Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловікСторінка1/13
Дата конвертації19.06.2017
Розмір2,4 Mb.
ТипОрієнтовний план
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури

Автор: Шульга Тетяна Іванівна,вчитель трудового навчання СШ № 313 м. Києва

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік (без поділу на групи) та в школах з недостатнім мате­ріальним забезпеченням (передбачається використання старого одягу та фурнітури).

Аплікація – один із видів декоративно-ужиткового мистецтва, може використовуватися для оздоблення одягу, головних уборів, предметів інтер’єру, аксесуарів.

В якості матеріалів для аплікації може слугувати будь-який тек­стильний матеріал і фурнітура (сукно, драп, фетр, шовк, вовна, син­тетика, мереживо, оксамит, штучне хутро, бавовна, нитки, пряжа, стріч­ки, тасьма, гудзики, кнопки, бісер, намистини тощо.) Для надання об’єма аплікації використовується синтапон.

Виріб з аплікацією можна виготовляти з використанням машинних швів, ручних стібків і за допомогою клейових матеріалів (тек­стиль­ного клею, термоплівки, прошитого флізеліну, клею ПВА.)

Виготовлення виробів технікою аплікації відповідно до структури та змісту програми виконується через проектно-технологічну діяль­ність. Основним принципом варіативного модуля є творчий підхід. Вчи­тель повинен сформувати в учнів художньо-конструкторські яко­сті, спонукати до предметно-перетворювальної діяльності, пошуку.

Практичним результатом роботи за даним модулем має бути про­ект, який має складатися з портфоліо та виготовленого виробу.

Орієнтовний план захисту проекту: 1)відповідність готового ви­робу задуму; 2) витрати часу та грошей при виготовленні виробу; 3)що нового внесено у технологію виготовлення та оформлення даного ви­робу; 4) обгрунтування вартості виробу та порівняння з аналогічними на виставках, у магазинах; 5) труднощі, які виникали при виконанні про­екту, шляхи їх подолання; 6) порівняння результатів за завданнями проекту; 7) як досягти кращих результатів; 8) плани на майбутнє.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу знанню та дотриманню правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних вимог та організації робочого місця.

Тематичний план


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію виготовлення аплікації

2

2

Проектування та виготовлення виробу в техніці аплікація

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програма


з/п


К-сть год.

Назва теми та її зміст

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію ви­готовлення аплікації з текс­тиль­них матеріалів.

Художнє оздоб­лен­ня навчальних приміщень за до­по­могою предметів декоративно-­ужит­кового мистецтва і його ін­ди­відуальність. Аплікація з текс­тиль­них матеріалів як вид де­ко­ративно-­ужиткового мистецтва, ко­роткі істо­ричні відомості про ви­ник­нення та розвиток даної техніки. Ви­бір фор­ми, фарбування, розміщення та ос­вітлення творів декора­тив­но-­ужит­кового мистецтва.

Види аплікації. Види текстильних ма­теріалів, що застосовуються для ап­лікації, їх характеристика. Необ­хід­ні інструменти та матеріали. Тех­но­логія виготовлення аплікації з тек­стильних матеріалів.

Правила безпечної роботи та са­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця • Називає вироби, ви­го­тов­лені технікою аплi­ка­ції; їх застосування;

 • розрізняє види апліка­ції; поняття “тканина”, тек­стиль­ні матеріали”, “нет­кані матеріали”;

 • характеризує матеріа­ли, які використову­ються для аплікації;

 • добирає інструменти та матеріали для роботи;

 • обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів за­лежно від призначен­ня ви­робу;

 • дотримується правил без­печної праці, санітар­но-­гi­гіє­нічних вимог, ор­га­нi­зовує робоче місце;

2

16

Проектування та виготовлення ви­робу технікою аплікація.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Ро­бота з інформаційними джерелами. Створення банку їдей. Аналіз та си­стематизація інформації. Розробка ескізу майбутнього виробу.

Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу:


 • розробка композиції;

 • виготовлення шаблонів дета­лей композиції;

 • добір основи для аплікації;

 • вибір способу кріплення де­та­лей (нитковий, клейовий);

 • підбір текстильних матеріалів та фурнітури;

 • розкрій деталей;

 • обробка зрізів деталей (руч­ни­ми, машинними швами, обпа­лю­ванням) при необхідності;

 • послідовне з’єднання деталей з основою;

 • остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Роз­роб­ка реклами • Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­ності;

 • здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів;

 • розробляє ескізний ма­лю­нок виробу;

 • виготовляє шаблони де­талей аплікації;

 • добирає матеріали, ін­ст­рументи, пристосу­ван­ня;

 • визначає спосіб з’єднан­ня деталей між собою та з основою виробу;

 • розкроює деталі апліка­ції;

 • обробляє зрізи деталей;

 • з’єднує деталі аплікації з основою;

 • добирає оздоблюючі ма­теріали, фурнітуру та оз­доблює виріб;

 • контролює якість ви­ро­бу;

 • організовує своє робоче місце;

 • дотримується правил без­печної праці, санітар­но-гігієнічних вимог;

 • виконує економічне обґрунтування, марке­тин­го­ві дослідження;

 • розробляє рекламу;

 • оформляє необхідні до­ку­менти для портфоліо;

 • створює презентацію вла­сного проекту (в елект­рон­ному вигляді);

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) • характеризує складові портфоліо;

 • компонує портфоліо;

 • захищає проект;

 • здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загальними ес­тетичними та функ­цi­о­нальними показниками

Орієнтовний перелік об’єктів праці

Настінні панно, картини, міні-панно, килимки, покривала, деко­рації для лялькового театру, дитячі ігрові килимки, декоративні на­волочки, сумки, оздоблення одягу тощо.


Інструменти , обладнання та пристосування

 • ножиці, голки, лінійка; олівець;

 • швейна машина (для виконання операції “зиґ-заґ”);

 • наперсток; булавки; крейда.


Матеріали

Тканина різної фактури та волокнистого складу (натурального та хімічного походження), трикотаж, неткані матеріали (прошитий флізе­лін, синтапон), нитки швейні, вишивальні; пряжа, атласні стрічки, тась­ма, мереживо, гудзики, кнопки,намистини,бісер, стеклярус.


Література

1. Ганжа П. Таємниці українського ремесла. – К.: Мистецтво, 1996. – 163 с.

2. Джинн Уэллс. Пейзажи из ткани. Изысканная аппликация. –М.: Мой мир, 2007. – 70 с.: ил.

3. Сензюк П.К. Композиція в декоративному мистецтві. – К.: Радян­ська школа, 1988. – 124 с.

4. Журнал “Рукоделие” (“Единственная” , идеи для вашего дома). – №2, 5; 2005; № 3, 6, 10; 2006. – 75 с.
Список сайтів

1. onmckim.com.ua

2. club.osinka.ru

Технологія в’язання гачкомАвтор: Шемчук Світлана Василівна, СШ № 251 Деснянського району, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з одним із найдавніших і найпоширеніших видів декора­тивно-­ужит­кового мистецтва – в’язанням гачком. Пройшовши через віки, в’язання гачком дійшло до наших днів, отримало величезний розвиток і займає не останнє місце серед цілого ряду найулюбленіших занять рукоділь­ниць. Багато красивих, корисних і необхідних у повсякденному житті речей можна виготовити, вміючи в’язати. Клубок ниток і невеличкий інструмент – гачок – приховують у собі необмежені можливості. Сьо­годні в’язання гачком проходить новий виток популярності, адже це захоплююче та нескладне заняття дає змогу за порівняно короткий час виготовляти красиві та унікальні речі, а навчитися в’язати гачком не­складно, навіть легше, ніж спицями. Крім того, до цього часу не при­думано машину, яка б імітувала в’язання гачком (на відміну від в’я­зання спицями), а ручна робота цінується у всьому світі.

Вивчення технології виготовлення виробів, в’язаних гачком пе­редбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат ро­боти над змістом модуля, учні мають виконати проект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входить: обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, вироби-аналоги та їх аналіз, конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки – клаузура; схеми; креслення; технологія виго­тов­лення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інстру­мен­тів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові дослідження, рек­ла­ма; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Великий інтерес учнів має викликати можливість використання сучасних електронних програм на стадії створення схеми візерунка для в’язання (наприклад, My Crochet rus ), добору кольорової гами (на­приклад, Random Stripe Generator) і розрахунку параметрів майбут­нього в’язання – розмірів виробу та щільності в’язання по вертикалі та горизонталі (наприклад, Calling knitting) .

При виготовленні задуманого виробу можна використовувати різні способи виконання в’язаного полотна. Особливо цікавими виглядають вироби, де поєднуються між собою різні види візерунків в’язання.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його мате­ріалоємність і вартість.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння ре­аль­них результатів із завданнями, які планувались з виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє. Для захисту проекту можна використати презентацію проекту, вико­нану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.Тематичний план

№ з/п

Назва теми

К-сть годин

1

Загальні відомості про технологію в’язання гачком

2

2

Проектування та виготовлення виробу технікою в’язання гачком

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програма

з/п

К-сть год.

Назва теми та її зміст

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію в’язання гачком

Короткі історичні відомості про ви- • Називає вироби, виго­то­в­лені у техніці в’я­зан­ня гачком; їх застосу­ван­ня;­никнення та розвиток в’язання гач­ком.

Місце та роль в’язання гачком у су­часному декоративно-ужитковому ми­стецтві.

Види візерунків в’язання коротким гачком (щільні, ажурні та філейні вi­зерунки, ірландське (гіпюр) та брюг­гське мереживо, перуанське (брум­стік, broomstick) та хутрове в’язання тощо). Особливості в’язання довгим гачком (туніське в’язання). В’язан­ня на вилці.

Способи виконання в’язаного по­лот­на коротким гачком (по спіралі, по колу, по колу з поворотом, пряме в’язання, в’язання мотивами з від­ривом та без відриву нитки).

Елементи в’язання гачком та їх умов­ні позначення.

Схематичне зображення візерунків для в’язання гачком. Можливості складання схем для в’язання гачком з використанням сучасних елект­рон­них програм. Читання схем і в’я­зання по них.

Матеріали для в’язання гачком, їх властивості. Можливості розрахун­ку параметрів в’язання та кольо­ро­вого сполучення ниток за допо­мо­гою сучасних електронних програм.

Інструменти та пристосування для в’язання гачком.

Правила безпечної роботи та са­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Технологія в’язання гачком • розпізнає види візерун­ків в’язання коротким гачком;

 • розкриває особливості в’я­зання довгим гачком і на вилці;

 • характеризує особли­во­сті виконання різних спо­собів в’язання ко­ротким гачком;

 • характеризує матеріа­ли, які використову­ють­ся для в’язання гачком;

 • читає та записує схеми для в’язання гачком;

 • добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти;

 • обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів за­лежно від призна­чен­ня виробу;

 • наводить приклади ви­ко­ристання електрон­них програм для скла­дання схем для в’язан­ня гач­ком, розрахунку пара­мет­рів в’язання та кольо­ро­вого сполучен­ня ниток;

 • дотримується санітар­но-гігієнічні вимог, пра­вил безпечної праці та ор­ганізації робочого міс­ця під час в’язання гач­ком

2

16

Проектування та виготовлення ви­робу технікою в’язання гачком

Постановка проблеми. Визначення

завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація інфор­ма­ції.

Розроблення ескізного малюнка ви­робу.

Підбір (або створення за допомогою електронної програми) схеми візе­рунка та способу виконання в’я­за­ного полотна (за вибором).

Технологічна послідовність виго­товл­ення виробу: • виготовлення креслення ви­крійки виробу (в разі необ­хід­ності);

 • добір ниток для в’язання ви­ро­бу;

 • виконання контрольного зраз­ка, розрахунок щільності в’я­зан­ня, кількості петель і не­обхідної кількості ниток;

 • виготовлення деталей виробу;

 • відпарювання (волого-теплова обробка) окремих деталей ви­робу;

 • з’єднання деталей виробу між собою;

 • оздоблення виробу;

 • остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лення реклами. • Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті;

 • здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів;

 • аналізує та система­ти­зує інформацію;

 • розробляє ескізний ма­лю­нок виробу;

 • розробляє схему візе­рун­ка;

 • добирає спосіб вико­нан­ня в’язаного по­лот­на (за вибором);

 • виготовляє креслення ви­крійки виробу (в разі не­обхідності);

 • добирає нитки, інстру­менти, пристосування;

 • розраховує щільність в’я­зання, необхідну кіль­кість петель і ниток;

 • виконує деталі виробу відповідно до креслення;

 • визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей між собою;

 • з’єднує деталі виробу між собою обраним спо­собом;

 • добирає оздоблення та оздоблює ним виріб;

 • виконує волого-теплову об­робку виробу;

 • контролює якість ви­ро­бу;

 • організовує своє робоче місце під час виконан­ня різних робіт;

 • дотримується правил без­печної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог;

 • виконує економічне об­ґрунтування, маркетин­го­ві дослідження;

 • розробляє рекламу;

 • оформляє необхідні до­ку­менти для порт­фо­ліо;

 • створює презентацію вла­сного проекту (в елект­ронному вигляді)

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) • характеризує складові портфоліо;

 • компонує портфоліо;

 • захищає проект;

 • здійснює оцінку виго­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функціо­нальними по­каз­никами


Орієнтовний перелік об’єктів праці

Серветки, сумки невеликих розмірів, шалик, шаля чи палантин, чохли чи сумочки для мобільного телефону або окулярів, скатертина (кругла, квадратна), прихватки чи підставки під гаряче, дитячий ки­лимок, наволочка на диванну подушку, покривало, одяг для дорослих чи дітей, в’язані іграшки тощо.Інструменти та пристосування

1. Ножиці.

2. Гачки різної товщини та довжини.

3. Олівець.

4. Голки.

5. Сантиметрова стрічка.

6. Вилка для в’язання.

7. Мотовило для перемотування ниток.

8. Булавки.

Матеріали

Різні за товщиною, кольором та волокнистим складом нитки для в’язання гачком.Література

1. Волшебный клубок. – М.: АСТ, Астрель, 2001.

2. Золушка вяжет. – № 2 (103). – 2003.

3. Еременко Т.И. Кружок вязания крючком: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

4. Еременко Т.И. Рукоделие. – М.: Легкая и пищевая промыш­лен­ность, 1981.

5. Кульська-Кравченко Н.М. Декоративні в’язані вироби. – К.: Тех­ніка, 1985.

6. Кульська-Кравченко Н.М. Техніка в’язання крючком. – К.: Техніка, 1977.

7. Магия вязания. – К.: СПД Задорожный М.В., 2001.

8. Мульги А.Я. Рукоделие в школе. – М.: Просвещение, 1971.

9. Парад прихваток разной формы // Валя-Валентина. – 2003. – №7.

10. Прикрась свій дім / Л.П.Гура, Л.Є. Жоголь, Н.М.Ісупова. – К.: Тех­ніка, 1990.

11. Рукоделие: Популярная энциклопедия/Гл. ред. И.А.Андреева. – М.: Большая Рос. Энциклопедия, 1992.

12. Техника рекоделия: В 2 ч. Ч.1. Вязание на спицах. Вязание крюч­ком. Вышивание крестом. Цветное вышивание/ Пер. с нем. Т.Н.До­рожкиной. – Мн.: Полымя, 1994.

13. Узоры для вязаний крючком/ Сост. Лотоцкая Л.В., Лотоцкая О.А. – К.: Будівельник, 1993.

14. Чудесные прихватки – хороший подарок для хазяйки // Вален­тина. – 2003. – №10.

Інтернет-посилання

1. //by-hand.ru/item/view/1336/

2. //club.osinka.ru/forum-12

3. //crochet.korabel.net/home_textile/

4. //forum/sudaruschka.int.ru/index/

5. /klubochek.net/igrushki_i_interyer/

6. //kru4ok.ru/category/vyazanye-igrushki/

7. //petli.sitecity.ru/text_1704043843…1704044203

8. //rukodelie.by/_inc/zoom_image.php?img

Технологія в’язання гачкомАвтор: Шемчук Світлана Василівна, СШ № 251 Деснянського району, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з одним із найдавніших і найпоширеніших видів декора­тивно-­ужит­кового мистецтва – в’язанням гачком. Пройшовши через віки, в’язання гачком дійшло до наших днів, отримало величезний розвиток і займає не останнє місце серед цілого ряду найулюбленіших занять рукоділь­ниць. Багато красивих, корисних і необхідних у повсякденному житті речей можна виготовити, вміючи в’язати. Клубок ниток і невеличкий інструмент – гачок – приховують у собі необмежені можливості. Сьо­годні в’язання гачком проходить новий виток популярності, адже це захоплююче та нескладне заняття дає змогу за порівняно короткий час виготовляти красиві та унікальні речі, а навчитися в’язати гачком не­складно, навіть легше, ніж спицями. Крім того, до цього часу не при­думано машину, яка б імітувала в’язання гачком (на відміну від в’я­зання спицями), а ручна робота цінується у всьому світі.

Вивчення технології виготовлення виробів, в’язаних гачком пе­редбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат ро­боти над змістом модуля, учні мають виконати проект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входить: обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, вироби-аналоги та їх аналіз, конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки – клаузура; схеми; креслення; технологія виго­тов­лення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інстру­мен­тів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові дослідження, рек­ла­ма; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Великий інтерес учнів має викликати можливість використання сучасних електронних програм на стадії створення схеми візерунка для в’язання (наприклад, My Crochet rus ), добору кольорової гами (на­приклад, Random Stripe Generator) і розрахунку параметрів майбут­нього в’язання – розмірів виробу та щільності в’язання по вертикалі та горизонталі (наприклад, Calling knitting) .

При виготовленні задуманого виробу можна використовувати різні способи виконання в’язаного полотна. Особливо цікавими виглядають вироби, де поєднуються між собою різні види візерунків в’язання.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його мате­ріалоємність і вартість.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння ре­аль­них результатів із завданнями, які планувались з виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє. Для захисту проекту можна використати презентацію проекту, вико­нану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми \"Тех­но­логії. 10-11 класи.\" Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік iconПояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ
Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими
Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми \"Тех­но­логії. 10-11 класи.\" Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік iconПояснювальна записка Курс «Літературне читання»
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями...
Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми \"Тех­но­логії. 10-11 класи.\" Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік iconПояснювальна записка Українська література 5 клас, учні з тпм
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми \"Тех­но­логії. 10-11 класи.\" Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми \"Тех­но­логії. 10-11 класи.\" Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи пояснювальна записка
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми \"Тех­но­логії. 10-11 класи.\" Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік iconПояснювальна записка до питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)
Дані питання розроблені на основі діючої програми: Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи....
Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми \"Тех­но­логії. 10-11 класи.\" Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка

Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми \"Тех­но­логії. 10-11 класи.\" Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка