Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «укрнафта» Місцезнаходження товариства згідно з його статутомСкачати 192,2 Kb.
Дата конвертації18.04.2018
Розмір192,2 Kb.
ТипПовідомлення


ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»Місцезнаходження товариства згідно з його статутом:

04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5


Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі ПАТ «УКРНАФТА» або Товариство) повідомляє Вас, що «07» липня 2016 року о 12.30 годині відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» за адресою місцезнаходження Товариства: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Повідомляємо Вас про те, що акціонером Товариства – ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що володіє 50% + 1 акція статутного капіталу Товариства, внесено пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також внесено нове питання:

- «Розробка вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради Товариства, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними».

Зміни до порядку денного внесені шляхом включення нового питання.Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування

(проект порядку денного загальних зборів акціонерів) є наступним:

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.

 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

 5. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.

 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

 7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

 9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

 10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.

 11. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 13. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

 14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

 15. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 17. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

 18. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 19. Надання згоди на введення (ініціювання) процедури санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та визначення основних умов проведення досудової санації.

 20. Уповноваження Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» на попереднє погодження проекту плану санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та його подання на схвалення загальним зборам кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства України.

 21. Розробка вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради Товариства, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться «07» липня 2016 року з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою проведення зборів: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину «02» липня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення до «06» липня 2016 року (включно) в робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. (в п’ятницю до 16.00 год.) (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 306, ПАТ «УКРНАФТА». Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 506-10-45. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Джонатан Поппер, Заступник Голови Правління, Виконавчий Віце-Президент з питань корпоративної стратегії та розвитку.

«07» липня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.ukrnafta.comОсновні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "УКРНАФТА" за 2015 рік (тис. грн.)


Найменування показника

2014 рік

2015 рік

Усього активів

33 207 519

35 182 434

Основні засоби

13 512 059

13 861 290

Довгострокові фінансові інвестиції

10 433

9 417

Запаси

3 302 761

2 057 601

Сумарна дебіторська заборгованість

11 407 063

14 214 709

Грошові кошти та їх еквіваленти

188 006

289 177

Нерозподілений прибуток

277 547

(6 449 322)

Власний капітал

14 817 706

9 657 274

Статутний капітал

1 010 972

1 010 972

Довгострокові зобов'язання

2 467 842

1 409 281

Поточні зобов'язання

15 921 971

24 115 879

Чистий прибуток (збиток)

1 264 626

(5 440 729)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

54 228 510

54 228 510

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26 545

26 120


Телефон для довідок: (044) 506 -10-45

ПАТ «УКРНАФТА»Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, з урахуванням включення нового питання та нових проектів рішень із запропонованих питань:

 1. З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії:

Ющенко Світлана Олександрівна (за згодою);

Члени лічильної комісії:

Іваненко Олександр Петрович (за згодою);

Дорошенко Євген Сергійович (за згодою);

Ткач Анна Михайлівна (за згодою);

Буренок Андрій Вадимович (за згодою);

Куниця Дарина Леонідівна (за згодою);

Чередник Ірина Анатоліївна (за згодою);

Папуша Олександр Миколайович (за згодою);

Носов Юрій Леонідович (за згодою);

Серга Володимир Станіславович (за згодою);

Самотей Дмитро Олександрович (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.


 1. З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»
Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;

Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.


 1. З третього питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню»

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню.

 1. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24.05.16р.:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.


З п’ятого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2015 рік»

Проект рішення №1

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2015 рік.Проект рішення №2

Звіт Правління Товариства за 2015 рік взяти до відома. 1. З шостого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.


 1. З сьомого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»

Взяти до відома інформацію Голови Правління та Голови Ревізійної комісії щодо обставин, які зумовили неможливість здійснення повноважень Ревізійною комісією Товариства за 2015 рік у відповідності до вимог законодавства.

 1. З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення №1

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Визнати роботу Ревізійної комісії незадовільною.Проект рішення №2

Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Роботу Ревізійної комісії взяти до відома.Проект рішення №3

Роботу Правління Товариства взяти до відома.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Роботу Ревізійної комісії взяти до відома.З дев’ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»

Проект рішення №1

Звіт та баланс Товариства за 2015 рік, складені за МСФЗ, затвердити.Проект рішення №2

Звіт та баланс Товариства за 2015 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома.З десятого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року»

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за 2015 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.

З одинадцятого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»


Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

Коболєва Андрія Володимировича

Переломи Сергiя Віталійовича

Коновця Сергiя Олександровича

Столяра Петра Дмитровича

Теклюка Ярослава Володимировича

Загнiтко Полiни Михайлівни

Коломойського Ігоря Валерійовича

Боголюбова Геннадія Борисовича

Кіпермана Михайла Юрійовича

Палиці Ігоря Петровича

Уріела Цві Лейбера (Uriel Tzvi Laber).З дванадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Встановити строк повноважень членів Наглядової ради - до наступних річних зборів Товариства.З тринадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради Товариства»

Обрати Головою Наглядової ради особу із членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

З чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради»

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.


З п’ятнадцятого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

Свіріна Вадима Володимировича

Рубіса Сергія Миколайовича

Андріяшиної Ольги Вікторівни

Парахоняк Наталії Богданівни

Дубенко Ніли Василівни.З шістнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

З сімнадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства»

Обрати Головою Ревізійної комісії особу із членів Ревізійної комісії, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

З вісімнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства»

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.З дев’ятнадцятого питання порядку денного «Надання згоди на введення (ініціювання) процедури санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та визначення основних умов проведення досудової санації»

Проект рішення №1

Надати згоду на введення (ініціювання) процедури санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та визначити основні умови досудової санації.

Доручити Голові Правління розробку плану санації та його реалізацію після затвердження Господарським судом.


Проект рішення №2

Надати згоду на введення (ініціювання) процедури санації ПАТ «Укрнафта» до порушення провадження у справі про банкрутство та визначити основні умови досудової санації (додаються). Згода на введення (ініціювання) процедури санації ПАТ «Укрнафта» надається за умови складення Плану санації, затвердженого відповідно до порядку, визначеного законодавством, з урахуванням основних умов, що додаються, а також з обов’язковим включенням до нього наступних умов:

1) З метою додержання принципу недопущення подвійної відповідальності, а також з огляду на те, що виконання існуючих судових рішень стосовно газу, використаного споживачами України в період 2006 – 2012, ускладнене відсутністю такого газу і неможливістю його законного повернення в натурі, зобов’язання правління ПАТ «Укрнафта» припинити і не вчиняти на майбутнє всі дії, направлені на стягнення, зазначеного газу або його вартості на території України, в судах і органах виконавчої служби України до прийняття остаточного рішення трибуналом у справі за позовом компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і «Bordo Management Limited», що є міноритарними акціонерами ПАТ «Укрнафта» (далі – Міноритарні акціонери) до держави Україна (інвестиційний спір), який розглядається згідно регламенту Арбітражного інституту при Торгівельній палаті Стокгольму.

2) Зобов’язання Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» сплатити на користь ПАТ «Укрнафта» 3,75 млрд. грн. в якості компенсації вартості природного газу, використаного населенням в 2006 – 2012 роках в обсязі 10,62 млрд. м. куб, з застереженням, що остаточний розрахунок за зазначений обсяг газу буде здійснений після оцінки вартості такого газу трибуналом в ході розгляду справи за позовом Міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» до держави Україна (інвестиційний спір), який розглядається згідно регламенту Арбітражного інституту при Торгівельній палаті Стокгольму.

3) Застереження, що ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» сплачує на користь Товариства грошову компенсацію за спожитий населенням в 2006-2012 роках природний газ в розмірі до 3,75 млрд. грн., частинами, рівними сумі надходжень від погашення дебіторської заборгованості, яка утворилася внаслідок операцій з продажу сирої нафти та здійснення передплат за нафтопродукти до зміни керівництва ПАТ «Укрнафта» у 2015 році та погашення якої буде забезпечено правлінням ПАТ «Укрнафта». Оплата зазначеної вище грошової компенсації буде здійснюватись НАК «Нафтогаз України» після підтвердження факту зарахування відповідних сум дебіторської заборгованості на банківський рахунок Товариства.

4) Зобов’язання правління ПАТ «Укрнафта» збільшити прогнозний рівень погашення дебіторської заборгованості, протягом строку дії плану санації до не менш ніж 3,75 млрд грн.

5) Обов’язковість досягнення згоди про припинення нарахування відсотків за існуючий податковий борг з дня винесення ухвали суду про затвердження плану досудової санації.

6) Розробка плану санації та його реалізація після затвердження Господарським судом доручається Голові Правління ПАТ «Укрнафта».З питання двадцятого порядку денного «Уповноваження Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» на попереднє погодження проекту плану санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та його подання на схвалення загальним зборам кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства України»

Проект рішення №1

Надати Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» повноваження на попереднє погодження проекту плану санації ПАТ «УКРНАФТА» до порушення провадження у справі про банкрутство та його подання на схвалення загальним зборам кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства України, а також його схвалення до подачі до суду.Проект рішення №2

Надати Наглядовій раді ПАТ «Укрнафта» повноваження на попереднє погодження та внесення змін до проекту плану санації ПАТ «Укрнафта» до порушення провадження у справі про банкрутство та його подання на схвалення загальним зборам кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства України, а також його схвалення до подачі до суду.З питання двадцять першого порядку денного «Розробка вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради Товариства, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними»

Наглядовій раді із залученням, у разі необхідності, Правління Товариства розробити пропозиції щодо вимог до кандидатів у незалежні члени Наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.


Каталог: data
data -> Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан хіх–хх ст. Роман Голик
data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «укрнафта» Місцезнаходження товариства згідно з його статутом iconПоложення про виконавчий орган публічного акціонерного товариства " дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій"
Розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “Дніпропетровське обласне підприємство...
Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «укрнафта» Місцезнаходження товариства згідно з його статутом iconІнформації відповідно до вимог пункту глави розділу ІІІ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення
Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «банк національний кредит»
Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «укрнафта» Місцезнаходження товариства згідно з його статутом iconТаємні товариства: міфи та реальність
Таємні товариства завжди привертали увагу громадськості. Про деякі з них розповідали пошепки. Що ж насправді являють собою ці таємні...
Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «укрнафта» Місцезнаходження товариства згідно з його статутом iconТаємні товариства: міфи та реальність Микола Сенченко, Валерій Гастинщиков
Таємні товариства завжди привертали увагу громадськості. Про деякі з них розповідали пошепки. Що ж насправді являють собою ці таємні...
Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «укрнафта» Місцезнаходження товариства згідно з його статутом iconОголошення про проведення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства
Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «укрнафта» Місцезнаходження товариства згідно з його статутом iconНаукового товариства
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 12 Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка