Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рікСторінка1/16
Дата конвертації04.04.2018
Розмір3,34 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра кримінально-правових дисциплін
НАВЧЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни

«КРИМІНАЛІСТИКА»
Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом підготовки «Правознавство» (3 курс ННІПП НАВС)

Автори:

Прокопенко Григорій Іванович,

доцент кафедри;Семенов Віктор Васильович,

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент


Схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 19.06.2014 року, протокол № 21


Київ 2014

ЗМІСТ


1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики…………………………

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками) ………………………………………………….…

3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни ……………….………

4. Нормативна програма навчальної дисципліни ……………………………

5. Тематичний план на поточний навчальний рік ……………………………

6. Робоча програма навчальної дисципліни ………………………..………..

7. Плани-конспекти лекційних занять …………………………………….…..

8-10. Плани семінарських, практичних занять та завдання для самостійної підготовки …………………………….……………………………………………….

11. Індивідуальні навчально-дослідні завдання ……………………………….

12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів …………

13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю, перелік питань підсумкового контролю та підсумковий тест (кількість завдань – 150) з навчальної дисципліни ………………………………………………………..

14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни ……………………………………………………………………..………

15. Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів………………………………………………………………………

116. Рекомендована література …………………………………………………


1. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Криміналістика».


з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1

2

3

1.

Інформаційна

1.1. Вміти орієнтуватися в професійній інформації, цікавитись сучасними проблемами криміналістики, швидко застосовувати потрібні для роботи нові завдання.

1.2. Вміння аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки злочину.

1.3. Вміння ефективно взаємодіяти з іншими службами і правоохоронними органами при розслідуванні злочинів.


2.

Виховна

2.1. Дотримуватися принципів законності та професійної майстерності при виконанні завдань розслідування злочинів.

2.2. Вміння дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі при завдань розслідування злочинів.

2.3. Набувати навичок щодо розв’язання та уникнення внутрішніх і зовнішніх конфліктів під час розслідування злочинів.


Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Криміналістика»
з/п

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності


Зміст уміння

1

2

3

1.

Здатність засвоювати та реалізовувати теоретичні і практичні рекомендації щодо розслідування злочинів

1.1. Застосовувати теоретичні знання та уміння для збирання, дослідження, оцінки і використання доказової криміналістичної інформації при розслідуванні злочинів.

1.2. Вміння формулювати версії і визначати напрямки розслідування злочинів, планувати проведення окремих слідчих дій.

1.3. Використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів при фіксації ходу та результатів слідчих дій.

Вміння тактично кваліфіковано проводити окремі слідчі дії.

1.4. Кваліфіковано готувати і призначати різні види судових експертиз.


2.

Здатність обирати правильні рішення при визначенні напрямків розслідування злочинів

2.1. Вміння оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні окремих видів злочинів;

2.2. Приймати рішення, спрямовані на попередження злочинів за матеріалами розслідування конкретної кримінальної справи.3.

Здатність до ефективної взаємодії при розслідуванні злочинів

3.1. Вміння ефективно взаємодіяти із суб’єктами розслідування, іншими службами та правоохоронними органами при розслідуванні злочинів.

3.2. Використовувати форми взаємодії слідчого з працівниками оперативних служб.

3.3 Використовувати можливості громадськості та засобів масової інформації для розслідування злочинів.


4.

Здатність до впровадження нових технологій під час розслідування злочинів

4.1. Використовувати міжнародний передовий досвід у розслідуванні злочинів.

4.2. Використовувати вимоги міжнародних договорів, угод, згоду на які надано Верховною Радою України щодо здійснення правоохоронної діяльності.5.

Здатність здійснювати пошук нової інформації

5.1. Вміння, використовуючи ключові слова у галузі криміналістики на базі друкованих та електронних джерел, за допомогою відповідних методів проводити пошук нової текстової, графічної, звукової та відеоінформації.


6.

Здатність до оптимізації професійної діяльності

6.1. Вміння самостійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації, вільно орієнтуватися в спеціальній літературі, у тому числі іноземній.

6.2. Удосконалювати володіння державною мовою в офіційно-діловій сфері.

6.3. Покращувати навички грамотного письма, засвоювати норми сучасного українського правопису, вичати особливості офіційно-ділового стилю.

6.4.Покращувати власні знання щодо використання комп’ютерних технологій та техніки.

6.5. Вміло застосовувати в практичній діяльності технічні засоби зв’язку.
2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЮ СХЕМОЮ (МІЖДИСЦИПЛІНАРНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ)
Мета: формування у студентів системи знань і умінь в розслідуванні та попередженні злочинів.
Предмет: закономірності механізму злочину, виникнення інформації про злочин і його учасників, а також закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів і заснованих на пізнаннях цих закономірностей засобах і методах судового дослідження і запобігання злочинів.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни „Криміналістика” передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін „Теорія держави і права”, „Конституційне право України”, „Адміністративне право”, „Цивільне право”, „Цивільний процес”, „Кримінальне право”, „Кримінальний процес”, „Кримінологія”, „Адміністративна діяльність” і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін „Оперативно-розшукова діяльність”, „Судова медицина”, „Судова психіатрія”, „Особливості розслідування окремих видів злочинів”.
Програма навчальної дисципліни „Криміналістика” складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи криміналістики

2. Криміналістична техніка

3. Криміналістична експертиза

4. Криміналістична тактика

5. Криміналістична методика


Форма підсумкового контролюекзамен.
Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

Конституційне право
Судова медицина

Судова медицина

Теорія держави

і права

Кримінальне право

Кримінальний процес
Судова психіатрія

Судова психологія

Судова бухгалтерія

Адміністративне право
Цивільне право

Цивільний процес
Кримінологія

Правова статистика
Фізика
Біологія
Хімія

Інші природничі

та технічні науки

Виправно–трудове право
Соціологія
Етика
Логіка
ФілософіяКРИМІНАЛІСТИКА

Оперативно-розшукова діяльність
Спеціальна техніка

Інформаційні технології в діяльності ОВС

Наукова організація праці

Адміністративний процес

Митне право

Податкове право

Інші галузі права3. ПОЯСЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Криміналістика належить до фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, бо складає основу формування спеціальних знань, умінь і навичок професійної діяльності правоохоронних органів України, чия діяльність пов'язана з запобіганням, розкриттям і розслідуванням злочинів, віднесених до їхньої компетенції, а також працівників митниць, нотаріату, адвокатури і ін. Через те зміст і рівень криміналістичної підготовки кадрів для зазначених органів і установ повинні відповідати сучасним вимогам, а аудиторні заняття - здійснюватися з урахуванням сучасних можливостей криміналістики у справі боротьби зі злочинністю.

Криміналістика вивчається студентами ННІПП НАВС на третьому курсі (у шостому семестрі – перша частина) та на четвертому курсі (у сьомому семестрі – друга частина) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” за напрямом “Правознавство”, спеціальністю “Юрист” і є нормативною та має значення для юридичної практики в зазначених державних органах і установах.

Дисципліна «Криміналістика» складається з п’яти розділів: «Загальна теорія криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична експертиза», «Криміналістична тактика» і «Криміналістична методика», об'єднаних 48 темами, послідовне вивчення яких має:

а) науково-юридичну мету:

- набуття умінь і навичок ефективного застосування положень криміналістики для забезпечення встановлення об'єктивної істини у кримінальних справах про злочини;

- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв'язання, застосовуючи навички творчого мислення та самоудосконалення свого професійного рівня;

- формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування;

б) загальноосвітню мету:

- підвищення правової культури та ерудиції фахівців, оволодіти досвідом інших держав у застосуванні криміналістичних знань.

в) виховну мету:

- формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед людиною, суспільством і державою.

На вивчення дисципліни відводиться 216 годин, з яких: лекцій – 20 год.; семінарів – 28 год.; практичних 60 год; індивідуальних – 12 год.; самостійної роботи – 96 год. Для контролю відводиться шість змістовних модулів та іспит першої та другої частин (четвертий курс – сьомий семестр).

Студенти, при вивченні змісту навчальної дисципліни повинні прослухати і законспектувати лекції, скласти конспект по планах семінарських занять та по темах, які винесені на самостійну роботу, виконувати практичні та індивідуальні завдання, які дає викладач. Матеріали НМК студенти можуть використовувати в читальному залі інституту з електронних носіїв, що надані до бібліотеки.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
Кудінов В. А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка