Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рікСторінка1/11
Дата конвертації09.09.2017
Розмір1,94 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ННІПФПСКМ

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВС
Для напряму/спеціальності «Правознавство»
Автори:

Кудінов В.А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Хахановський В.Г. – професор кафедри інформаційних технологій, доктор юридичних наук, доцент;

Смаглюк В.М. – професор кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент;

Ігнатушко Ю.І. – ст. викладач кафедри інформаційних технологій, кандидат юридичних наук

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «_____» ___________ 20__р.


КИЇВ 2013ЗМІСТ

Витяги з освітньо-кваліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми


3

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

5

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

7

Тематичний план на поточний навчальний рік

10

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни

12

Плани-конспекти лекційних занять

23

Плани семінарських занять

75

Плани практичних занять

89

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів)

Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю112


Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів

Рекомендована література127Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Таблиця – Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр», за напрямом – «Правознавство»


Виробнича функція

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

Профілактична

Виявлення причин та умов вчинення злочинів та адміністративних правопорушень

Аналізувати стан законності на території обслуговування.

Встановлювати причини та умови вчинення злочинів та правопорушень на території обслуговування.

Виявляти осіб схильних до вчинення адміністративних правопорушень та злочинів.

Виявляти конфліктні стосунки на території обслуговування та вживати заходів до їх вирішення.

Виявляти осіб, які можуть бути втягнуті у протиправну діяльність.


Здійснення профілактичних заходів

Планувати та безпосередньо здійснювати профілактичні заходи.

Брати участь в організації та проведенні профілактичних відпрацювань й операцій.

Здійснювати контроль за особами, до яких застосовано адміністративні стягнення чи які засуджені за вчинення злочинів до покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Здійснювати контроль за особами, звільненими з місць позбавлення волі та осіб, що знаходяться під адміністративним наглядом міліції.Вести роботу з профілактики пияцтва, наркоманії, проституції, СНІДу.

Виконавська

Ведення діловодства, здійснення обліку та зберігання документальної інформації

На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, здійснювати обробку вхідних документів та відправлення вихідної кореспонденції з дотриманням встановленого порядку.На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, здійснювати реєстрацію та зберігання управлінської документації, законодавчих та інших нормативних актів з дотриманням встановленого порядку.На підставі технічної документації, використовуючи комп’ютерну техніку, застосовувати бази даних для пошуку нормативно-правових актів.На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, формувати, оформляти та складати номенклатури справ.
Інформаційне забезпечення службової діяльності

Використовуючи певні засоби зв’язку, приймати кореспонденцію, здійснювати її систематизацію для своєчасного доведення змісту до посадової особи відповідно до встановлених вимог.На підставі технічної документації, застосовувати текстові процесори для самостійного створення документів.На підставі технічної документації, використовуючи прикладне програмне забезпечення, застосовувати новітні методології аналізу та обробки професійної інформації.На підставі технічної документації, використовуючи прикладне програмне забезпечення, застосовувати методи захисту інформації.На підставі технічної документації, застосовувати засоби Internet-технологій для пошуку інформації та її оперативного застосування.


Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Мета: вивчення курсантами теоретичних основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів і надбання ними необхідних знань та практичних навичок використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі злочинністю.

Предмет: інформаційні технології реалізовані в системі інформаційного забезпечення ОВС України

Змістові модулі: система інформаційного забезпечення ОВС України; використання баз та банків даних у боротьбі зі злочинністю; експертні системи та їх використання для вирішення криміналістичних завдань; основи моделювання; системний підхід до розслідування злочинів; комплексне використання програмного забезпечення для автоматизації електронного документообігу в ОВС.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни Інформаційне забезпечення ОВС


Оперативно-розшукова діяльністьОперативно-розшукове документування

Інформаційне забезпечення ОВС

Інформатика

Основи управління в ОВСПояснювальна записка до навчальної дисципліни

Останнім часом в Україні спостерігається інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій практично у всі сфери життєдіяльності держави, у тому числі в діяльність правоохоронних органів. Створюються, впроваджуються та успішно використовуються у боротьбі зі злочинністю міжвідомчі банки даних та інші комп’ютеризовані системи правоохоронних органів України. Так, в органах внутрішніх справ накопичено чималий досвід застосування сучасних інформаційних технологій, функціонує та постійно удосконалюється система інформаційного забезпечення, яка здійснює інформаційну підтримку ОВС у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів, у процесі встановлення та розшуку злочинців, надає багатоцільову статистичну, аналітичну та довідкову інформацію, допомагає при розв’язані інших завдань боротьби зі злочинністю.Інформаційне забезпечення ОВС - це комплекс методів, заходів, засобів різного характеру, які забезпечують створення та функціонування інформаційних технологій, а також їх ефективне використання для вирішення покладених на ОВС завдань.

Система інформаційного забезпечення ОВС - це сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих організаційних елементів та технічних засобів, яка здійснює інформаційне забезпечення ОВС.

Програма інформатизації органів внутрішніх справ України передбачає впровадження у діяльність ОВС відповідних інформаційних підсистем, що потребує від працівників ОВС оволодіння відповідними знаннями та навичками у галузі інформаційних технологій. Ці та інші обставини зумовили розробку навчальної програми спеціалізованої дисципліни “Інформаційне забезпечення органів внутрішніх справ” для курсантів Національної академії внутрішніх справ і включення її до навчального плану.Мета дисципліни: вивчення курсантами теоретичних основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів і надбання ними необхідних знань та практичних навичок використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі злочинністю.

У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні знати: • нормативно-правову базу в галузі інформаційного забезпечення ОВС;

 • основні поняття про систему інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні;

 • сучасні проблеми та концепцію розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС України, основні напрями використання інформаційних технологій у боротьбі зі злочинністю;

 • можливості інформаційних підрозділів з інформаційної підтримки практичних підрозділів ОВС при розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;

 • принципи побудови та функціонування основних автоматизованих інформаційних систем, автоматизованих банків даних та їх використання в діяльності правоохоронних органів;

 • склад і зміст автоматизованих обліків ОВС України оперативно-розшукового та профілактичного призначення;

 • основні поняття про сучасні експертні системи, що використовуються в діяльності органів внутрішніх справ;

 • основні програмні засоби, що використовуються працівниками правоохоронних органів при створенні та обробці документів оперативно-службового призначення;

 • світові тенденції розвитку системи інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності.

Після відпрацювання практичних занять дисципліни слухачі повинні вміти:

 • використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при розв’язанні конкретних завдань у боротьбі зі злочинністю;

 • організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних системах ОВС України з метою розкриття, розслідування, попередження злочинів і розшуку злочинців;

 • працювати у локальних і глобальних комп’ютерних мережах для розв’язання конкретних оперативно-службових завдань;

 • оформлювати первинні документи для створення та актуалізації інформаційних обліків;

 • аналізувати статистичну та іншу інформацію для оцінки оперативної обстановки та прогнозування злочинності;

 • готувати необхідну службову документацію за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань:

Право (0304)Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки:

Правознавство (6.030401)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

протидія кіберзлочинності;

оперативно-технічне документування;

експерти-криміналісти


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин - 72

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи курсанта - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


6 год.

год.

Практичні, семінарські

30год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

18 год.

год.

Індивідуальні завдання: 18 год.

Вид контролю: залік


Навчальна програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Система інформаційного забезпечення ОВС.

Тема 1. Система інформаційного забезпечення ОВС України.

Завдання, структура і зміст курсу ”Інформаційне забезпечення ОВС”.

Поняття інформації та інформаційного забезпечення. Роль інформаційного забезпечення в діяльності органів внутрішніх справ.

Аналіз стану та напрямів розвитку інформаційних систем правоохоронних органів країн світу. Концепція створення та розвитку інформаційної системи органів внутрішніх справ України.

Організаційно-правові, методичні, інформаційні і технологічні аспекти використання сучасних засобів обробки і передачі інформації в органах внутрішніх справ. Види інформації, що використовуються в ОВС, засоби її подання і обробки. Системи інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ в сфері охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю.Тема 2. Використання баз та банків даних у боротьбі зі злочинністю.

Поняття баз даних, банків даних та системи управління базами даних (СУБД). Класифікація баз даних.Реляційна модель баз даних. СУБД Access. Записи та поля. Створення та маніпулювання базами даних. Типи та властивості полів. Створення бази даних. Робота з таблицями. Пошук інформації в базах даних. Створення та використання запитів. Методика вирішення оперативно-службових завдань з використанням реляційних СУБД.

Тема 3. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення.

Інформаційні підсистеми системи інформаційного забезпечення ОВС. Автоматизовані робочі місця працівників ОВС. Інтегрована інформаційно-пошукова система ОВС: призначення, завдання, структура, характеристика підсистем, об’єкти обліку та форми надання інформації, порядок формування інформаційних ресурсів, порядок доступу до інформаційних ресурсів.


Змістовий модуль 2. Сучасні технології у боротьбі зі злочинністю.

Тема 1. Експертні системи та їх використання для вирішення криміналістичних завдань.

Експертні системи як особливий вид автоматизованих систем. Принципи роботи експертних систем. Особливості побудови експертних систем та галузі їх використання.

Практичне застосування експертних систем у галузі права. Експертні системи підтримки розкриття та розслідування злочинів.

Комп’ютерна експертна система “Маньяк”.


Тема 2. Основи моделювання. Системний підхід до розслідування злочинів.

Моделювання як метод дослідження об’єктів. Функції моделі: функція заміщення, інформаційна, гносеологічна, функція формалізації об’єкта та алгоритму його дослідження.

Класифікація моделей. Основні етапи моделювання.

Види моделювання і моделей, що використовуються при вирішенні правових завдань. Математичне і кібернетичне моделювання об’єктів пізнання.

Комп’ютерне моделювання.

Використання методу моделювання при розкритті, розслідуванні та попередженні окремих видів злочинів.Тема 3. Комплексне використання програмного забезпечення для автоматизації електронного документообігу в ОВС.

Введення тексту, його редагування, збереження, пошук інформації в тексті, його форматування, робота з фрагментами одного документа або одночасно робота з декількома документами, підготовка документу до друку (розбиття на сторінки, їх нумерація, з’єднання декількох сторінок, друк документу з необхідними параметрами.

Технічні та програмні методи захисту інформації в автоматизованих системах.


Тематичний план на поточний навчальний рік

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

п

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Система інформаційного забезпечення ОВС України

10

2

2
2

4Тема 2. Використання баз та банків даних у боротьбі зі злочинністю

14

2
8

2

2Тема 3. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення

124

4

4Разом за змістовим модулем 1

36

4

2

12

8

10Змістовий модуль 2.

Тема 1. Експертні системи та їх використання для вирішення криміналістичних завдань

12

2

2

2

2

4Тема 2. Основи моделювання. Системний підхід до розслідування злочинів

12
2

4

4

2Тема 3. Комплексне використання програмного забезпечення для автоматизації електронного документообігу в ОВС

126

4

2Разом за змістовим модулем 2

36

2

4

12

10

8


Усього годин


72

6

6

24

18

18


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В.Чернєй
“______”_____________2013 року


Каталог: files -> KIT
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
KIT -> Навчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік iconЧеркаська районна станція юних техніків
Пояснювальна записка навчально-тематичний план
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік iconПлан роботи ніжинського будинку дітей та юнацтва на 2012/2013 навчальний рік
Тематика виховних бесід по охороні життя та здоров’я гуртківців нбдю на 2012- 2013 навчальний рік
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік icon«М. П. Мусоргський. Пісні та романси»
Пояснювальна записка. План-конспект уроку. Словник. Список використанних джерел. Додатки
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік iconПлан роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу
Аналіз роботи новоселівського нвк за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік iconПлан-конспект уроку Предметна сторінка класного журналу Календарно-тематичний план (заголовок)
Завдання: відпрацювати навички, виконати мисленнєві операції
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка