Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка12/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

8. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину, він подає органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, у якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення.

9. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною, він подає органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, у якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю, або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених частинами другою та третьою статті 7 цього Закону разом з документами згідно відповідних ліцензійних умов.

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про надання ліцензії. Плати за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії відповідно до частини першої статті 14 цього закону, якщо іншого не вказано законом.

10. Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у строк та у порядку, що встановлений для видачі ліцензії.

11. Ліцензіат одержує право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді у строк, що встановлений частиною дев’ятою статті 13.

12. Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами згідно цієї статті, повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 1. 336.

1. Для цілей цього Закону використовується інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та цим Законом.

 1. 338.

2. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється вимагати від здобувача ліцензії документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (зокрема виписки, витяги, довідки, листи тощо).

 1. 340.

Стаття 16. Зміни, що стосуються ліцензіата

 1. 342.

1. У разі зміни серії та номеру паспорта ліцензіата (фізичної особи - підприємця), що через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган державної податкової служби та має відповідну відмітку у паспорті, він повинен невідкладно подати органу ліцензування повідомлення про таку зміну, додавши до нього фотокопію паспорта із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

 1. 343.

2. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину, він подає органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, у якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і фотокопію рішення або витяг з такого рішення.

 1. 344.

3. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною, він подає органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, у якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю, або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначених частинами другою та третьою статті 7 цього Закону.

 1. 345.

До такої заяви додаються підтвердні документи та опис документів, що додаються до неї.

 1. 346.

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про надання ліцензії в частині, на яку суб’єкт господарювання має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією порядку розгляду заяви про надання ліцензії. Плати за видачу ліцензії в частині, на яку суб’єкт господарювання має намір розширити свою діяльність, не взимається.

 1. 348.

4. Ліцензіат одержує право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді у строк, що передбачений частиною другою статті 13.

-143- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Абзац перший частини четвертої статті 16 законопроекту викласти у такій редакції:«4. Ліцензіат набуває право на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у розширеному вигляді з моменту внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у порядку, встановленому частиною десятою статті 13 цього Закону»

Відхилено 1. 349.

Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами згідно цієї статті повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 1. 350.

5. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі збільшення або зменшення матеріально-технічної бази, працівників тощо), що були зазначені у підтвердних документах, у місячний строк з дати набуття таких змін.

-144- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Частину п’яту статті 16 виключити.Враховано 1. 351.

6. При зміні переліку підтвердних документів ліцензіат:

 1. 352.

у разі доповнення переліку новими документами - повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

 1. 353.

у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про надання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, подати органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.

 1. 354.

7. Якщо ліцензіат припиняється у інший, ніж ліквідація, спосіб і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, то правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шестидесяти календарних днів, такий вид господарську діяльність на підставі ліцензії правопопередника. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а ліцензія правопопередника підлягає анулюванню.

-145- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Частину сьому статті 16 викласти у такій редакції:

«7. Якщо ліцензіат припиняється шляхом перетворення, приєднання або злиття, його правонаступник має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, на підставі ліцензії такого ліцензіата.

Якщо ліцензіат припиняється шляхом поділу і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, така ліцензія підлягає заміні органом ліцензування на правонаступника з дати набуття ним майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, із винесенням відповідного рішення органом ліцензування та внесенням відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. З початку провадження діяльності правонаступник, протягом встановленого строку, вважається у розумінні цього Закону ліцензіатом. До початку провадження такої діяльності ліцензіат, що припиняється, зобов’язаний повідомити органу ліцензування дату початку строку провадження такої діяльності правонаступником та інформацію про правонаступника»Враховано редакційно 1. 355.

З початку провадження діяльності правонаступник, протягом встановленого строку, вважається у розумінні цього Закону ліцензіатом.

 1. 356.

До початку провадження такої діяльності ліцензіат, що припиняється, зобов’язаний повідомити органу ліцензування дату початку строку провадження такої діяльності правонаступником та інформацію про правонаступника.

 1. 357.

8. Право на використання ліцензії може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи - підприємця в порядку спадкування. Така ліцензія підлягаю переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття прав спадкоємцем іншою фізичною особою - підприємцем.

-146- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Частину восьму статті 16 вилучити.
Враховано 1. 359.

Стаття 17. Анулювання ліцензії

-147- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Статтю 17 викласти у новій редакції такого змісту:

«Стаття 16. Анулювання ліцензії

1. Анулюванням ліцензії є позбавлення ліцензіата права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії.

Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався чи повинен був дізнатись про анулювання ліцензії, але у строк не менший за один тиждень з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання йому ліцензії.

2. Підставами для рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документу про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов, і до закінчення строку:

перевірки і усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності),

у тридцять робочих днів після спливання терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документу про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов),

набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування; 1. наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Закону;

 2. подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця (у разі відсутності правонаступника);

 3. заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії;

 4. акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

 5. акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дати видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча-б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалось таке розпорядження.

 6. акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом з заявою на отримання ліцензії;

 7. акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);

 8. акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) над діяльність ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

 9. несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14.

3. Акти, що передбачені пунктами 5 - 9 частини другої цієї статті, мають містити детальне викладення фактів порушень законодавства, їх обґрунтування та, у випадках, коли вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.

До актів можуть долучатись фото та відеоматеріали, що відзняті під час проведення перевірки.

4. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з:

дня одержання документу, передбаченого пунктом першим частини другої цієї статті;

дня виявлення відомостей, передбачених пунктом другим частини другої цієї статті;

наступного дня після закінчення строку по пункту третьому частини другої цієї статті;

дати виявлення підстав, передбачених пунктами 4 - 9 частини другої цієї статті.

5. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох календарних днів надати витяг з нього суб’єкту господарювання, чия ліцензія була анульована.

6. Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:

реквізити рішення про надання ліцензії;

вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;

найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

підстави анулювання ліцензії.

7. Рішення про анулювання ліцензії, прийняті на підставах, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої цієї статті, набирають чинності з дня їх прийняття.

8. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 4 - 9 частини другої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня їх прийняття.

9. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання його ліцензії, встановленого частиною восьмою цієї статті, подає скаргу (апеляцію) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, то дія цього рішення органу ліцензування призупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

Рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування набуває чинності з дня видання ним розпорядження щодо задоволення або відхилення апеляції чи необхідності усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

10. У разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 5 - 10 частини другої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про надання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

11. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду»

Зберегти подальшу послідовну нумерацією.Враховано

Стаття 16. Анулювання ліцензії

1. Анулюванням ліцензії є позбавлення ліцензіата права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії.

Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався чи повинен був дізнатись про анулювання ліцензії, але у строк не менший за один тиждень з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання йому ліцензії.

2. Підставами для рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документу про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов, і до закінчення строку:

перевірки і усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності),

у тридцять робочих днів після спливання терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документу про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов),

Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка