Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка4/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Враховано редакційно


Стаття 6. Повноваження органів ліцензування

1. Орган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, що вказані у статті 7 цього Закону.

Види господарської діяльності, на здійснення якого державний колегіальний орган видає ліцензії, встановлюється цим Законом.

2. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності:

1) отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення щодо залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи видачі ліцензії (в електронній формі та (або) на паперовому носії), оформлення, переоформлення та видачі інших документів, що стосуються сфери повноважень органу ліцензування;

2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;

3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатом перевірки приймає рішення;

4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, що встановлений його розпорядником, дані про прийняте рішення стосовно видачі чи анулювання ліцензії та забезпечує їх щоденну актуалізацію (у разі необхідності);

5) формує, веде, забезпечує зберігання, передачу та одержання ліцензійних справ (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ), інших інформаційних ресурсів для цілей цього Закону;

6) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;

7) надає інформацію з ліцензійних справ та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує на наступний день з прийняття рішення її актуалізацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

9) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за звітним;

10) забезпечує проходження підвищення кваліфікації своїми працівниками, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;

11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону «Про захист економічної конкуренції», над діяльністю ліцензіата осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

3. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника такого органу або його заступника згідно розподілу повноважень.

4. Рішенням органу ліцензування на його територіальні підрозділи можуть бути покладені обов’язки виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.

Надання таких повноважень оформлюється організаційно-розпорядчим актом органу ліцензування. Такий акт повинен бути на наступний день після його прийняття опублікований на офіційному веб-сайті органу ліцензування і доведений у письмовому вигляді до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб’єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування).

5. Орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, який втратив повноваження органу ліцензування зобов’язаний:

вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи;

забезпечити передання ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів щодо сфери ліцензування органу ліцензування, що визначений (уповноважений) відповідно законом чи Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, що передбачені цим Законом, але не більше, ніж десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) як органу ліцензування.
 1. 112.

1. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності:

 1. 113.

1) отримує та розглядає документи, подання яких органу ліцензування передбачено законом, приймає рішення, оформлює та видає документи за результатом їх розгляду;

 1. 114.

2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

 1. 115.

3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатом перевірки приймає рішення;

 1. 115.

4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, що встановлений його розпорядником, дані щодо стану виданих ним ліцензій, результатів перевірок ліцензійної діяльності ліцензіатів та забезпечує їх щоденну актуалізацію (у разі необхідності), зокрема, щодо суб’єктів господарювання, які одержували ліцензії і щодо яких дані відсутні чи не актуалізовані;

-23-Н.д.Семенуха Р.С. (Реєстр.картка №379)

Пункти 4, 6, 9 частини першої статті 6 законопроекту викласти у наступній редакції:«4) направляє державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи (здобувача ліцензії, ліцензіата) рішення органу ліцензування про надання, переоформлення ліцензії, її анулювання, про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно зазначеного суб'єкта господарювання відповідного запису в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

6) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому статтею 22-2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;9) надає інформацію з ліцензійних справ у порядку, встановленому чинним законодавством».

Враховано частково 1. 118.

5) формує, веде, забезпечує зберігання, передачу та одержання ліцензійних справ (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ), інших інформаційних ресурсів для цілей цього Закону;

 1. 120.

7) веде електронну базу даних щодо стану виданих ним ліцензій;

 1. 122.

8) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;

 1. 123.

9) надає інформацію з ліцензійних справ та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

 1. 124.

10) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про стан ліцензування за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує її своєчасну актуалізацію;

 1. 125.

11) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 15 лютого року, наступного за звітним;

 1. 126.

12) забезпечує проходження своїми працівниками, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування, навчання, періодичного підвищення кваліфікації та атестації у сфері ліцензування.

 1. 128.

2. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника такого органу або його заступника згідно розподілу повноважень.

 1. 129.

3. Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, у тому числі утвореним органом ліцензування (зокрема, комісіям, колегіям, дорадчим органам при такому органі), юридичним та фізичним особам, крім делегування органом ліцензування своїм територіальним підрозділам повноважень щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.

 1. 131.

Делегування таких повноважень оформлюється організаційно-розпорядчим актом органу ліцензування. Такий акт повинен бути опублікований на офіційному сайті органу ліцензування та доведений у письмовому вигляді у триденний строк до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

 1. 132.

4. Орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, який втратив повноваження органу ліцензування, зобов’язаний вжити невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи.

 1. 133.

5. Орган виконавчої влади, який втратив повноваження органу ліцензування, забезпечує передання своїх ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів органу ліцензування, що визначений (уповноважений) Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, що передбачені цим Законом, але не більший, ніж десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) як органу ліцензування.


 1. 134.

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуваннюСтаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 1. 135.

1. Відповідно до встановленого спеціальними законами порядку ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

-24- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частини статті 7 викласти у новій редакції такого змісту:

«1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

1) банківська діяльність;

2) надання фінансових послуг та професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

3) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;

4) провадження освітньої діяльності;

5) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

6) діяльність у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом.

7) будівництво об’єктів IV і V категорій складності – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»;

8) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби».

9) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

10) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

11) поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами за переліком, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

12) медична практика;

13) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;

14) ветеринарна практика;

15) провадження азартних ігор (в тому числі лотерей);

16) туроператорська діяльність;

17) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;

18) промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок;

19) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

20) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

21) надання послуг у сфері захисту інформації (спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку, засоби технічного захисту інформації, криптосистеми та засоби криптографічного захисту), за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;22) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом».

Враховано

1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

1) банківська діяльність;

2) надання фінансових послуг та професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

3) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;

4) освітня діяльність;

5) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

6) діяльність у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом.

7) будівництво об’єктів IV і V категорій складності – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»;

8) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби»;

9) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

10) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

11) поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами за переліком, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

12) медична практика;

13) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;

14) ветеринарна практика;

15) провадження азартних ігор (в тому числі лотерей);

16) туроператорська діяльність;

17) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;

18) промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок;

19) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

20) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

21) надання послуг у сфері захисту інформації (спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку, засоби технічного захисту інформації, криптосистеми та засоби криптографічного захисту (крім послуг електронного цифрового підпису), за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

22) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.
 1. 136.

1) банківська діяльність;

 1. 137.

2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;

-25- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Пункти 2 та 3 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

«надання фінансових послуг та професійна діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів)».


Враховано 1. 138.

3) із надання фінансових послуг;

 1. 139.

4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;

 1. 140.

5) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;

-26- Н.д.Кривошея Г.Г. (Реєстр.картка №289)

Пункт 5 частини першої статті 7 виключити.Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка