Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності


Враховано 10. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2Сторінка16/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Враховано


10. Позапланова перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини дев’ятої цієї статті, здійснюється лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування.
 1. 465.

Звернення органу ліцензування повинно містити завірену ним фотокопію відповідного звернення або повідомлення, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої цієї статті.

-182-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Абзац другий частини десятої викласти у такій редакції:

«Звернення органу ліцензування повинно містити документальне підтвердження виявлення інформації, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої цієї статті або завірену ним копію відповідного звернення чи повідомлення, передбачених пунктами 4 або 5 частини дев’ятої цієї статті.».


Враховано

Звернення органу ліцензування повинно містити документальне підтвердження виявлення інформації, передбаченої пунктом 2 частини дев’ятої цієї статті або завірену ним копію відповідного звернення чи повідомлення, передбачених пунктами 4 або 5 частини дев’ятої цієї статті.
 1. 466.

Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок.Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок.
 1. 467.

11. Перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов проводиться органом ліцензування залежно від предмету перевірки:11. Перевірка додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов проводиться органом ліцензування залежно від предмету перевірки:
 1. 468.

за місцезнаходженням ліцензіата - юридичної особи;за місцезнаходженням ліцензіата - юридичної особи;
 1. 469.

за місцями провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

-183-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Пункт 2 частини одинадцятої статті 21 викласти у такій редакції:

«2) за місцями провадження господарської діяльності ліцензіатом;».


Відхилено

за місцями провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 1. 470.

у приміщенні органу ліцензування (тільки ліцензіатів - фізичних осіб - підприємців, у разі відсутності у них місць провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню).

-184-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

У абзаці четвертому частини одинадцятої статті 21 слово «тільки» виключити, після слова і знака «підприємців,» додати слово «лише».Враховано частково 1. 471.

12. З метою забезпечення ліцензіатом присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи при проведенні органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, орган ліцензування вживає вичерпних заходів інформування заздалегідь (але не менше, ніж за десять робочих днів) ліцензіата про дату та місце проведення перевірки, зокрема за допомогою засобів поштового, телефонного, факсимільного, електронного поштового зв’язку.

-185-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Частину дванадцяту статті 21 викласти у новій редакції такого змісту:

«12. З метою забезпечення ліцензіатом присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи при проведенні органом ліцензування планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, орган ліцензування вживає вичерпних заходів попереднього інформування (але не менше, ніж за десять робочих днів) ліцензіата про дату та місце проведення планової перевірки, зокрема за допомогою засобів поштового, телефонного, факсимільного та (або) електронного поштового зв’язку»


Враховано редакційно


12. З метою забезпечення ліцензіатом присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи при проведенні органом ліцензування планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, орган ліцензування вживає вичерпних заходів попереднього інформування (але не менше, ніж за десять робочих днів) ліцензіата про дату та місце проведення планової перевірки, зокрема за допомогою засобів поштового, телефонного, факсимільного та (або) електронного поштового зв’язку.
 1. 472.

13. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки.13. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день перевірки.
 1. 473.

14. Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.

-186-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Абзац перший частини чотирнадцятої статті 21 доповнити словами «, зокрема, якщо в хо-ді перевірки виявлені підстави для анулю-вання ліцензії або не виявлено порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов.».Відхилено

14. Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.
 1. 474.

В акті відображаються питання, що перевірялись, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.В акті відображаються питання, що перевірялись, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
 1. 475.

У разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, які є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.У разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, які є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.
 1. 476.

15. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування не пізніше трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки у разі виявлення за результатами її проведення порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов.

-187-Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Частину п’ятнадцяту статті 21 законопроекту доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Орган ліцензування не пізніше ніж наступного робочого дня після видання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця (ліцензіата) для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідного запису з одночасним направленням належно завіреної фотокопії такого рішення ліцензіату.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження від органу ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов внести до Єдиного державного реєстру відомості, передбачені пунктом 7 частини першої статті 19 цього Закону та у той же день повідомити суб'єкта господарювання про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису»Відхилено


15. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов видається органом ліцензування не пізніше трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки у разі виявлення за результатами її проведення порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
 1. 477.

У разі складення за результатом проведення перевірки акту, що є підставою для анулювання ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.У разі складення за результатом проведення перевірки акту, що є підставою для анулювання ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.
 1. 477.
 1. 478.

16. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень вимог ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених в такому акті порушень.16. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень вимог ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених в такому акті порушень.
 1. 479.

17. Контролюючі органи, їх посадові особи, у разі виявлення в ході виконання контрольних повноважень порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов або безліцензійної діяльності, зобов’язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.


-188-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Частину сімнадцяту статті 21 виключити.
Враховано
 1. 480.

Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування

-189- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Статтю 22 доповнити новими частинами такого змісту:

«Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності

1. За провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без одержання ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування застосовуються санкції, що передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

2. Керівники юридичних осіб притягаються до відповідальності, яка передбачена у розмірі і порядку Кодексом України про адміністративні правопорушення для фізичних осіб.

3. У разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, відповідальність за провадження такої господарської діяльності без одержання ліцензії не застосовується.

4. За порушення законодавства у сфері ліцензування посадові особи органу ліцензування несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність.».


Враховано

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності

1. За провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без одержання ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування застосовуються санкції, що передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

2. Керівники юридичних осіб притягаються до відповідальності, яка передбачена у розмірі і порядку Кодексом України про адміністративні правопорушення для фізичних осіб.

3. У разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, відповідальність за провадження такої господарської діяльності без одержання ліцензії не застосовується.

4. За порушення законодавства у сфері ліцензування посадові особи органу ліцензування несуть адміністративну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність.
 1. 482.

1. За порушення законодавства у сфері ліцензування органами ліцензування особисту відповідальність несуть їх керівники.

-190-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:

«1. За порушення законодавства у сфері ліцензування керівники органу ліцензування несуть адміністративну, матеріальну, дисциплінарну відповідальність.».


Враховано редакційно 1. 483.

2. За провадження безліцензійної діяльності до юридичних осіб застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір штрафу та порядок його накладання не встановлено спеціальним законом.

 1. 485.

За провадження безліцензійної діяльності до фізичних осіб - підприємців застосовуються санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо інші санкції не передбачені спеціальними законами.

-191-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Абзац другий частини другої статті 22 виключити.Враховано
 1. 486.

Санкції за провадження безліцензійної діяльності не застосовуються у разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

 1. 487.

3. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом виконавчої влади, на який згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.

-192- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частини 3 - 6 статті 22 виключити.Враховано 1. 487.
-193-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Частину третю статті 22 викласти у новій редакції такого змісту:

«3. Орган виконавчої влади, на який згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій, звертається до суду з позовом щодо стягнення штрафів.».


Відхилено 1. 488.

4. Штраф за безліцензійну діяльність сплачується не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дня вручення або отримання суб’єктом господарювання фотокопії відповідного рішення про накладання штрафу від уповноваженого органу, якщо інші строки сплати такого штрафу не встановлені спеціальним законом.

-194-Н.д.Розенблат Б.С. (Реєстр.картка №62)

Частину четверту виключити.
Враховано 1. 489.

Фотокопія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до уповноваженого органу протягом строку сплати штрафу.

 1. 491.

У разі якщо штраф не сплачено у встановлений строк, примусове виконання рішення про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

 1. 492.

Суми штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

 1. 493.

5. До ліцензіатів за порушення вимог ліцензійних умов застосовуються передбачені цим Законом заходи впливу та санкції.

 1. 494.

При вирішенні питання щодо порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов, у разі, якщо вимоги ліцензійних умов допускають неоднозначне трактування, рішення приймається на користь ліцензіата.

 1. 495.

6. До суб’єктів господарювання не застосовуються заходи впливу та санкції, передбачені цим Законом, у разі, якщо ними вжито належних заходів з виконання власних обов’язків, встановлених законодавством у сфері ліцензування, проте вони не були реалізовані через дії або бездіяльність органів влади і їх реалізація не залежала від волі суб’єкта господарювання.

 1. 496.

Стаття 23. Відшкодування шкоди у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування

-195- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Статтю 23 виключити.Враховано 1. 497.

Шкода, заподіяна у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом.


 1. .

II. Прикінцеві положення.II. Прикінцеві положення.
 1. 499.

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім статті 19, що набуває чинності через один рік з дня опублікування.

-196- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У частині першої розділу ІІ Прикінцеві положення слова і знаки «, крім статті 19, що набуває чинності через один рік з дня опублікування» виключити.Враховано


1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 1. 499.
-197-Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

У пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» слова та цифри «, крім статті 19, що набуває чинності через один рік з дня опублікування» виключити.Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка