паперовому носії, повинні бути зазначені таки дані:

-137- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Абзац перший частини чотирнадцятої викласти в такій редакції:

«Форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.. У ліцензії зазначаються таки дані:


Враховано редакційно 1. 321.

1) найменування органу, що прийняв рішення про видачу ліцензії;

 1. 322.

2) вид господарської діяльності;

 1. 323.

3) дані про ліцензіата:

 1. 324.

4) для юридичної особи або її філій, інших відокремлених підрозділів: найменування, ідентифікаційний код та поштова адреса місця знаходження,

 1. 325.

5) для фізичної особи - підприємця: прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційного номер платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (або серія, номер та дата видачі її паспорту, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті), та поштова адреса місця знаходження;

 1. 326.

6) дата внесення даних щодо рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

-138- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304)

Статтю 13 законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту зі зміною подальшої реєстрації:

«4. Відомості про рішення органу ліцензування про видачу ліцензії суб’єкту господарювання вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення»


Враховано

16. Відомості про рішення органу ліцензування про видачу ліцензії суб’єкту господарювання вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.
 1. 327.

Стаття 14. Плата за надання ліцензіїСтаття 14. Плата за надання ліцензії
 1. 328.

1. За надання ліцензії справляється плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії.

-139- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Пункт перший статті 14 викласти у новій редакції такого змісту:

«1. За надання ліцензії справляється разова плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, складає десять відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття рішення про надання ліцензії.

Переоформлення ліцензії є безоплатним»


Враховано

1. За надання ліцензії справляється разова плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, складає десять відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату прийняття рішення про надання ліцензії.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.
 1. 329.

2. Плата за надання ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дати прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії.

-140- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Пункт другий статті 14 викласти у новій редакції такого змісту:

«2. Плата за надання ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дати отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про надання ліцензії»


Враховано

2. Плата за надання ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дати отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про надання ліцензії.
 1. 330.

3. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за надання ліцензії до прийняття рішення про її надання.

-141- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Після частини другої статті 14 внести нову частину третю такого змісту:«3. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку. У разі подання електронних документів підтвердженням внесення плати за видачу ліцензії є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом»

Враховано


3. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку. У разі подання електронних документів підтвердженням внесення плати за видачу ліцензії є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.
 1. 331.

4. Якщо ліцензіат протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії не подав йому документ, що підтверджує внесення плати за надання ліцензії, орган ліцензування приймає рішення про анулювання такої ліцензії.4. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за надання ліцензії до прийняття рішення про її надання.
 1. 332.

5. Плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади, зараховується до Державного бюджету України.5. Плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади, зараховується до Державного бюджету України.
 1. 333.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів АР Криму, зараховується до бюджету АР Криму.Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Криму, зараховується до бюджету Автономної Республіки Криму.
 1. 334.

Плата за видачу ліцензії, що видані органами ліцензування, які є місцевими органами виконавчої влади, зараховується до відповідного місцевого бюджету України.Плата за видачу ліцензії, що видані органами ліцензування, які є місцевими органами виконавчої влади, зараховується до відповідного місцевого бюджету України.

 1. 335.

Стаття 15. Інформація про ліцензіата

-142- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Статті 15 і 16 об’єднати і викласти у новій редакції такого змісту:

«Стаття 15. Зміни, що стосуються ліцензіата або назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

1. У разі зміни серії та номеру паспорта ліцензіата (фізичної особи - підприємця), що через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті, то він має невідкладно подати органу ліцензування повідомлення про таку зміну, додавши до нього копію (фотокопію) паспорта із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що були зазначені у його документах, що додавалися до заяви для отримання ліцензії, у строк, що встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше, ніж один місяць з дати набуття таких змін.

3. При зміні переліку документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, ліцензіат:

у разі доповнення переліку новими документами - повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про надання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, - подати органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.

4. Якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, то правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі ліцензії правопопередника. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а ліцензія правопопередника підлягає анулюванню.

5. Якщо ліцензіат припиняється в результаті поділу, то лише один правонаступник за згодою правонаступників має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію. Такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шість місяців, такий вид господарської діяльності на підставі ліцензії правопопередника. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а ліцензія правопопередника підлягає анулюванню.

6. Правонаступник має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник вважається ліцензіатом.

7. Право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття ним таких прав за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.

8. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину, він подає органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, у якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення.

9. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною, він подає органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, у якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю, або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених частинами другою та третьою статті 7 цього Закону разом з документами згідно відповідних ліцензійних умов.

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про надання ліцензії. Плати за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії відповідно до частини першої статті 14 цього закону, якщо іншого не вказано законом.

10. Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у строк та у порядку, що встановлений для видачі ліцензії.

11. Ліцензіат одержує право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді у строк, що встановлений частиною дев’ятою статті 13.

12. Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами згідно цієї статті, повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.».Надалі зберегти послідовну нумерацію статей.

Враховано

Стаття 15. Зміни, що стосуються ліцензіата або назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

1. У разі зміни серії та номеру паспорта ліцензіата (фізичної особи - підприємця), що через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті, то він має невідкладно подати органу ліцензування повідомлення про таку зміну, додавши до нього копію (фотокопію) паспорта із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

2. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що були зазначені у його документах, що додавалися до заяви для отримання ліцензії, у строк, що встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше, ніж один місяць з дати набуття таких змін.

3. При зміні переліку документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, ліцензіат:

у разі доповнення переліку новими документами - повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про надання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, - подати органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.

4. Якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, то правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі ліцензії правопопередника. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а ліцензія правопопередника підлягає анулюванню.

5. Якщо ліцензіат припиняється в результаті поділу, то лише один правонаступник за згодою правонаступників має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію. Такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шість місяців, такий вид господарської діяльності на підставі ліцензії правопопередника. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а ліцензія правопопередника підлягає анулюванню.

6. Правонаступник має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник вважається ліцензіатом.

7. Право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття ним таких прав за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.

Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка