Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності


набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензуванняСторінка13/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Закону;

подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця (у разі відсутності правонаступника);

заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дати видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча-б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалось таке розпорядження.

акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом з заявою на отримання ліцензії;

акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);

акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) над діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14.

3. Акти, що передбачені пунктами 5 - 9 частини другої цієї статті, мають містити детальне викладення фактів порушень законодавства, їх обґрунтування та, у випадках, коли вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.

До актів можуть долучатись фото та відеоматеріали, що відзняті під час проведення перевірки.

4. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з:

дня одержання документу, передбаченого пунктом першим частини другої цієї статті;

дня виявлення відомостей, передбачених пунктом другим частини другої цієї статті;

наступного дня після закінчення строку по пункту третьому частини другої цієї статті;

дати виявлення підстав, передбачених пунктами 4 - 9 частини другої цієї статті.

5. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох календарних днів надати витяг з нього суб’єкту господарювання, чия ліцензія була анульована.

6. Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:

реквізити рішення про надання ліцензії;

вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;

найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

підстави анулювання ліцензії.

7. Рішення про анулювання ліцензії, прийняті на підставах, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої цієї статті, набирають чинності з дня їх прийняття.

8. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 4 - 9 частини другої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня їх прийняття.

9. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання його ліцензії, встановленого частиною восьмою цієї статті, подає скаргу (апеляцію) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, то дія цього рішення органу ліцензування призупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

Рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування набуває чинності з дня видання ним розпорядження щодо задоволення або відхилення апеляції чи необхідності усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

10. У разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 5 - 10 частини другої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про надання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

11. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

 1. 360.

1. Підставами для анулювання ліцензії є:

 1. 361.

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії.

 1. 362.

Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання ліцензії, подана протягом строку з дня видання органом ліцензування розпорядчого документу про проведення перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, до:
 1. 363.

спливу терміну видання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або прийняття рішення про анулювання ліцензії, якщо вони не видані (не прийняті) за результатом перевірки,

 1. 364.

закінчення строку у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у разі його видання за результатом перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документу про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов),

 1. 365.

набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим орган з питань ліцензування;

 1. 366.

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною сьомою статті 16 цього Закону;
 1. 367.

3) неподання здобувачем ліцензії органу ліцензування протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії документа, що підтверджує внесення плати за надання ліцензії;


 1. 368.

4) акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов;

 1. 369.

5) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

 1. 370.

6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

-148-Н.д.Денисенко А.П. (Реєстраційна картка №173)

Пункт 6 частини першої статті 17- виключитиВідхилено 1. 371.

7) акт про виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання;

 1. 372.

8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування;

-149-Н.д.Денисенко А.П. (Реєстраційна картка №173)

Пункт 8 частини першої статті 17- викласти у новій редакції: «акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, складеного за обов'язкової участі представника ліцензіата».Відхилено 1. 374.

9) акт про порушення ліцензіатом порядку укладання трудових договорів з найманими працівниками та (або) встановлення чи застосування цін і тарифів, що підлягають державному регулюванню.

 1. 375.

2. Акти, передбачені частиною першою цієї статті, мають містити детальне викладення фактів порушень законодавства, їх обґрунтування та, у випадках, коли вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов.

 1. 376.

До актів можуть долучатись фото та відеоматеріали, що відзняті під час проведення перевірки.

 1. 377.

3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з:

 1. 378.

дня одержання документу, передбаченого пунктом 1 частини першої цієї статті;

 1. 379.

дня виявлення відомостей, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті;

 1. 380.

наступного дня по пункту 3 частини першої цієї статті;

 1. 381.

дня складання принаймні одного з актів, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої цієї статті.

 1. 382.

4. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії орган ліцензування зобов’язаний у триденний строк надати витяг з нього суб’єкту господарювання, чия ліцензія була анульована.

-150- Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

У статті 17 законопроекту частини четверту – дев'яту замінити однією частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:

«4. Орган ліцензування не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про анулювання ліцензії направляє відповідне рішення державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця (ліцензіата) для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про таке рішення з одночасним повідомленням про це рішення ліцензіата та направленням йому належно завіреної фотокопії цього рішення.

Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:

реквізити рішення про надання ліцензії;

вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;

найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія, номер та дата видачі паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має про це відмітку у паспорті);

підстави анулювання ліцензії.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього рішення у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та у той же день повідомити суб'єкта господарювання, щодо якого було прийнято рішення про анулювання ліцензії, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності з дати внесення відомостей про прийняття такого рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Якщо ліцензіат подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію (скаргу) на таке рішення, його дія призупиняється до прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення за результатами розгляду апеляції (скарги), про що спеціально уповноважений орган з питань ліцензування у встановленому порядку повідомляє державного реєстратора для включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідних відомостей.

Відомості про скасування спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».У зв’язку з цим частину десяту статті 17 законопроекту вважати відповідно частиною п’ятою»

Враховано частково 1. 383.

5. Рішення про анулювання ліцензії повинні містити:

 1. 384.

реквізити рішення про надання ліцензії;

 1. 385.

вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;

 1. 386.

найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

 1. 387.

підстави анулювання ліцензії.

 1. 388.

6. Рішення про анулювання ліцензії, прийняті на підставах, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, набирають чинності з дня їх прийняття.

 1. 389.

7. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої цієї статті, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня їх прийняття.

 1. 390.

8. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішення органу ліцензування щодо порушення його прав подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію на таке рішення органу ліцензування призупиняється до дня видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

 1. 391.

9. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішення органу ліцензування про анулювання його ліцензії, встановленого частиною сьомою цієї статті, подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію, то таке рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії призупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування стосовно цієї апеляції.

 1. 392.

10. У разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 3, 5 - 8 частини першої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про надання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

-151-Н.д.Денисенко А.П. (Реєстраційна картка №173)

У частині 10 статті 17 - цифри «3, 5 - 8» замінити на «3, 5, 7, 8».Відхилено 1. 395.

У разі повторного анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 5 - 8 частини першої цієї статті, цій суб’єкт господарювання втрачає можливість подати заяву про надання ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) безстроково.


 1. 398.

Стаття 18. Ліцензійні справи

-152- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

У статті 18 слова «здобувач ліцензії чи ліцензіат» замінити словами «суб’єкт господарювання» у відповідних відмінках.Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка