Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рікСторінка9/16
Дата конвертації04.04.2018
Розмір3,34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Монографії


 1. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002гг.): Монография.- Киев, 2002.- 266 с.

 2. Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми і засоби протидії злочинній діяльності/ Євдокіменко С.В., Кузьмічов Я.В., Семенов В.В., Хільченко С.В.: Моногр.– Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006.– 352 с.

 3. Іщенко Андрій Володимирович. Методологічні проблеми криміналістики. Монографія.- Київ: НВТ "Правник" - НАВСУ, 1997 р.– 99 с.

 4. Іщенко А.В. Методичні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія/ НАВСУ. Держ. науково-дослідний експертно-криміналістич. центр МВС України; Заг. ред. І.П.Красюка.- Київ, 2003.- 359 с.

 5. Карпов Н.С. Злочинна діяльність: Монографія/ МВС України. НАВСУ.- Київ, 2004.- 307 с.

 6. Кузмічов В.С., Курта Є.О. Компроміс на досудовому слідстві(криміналістичний аспект): Монографія.- К.: КНТ, 2007.- 136с.

 7. Лук'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: Монографія/ МВС України. НАВСУ.- К., 2005.- 359 с.

 8. Моісеєв О.М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування: монографія. – Х.: Вид. агенція “Апостіль”, 2011. – 424 с.

 9. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України; За заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В.Дорош.- Харків: "Право", 2005.- 255 с.

 10. Павленко Р.М. Попередження незаконного виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин підрозділами Міністерства внутрішніх справ України: Монографія/ МВС України. НАВСУ.- Київ, 2005.- 275 с.

 11. Правова інформатика. Системна інформатизація законотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності в Україні: Монографія/ АПрН України. НДЦ правової інформатики; Кол. авт.: М.Я.Швець (ред.), Р.А.Калюжний (ред.), В.Г.Хахановський, В.М.Брижко та ін.- Ужгород: Іва, 2003.- 165 с.

 12. Рыбальский О.В. и Жариков Ю. Ф. Современные методы проверки аутентичности магнитных фонограмм в судебно-акустической экспертизе: Монография/ МВД Украины. НАВДУ.- К., 2003.- 301 с.

 13. Строков І.В. Правові та моральні засади застосування криміналістичних засобів: Монографія/ НАВСУ.- Київ, 2003.- 324 с.Практикуми. Збірники задач


 1. Баев Олег Яковлевич и др. Советская криминалистика: Сборник задач /О.Я.Баев, А.С.Одиноких, В.М.Самороковский.- Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1982 р.– 146с.

 2. Практикум з криміналістики:(програмовані завдання) /МВС України. Харківський ін-т ВС.- Х.: 1993 р.– 83с.

 3. Сборник задач по криминалистике /М-во высш и сред. спец. образования СССР. ВЮЗИ.- Москва: 1973 р.– 69с.

 4. Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2010. – 320 с.

 5. Яковлев Яков Михайлович и Франк Лев Вульфович Задачник по криминалистике: Учеб. пособие /Таджик. ГУ.- Душанбе: 1962 р.– 220с.Статті


 1. Берназ В.Д., Матвієнко В.В. Про подальше вдосконалення самостійної роботи слухачів з криміналістики //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ: - 1997. - Вип.2. - С. 173-175.

 2. Бєгов Д.Д. Використання інформації при плануванні та проведенні окремих слідчих дій у справах про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань// Науковий вісник НАВСУ.- К., 2005.- Вип.1.- С.260-267.

 3. Бирюков В.В. Фиксация доказательств. Криминалистический и процесуальный аспекты// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.52-57.

 4. Бирюкова, Т.П. Шехавцов Р.Н. Направления совершенствования преподавания криминалистики// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.247-251.

 5. Білоус, В. Т., Проценко Т. О. Значення своєчасного отримання інформації для оперативно-розшукової діяльності спецслужб зарубіжних країн// Науковий вісник НАВСУ.- К., 2005.- Вип.1.- С.137-144.

 6. Будзієвський М.Ю. Класифікація документів у техніко-криміналістичному дослідженні// Науковий вісник НАВСУ.- К., 2005.- Вип.1.- С.145-155.

 7. Вехов В.Б. Предмет, система и задачи криминалистического компьютероведения// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ, 2005.- Ч.1., Спец.випуск.У 2-х ч.- С.7-14.

 8. Гурак Р. Інтеграція у криміналістиці //Право України: - 2004. - №1. - С. 114-117.

 9. Гурак Р. Проблеми криміналістики як основа формування криміналістичної теорії //Право України: - 2001. - №6. - С. 96-98.

 10. Задніченко О. (Задніченко, Олег.) Актуальні питання експертизи документів, виконаних з використанням компьютерної техніки та програмного забезпечення// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- №12.- С.178-181.

 11. Єрьоменко С.М. Фундаментальні та прикладні дослідження в криміналістиці //Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю: - 2000. - С. 24-243.

 12. Іщенко А.В., Азжеуров В.А. Порівняльні дослідження і криміналістика. //Науковий вісник НАВСУ: - 2000. - Вип.2. - С. 19-24.

 13. Іщенко А.В. Основні напрямки наукових криміналістичних досліджень //Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю: - 2000. - С. 26-30.

 14. Иванов Н. Экспертиза документов на машинных носителях и машинограмм// Законность.- 2005.- №8.- С.21-23.

 15. Исаенко В.Н. Проблемы применения возможностей судебных экспертиз в расследовании серийных убийств// Российский следователь.- 2005.- №8.- С.6-9.

 16. Іщенко А.В., Кобець М.В. Методики експертного дослідження вибухонебезпечних об’єктів// Науковий вісник НАВСУ.- К., 2005.- Вип.1.- С.278-286.

 17. Карякин Евгений. Состязательность и криминалистика: конфликт или единая цель? //Уголовное право: - 2005. - №1. - С. 101-103.

 18. Ким Д.В. Ситуационный подход как основа создания информационно-поисковых систем в расследовании преступлений// Российский следователь.- 2005.- №11.- С.2-3.

 19. Китаев Н. Живучесть ложных представлений// Законность.- 2005.- №1.- С.43-45.

 20. Клименко Н. Судове почеркознавство і його сучасні можливості// Право України.- 2005.- №4.- С.70-74.

 21. Климчук М.П. Перевірка інформації про дорожньо-транспортну пригоду при зникненні водія з місця пригоди// Науковий вісник НАВСУ.- К., 2005.- Вип.1.- С.272-277.

 22. Ковалёв К.Н.П.В.Л. (Ковалёв, К.Н. Попов В.Л.) Исследование изображений, изготовленных способом струйной печати, при помощи струйно-капельных принтеров// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.3-13.

 23. Кузнецов А.А. Дифференциация снарядов по следам выстрела на повреждённых объектах при осмотре места проишествия// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.82-85.

 24. Ковальова В. Створення та становлення експертно-криміналістичної служби в Україні //Право України: - 2001. - №2. - С. 127-129.

 25. Колдин В.Я. Криминалистика: теоретическая наука или прикладная методология? //Вестник МГУ.Серия11 Право: - 2000. - №4. - С. 3-19.

 26. Кузьмин С.В. Методология, метод, теория с позиции криминалистики //Известия вузов. Правоведение: - 2001. - №2. - С. 172-189.

 27. Леканов Ю. Службе прокуроров-криминалистов - 50 лет// Законность.- 2005.- №1.- С.12-14.

 28. Лук’янчиков Б.Є., Лук’янчиков Є.Д. Поняття і види криміналістичної інформації //Науковий вісник НАВСУ: - 2000. - Вип.1. - С. 72-77.

 29. Мамонов В.С. О фиксации результатов осмотра места происшествия// Российский следователь.- 2005.- №11.- С.3-6.

 30. Пашнєв Д.В. Спеціальні засоби збирання і дослідження слідів злочинів, вчинених з використанням комп’ютерних технологій// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.234-239.

 31. Полтавський А.О. Криміналістична реєстрація: шляхи вдосконалення// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.219-224.

 32. Попов И.В. Необходимость повышения качества фиксации следов на месте проишествия// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.57-63.

 33. Прокопенко Г.І., Корнієнко В.В. Щодо організації розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб, встановлення осіб невпізнаних трупів за допомогою дактилоскопічних обліків органів внутрішніх справ// Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник.- К.: ДНДЕКЦ МВС України та НАВСУ, 2002.- С.87-90.

 34. Прокопенко О. Нейтронно-активаційний аналіз волосся -ефективний метод криміналістичного дослідження// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- №2.- С.61-64.

 35. Радецька В.Я. Мовні аспекти викладання криміналістики //Науковий вісник НАВСУ: - 2004. - С. 269-276.

 36. Старушкевич У. Криміналістика у Російській Федерації: сучасні тенденції і перспективи //Право України: - 2004. - №4. - С. 146-149.

 37. Самойленко О.А. Класифікація типових слідів вчинення викрадення майна з використанням комп’ютерних технологій// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.134-143.

 38. Свобода Є. Проблеми становлення кримінальної реєстрації та спеціалізованих криміналістичних колекцій// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- №1.- С.123-126.

 39. Старушкевич У. Сучасні проблеми розвитку криміналістики в окремих країнах Західної Європи// Підприємництво, господарство і право.- 2005.- №1.- С.127-130.

 40. Строков І.В. Завдання та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі //Науковий вісник НАВСУ: - 2004. - С. 33-39.

 41. Тихомиров А.М. Про затвердження індексів для маркування електродетонаторів і капсул-детонаторів у металевих гільзах: Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29 грудня 2004р.№281// Офіційний вісник України.- 2005.- №3.- Ст.176.

 42. Тихомиров А.М. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Затв. наказ. Мін’юсту України від 30 грудня 2004р.№144/5// Офіційний вісник України.- 2005.- №5.- Ст.325.

 43. Тихомиров А.М. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз: Затв. наказ. Мін’юсту України від 30 грудня 2004р.№144/5// Офіційний вісник України.- 2005.- №5.- Ст.325.

 44. Тихомиров А.М. Про внесення змін до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5: Наказ Мін’юсту України від 10 червня 2005р.№59/5// Офіційний вісник України.- 2005.- №24.- Ст.1365.

 45. Тихомиров А.М. Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: Наказ Мін’юсту України від 9 серпня 2005р// Офіційний вісник України.- 2005.- №33.- Ст.1996.

 46. Федюнин А.Е. О содержании ряда оперативно-розыскных мероприятий с учетом развития современных технологий в области передачи информации// Российский следователь.- 2005.- №1.- С.40-42.

 47. Финогенов В.Ф. Использование специальных знаний при выявлении и иследовании подельных документов на автотранспортные средства// Российский следователь.- 2005.- №8.- С.12-15.

 48. Удовенко Ж. Проблеми ефективності криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві //Підприємництво, господарство і право: - 2003. - №2. - С. 97-99.

 49. Усманов Р.А. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений// Российский следователь.- 2006.- №2.- C.2-5.

 50. Шехавцов Р.Н. Методы и средства фиксации действий преступников и других заинтересованых лиц, противодействующих расследованию преступлений// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.13-17.

 51. Шульга А.А. Компьютер и преступность: получение доказательственной информации о личности преступника по признакам его письменной речи// Вісник Луганської академії внутрішніх справ.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.- Спец. вип.- Ч. 2.- С.143-150.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
Кудінов В. А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка