Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік


Розподіл балів, які отримують студентиСторінка8/16
Дата конвертації04.04.2018
Розмір3,34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

11. Розподіл балів, які отримують студенти

В умовах кредитно-модульної системи підставою для зарахування екзамену з дисципліни “Криміналістика“ є 60 і більше балів, набраних студентом при вивченні навчальної дисципліни за затвердженою кафедрою 100-бальною шкалою.

Якщо студент не отримав іспит за рейтингом, то результат виставляється за наслідками виконання ними підсумкових тестів або підсумкової співбесіди по матеріалах усіх змістових модулів з демонстрацією набутих компетенцій з предмету.
Приклад для екзамену


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумко-вий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т

10


Т

11


Т

12


Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Приклад для виконання курсової роботи

Пояснювальна

записка


Ілюстративна

частина


Захист роботи

Сума

до

до

доШкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни12. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення навчального процесу з криміналістики сконцентроване у кафедральному фонді у вигляді:

 • фондових лекцій згідно тематичних планів;

 • мультимедійного супроводження з окремих тем на електронних носіях;

 • навчальних відеофільмів з окремих тем на електронних носіях;

 • навчально-методичного комплексу (НМК).

Всі види занять навчальної дисципліни “Криміналістика” повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання, які сконцентровані в спеціалізованому класі з криміналістики.

При проведенні семінарських занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у слухачів творчого мислення, уміння вирішувати поставлені завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності слідчого.Під час підготовки робочої навчальної програми змістовна частина навчальної програми може корегуватися шляхом виключення і скорочення або включення, розширення та конкретизації окремих пунктів і питань у відповідності зі специфікою напряму підготовки майбутнього фахівця, типовими завданнями його професійної діяльності.

Остаточні обсяги вивчення окремих тем навчальної дисципліни “Криміналістика”, а також розподіл навчального часу за видами занять визначаються робочими навчальними планами.

13. Рекомендована література

Підручники


 1. Аверьянова Т.В.,Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под. ред. Р.С. Белкина.- 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Норма, 2005 – 992с.

 2. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х тт. Т.1: Общая теория криминалистики.- Москва: Юристъ, 1997 р.– 408с.

 3. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х тт. Т.2: Частные криминалистические теории.- Москва: Юристъ, 1997 р.– 463с.

 4. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х тт. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации.- Москва: Юристъ, 1997 р.– 480с.

 5. Белкин Р. С. Общая теория советской криминалистики.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986 р.– 397с.

 6. Біленчук П.Д. та ін. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство: Підручник/ П.Д.Біленчук (ред.), А.В.Кофанов, О.Ф.Сулява.- Київ: Міжнародна агенція "Bee Zone", 2003.- 381c.

 7. Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс/ Моск. гос. юрид. акад.- Москва: "Инфра-М", 2003.- 302с.

 8. Коломацкий В. Г. Курс криминалистики. Дидактика и методика: Учебник.- М.: Акад. МВД СССР, 1991 р.– 353с.

 9. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с. – Бібліогр.: с. 490–495.

 10. Криминалистика. Ч.1 /Мин. юст. СССР. Всесоюз. ин-т юрид. наук; Ред. А.И. Винберг и С.П. Митричев.- М.: Госюриздат, 1950 р.– 303с.

 11. Криминалистика. Учебник для высш. учеб. заведений /МГУ. ВНИИ криминалистики. Прокуратура СССР. Юрид. ф-т; Отв. ред. С.А. Голунский. - М.: Госюриздат, 1959 р.– 510с.

 12. Криминалистика. Учебник для юрид. ин-тов и ф-тов /Отв. ред. А.Н. Васильєв, Б.Е. Богданов, А.Н. Васильев, В.Я. Колдин и др.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963 р.– 619с.: илл.

 13. Криминалистика. Учеб. для юрид. ф-тов и ин-тов /ВЮЗИ, Отв. ред. С.П. Митричев и М.П. Шаламов; Р.С. Белкин, А.И. Винберг, Б.Л. Зотов и др.- М.: Юрид. лит., 1966 р.– 607 с.: илл.

 14. Криминалистика: Учеб. для юрид. Вузов: Т.1. /ВШ МВД СССР; Ред. Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков.- М.:1969 р.- 376с.

 15. Криминалистика. Учеб. для юрид. Вузов: Т.2 /ВШ МВД СССР; Ред. Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков.- М.: 1970 р.– 478с.

 16. Криминалистика. Учеб. для юрид. вузов: Т.2. Приложение /ВШ МВД СССР; Ред. Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков.- М.: 1970 р. – 53 с.

 17. Криминалистика. Учеб для вузов: /Ред. И.Ф. Крылов. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976 р.– 591с.

 18. Криминалистика. Учеб. для вузов МВД СССР, Т.1. /Акад. МВД СССР; В.С. Аханов, В.П. Бахин, Р.С. Белкин и др.; Ред. Р.С. Белкин, И.М. Лузгин.- М.: 1978 р.– 384с.: илл.

 19. Криминалистика. Учеб. для вузов по спец. "Правоведение" /Б.Е.Богданов, А.Н. Васильев, В.Н. Герасимов и др.- М.: Изд-во МГУ, 1980 р.– 496с.

 20. Криминалистика. Учеб. для вузов МВД СССР, Т.2. / Акад. МВД СССР; Ред. Р.С. Белкин, И.М. Лузгин. - М.: 1980 р.– 507с.

 21. Основы криминалистики. Учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Правоведение" /ВЮЗИ; Под ред. И.Ф.Пантелеева.- М.: 1984 р.- 326с.:илл.

 22. Криминалистика. Учеб. для вузов по спец. "Правоведение" /Ю.П. Голдованский, А.С. Лазари, С.Г. Любичев и др.; Ред. И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов.- М.: Юрид. лит., 1988 р.– 670с.

 23. Криминалистика. Учеб для вузов /А.Н. Васильев и др.; Ред. Н.П. Яблоков, В.Я. Колдин. - М.: Изд-во МГУ, 1990 р.– 464с.

 24. Криминалистика. Учеб для юрид. ф-тов и вузов /Н.П. Яблоков. - М.: БЕК, 1995 р.– 708 с.

 25. Криміналістика : Підручник для вищих навч. закладів /Укр. правнича фундація; П.Д. Біленчук, В.В.Головач, М.В. Салтевський, О.І. Котляревський та ін.. - Київ: Право, 1997 р. – 263 с.

 26. Криминалистика. Учеб. /Ред. В.А. Образцов.- М.: Юристъ, 1997 р.– 757с.

 27. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. Підручник для юрид. вузів /Нац. академія правових наук України; Ред. В.Ю. Шепітько.- Харків: Право, 1998 р.- 375с.

 28. Криміналістика. Підручник /Акад. права і соц. відносин, Міжгал. ін-т післядип. освіти, НАВСУ, Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого; Ред. П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. - Київ: Атіка, 1998 р.– 416с.

 29. Криминалистика. Учеб для вузов /Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, ред., Ю.Г. Корухов, Е.Р. Росинская.- М.: НОРМА-ИНФРА, 1999 р.– 971с.

 30. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г. Филиппова.- Москва: Юриспруденция, 2000 р.– 352 с.

 31. Криминалистика. Учебник /СПб гос. ун-т. Юрид. факультет; ред.: Т.А. Седова, А.А. Эксархопуло, ред.- СПб: Лань, 2001 р.– 926с.

 32. Криміналістика: Підручник/ П.Д.Біленчук, В.К.Лисиченко, Н.І.Клименко та ін.; за ред. П.Д.Біленчука.- Київ: Атіка, 2001.- 543с.

 33. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вузів/ Нац. юрид. академія України ім.Я.Мудрого; За ред. В.Ю.Шепітька; Авт. кол.: В.М.Глібко, А.Л.Дудніков та ін.- Київ: Ін-Юре, 2001.- 682с.

 34. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений. Учебник /Под ред. В.Ю. Шепитько.- Харьков: "Одиссей", 2001 р.– 527с.

 35. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. Доп. М-вом освіти і науки України/ Нац. юрид. академія ім. Я.Мудрого; Ред.: В.Ю.Шепітько.- Вид. 2-ге, перероб. і допов.- Київ: Ін-Юре, 2004.- 725с.

 36. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Спарк, 2004.- 750с.

 37. Правова інформатика. У 2-х т.: Підручник. Т.2/ Акад. правових наук України. НДЦ правової інформатики; За ред. В.Я.Тація, Я.Ю.Кондратьєва, М.Я.Швеця.- К.: Парламентське вид-во, 2004.- 416с.

 38. Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика: Підручник для юрид. вузів і фак. /За заг. ред. В.П. Колмакова.- К.: Вища школа, 1973 р.– 296с.

 39. Специализированный курс криминалистики: Учебник для слушат. вузов МВД СССР /КВШ МВД СССР; Отв. ред. М.В. Салтевский.- Киев: НИ и РИО, 1987 р.– 384с.

 40. Салтевський М.В. (Салтевський, Михайло Васильович) Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник/ МВС України. НАВСУ.- Київ: Кондор, 2006.- 586с.- (Юридична книга).

 41. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник.- К.: Атіка, 2005.- 496с.

 42. Шеремет А.П. (Шеремет, Антон Петрович) Криміналістика: Навч. посібник/ М-во освіти і науки України. Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права.- Київ: Центр навч. літератури, 2005.- 471с.

 43. Шепитько Валерий Юрьевич Криминалистика: Курс лекцій.- Харьков: Одиссей, 2003 р.– 352с.

 44. Шепітько В.Ю. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Шепітько. – К.: Ін Юре, 2010. – 496 с.

 45. Яблоков Николай Павлович Криминалистика: Краткий учебный курс.- Москва: Норма-ИНФРА-М, 2000 р.- 371с.Навчальні посібники


 1. Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проведения проверки показаний на месте. – Минск, 1990.

 2. Акулов В.И. и др. Информационные свойства человека и их использование в работе органов внутренних дел: Учеб. пособие/ В.И.Акулов, Б.Е.Лукьянчиков, А.В.Старушкевич.- Киев: "НВТ Правник" - НАВСУ, 2000.- 43с.

 3. Андреев Игорь Степанович и др. Криминалистика: Учеб. пособие для вузов/ Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. - Минск: "Вышейшая школа", 1997 р. – 344 с.

 4. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. – М., 1989.

 5. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. – М., 1969.

 6. Гора І. В. та Колесник В. А. Криміналістика: Посіб. для підготовки до іспитів - Київ: Вид. Поливода А.В., 2003 р.– 144с.

 7. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. – Воронеж, 1977.

 8. Баев О.Я. Содержание и формы криминалистической тактики. – Воронеж, 1981.

 9. Баев О.Я. Тактика следственных действий. – Воронеж, 1995.

 10. Бахарев Н.В. Очная ставка. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – Казань, 1982.

 11. Бахин В.П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики. – Симферополь, 1999.

 12. Бахин В.П., Кузьмичев В.С., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. – К., 1990.

 13. Бахин В.П. Допрос: Лекция. – К., 1999.

 14. Бахин В.П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики: Лекция. – Симферополь: Таврический экологический институт, 1999.

 15. Бахін В.П., Весельський В.К. Тактика допиту. – К., 1997.

 16. Бахін В.П., Весельський В.К., Маліков Т.С. Поліцейський допит у США. – К., 1997.

 17. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. – Волгоград, 1993.

 18. Белкин Р.С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. – М., 1995.

 19. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. – М., 1990.

 20. Біленчук П.Д., Перкін В.І. Тактичні прийоми, тактичні комбінації та тактичні операції в розслідуванні злочинів. – К., 1996.

 21. Богинский В.Е. Рефлексивное управление при допросе. – Х., 1983.

 22. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. – Волгоград, 1977.

 23. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. – Л., 1988.

 24. Быховский И.Е. Производство следственных действий. – Л., 1984.

 25. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. – М., 1973.

 26. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. – М., 1959.

 27. Васильев А.Н. Следственная тактика. – М., 1976.

 28. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. – М.,1981.

 29. Винницкий Л.В., Медведев С.И. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. – Караганда, 1979.

 30. Весельский В.К. Сучасні проблеми допиту. – К., 1999.

 31. Винницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. – Караганда, 1986.

 32. Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. – Караганда, 1982.

 33. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия.  Омск, 1979.

 34. Возгрин И.А. Общие положения криминалистической тактики. – Л.,1988.

 35. Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка. – Волгоград, 1978.

 36. Гапанович Н.И. Опознание в судопроизводстве. – Минск, 1975.

 37. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике. – Минск, 1978.

 38. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. – М.,1971.

 39. Глазырин Ф.В., Кругляков А.П. Следственный эксперимент. – Волгоград, 1981.

 40. Глотов О.М. Осмотр огнес. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Руководство / Под ред. А.А. Матышева. – СПб, 1997.

 41. Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. – Ашхабад, 1942.

 42. Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві. – К., 1994.

 43. Горский Г.Ф., Кокарев Л.Д., Котов Д.П. Судебная этика. – Воронеж, 1973.

 44. Громов В.И. Осмотр места преступления. – М., 1931.

 45. Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Следственная тактика: в вопросах и ответах. – Свердловск, 1991.

 46. Дергай Г.Б. Современные возможности судебных экспертиз: Учеб. пособие/ Академия МВД Республики Беларусь.- Минск, 2000.- 130с.

 47. Диденко Ф.К. Следственный эксперимент в практике органов военной юстиции. – М., 1957.

 48. Дидковская С.П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти. – К., 1982.

 49. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. – М., 1976.

 50. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979.

 51. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск, 1971.

 52. Експертизи у судовій практиці/ КНДІСЕ. Акад. адвокатури України; За заг. ред. В.Г.Гончаренка.- К.: ЮрІнком Інтер, 2005.- 386с.

 53. Експертизи у судовій практиці: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

 54. Жарский В. Е. Криминалистика в зарубежных социалистических странах: (НРБ, ГДР, ЧССР): Учеб. пособие /Акад. МВД СССР.- Москва: 1980 р.– 46с.

 55. Ефимичев С.П. Допрос. – Волгоград, 1978.

 56. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский Л.Е. Следственный осмотр. – Волгоград, 1983.

 57. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. – Волгоград, 1976.

 58. Зорин Г.А. Криминалистический риск: природа и методы оценки. – Минск, 1990.

 59. Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса. – Гродно, 1986.

 60. И. А. Возгрин, А.А. Степанов. Основы методики и дидактики курса Криминалистика. Учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, 2002. – 224 с.

 61. Ищенко А.В., Карпов Н.С. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью. - К., 1997.

 62. Календарь криминалиста: Авт.-сост. А.В. Ищенко, Д.А. Ищенко, – Харьков: РИФ “Арсис, ЛТД”, 2010. – 216 с.

 63. Карнеева Л.М. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. – Волгоград, 1978.

 64. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. – Волгоград, 1976.

 65. Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. – М., 1958.

 66. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. – М., 1969.

 67. Карпов Н.С. та Євдокименко С.В. Злочинна діяльність: Наукове видання/ МВС України. НАВСУ; Під ред. Бахіна В.П.- Київ, 2001.- 59с.

 68. Каткова Т.В. и Кожевников Г. К. Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): Учебное пособие/ Ун-т внутр. дел. МВД Украины.- 2-е изд., доп.- Харьков: Рубикон, 2000.- 189с.- (Б-ка следователя).

 69. Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; За ред.. В.Ю. Шепітька. – “Одіссей”, 2010. – 960 с.

 70. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. – М., 1965.

 71. Кириченко С. А. та ін. Періодизація розвитку, поняття і системно-структурна будова криміналістики: Навчальний посібник /МВС України. КІВС; С.А. Кириченко, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; За ред. О.А. Кириченка.- Київ: РВВ КІВС, 2004 р.– 79с.

 72. Колесниченко А.Н. Предъявление личности для опознания. – Х., 1955.

 73. Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М.,1969.

 74. Колмаков В.П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента. – Х., 1956.

 75. Коломацкий В.Г. Курс криминалистики. Дидактика и методика. - М., 1991.

 76. Комаринец Б.М., Шевченко Б.И. Руководство по осмотру места преступления. – М., 1938.

 77. Комарков В.С. Психологические основы очной ставки. – Х., 1976.

 78. Комарков В.С. Тактика допроса. – Х., 1975.

 79. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. – Саратов, 1980.

 80. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. – Саратов, 1987.

 81. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции. - Харьков, 1997.

 82. Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. – К., 1978.

 83. Коновалова В.Е. Теоретические проблемы следственной тактики. – Х., 1966.

 84. Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. – К., 1970.

 85. Коновалова В.Е. Правовая психология. – Х., 1990.

 86. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. – М., 1973.

 87. Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Следственная тактика: принципы и функции. – К., 1983.

 88. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции. – Х., 1997.

 89. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Обыск: тактика и психология. – Х.: Гриф , 1997. – 80 с.

 90. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. – Волгоград, 1988.

 91. Косоплечев Н.П. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия. – М., 1956.

 92. Кочаров Г.И. Опознание на предварительном следствии. – М., 1955.

 93. Крикунов А.Е., Маевский А.Ф. Тактика и психологические основы предъявления для опознания на предварительном следствии. – К., 1977.

 94. Криминалистическая тактика / Под ред. В.И. Киреева. – М., 1991.

 95. Криміналістична техніка: Навч. посібник. Кн.1/ КНУВС; За ред. А.В. Кофанова.- К., 2006.- 455с.- (Наукова б-ка криміналіста).

 96. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. – Л.,1984.

 97. Криминалистика. Схемы и терминология: Учебное пособие/ МВД России. Санкт-Петербургский ун-т. Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности; И.А.Возгрин, ред., В.П.Сальников, автор проекта, К.И.Сотников, И.И.Иванов, К.С.Кузьминых.- Санкт-Петербург: Фонд поддержки науки и образования в области правоохранит. деят-ти "Университет", 2000.- 150c.

 98. Криминалистика: Учебное пособие в схемах /Под ред. А.Г.Филиппова. - Москва: Новый Юрист, 1998 р.– 223 с.

 99. Криминалистика социалистических стран /МГУ им. М.В. Ломоносова; В.Я. Колдин, ред., Д.П. Поташник, Э. Штельцер и др. М.: Юрид. лит., 1986 р.– 509с.

 100. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства): Офіц. вид. / Верх. Суд України; Відп. Ред.. П.П. Пилипчук. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2007. – 960 с.

 101. Кримінально-процесуальний кодекс України. Наук.-практ. коментар. – К., 2003.

 102. Кузьмічов В. С. та Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник /М-во освіти і науки України. НАВСУ; Заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001 р.– 360с.

 103. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. - К., 2000.

 104. Кузьмичев В.С. Теория и практика следственной деятельности. - К., 1997.

 105. Кузьмичев В.С. Теория и практика следственной деятельности. – К., 1997.

 106. Кузьмічов В.С.т.Ю.В.В. (Кузьмічов, Володимир Сергійович та Юсупов Володимир Васильович) Алібі у розкритті злочинів: Навч. посіб.- Київ: КНТ, 2007.- 261с.

 107. Кулагин Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. – Минск, 1977.

 108. Ларин А.М., Пичкалава Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. – М., 1987.

 109. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. – К., 1981.

 110. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. – М., 1997.

 111. Лисиченко В.К., Цыркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике. - К., 1987.

 112. Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения. – К., 1993.

 113. Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. – К., 1989.

 114. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Тактические основы расследования преступлений. – К., 1989.

 115. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. – М.,1980.

 116. Лукьянчиков Е.Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти.- Донецк: Академия, 1998.- 112с.

 117. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Тактические основы расследования преступлений. - К., 1989.

 118. Михайлов М.А. и Позий В.С. Взрывчатка и наркотики: особенности назначения экспертиз: Практическое пособие для следоватилей и оперативных работников/ МВД Украины. Нац. ун-т ВД. Крымский юрид. ин-т.- Сімферополь: Доля, 2002.

 119. Максутов И.Х. Осмотр места происшествия. – Л., 1965.

 120. Максутов И.Х. Судебный осмотр места происшествия и особенности его проведения. – Л., 1972.

 121. Меленевська З.С.т.і. (Меленевська, З.С. та інші) Судово-почеркознавча експертиза: Навч.-метод. посіб. В 2-х частинах/ МВС України. ДНДЕКЦ. КНУВС; З.С.Меленевська, Є.Ю.Свобода, А.І.Шаботенко; За заг. ред. І.П.Красюка.- К.: Український центр духовної культури, 2007.- 277с.

 122. Миронов А.И. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. – М., 1958.

 123. Митричев С.П. Следственная тактика. – М., 1975.

 124. Митрохина З.И. Использование данных психологии при производстве допроса. – К., 1990.

 125. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. – М., 1971.

 126. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. – Саратов, 1991.

 127. Николайчик В.М. Следственный осмотр вещественных доказательств. – М.,1968.

 128. Настільна книга слідчого /Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – Київ, 2003. – 720 с.

 129. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. – М., 1982.

 130. Основы криминалистики: Учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Правоведение" /ВЮЗИ; Под ред. И.Ф. Пантелеева.- М.: 1984 р.- 326с.

 131. Паламарчук С.С.т.і. (Паламарчук, Сергій Станіславович та інші) Застосування засобів і матеріалів відеозапису у процесуальній діяльності правоохоронних органів: Посібник/ МВС України. НАВСУ.- Київ, 2005.- 119с.

 132. Паламарчук С.С. (Паламарчук, Сергій Станіславович) Основи цифрового відео: Навч. посіб./ МВС України. КНУВС.- К., 2008.- 108с.

 133. Подголин Е.Е. Культура следственных действий. – Волгоград, 1978.

 134. Подголин Е.Е. Тактика следственных действий. – Л., 1986.

 135. Попов В.И. Осмотр места происшествия. – М., 1959.

 136. Попов В.И. Розыскная работа следователя. – М., 1950.

 137. Попов В.И. Обыск и выемка. – М., 1948.

 138. Попов В.И. Обыск. – Алма-Ата, 1959.

 139. Попов В.И. Тактические основы следственных действий. – Алма-Ата, 1977. – Вып. 4.

 140. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. – К., 1994.

 141. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. – Саратов, 1967.

 142. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. – М., 1988.

 143. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. – М., 1961.

 144. Розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ: зб. метод. рек. / за ред. П.В. Коляди. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2010. – 385 с.

 145. Розовский Б.Г. Допрос обвиняемого. – Ровно, 1969.

 146. Русаков М.Н. Объекты криминалистического осмотра. – Омск, 1977.

 147. Салтевський М.В. Криміналістика: Навч.-довідковий посібник.- Київ: НТВ "Правник", 1996 р.– 159с.

 148. Салтевский М. В. Криминалистика. В современном изложении юристов: Учеб. и практ. пособ. - Харьков: ИМП "Рубикон", 1996 р.– 432 с.

 149. Салтевський М.В. Криміналістика. Методика і тактика. Х. 2001.

 150. Самошина З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии. – Казань. 1990.

 151. Сапожников Ю.С. Первичный осмотр трупа на месте его обнаружения. – К., 1940.

 152. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Методика і тактика. – Х.: Консул, 2001. – 538 с.

 153. Селиванов Н.А. Этико-тактические вопросы расследования. – М., 1981.

 154. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). – Волгоград, 1984.

 155. Соловьев А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего. – М., 1974.

 156. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. – М., 1981.

 157. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. – М., 1970.

 158. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте. – М., 1966.

 159. Справочная книга криминалиста/ Генеральная прокуратура РФ. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка; Руковод. автор. колл. и ответ. ред. Н.А.Селиванов.- Москва: Норма - ИНФРА-М, 2001.- 712с.

 160. Судово-експертна діяльність: Довідник для експертів/ МВС України. Держ. науково-дослідний експертно-криміналістичний центр; Ред.: І.П.Красюк; Упор.: Н.М.Дяченко, В.С.Пєчніков, О.Г.Рувін та ін.- Київ, 2002.- 319с.

 161. Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів/ М-во юстиції України; Ред. кол.: А.П.Заєць, Л.М.Горбунова та ін.- Вид. 2-е, перероб. та доп.- Київ: Ін-Юре, 2003.- 905с.

 162. Тактика следственных действий: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.И. Комиссарова. – Саратов, 2000.

 163. Терзиев Н.В. Некоторые вопросы следственного осмотра места происшествия. – М., 1955.

 164. Тихиня В.Г. Применение криминалистической тактики в гражданском процессе. – Минск, 1976.

 165. Торбин Ю.Г., Баранов Е.В. Освидетельствование подозреваемого на предварительном следствии. – К., 1981.

 166. Торвальд Ю. Век криминалистики. - М., 1984.

 167. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. – М.,1982.

 168. Чурпіта В.В. та Сервецький І. В. Криміналістичні закономірності усталеності способу вчинення злочину: Навчальний посібник/ НАВСУ.- Київ, 2000.- 83c.

 169. Франк А.В. Задержание и арест подозреваемого. – Душанбе, 1963.

 170. Ципковский В.П. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. – К., 1960.

 171. Шванков В.М. Розыск без вести пропавших лиц. – М., 1966.

 172. Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. – М., 1981.

 173. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск, 1983.

 174. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. – Х., 1995.

 175. Шестеров А.Г. Психология допроса свидетеля и потерпевшего. – Ташкент, 1974.

 176. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого/ АПрН України.- Вид. 2-ге, перероб. та допов.- Київ: Ін-Юре, 2003.- 203с.- (Сер."Біб-ка слідчого").

 177. Шепітько В.Ю. Енциклопедичний словник. - Х., 2001.

 178. Шепитько В.Ю. Криминалистика. Курс лекций. – Харьков: “Одиссей“, - 2004. – 352 с.

 179. Шеремет А.П. Криміналістика: Навч. посібник/ М-во освіти і науки України. Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права.- Київ: Центр навчальної літ., 2005.- 471с.

 180. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практич. пособие.- Харьков: Эспада, 2005.- 536с.

 181. Юрин Л.Н. Осмотр места происшествия по фактам, связанным с применением огнестрельного оружия. – Ташкент, 1983.

 182. Яблоков Н.П. Криминалистика: Краткий учебный курс.- Москва: Норма - ИНФРА-М, 2000.- 371с.- (Краткие учебные курсы юридических наук).

 183. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах.- Москва: Юристъ, 2000.- 222с.

 184. Якимов И.Н. Допрос. – М., 1930.

 185. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. - Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. - М.: ЛексЭст, 2003. - 496 с.

 186. Ямпольский А.Е. Психология допроса подозреваемого. – Волгоград, 1978.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
Кудінов В. А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка