Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рікСторінка7/16
Дата конвертації04.04.2018
Розмір3,34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Поточний контроль (6-й, 7-й семестри) здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських і практичних занять, написанням курсової роботи (7-й семестр), а також шляхом:

 • проведення експрес-опитувань;

 • тестування;

 • підготовки доповідей і рефератів;

 • написання самостійних і модульних контрольних робіт.

При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх на практиці.


Проміжний (модульний) контроль (6-й, 7-й семестри) передбачає перевірку рівня засвоєння студентів теоретичного і практичного матеріалу модулів (36 год.) і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення курсу криміналістики. До цього часу вже начитаний визначений лекційний матеріал, проведені семінарські і практичні заняття і т.і. Отже, можна говорити про те, що студентам видана визначена інформація для системи формування системи поглядів і пізнання. Звідси ціль проміжного (модульного контролю) дати відповідь на питання про існування у свідомості студентів такої системи в дійсності.

Підсумковий контроль проводиться наприкінці 7-го семестру у формі екзамену після закінчення вивчення курсу криміналістики. Структура білета передбачає три теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою.

Перелік питань з дисципліни „Криміналістика” до екзамену:
1. Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

2. Поняття, завдання та види кримінальної реєстрації. Наукові і правові засади криміналістичного обліку.

3. Особливості пред'явлення для впізнання осіб, предметів, трупів.

4. Система криміналістики. Загальне та окремі завдання криміналістики.

5. Поняття та класифікація судових експертиз. Система судово-експертних закладів України.

6. Особливості початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

7. Закони розвитку науки криміналістики.

8. Обставини, що підлягають встановленню в справах про вбивства.

9. Особливості початкового етапу розслідування грабежів.

10. Місце криміналістики в системі юридичних наук.

11. Поняття спеціальних знань, завдання їх використання у кримінальному судочинстві. Форми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

12. Криміналістична характеристика грабежів.

13. Види та характеристика методів науки криміналістики.

14. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них.

15. Особливості початкового етапу розслідування розбійних нападів.

16. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики у кримінальному судочинстві.

17. Поняття криміналістичної одорології. Способи збирання та напрями використання одорологічної інформації в розкритті та розслідуванні злочинів.

18. Поняття слідчого експерименту, значення та підготовка до проведення. Фіксація ходу та результатів.

19. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації.

20. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): сутність, коло питань, що вирішуються, особливості підготовки матеріалів для призначення експертизи.

21. Тактика огляду місця події.

22. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності.

23. Метод словесного портрету. Загальні вимоги та методика складання.

24. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація.

25. Поняття, види та форми криміналістичної ідентифікації.

26. Огляд місця події: підготовка, учасники, етапи огляду місця події, прийоми огляду.

27. Поняття, сутність і завдання одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Підготовка до такого допиту. Тактика проведення.

28. Об’єкти криміналістичної ідентифікації. Процес ідентифікаційного дослідження.

29. Особливості підготовки матеріалів до призначення почеркознавчої та авторознавчої експертиз.

30. Види та форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.

31. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.

32. Поняття письмової мови та почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

33. Криміналістична характеристика розбійних нападів.

34. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні вбивств.

35. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення.

36. Поняття, завдання та об’єкти пред’явлення для впізнання.

37. Поняття та сутність тактичного рішення слідчого. Умови, що визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень.

38. Правила поводження з предметами та документами, що є речовими доказами.

39. Поняття криміналістичної характеристики злочинів. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою та кримінологічною характеристиками.

40. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, види, коло питань, що вирішуються, підготовка матеріалів для призначення.

41. Поняття, сутність, завдання та види огляду.

42. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні грабежів.

43. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і комплексної експертиз.

44. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання. Взаємозв'язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою.

45. Поняття, функції та елементи криміналістичної характеристики злочинів.

46. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні вбивств.

47. Особливості окремих видів планування розслідування.

48. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні розбійних нападів.

49. Поняття, ознаки та класифікація холодної зброї.

50. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні грабежів.

51. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні розбійних нападів.

52. Використання науково-технічних засобів при огляді; фіксація результатів огляду; зміст та форма протоколу огляду місця події.

53. Поняття та класифікація криміналістичних версій, методи та етапи їх побудови й перевірки.

54. Криміналістична характеристика вбивств.

55. Система опису ознак зовнішності людини. Засоби та методи фіксації зовнішніх ознак людини. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.

56. Поняття і сутність планування розслідування. Принципи планування розслідування.

57. Криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.

58. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.

59. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. Підготовка до пред'явлення для впізнання.

60. Основні елементи криміналістичної характеристики злочинів.

61. Особливості огляду трупа; значення і використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та з'ясування інших обставин розслідуваної справи.

62. Характеристика основних тактичних прийомів проведення допиту.

63. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і слідчі версії у справах про вбивства.

64. Особливості виявлення, фіксації та вилучення слідів людини.

65. Поняття, значення та види допиту. Етапи проведення допиту та їх характеристика.

66. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.

67. Види та характеристика слідів пострілу.

68. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості.

69. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.

70. Види та характеристика слідів людини.

71. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх використання у розкритті та розслідуванні злочинів.

72. Поняття, джерела, завдання та структура криміналістичної методики розслідування.

73. Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним.

74. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації.

75. Особливості провадження окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.

76. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування розбійних нападів.

77. Поняття, сутність та види освідування. Мета і правила освідування.

78. Структура видової методики розслідування злочинів.

79. Особливості застосування судової фотографії для фіксації окремих об'єктів: місця події, трупа, живих осіб.

80. Поняття, завдання та види слідчого експерименту.

81. Криміналістична характеристика грабежів.

82. Судова фотографія: види, методи, прийоми.

83. Поняття, сутність та види обшуку. Підготовка до обшуку. Технічні засоби пошуку.

84. Типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування вбивств та їх характеристика.

85. Поняття криміналістичної техніки як розділу науки криміналістики. Галузі криміналістичної техніки.

86. Тактика слідчого експерименту. Сутність, задачі та види.

87. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі версії при розслідуванні розбійних нападів.

88. Особистий обшук: підстави, тактичні особливості проведення.

89. Поняття і завдання освідування особи. Порядок проведення освідування особи. Фіксація ходу та результатів освідування особи.

90. Призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.Тестові завдання з криміналістики
Обведіть номер правильної відповіді:


 1. За своєю природою наука криміналістика є

  1. технічною

  2. природничо-технічною

  3. юридичною

  4. природничо-технічною і юридичною (має двоїсту природу)

  5. немає єдності думок
 1. Джерелами науки криміналістика є

  1. практика і наука

  2. закон

  3. практика, наука, закон
 1. Система криміналістики складається із взаємозалежних один з одним розділів(частин)

  1. загальної теорії криміналістики, трасології, криміналістичної тактики, криміналістичного зброєзнавства

  2. судової балістики, криміналістичної техніки, тактики призначення і проведення експертизи, взаємодії органів досудового слідства з іншими службами органів внутрішніх справ і судово-експертних установ

  3. криміналістичного документознавства, тактики призначення і проведення експертизи, теорії криміналістичної ідентифікації і діагностики, ідентифікації людини за ознаками зовнішності

  4. теорії криміналістичної ідентифікації і діагностики, криміналістичної трасології, криміналістичного обліку, криміналістичної методики розслідування злочинів

  5. загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики розслідування злочинів
 1. До власне криміналістичних методів відносяться

  1. антропологічні, антропометричні, соціологічні, психологічні

  2. методи криміналістичної ідентифікації, дактилоскопії, одорології, планування слідчих дій, організації розслідування

  3. вимірювання, обчислення, геометрична побудова

  4. спостереження, опис, порівняння, експеримент, моделювання

  5. аналіз, синтез, індукція, дедукція, гіпотеза, аналогія
 1. Завдання криміналістичної ідентифікації

  1. встановлення властивостей і станів об'єктів

  2. побудова і перевірка версій

  3. встановлення конкретних одиничних об'єктів

  4. класифікація об'єктів

  5. визначення придатності об'єкта для експертного дослідження
 1. Ідентифікуючі об'єкти – це

  1. матеріально-фіксовані сліди-відображення

  2. окремі частини, що раніше складали одне ціле

  3. усі відповіді вірні
 1. Чи вірне твердження, що при взаємодії об'єкта з іншими об'єктами його властивості виражаються в ознаках

  1. так

 1. ні.
 1. Ідентифікаційні ознаки можуть бути класифіковані

  1. на групові і часткові (індивідуальні)

  2. на зовнішні і внутрішні

  3. на необхідно властиві і випадкові

  4. на якісні і кількісні

  5. усі відповіді вірні

 2. Криміналістична ідентифікація відбувається у формі
  1. непроцесуальній

  2. процесуальній

  3. усі відповіді вірні
 1. За характеристикою властивостей (ознак) ідентифікованих об'єктів виділяють види криміналістичної ідентифікації

  1. за функціонально-динамічними комплексами і за уявним образом

  2. за ознаками зовнішньої будови, за матеріально фіксованими відображеннями і цілого за частинами

  3. за складом речовини і за матеріально фіксованими відображеннями

  4. за функціонально-динамічними комплексами і за ознаками зовнішньої будови
 1. Властивість об'єкта, яку необхідно розпізнати, називається

 1. діагностованою

 2. діагностуючою

 3. діагнозом

 4. жодна з наведених відповідей не є вірною
 1. Термін «криміналістична техніка» вживається в наступному значенні

  1. як розділ криміналістики

  2. як сукупність технічних засобів, що застосовуються в криміналістичних цілях

  3. усі відповіді вірні
 1. Суб'єктами застосування техніко-криміналістичних засобів є

  1. слідчий, фахівець, експерт

  2. начальник слідчого відділу

  3. прокурор, суддя

  4. оперативний працівник

  5. усі відповіді вірні
 1. За цільовим призначенням техніко-криміналістичні засоби поділяються на групи

  1. засобів для виявлення і фіксації доказів

  2. засобів для виявлення і вилучення доказів

  3. засобів для виявлення, фіксації, вилучення доказів

  4. засобів дослідження речових доказів і попередження злочинів

  5. засобів для виявлення, фіксації, вилучення, дослідження речових доказів запобігання і профілактики злочинів
 1. Техніко-криміналістичні засоби і методи в процесуальній формі застосовуються

  1. у ході проведення оперативно-розшукових заходів

  2. при перевірці за криміналістичними обліками

  3. при проведенні попередніх досліджень фахівцями-криміналістами

  4. при проведенні криміналістичних експертиз

  5. при одержанні консультацій експертів-криміналістів
 1. Криміналістична фотографія дозволяє швидко і точно зафіксувати

  1. обстановку місця події

  2. виявлені сліди, предмети, знаряддя злочину

  3. хід і результати проведення слідчих дій

  4. усі відповіді вірні
 1. Для виявлення і фіксації невидимих чи слабовидимих об'єктів і їхніх ознак у ході попередніх досліджень застосовують фотографію

  1. дослідницьку

  2. закарбовуючу

  3. об'єктну

  4. пошукову

  5. усі відповіді вірні 1. Для виявлення невидимих і слабовидимих ознак досліджуваних об'єктів та ілюстрації в наочній формі висновків, зроблених експертом, застосовують фотографію

  1. дослідницьку

  2. об'єктну

  3. закарбовуючу

  4. пошукову

  5. усі відповіді вірні
 1. При фотографуванні живих осіб і трупів з метою їхнього наступного ототожнення, криміналістичної реєстрації і розшуку використовують зйомку

  1. пізнавальну

  2. сигналетичну

  3. усі відповіді вірні
 1. Лінійною круговою панорамною зйомкою може здійснюватися вид зйомки

 1. орієнтуюча

 2. оглядова

 3. вузлова

 4. детальна

 5. усі відповіді вірні
 1. При проведенні відеозапису можливий такий прийом як «наїзд», що означає

  1. раптове зіткнення оператора з об'єктом, що фіксується

  2. наближення камери до об'єкта

  3. віддалення камери від об'єкта

  4. психологічне насильство (тиск) слідчого (оперативного працівника, фахівця) на підозрюваного (обвинувачуваного)
 1. До слідів-предметів, що досліджуються трасологією, відносяться

  1. предмети, що залишилися на місці події, одязі злочинця

  2. частини колись цілих предметів

  3. загублені злочинцем предмети

  4. замки, пломби

  5. усі відповіді вірні 1. Слід пальця на склі - це слід

 1. поверхневий, слід відшарування

 2. поверхневий, слід нашарування

 3. об'ємний

 4. термічної зміни слідосприймаючого об'єкта
 1. Сліди, для вивчення яких потрібно більш ніж семиразове їхнє збільшення, називаються

  1. міні-слідами

  2. монослідами

  3. мікрослідами

  4. макрослідами

  5. стереослідами
 1. У якій послідовності варто розташувати етапи роботи зі слідами: 1 - виявлення; 2 - фіксація; 3 - огляд; 4 – вилучення

  1. 1–2–3–4

  2. 1–3–2–4

  3. 1–4–3–2

  4. 1–2–4–3

  5. 1–3–4–2
 1. Дактилоскопія досліджує будову шкірних візерунків людини і являє собою

 1. галузь криміналістичної техніки

 2. розділ криміналістики

 3. підрозділ трасології

 4. частину криміналістичної тактики
 1. Існують три типи папілярних візерунків нігтьових фаланг пальців рук

  1. дугоподібні, петльові, кругові

  2. дугоподібні, петльові, колоподібні

  3. дугові, петльові, виткові

  4. дугоподібні, петльові, завиткові

  5. дугові, петльові, завиткові
 1. Деталь папілярного візерунку, яка утворена зближенням трьох папілярних ліній, називається

  1. вічко

  2. вигин

  3. дельта

  4. „місток”

  5. „гачок”
 1. Під слідами ніг людини розуміють відображення зовнішньої будови

  1. ступнів босих ніг

  2. підошов взуття

  3. ніг у носках (панчохах)

  4. ступнів босих ніг і підошов взуття

  5. усі відповіді вірні
 1. Не є елементом доріжки слідів, виявлених на вологому ґрунті

  1. лінія напрямку руху

  2. глибина кроку

  3. довжина кроку

  4. ширина кроку

  5. лінія ходьби
 1. В одиничному сліді взуття не виміряється

  1. довжина і ширина плюсни

  2. довжина і ширина підметки

  3. довжина і ширина проміжної частини

  4. довжина і ширина каблукової частини

  5. довжина підошви
 1. За слідами ковзання можна визначити

 1. швидкість руху автомобіля до зупинки

 2. ширину бігової частини протекторів коліс

 3. базу автомобіля

 4. довжину окружності шини

 5. усі відповіді вірні
 1. Форма слідів злому залежить від

  1. виду знаряддя

  2. властивості матеріалу

  3. способу злому

  4. усі відповіді вірні
 1. При зломі підлоги ломом на лінолеумі утворяться сліди

  1. перелому

  2. злому

  3. тиску

  4. розриву

  5. тертя
 1. На термін збереження запахових слідів впливає

  1. характер матеріалу предмета з запаховим слідом, пітливість і ступінь чистоти рук

  2. температура і вологість повітря

  3. усі відповіді вірні
 1. Вивчення слідів зубів сприяє

  1. ідентифікації особи, чиї сліди зубів виявлені

  2. установленню взаєморозташування потерпілого і злочинця

  3. визначенню особливостей прикусу

  4. встановленню особливостей окремих зубів

  5. усі відповіді вірні
 1. Вилучення мікрооб'єктів роблять за допомогою

  1. дактилоскопічної плівки

  2. пінцета

  3. пристрою для збирання пилюки

  4. скальпеля

  5. усі відповіді вірні
 1. Видом мікрооб'єктів не є

 1. мікрорельєфи

 2. мікросліди

 3. мікрочастинки

 4. мікрокількості речовини
 1. Якщо при слідчому огляді слідчий не знайшов мікрооб'єктів на одязі потерпілого (підозрюваного), то він повинен

  1. повернути одяг потерпілому (підозрюваному)

  2. здати його для збереження в кімнату речових доказів

  3. направити його в експертну установу для більш ретельного дослідження
 1. Криміналістичне зброєзнавство являє собою

  1. підгалузь трасології

  2. розділ криміналістики

  3. галузь криміналістичних експертиз

  4. частину судової балістики 1. Систему криміналістичного зброєзнавства складають

  1. криміналістична балістика і криміналістичне дослідження холодної зброї

  2. криміналістична балістика і криміналістичне вибухознавство

  3. криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, криміналістичне дослідження холодної зброї, криміналістичне вибухознавство

  4. криміналістичне дослідження холодної зброї і криминалистичне вибухознавство
 1. Вогнепальна зброя являє собою пристрої і предмети, конструктивно призначені для УРАЖЕННЯ

  1. людини

  2. тварини

  3. споруд (будинків)

  4. механізмів

  5. усі відповіді вірні
 1. Здатність до здійснення більше одного пострілу – це ознака вогнепальної зброї

 1. так

 2. ні

 3. у залежності від обставин справи

 4. питання є спірним у науці
 1. Елементом патрона до ручної нарізної вогнепальної зброї не є

  1. металева гільза

  2. капсуль

  3. пиж

  4. куля
 1. За формою гільза в патроні не може бути

  1. пляшкоподібною

  2. пірамідальною

  3. конічною

  4. циліндричною
 1. До слідів пострілу не відносяться

  1. стріляні кулі, картеч, дріб, пижі, гільзи

  2. сліди частин зброї на кулях і гільзах

  3. кіптява пострілу на гільзах, кулях, частинах зброї

  4. сліди відображення від частин зброї на оточуючих об’єктах

  5. зміни на перешкодах, що відбулися в результаті пострілу
 1. Ознакою вхідного отвору при далекому пострілі є наявність

  1. відкладення незгорілих порошинок

  2. зони опалення

  3. паска обтирання

  4. надривів країв ушкодження

  5. усі відповіді вірні
 1. За наявності одного вхідного отвору в пробоїні точність візування залежить від

  1. знаходження додаткових слідів пострілу

  2. глибини пробоїни

  3. ширини пробоїни

  4. діаметра пробоїни

  5. знаходження снаряда в ушкодженому предметі
 1. За способом дії холодна зброя позділяється на наступні види

  1. клинкове, безклинкове, комбіноване

  2. колюче, колючо-рубаляче, колючо-ріжуче, ударно-роздрібнювальне

  3. заводське, кустарне, саморобне, перероблене, стандартне, нестандартне

  4. бойове, цивільне, кримінальне

  5. рукопашне, метальне, комбіноване з вогнепальним (газовим)
 1. Завданням експертного дослідження холодної зброї не є

  1. вирішення питання про механізм нанесення ушкоджень холодною зброєю

  2. вирішення питання про приналежність вилученої зброї до холодної

  3. виявлення слідів рук людини на холодній зброї

  4. ідентифікація холодної зброї за каналом поранення в тілі людини

  5. усі відповіді вірні
 1. Слідами вибуху є

  1. механічні ушкодження від вибухової хвилі й осколків

  2. залишки вибухових речовин

  3. термічні ушкодження

  4. усі відповіді вірні
 1. Криміналістичне документознавство – це

  1. розділ криміналістики

  2. розділ криміналістичних експертиз

  3. підгалузь трасології

  4. частина діловодства
 1. Почеркознавчі дослідження вирішують завдання із встановлення

  1. виконавця рукопису чи підпису

  2. виконавця рукопису й умов виконання рукопису (підпису)

  3. статевої приналежності виконавця і його віку

  4. деяких фізичних і професійних особливостей виконавця

  5. усі відповіді правильні
 1. Властивістю почерку не є

  1. індивідуальність

  2. регенерація (відновлюваність)

  3. відносна стійкість (незмінюваність)
 1. Почерк – це

  1. відбита в рукописі система рухів того, хто пише, за допомогою якої виконуються умовні графічні знаки

  2. сукупність звичних рухів при написанні письмових знаків

  3. усі відповіді вірні
 1. До ознак письмової мови не відносяться

  1. граматичні

  2. топографічні

  3. лексичні

  4. стилістичні
 1. Об'єктами техніко-криміналістичного дослідження документів не є

  1. речовини, використані для зміни змісту документа

  2. об'єкти, на яких могли залишитися слабовидимі й невидимі записи

  3. ушкоджені документи (наприклад розірвані, закреслені), дослідження яких необхідне для встановлення змісту

  4. вироби з паперу і картону (наприклад вицвілий товарний знак на коробці, мішку)

  5. жодна із наведених відповідей не є вірною
 1. При травленні тексту барвник штриха

  1. знебарвлюється

  2. видаляється

  3. випаровується

  4. усі відповіді вірні
 1. До матеріальної підробки документу не відноситься

 1. переклеювання фотокартки без її заміни

 2. заміна частин документа

 3. повне видалення тексту шляхом травлення

 4. часткове видалення тексту шляхом травлення

 5. змивання
 1. При одержанні вільних зразків почерку необхідно дотримувати вимоги

  1. приналежність особі (тобто виконання документа саме особою, яка перевіряється, а не іншою особою)

  2. зразки повинні бути близькі за часом написання, формою і змістом

  3. виконані тією ж мовою

  4. виконані на однотипному папері й аналогічних приладах

  5. усі відповіді вірні
 1. Предметом габітоскопії не є

 1. + відомости про непогашену судимість підозрюваного (обвинувачуваного)

 2. властивості зовнішнього вигляду людини

 3. закономірності формування зовнішнього вигляду людини

 4. техніко-криміналістичні властивості і методи збирання (відшукання), дослідження і використання даних про зовнішній вигляд людини в криміналістичних цілях 1. Одним з анатомічних елементів зовнішнього вигляду людини є

 1. зріст

 2. вік

 3. голос

 4. національність

 5. одяг
 1. Татуювання на правій стороні грудей оголеного до пояса чоловіка відносяться до прикмет

 1. особливих

 2. нетипових

 3. своєрідних

 4. унікальних

 5. помітних
 1. Словесний портрет являє собою

  1. зображення обличчя, фігури людини відповідно до уявлення очевидця

  2. систему опису зовнішності людини за зовнішніми ознаками

  3. сукупність анкетних даних про підозрюваного (обвинувачуваного)

  4. інформацію, отриману оперативним працівником від «інформатора» про осіб, причетних до здійснення злочину

  5. систему опису зовнішнього вигляду підозрюваних, які переховуються (обвинувачуваних)
 1. Криміналістиці відомі види суб'єктивних портретів

 1. мальований, фотографічний, композиційно-фотографічний, словесний

 2. мальований, композиційно-мальований, композиційно-фотографічний, комплексний

 3. сигналетичний, мальований, фотографічний, словесний

 4. фотографічний, мальований, словесний, комплексний

 5. сигналетичний, мальований, фотографічний, комплексний
 1. Ототожнення людини за зовнішніми ознаками не може бути здійснене по

  1. уявному образу

  2. словесному портрету

  3. пізнавальній фотографії

  4. зліпках обличчя померлого

  5. жодна із наведених відповідей не є вірною
 1. Об'єктами криміналістичного обліку є

  1. особливо небезпечні злочинці (рецидивісти, «гастролери», організатори злочинних груп, «авторитети» кримінального середовища)

  2. факти, зв'язані з подією злочину або минулою злочинною діяльністю (наприклад способи здійснення злочинів)

  3. предмети, що мають криміналістичне значення (наприклад вилучені з місця події стріляні кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї)

  4. документи (наприклад утрачені чи викрадені паспорти громадянина)

  5. усі відповіді вірні
 1. Криміналістична реєстрація складається з підсистем, що називаються криміналістичними

  1. записами

  2. обліками

  3. реєстрами

  4. фіксаторами

  5. замітками 1. Криміналістичні обліки в органах внутрішніх справ здійснює служба

  1. інформаційно-довідкова

  2. експертно-криміналістична

  3. усі відповіді вірні
 1. Криміналістичні обліки не ведуться у формі

  1. альбомів

  2. картотек

  3. моделювання

  4. колекцій

  5. автоматизованих банків даних
 1. Цілі криміналістичної реєстрації

  1. створення умов ідентифікації об'єктів за допомогою облікових даних

  2. сприяння розшуку об'єктів, дані про які містяться в криміналістичних обліках

  3. збирання, накопичення й обробка даних про злочини й об'єкти, що можуть бути використані правоохоронними органами для розкриття, розслідування і попередження злочинів

  4. представлення органу дізнання, слідчому, прокурору, суду довідкової й орієнтуючої інформації

  5. усі відповіді вірні
 1. Криміналістична тактика являє собою

  1. галузь криміналістичної техніки

  2. розділ криміналістики

  3. підгалузь криміналістичної техніки
 1. Частковим завданням криміналістичної тактики не є
  1. вивчення досвіду і недоліків організації слідчої діяльності

  2. дослідження практичної діяльності органів дізнання з проведення оперативно-розшукових заходів

  3. вивчення поводження підозрюваних, обвинувачуваних, потерпілих, свідків

  4. розробка нових і удосконалювання наявних криміналістичних тактичних рекомендацій
 1. Тактичний прийом – це

  1. найбільш раціональний і ефективний спосіб дії при організації і плануванні досудового і судового слідства, підготовці і проведенні окремих процесуальних дій

  2. найбільш доцільна лінія поведінки при організації і плануванні досудового і судового слідства, підготовці і проведенні окремих процесуальних дій

  3. усі відповіді вірні
 1. Чи може тактичний прийом бути виражений у нормі права

  1. так

  2. ні

  3. немає єдності думок у даному питанні
 1. Сполучення слідчих дій (однойменних, різнойменних) чи тактичних прийомів у межах однієї слідчої ситуації, проведеного з метою вирішення конкретної проміжної задачі розслідування (наприклад затримання злочинця), називається

  1. тактичним прийомом

  2. тактичною комбінацією

  3. тактичною операцією

  4. тактичною рекомендацією

  5. комплексним прийомом
 1. На якій стадії слідчої дії вирішується питання про необхідність її повторного проведення

  1. підготовки до проведення слідчої дії

  2. проведення слідчої дії

  3. фіксації ходу і результатів слідчої дії

  4. оцінки результатів слідчої дії
 1. Слідча ситуація впливає на

  1. послідовність виконання слідчих дій

  2. планування розслідування злочинів

  3. висування криміналістичних версій

  4. підготовку і проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів

  5. усі відповіді вірні
 1. Слідчі ситуації, у яких повторюється значна кількість елементів, що раніше зустрічалися, і характерних для розслідування окремих видів чи однотипних груп злочинів, називаються

 1. типовими

 2. простими

 3. складними

 4. комплексними
 1. Криміналістична версія є різновидом

  1. наукової гіпотези

  2. часткової гіпотези

  3. робочої гіпотези
 1. Криміналістичні версії висуваються за злочинами

  1. неочевидними

  2. очевидними

  3. усі відповіді вірні
 1. Криміналістичні версії, найбільш характерні для даної ситуації з погляду узагальненої слідчої, судової, експертної практики, називаються

  1. загальними

  2. частковими

  3. типовими

  4. конкретними
 1. Криміналістичні версії висуваються від

 1. загальних до часткових

 2. часткових до загальних

 3. немає принципового значення
 1. Яку кількість версій необхідно висувати під час розслідування злочину

  1. якнайбільше

  2. якнайменше

  3. стільки, скільки дозволяють факти конкретної події
 1. Перевірити криміналістичну версію - це значить знайти докази, що

  1. підтверджують її істинність

  2. спростовують її істинність

  3. усі відповіді правильні
 1. Ціль планування полягає в тім, щоб забезпечити

  1. повноту, все сторонність і об'єктивність розслідування

  2. економічність розслідування (тобто досягнення мети з найменшими витратами сил, засобів)

  3. узгодження (координацію) зусиль слідчого з зусиллями інших служб органів внутрішніх справ і інших осіб, які працюють по даній кримінальній справі

  4. усі відповіді вірні
 1. Видом планування не є

  1. планування конкретної слідчої дії

  2. планування розслідування за окремою кримінальною справою

  3. планування розслідування по кримінальних справах, що знаходиться в слідчому відділі

  4. планування розслідування по декількох кримінальних справах, що знаходиться у провадженні слідчого 1. Не є формою письмових планів розслідування за

 1. слідчими діями

 2. слідчими версіями

 3. багатоепізодними справами

 4. особою (підозрюваним чи обвинувачуваним)
 1. Перелік слідчих дій при плануванні розслідування конкретного злочину обумовлюється

  1. видом злочину

  2. криміналістичною характеристикою злочину

  3. характеристикою особистості підозрюваного (обвинувачуваного)

  4. характером слідчої ситуації

  5. характером і розміром збитку, заподіяного злочином
 1. Завданнями взаємодії є

  1. розкриття і розслідування злочинів

  2. притягнення до відповідальності осіб, що вчинили злочин і відшкодування причинених ними збитків

  3. сумісна діяльність по розшуку злочинця

  4. припинення злочинів і прийняття заходів по їх запобіганню

  5. усі відповіді вірні
 1. Тривалість взаємодії визначається

  1. законодавчими актами

  2. обставинами кримінальної справи

  3. категорією злочину
 1. Форми взаємодії не можуть бути

  1. процесуальними

  2. організаційними

  3. сприяючими
 1. Організаційною формою взаємодії не є

 1. повідомлення слідчого про результати реалізації оперативно-розшукових заходів для справ, переданих йому органом дізнання до встановлення злочинця

 2. направлення слідчому матеріалів перевірки за даними, отриманим оперативно-розшуковим шляхом, для вирішення питання про порушення кримінальної справи

 3. погоджене планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів щодо справи, яка знаходиться у виробництві в слідчого

 4. створення слідчо-оперативної групи для виїзду на місце події

 5. спільне обговорення зібраних у справі слідчих і оперативно-розшукових даних
 1. Взаємодія може бути

  1. разовою, епізодичною

  2. постійною

  3. усі відповіді вірні
 1. Ініціатором конфлікту під час взаємодії може бути

  1. слідчий

  2. оперативний працівник

  3. експерт

  4. дільничний інспектор міліції

  5. усі відповіді вірні 1. Залучення громадськості до розслідування і запобігання злочинів може привести до

  1. позитивних наслідків

  2. негативних наслідків

  3. усі відповіді вірні
 1. Ініціатива в ухваленні рішення про участь у розслідуванні і запобіганні злочинів може виходити від

  1. громадян (представників громадськості)

  2. слідчого, оперативного працівника, дільничного інспектора міліції

  3. усі відповіді вірні
 1. Цілі слідчого огляду  1. виявлення, фіксація і вилучення слідів злочину

  2. з'ясування обставин розслідуваної події

  3. одержання даних про обставини, що сприяли здійсненню злочину

  4. з'ясування інших обставин, що мають значення для кримінальної справи

  5. усі відповіді вірні
 1. Якщо оглядається не весь об'єкт чи місце події, а яка-небудь частина, раніше не оглянута, то такий слідчий огляд називається

  1. первинним

  2. повторним

  3. основним

  4. додатковим
 1. Якщо первинний огляд проведений неякісно через недосвідченість слідчого, то проводиться ще огляд

 1. повторний

 2. основний

 3. додатковий

 4. новий
 1. Місце події і місце злочину

  1. співпадають

  2. не співпадають

  3. усі відповіді вірні
 1. Стадією підготовчого етапу огляду місця події не є

  1. дії слідчого до виїзду на місце події

  2. дії слідчого після прибуття на місце події

  3. загальний і спеціальний підготовчий комплекс дій слідчого

  4. жодна з наведених відповідей не є вірною
 1. Виявлені під час огляду місця події предмети підлягають вилученню, упакуванню й опечатуванню, якщо

  1. для проведення такого огляду потрібно тривалий час

  2. огляд на місці ускладнений

  3. усі відповіді вірні
 1. Ексгумація являє собою витяг трупа

  1. з води

  2. з місця поховання

  3. з будь-якої земельної ділянки

  4. усі відповіді вірні
 1. ОСВІДУВАННЯ СвідКА може бути ПРОВЕДЕНЕ

  1. тільки з його згоди

  2. у випадках, коли проведення цієї слідчої дії необхідне для виявлення на його тілі слідів кримінального правопорушення

  3. усі відповіді вірні
 1. За процесуальним становищем допитуваного розрізняють допит

 1. потерпілого

 2. раніше засудженого

 3. неповнолітнього

 4. засудженого, який перебуває в установі виконання покарання

 5. усі відповіді вірні
 1. При огляді допускається обстеження тіла освідуваного

  1. часткове

  2. повне

  3. усі відповіді вірні
 1. Допит у місці перебування допитуваного проводиться тоді, коли необхідно

 1. приховати факт виклику на допит від оточуючих

 2. без зволікання (негайно) провести допит

 3. виконати цю слідчу дію у зв’язку з неможливістю явки допитуваного

 4. усі відповіді вірні
 1. Сутність обшуку полягає у

 1. вимозі видати викрадене

 2. вимозі видати предмети, вилучені з цивільного обороту

 3. примусовому обстеженні приміщень та інших місць

 4. усі відповіді вірні
 1. Обшукуваним та іншим особам, які знаходяться на місці проведення обшуку, дозволяється

   1. підходити до вікон

   2. забирати з вікон і ставити на них що-небудь

   3. змінювати первинне положення штор і фіранок на вікнах

   4. ходити з кімнати в кімнату

   5. жодна із наведених відповідей не є вірною
 1. Починати обшук в приміщенні чи іншому місці рекомендується з ділянки

   1. найбільш простої

   2. найбільш складної

   3. не має значення
 1. Якщо під час обшуку були зроблені спроби знищити чи сховати підлягаючі вилученню предмети, документи чи цінності, то про це і вжиті заходи повинно бути зазначено в

   1. рапорті, складеному оперативним працівником

   2. протоколі обшуку

   3. протоколі допиту свідків (в якості яких будуть допитані поняті)

   4. довідці, складеній слідчим
 1. Не є тактичним прийомом для встановлення психологічного контакту

 1. пред’явлення доказів

 2. залучення в бесіду за темою, що становить інтерес для допитуваного

 3. створення сприятливої обставини допиту (наприклад спокійний тон розмови, виявлення поваги до співрозмовника)

 4. усі відповіді вірні
 1. Форми пред’явлення для впізнання

   1. натуральна

   2. за фотознімками

   3. за відеозаписами

   4. усі відповіді вірні
 1. Підготовка до пред’явлення для впізнання не включає

   1. допит особи, яка буде впізнавати

   2. допит особи, яку будуть впізнавати

   3. підбір об’єктів для впізнання

   4. підбір учасників слідчої дії

   5. визначення часу, місця проведення впізнання
 1. Яким чином при пред’явленні для впізнання запросити впізнаючого (щоб виключити сумніви в тому, що впізнаючому могло бути повідомлене місце впізнаваємого серед статистів)

 1. використовуючи допомогу понятого

 2. через спеціаліста, який приймає участь у впізнанні

 3. дати вказівки оперативному працівнику
 1. Сутність слідчого експерименту складається в

  1. моделюванні (відтворенні) умов, окремих обставин чи певної ситуації загалом

  2. здійсненні необхідних дослідних дій

  3. усі відповіді вірні
 1. Не є видом слідчого експерименту

 1. установленню мотиву здійснення злочину

 2. визначенню наявності чи відсутності професійних (злочинних) навичок

 3. установленню можливості сприйняття якого-небудь факту, явища (наприклад слухове, зорове)

 4. установленню можливості здійснення якої-небудь дії

 5. установленню можливості існування якого-небудь явища
 1. Умовами проведення слідчого експерименту є

  1. місце

  2. час доби

  3. місце, час доби

  4. місце, час доби і освітлення

  5. усі відповіді правильні 1. Чи необхідно змінювати умови дослідних дій при проведенні слідчого експерименту

 1. так

 2. ні
 1. Кількаразове проведення дослідних дій сприяє одержанню результатів

  1. позитивних

  2. негативних

  3. достовірних

  4. позитивних і достовірних
 1. Стадією проведення слідчого експерименту не є

 1. ухвалення рішення про проведення слідчого експерименту

 2. підготовка до цієї слідчої дії

 3. реконструкція обстановки і проведення дослідних дій

 4. фіксація ходу і результатів слідчого експерименту

 5. оцінка результатів цієї слідчої дії 1. Якщо результат слідчого експерименту був негативний, то робиться категоричний висновок про те, що в дійсності явище, що перевіряється, (дія)

  1. не могло мати місця

  2. могло мати місце в реальності
 1. Перевірка показань на місці починається з пропозиції особі, чиї показання перевіряються

   1. покаятися у вчиненні злочину

   2. видати предмети, що були знаряддями злочину, і гроші (інші цінності), нажиті злочинним шляхом

   3. вказати місце, де його показання будуть перевірятися

   4. відшкодувати шкоду, заподіяну вчиненим злочином
 1. Процесуальною формою використання спеціальних знань у кримінальному процесі не є

   1. призначення судової експертизи

   2. участь спеціаліста у проведенні слідчих дій

   3. допит осіб, які володіють спеціальними знаннями і навичками, в якості свідків

   4. усі відповіді вірні
 1. Судові експертизи, в залежності від обсягу дослідження, класифікуються на групи

   1. основну і додаткову

   2. первинну і повторну

   3. однорідну і комплексну

   4. одноособову і комісійну
 1. Факт одержання зразків для порівняльного дослідження, якщо воно є частиною судової експертизи, відбивається

   1. експертом у його висновку

   2. слідчим у постанові про відібрання зразків для експертного дослідження

   3. слідчим у протоколі відібрання зразків для експертного дослідження
 1. Спеціальними знаннями не є

   1. знання в галузі науки

   2. знання в галузі техніки

   3. знання в галузі ремесла

   4. знання з галузі законодавства й інших питань права

   5. жодна із наведених відповідей не є вірною
 1. Вимогою до зразків для експертного дослідження не є

   1. репрезентативність

   2. безсумнівність походження

   3. вільність

   4. жодна із наведених відповідей не є вірною
 1. Вкажіть, що з указаного не є першочерговим зі слідчих дій при виявленні трупа з ознаками насильницької смерті

  1. допити свідків

  2. призначення судово-медичної експертизи

  3. освідування

  4. огляд місця події
 1. В лісі було знайдено труп невідомої жінки. При огляді виявлено ознаки задушення. Ознак зґвалтування не виявлено. Вбита одягнута в червону сукню, шкіряну куртку, чорні туфлі, у вухах - золоті сережки. Яке завдання в даній ситуації висувається на перший план

  1. затримання злочинця

  2. встановлення особи вбитої

  3. виявлення всіх співучасників убивства

  4. встановлення мотивів убивства
 1. У річці місцевими жителями знайдено мішок із частинами людського тіла. У зв'язку з тим, що голова трупа була спотворена, встановити особу вбитого було важко. Вкажіть найімовірнішу типову для даної ситуації версію щодо особи злочинця

  1. вбивство вчинено психічно хворою людиною

  2. вбивство вчинено близькою потерпілому людиною

  3. вбивство вчинено «сексуальним маніяком»

  4. вбивство вчинено незнайомою потерпілому людиною
 1. Оглядаючи місце події у справі про вбивство, було виявлено об'єкти, що можуть мати значення для встановлення істини. Вкажіть об'єкти, які можуть бути направлені на судово-медичну експертизу

  1. недопалок сигарети

 1. невідомі волокна з одягу вбитого

 2. волокна вовни
 1. Перевіривши заяву гр. Костіна про зникнення його 10-літньої доньки, місцеперебування якої не було встановлено, порушено кримінальну справу. Костіна допитано про обставини зникнення дочки. Яку слідчу дію необхідно в першу чергу провести слідчому
  1. накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію Костіна

  2. огляд житла Костіна та його дочки

  3. затримання Костіна

  4. виїмку речей дочки Костіна
 1. Вкажіть, який вид судових експертиз призначаэться частише при розслідуванні зґвалтувань

 1. судово-медична

 2. судово-біологічна

 3. трасологічна

 4. дактилоскопічна

 5. огляд місця події
 1. У кримінальній справі про зґвалтування потерпіла показала, що була зґвалтована невідомим їй чоловіком біля залізничного насипу, коли ввечері поверталася додому зі станції. При цьому вона чинила ґвалтівникові тривалий опір. Яку слідчу дію необхідно провести відразу після допиту потерпілої й огляду місця події

  1. обставин події

  2. судово-медичну експертизу

  3. судово психіатричну експертизу

  4. виїмку одежі
 1. У кримінальній справі про спробу зґвалтування потерпіла показала, що на неї напав невідомий молодий чоловік, якому вона чинили активний опір. Оскільки було темно прикмет його зовнішності вона не дуже запам'ятала, але помітила, що одягнутий він був у довго-ворсистий светр, який вона, напевно пошкодила, а також подряпала ґвалтівникові ліву руку. Яку слідчу дію в першу чергу необхідно провести для встановлення причетності до злочину підозрюваного

  1. пред’явлення для впізнання підозрюваного

  2. слідчий експеримент

  3. освідування

  4. криміналістичну експертизу светра підозрюваного
 1. В який час здійснюється найбільша кількість квартирних крадіжок

  1. з 6 до 12 год.

  2. з 12 до 18 год.

  3. з 18 до 24 год.

  4. з 24 до б год
 1. Укажіть захід, як один із найбільш ефективних у справах про квартирні крадіжки

  1. звернення до громадськості через засоби масової інформації

  2. перевірка місцезнаходження в момент крадіжки осіб, які раніше відбували покарання за даний вид злочину

  3. опитування мешканців

  4. прочісування місцевості
 1. Оглядаючи квартиру, з якої здійснена крадіжка, на дверях виявлено, зафіксовано і вилучено об'ємні сліди знаряддя злому. Як потрібно вдіяти зі слідами після огляду місця події

  1. зберігати при справі до встановлення злочинця

  2. зберігати при справі до встановлення знаряддя злому

  3. провести перевірку за слідотекою

  4. використати при допиті свідків
 1. Оглядаючи квартиру, з якої здійснена крадіжка, було виявлено, зафіксовано і вилучено три сліди пальців рук. Як треба поводитись із виявленими слідами

  1. зберігати при справі до встановлення злочинця

  2. зберігати при справі до встановлення кола підозрюваних

  3. використати при допиті потерпілого

  4. перевірити, чи залишені вони мешканцями квартири
 1. Укажіть, який вид слідів - джерело доказів – найбільш характерний для хуліганства

 1. показання очевидців

 2. предмети - речові докази

 3. документи

 4. сліди-відображення
 1. Вкажіть, що не входить до способу здійснення хуліганських дій

  1. словесна образа

  2. непристойні жести

  3. підробка документів

  4. фізичне насильство
 1. Слідчому надійшли матеріали про те, що в кафе «Лісове» невідомий громадянин ударив офіціанта, перекинув сервірований стіл, розбив настінне дзеркало і зник. За ознаками злочину, передбаченого ст. 296 КК України, порушено кримінальну справу. Яку слідчу дію необхідно провести першою в даній ситуації

  1. допит офіціанта

  2. допит директора кафе

  3. допит очевидців

  4. огляд місця події
 1. В ході розслідування ДТП, що спричинила смерть потерпілого, були допитані водій і свідки. Проведено відтворення обстановки й обставин події. Проте до кінця не вдалося з'ясувати механізм заподіяння автотранспортної травми. Вкажіть, яку слідчу дію необхідно провести для встановлення механізму автотранспортної травми

  1. провести повторний допит водія

  2. призначити судову автотехнічну експертизу

  3. призначити комплексну судово-медичну, трасологічну й автотехнічну експертизу

  4. повторно оглянути місце пригоди
 1. Визначте способи вчинення злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

 1. незаконний доступ та перехоплення

 2. розкрадання часу

 3. порушення роботи автоматизованих систем

 4. усі відповіді вірні
 1. Більшість „комп’ютерних” злочинів посягають на

 1. порядок експлуатації ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

 2. інформаційну безпеку окремих користувачів комп’ютерів

 3. кредитно-банківську сферу

 4. громадський порядок
 1. Найчастіше до вчинення злочинів у кредитно-банківській системі причетні

 1. допоміжний технічний персонал установи

 2. сторонні особи, кваліфіковані користувачі ЕОМ, що „зламують” захист комп’ютерної системи установи

 3. співробітники кредитно-банківської установи – спеціалісти у галузі ЕОМ

 4. співробітники охорони кредитно-банківської установи
 1. Укажіть найбільш характерний для хабарництва вид слідів –джерело доказів

 1. показання хабародавця

 2. предмети - речові докази

 3. документи

 4. сліди-відображення
 1. Вкажіть, що з названого не відносітся до елементів криміналістичної характеристики хабарництва

  1. спосіб передачі хабара

  2. предмет хабара

  3. місце передачі хабара

  4. поведінка особи, що отримала хабар на допиті
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
Кудінов В. А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка