Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 рокиСкачати 466,89 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації10.09.2017
Розмір466,89 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7

Проект

Вноситься народними депутатами України

Мартинюком А.І., Юхновським І.Р., Родіоновим М.К., Дорогунцовим С.І., Коржем В.Т.

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Національну стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки (далі  Національна стратегія), що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

до 1 липня 2006 року розробити план дій щодо реалізації Національної стратегії;

забезпечити підготовку і подання на розгляд Верховної Ради України щорічної національної доповіді про стан розвитку інформаційного суспільства;

при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів Національної стратегії;

у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом у межах своїх повноважень враховувати в програмах соціально-економічного розвитку регіонів завдання з розвитку інформаційного суспільства;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати в них необхідні кошти для виконання регіональних та місцевих заходів щодо забезпечення розвитку інформаційного суспільства.

4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту закону України

про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки


  1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки (далі - Національна стратегія) розроблено на виконання Постанови Верховної Ради України від 01.12.2005 р. «Про рекомендації Парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні» та Указу Президента України від 20.10.05 р. № 1497/2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».


Розробка Національної стратегії обумовлена тим, що у останні два десятиліття у світі спостерігаються значні системні суспільно-економічні перетворення, заснованих на використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, нових методів роботи з інформацією.

Україна має значний потенціал щодо гармонічного входження складовою частиною до глобального інформаційного суспільства, зокрема є висококваліфіковані кадри в інформаційній сфері, сучасні інформаційні комп’ютерні технології, системи та засоби телекомунікацій і зв’язку, парк комп’ютерної техніки, відповідну нормативно-правову базу тощо.

Разом з тим, подальший розвиток країни потребує системних стратегічних рішень щодо прискорення впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності українського суспільства.
2. Цілі і завдання прийняття постанови
Основною метою прийняття зазначеного законопроекту є необхідність затвердження Національної стратегії, яка стане основою відповідного плану дій щодо розбудови у 2006-2015 роках інформаційного суспільства в Україні.

Національна стратегія передбачає відповідні інституційні перетворення, направлені на зміну існуючих командно-адміністративних механізмів та на впровадження якісних характеристик розвитку галузей економіки із застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Основними стратегічними цілями розвитку в Україні інформаційного суспільства визнано: прискорення впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, економіку України та у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; забезпечення комп’ютерної грамотності населення, насамперед шляхом створення освітньої системи, орієнтованої на використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно розвиненої особистості; створення національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури і інтеграція її із світовою інфраструктурою; державну підтримку економічного зростання нових «електронних» секторів економіки (торгівля, надання комунальних і банківських послуг тощо), вирішення нормативно-правових питань щодо електронної взаємодії; створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури, охорони довкілля; збереження культурної спадщини України шляхом її електронного документування; державну підтримку використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій засобами масової інформації; широке використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення державного управління, відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм спілкування між державними органами і фізичними та юридичними особами; досягнення ефективної участі всіх регіонів в процесах становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації і підтримки регіональних і місцевих ініціатив; захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту інформації про особу, підтримка демократичних інститутів, вдосконалення правового урегулювання питань інтелектуальної власності та мінімізації ризику інформаційної нерівності; вдосконалення законодавства, регулюючого інформаційні відносини; удосконалення засобів інформаційної безпеки в умовах широкого використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

У проекті визначена мета, принципи та основні завдання Національної стратегії охарактеризовано сучасний стан інформатизації України, визначено основні етапи виконання програмних заходів, виписані положення, присвячені науково-технічному, організаційному, фінансовому забезпеченню виконання Національної стратегії, а також контролю за її виконанням. У проекті також деталізовано основні напрями та заходи виконання Національної стратегії із нормативно-правового та науково-технічного забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні з урахуванням світового досвіду.

Прийняття законопроекту забезпечить вдосконалення державного регу­лювання у сфері інформатизації на пріоритетних напрямах соціального, економічного, науково-технічного та культурного розвитку країни.

Кінцевою метою, що планується досягти в результаті виконання Національної стратегії, є підвищення рівня життя населення України, сприяння побудові сучасної конкурентоспроможної економіки шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності українського суспільства, з урахуванням реального стану його розвитку, а також готовності та спроможності громадян до впровадження цих технологій.


3. Загальна характеристика і основні положення проекту постанови
Проект закону передбачає затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки, доручення Кабінету Міністрів України розробити план заходів з виконання Національної стратегії, враховувати основні положення Національної стратегії під час розроблення проектів державних, регіональних, галузевих, цільових програм та доручення Кабінету Міністрів України щорічно передбачати у видатках Державного бюджету кошти на виконання Національної стратегії.

Проектом Національної стратегії передбачено вирішення комплексу завдань, що матимуть позитивний вплив на економіку, соціальну сферу, на організацію діяльності влади, її результатом буде впровадження нових механізмів взаємовідносин між громадянами і владою, громадянами і підприємствами та суспільними організаціями.

Національна стратегія складається з чотирьох частин і містить 21 розділ. Основними завданнями Національної стратегії є закладення підвалин розвитку Інформаційного суспільства; розвиток мережі Інтернет; розвиток людського потенціалу; поширення сучасних інформаційних технологій.

Для реалізації кожного із визначених завдань передбачено виконання комплексу заходів, які здійснюються поетапно, відповідно до плану заходів з реалізації Національної стратегії, який доручено розробити Кабінету Міністрів України.


4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Чинна законодавча база в основному врегульовує всі питання діяльності суб’єктів щодо розбудови інформаційного суспільства в Україні.

Основою вітчизняної нормативно-законодавчої бази у сфері інформатизації є закони України про інформацію (1992 р.), про науково-технічну інформацію (1993 р.), про Національну програму інформатизації (1998 р.), про Концепцію Національної програми інформатизації (1998 р.) та низка спеціальних законів, які регулюють відносини у певних видах діяльності, в тому числі закони України про електронний цифровий підпис (2003 р.), про електронні документи та електронний документообіг (2003 р.), про захист інформації в автоматизованих системах (нова редакція, 2003 р.), про платіжні системи та переказ грошей в Україні, про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні, про телекомунікації (2004 р.), про Національну систему конфіденційного зв’язку (2002 р.) тощо. Таким чином, можна вважати, що створення нормативно-правової бази у сфері інформаційних технологій знаходиться в стадії завершення і активного системного програмування наступних дій потребує сфера суспільних трансформацій; Укази Президента України: від 31.07.00 р. № 928 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні"; від 01.08.02р. № 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади"; від 18.09.02р. № 836 "Про заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки держави"; від 20.10.05 р. № 1497/2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій»; постанови та розпорядження органів державної влади тощо.


5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізації Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки передбачає, що відповідні видатки Державного бюджету України та місцевих бюджетів здійснюються по плану заходів з виконання Національної стратегії, який повинен розробити Кабінет Міністрів України виключно у межах бюджетних програм, затверджених законами України про Державний бюджет України на відповідні роки.

Розроблятимуться також заходи щодо сприяння реалізації Національної стратегії шляхом розроблення регіональних та галузевих програм.

Крім того, частина заходів буде здійснена за рахунок інших джерел фінансування, у тому числі власних коштів підприємств та установ.

З метою забезпечення її виконання додатково будуть задіяні механізми залучення інвестицій та грантів від приватного сектору з України та із-за кордону, від міжнародних організацій та установ, благодійної допомоги.


6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття постанови
Прийняття Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки дасть можливість забезпечити кардинальні позитивні зміни в життєдіяльності суспільства, кожного громадянина, а саме: підвищення рівня захисту прав і свобод громадян, активізацію їх участі в управлінні державними справами, розвиток демократії; підвищення рівня інформаційної безпеки як окремого громадянина, так і суспільства й держави в цілому; розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського сегмента мережі Інтернет, розширення можливостей кожного громадянина отримувати доступ до національних та світових інформаційних ресурсів; широке впровадження ІКТ у повсякденне життя громадян, освіту, культуру, охорону здоров'я, виробництво, торгівлю, сферу послуг та інші сфери; створення нових робочих місць, поліпшення умов для роботи й життя громадян; розвиток нормативно-правових засад інформаційного суспільства; підвищення ступеня відкритості суспільства й держави; підвищення ефективності державного управління.

Впровадження сучасних інформаційних технологій сприятиме зростанню прибутковості українських підприємств, підвищенню їх інвестиційної привабливості, концентрації капіталу та зростанню капіталізації українського фондового ринку, зростанню промислового, фінансового та економічного потенціалу країни.

Для значної кількості громадян успішне виконання Національної стратегії створить принципово нові можливості для життя й праці, розвитку своїх здібностей, підвищенню власного добробуту. Зростатиме рівень довіри громадян до влади та їх впевненість у завтрашньому дні.

Успішне виконання Національної стратегії також сприятиме суттєвому підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень на вищому, територіальному та місцевих рівнях.

ДОДАТОК

до Закону України

від 2005 рокуКаталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconРішення тридцятої сесії шостого скликання 28 лютого 2014 року Ізяслав №
Заслухавши інформацію про хід виконання районної Програми розвитку історичної, культурної спадщини та зеленого туризму в Ізяславському...
Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconПро затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 021 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від вересня 2013 р. №686-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир
Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства : постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р....
Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconПро затвердження районної Програми соціального захисту громадян, яким виповнилося 100 І більше років, на 2013-2016 роки
На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; за ініціативи Валківської районної державної адміністрації...
Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)...
Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconЛ. М. Кречко з в І т про роботу полтавської міської централізованої бібліотечної системи за 2015
Робота бібліотек цбс в 2015 році відбувалася в рамках виконання плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи в області на 2011-2015...
Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconЗаконів України «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації»
«Про місцеві державні адміністрації», «Про стимулювання розвитку регіонів» та Методології планування регіонального розвитку в Україні,...
Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconРозпорядження міського голови №7-р від 11. 01. 2017 «Про утворення робочої групи по напрацюванню Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки»
Проекту програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки, з метою покращення поінформованості туристів про м. Канів та наявні...
Пояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки iconПро затвердження розпоряджень міського голови №№01 27 за 2016 рік. Доповідає: Левченко О. М. міський голова
Про підсумки виконання Програми розвитку фізичної культури І спорту на 2012-2016 роки за 2015 рік


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка