Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 "Економічна кібернетика"Скачати 387,53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.09.2017
Розмір387,53 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма комплексного іспиту за фахом 8.050102 “Економічна кібернетика” включає основні дисципліни фундаментальної та фахової підготовки, що дозволить об’єктивно та системно підійти до визначення рівня та якості знань студентів на предмет засвідчення відповідності державному стандарту знань.


З огляду на зазначене, до складу дисциплін, що виносяться на іспит, віднесено:

- комплексний тест з дисциплін - "Фінансовий менеджмент", "Сучасні економічні теорії", "Моделювання системних характеристик в економіці", "Математичні моделі трансформаційної економіки". 1. " ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"Основи фінансового менеджменту.

Сутність фінансового менеджменту. Умови, необхідні для функціонування фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як елемент системи управління підприємством.

Необхідність і значення фінансового менеджменту. Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту. Поєднання стратегії і тактики фінансового менеджменту. Врахування інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

Функції і принципи фінансового менеджменту. Об’єкти фінансового управління. Базові показники, що використовуються у фінансовому менеджменту. Інформаційне забезпечення та його використання у фінансовому менеджменті. Ефективність інформації. Фінансова звітність як основне джерело інформації.

Організація фінансового менеджменту. Особливості організації фінансового менеджменту залежно від форми організації бізнесу і сфери діяльності.
Вартість грошей у часі.

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей.

Майбутня вартість грошей та ії сутність. Розрахунок майбутньої вартості грошей. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Нарахування складних процентів. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей і її сутність. Розрахунок теперішньої вартості грошей. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Теперішня вартість і ставки дисконту. Теперішня вартість різних грошових потоків. Теперішня вартість довічної ренти. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей.


Управління прибутком.

Зміст і задачі управління прибутком. Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком.

Управління прибутком від різних видів фінансово-господарської діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку від реалізації продукції. Управління формування собівартості. Управління затратами на оплату праці. Варіанти розрахунку прибутку. Ризик отримання прибутку. Гранична виручка і граничні витрати. Поріг рентабельності.

Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Вплив інфляції на прибуток. Використання форвардних, ф’ючерсних контрактів, опціонів і її вплив на формування прибутку.

Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний ліверідж.

Сутність і задачі управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл балансового прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств. Податковий менеджмент суб’єктів господарювання.

Управління розподілом і використанням чистого прибутку. Аналіз розподілу і використання прибутку. Політика розвитку підприємства при використанні прибутку. Дивідендна політика. Капіталізація доходів працівників підприємств як засіб підвищення ефективності управління прибутком.
Вартість і структура капіталу.

Сутність капіталу підприємства. Показники, що характеризують стан капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на загальний розмір капіталу. Власний капітал і його формування. Статутний фонд. Резервні та страхові фонди. Амортизаційні відрахування. Нерозподілений прибуток.

Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов’язання. Короткострокові фінансові зобов’язання.

Залучений капітал. Кредиторська заборгованість.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Фінансовий ризик. Вартість власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позик. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий ліверідж. Ефект фінансового ліверіджу.

Структура капіталу. Теорія структури капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Оптимізація фінансової структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства..


Управління оборотним капіталом.

Сутність оборотного капіталу і його роль у забезпеченні підприємницької діяльності. Зміст і задачі управління оборотним капіталом. Забезпечення збалансованості матеріальних фінансових ресурсів.

Принципи визначення потреби в оборотному капіталі господарюючого суб’єкта. Оцінка оборотного капіталу.

Управління розміщенням оборотного капіталу. Ліквідність поточних активів. Управління виробничо-матеріальними запасами. Дебіторська заборгованість. Способи управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими коштами та короткостроковими фінансовими вкладеннями.

Управління джерелами формування оборотного капіталу. Власний оборотний капітал і джерела його формування. Визначення обсягу власного оборотного капіталу підприємства. Фактори, що впливають на його обсяг. Політика підприємства відносно формування власного оборотного капіталу.

Використання позичок коштів для формування оборотного капіталу. Фінансовий кредит як основне джерело формування позичкових коштів. Політика залучення фінансових кредитів. Кредитоспроможність суб’єктів господарювання.

Використання залучених коштів. Формування кредиторської заборгованості.

Оптимізація структури джерел формування оборотного капіталу суб’єктів господарювання з урахування форми власності й сфери діяльності.


Управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Сутність і значення інвестиційної діяльності підприємства. Форми інвестиційної діяльності. Інвестиції у виробничі фонди. Прямі й портфельні інвестиції. Інвестиції в оборотний капітал. Інноваційна форма інвестицій. Мотивація інвестиційної діяльності.

Управління реальними інвестиціями – капіталовкладеннями. Відтворювальна і технологічна структура капітальних вкладень. Розробка й методи оцінки інвестиційних проектів. Критерії відбору. Загальна оцінка інвестиційної привабливості. Ризик в інвестиційній діяльності. Концепція ризику. Класифікація інвестиційних ризиків. Вимір ступеня ризику. Управління зниженням ризиків.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Прискорена амортизація. Інструменти довготермінового фінансування. Акціонерний капітал. Облігації. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел.

Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Інвестиційний портфель. Принципи формування інвестиційного портфеля. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал).
Аналіз фінансових звітів

Сутність і задачі аналізу фінансових звітів. Види і зміст фінансових звітів. Використання бухгалтерського балансу в управлінні фінансами підприємства. Методичні основи оцінки бухгалтерського балансу.

Аналіз фінансового стану в управлінні фінансами підприємства. Методи пошуку резервів поліпшення фінансового стану підприємства. Аналіз майна та капіталу підприємства. Оцінка та управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. Шляхи їх підвищення.

Управління рентабельністю підприємства та його вплив на конкурентоспроможність. Оцінка і управління фінансовою стійкістю підприємства. Оцінка і шляхи підвищення ринкової активності суб’єктів господарювання.

Рейтингова оцінка підприємства і шляхи її вдосконалення на сонові фінансової звітності.

Фінансове прогнозування і планування.

Потреба в зовнішніх джерелах фінансування оборотних засобів. Види стратегії фінансування оборотних засобів. Джерела короткострокового фінансування. Кредиторська заборгованість за товари, роботу та послуги. Банківське кредитування та забезпеченість короткострокових кредитів.

Сутність і взаемозв’язок фінансового прогнозування і планування. Фінансове прогнозування і планування як важлива умова прийняття управлінських рішень.

Цілі й задачі фінансового прогнозування. Прогнозування фінансових результатів. Розрахунок і аналіз ресурсів, необхідних для реалізації цілей фінансового прогнозування.

Методи фінансового прогнозування. Прогнозування показників балансового звіту.

Фінансовий план (баланс доходів і затрат) підприємства – основа управління фінансовими ресурсами підприємства. Управління виконанням фінансового плану.

Оперативне планування надходжень і використання грошових коштів підприємства. Управління вхідними грошовими потоками. Управління вихідними грошовими потоками. Оперативне регулювання поточних надходжень і витрат грошових коштів. Методи управління грошовими коштами. Управління цінними паперами.
Банкрутство та управління фінансовою санацією підприємства.

Поняття і фінансова оцінка банкрутства. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього регулювання на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів. Фінансові наслідки банкрутства підприємства. Організаційне та фінансове забезпечення ліквідаційних процедур.

Сутність і задачі управління фінансовою санацією підприємства. Вибір ефективних форм фінансової санації. Санаційний контроліг. Внутрішній механізм фінансової стабілізації. Управління залученням зовнішніх фінансових джерел. Держава як санатор підприємства. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємства.
Реорганізація корпорацій: злиття, подрібнення, придбання.

Причини злиття, типи злиття. Ворожі та дружелюбні злиття.. Аналіз злиття компанії. Роль інвестиційних банкірів. Корпоративні альянси. Холдингові компанії.

Особливості фінансового менеджменту в транснаціональних корпораціях. Обмінні курси валют. Міжнародна грошова система. Торгівля іноземною валютою. Інфляція, процентні ставки і валютні курси. Міжнародні ринки грошей і капіталу. Міжнародна структура капіталу. Міжнародні аспекти управління оборотним капіталом.
Управління пенсійним забезпеченням.

Типи пенсійних програм. Участь працівників в акціонерній власності та інші форми допомоги. Баланс пенсійної програми: оцінка активів та забов’язань пенсійної програми. Управління пенсійним фондом, оцінка ефективності його роботи.
 1. Каталог: sites -> bdpu.org -> files
  files -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
  files -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
  files -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
  files -> Черкашина Т. Ю
  files -> Соколовська Ю. С
  files -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
  files -> Бердянськ 2009 (06)
  files -> Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 2 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
  files -> Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 3 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
  files -> Античний вимір ліричного героя любовної лірики максима рильського


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 03050201 "Економічна кібернетика"
...
Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...
Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconІнформація про напрям Професія сьогодні „ Економічна кібернетика
В сучасній економіці за допомогою фахівців з економічної кібернетики вирішуються нетрадиційні за постановкою, складністю та шляхам...
Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка

Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи пояснювальна записка
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас пояснювальна записка
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПрограма профільного курсу. 11 клас Пояснювальна записка
Успішним є те навчання, котре створює атмосферу зацікавленості, небайдужості до матеріалу, що розглядається
Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПрограма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів І здобувачів глухів-2014
Програма кандидатського іспиту з філософії адресується аспірантам, стажистам та здобувачам наукового ступеня кандидата у відповідній...
Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 \"Економічна кібернетика\" iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка