Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"Сторінка1/4
Дата конвертації08.10.2017
Розмір0,74 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступне фахове випробування з дисципліни “Німецька мова та література з методиками викладання” є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів-бакалаврів, а також їхньої готовності до реалізації професійних функцій філолога та учителя іноземної мови та літератури. Дане фахове випробування має на меті встановити:

– рівень володіння практичними навичками користування іноземною мовою, що складають набуту в процесі навчання комунікативну компетенцію студентів-бакалаврів;

– наявність у студентів знань про теоретичні засади провідних галузей лінгвістики, а також володіння сукупністю сучасних методів та підходів до викладання мови та літератури; • рівень знань основних етапів розвитку німецькомовної літератури (Німеччина, Австрія, Швейцарія); провідних філософських концепцій, художніх течій та жанрів, які характеризують розвиток німецької літератури; найважливіші відомості про літературознавчі поняття; місце і значення аналізованих творів у контексті творчості письменника та літературному процесі певного періоду

До складання вступного фахового випробування з німецької мови та літератури з методиками викладання допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану, зокрема програм з дисциплін: «Практичний курс іноземної мови», «Практична граматика іноземної мови», «Практична фонетика іноземної мови», з теоретичних курсів іноземної мови (лексикологія, стилістика, історія німецької мови), «Методика викладання німецької мови», «Німецька літератури», «Методика викладання німецької літератури».

Програма вступного фахового випробування з німецької мови та літератури з методиками викладання призначена для студентів, які закінчують Бердянський державний педагогічний університет за денною та заочною формами навчання зі спеціальності 6.020303 Мова та література (німецька та болгарська) (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр).

Вступне фахове випробування з німецької мови та літератури з методиками викладання проводиться іноземною мовою, що вивчається.
Вимоги до студентів на вступному фаховому випробуванні
Вступне фахове випробування з німецької мови та літератури з методиками викладання передбачає перевірку практичних навичок писемного мовлення, визначення рівня сформованості комунікативної та методичної компетенцій. Студенти повинні продемонструвати володіння системою знань теорії і практики мови, а також сукупністю необхідних умінь та навичок для реалізації здобутих знань у майбутній професійній діяльності.

Комунікативна компетенція передбачає здатність сприймати, розуміти та використовувати іноземну мову відповідно до умов комунікації, найбільш важливими з яких є сфери та ситуації спілкування з урахуванням фактора адресату і характеру взаємодії співрозмовників. У структурі комунікативної компетенції виокремлюються такі її складники: лінгвістична, мовленнєва та лінгвокраїнознавча компетенції. Лінгвістична компетенція охоплює знання системи мови за її рівнями: фонетичним, морфологічним, лексичним, словотвірним, синтаксичним, а також основ стилістики мови і стилістики тексту та відповідно до цього – знання орфоепічних, граматичних, лексичних та стилістичних норм іноземної мови. Мовленнєва компетенція полягає в володінні способами формулювання думок за допомогою знань мови в різних комунікативних ситуаціях, сферах спілкування і різних видах мовленнєвої діяльності. До мовленнєвої компетенції відносяться також уміння та навички використовувати базовий словник в усній та письмовій формі в обсязі програмних вимог (близько 5500 лексичних одиниць) у рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності. Лінгвокраїнознавча компетенція включає в себе знання про основні особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, та вміння організувати свою мовленнєву поведінку відповідно до них.

Володіння системою знань теорії мови передбачає знання основних засад історії мови, лексикології, стилістики, актуальних проблем сучасної лінгвістичної науки, загальної проблематики та методики наукового розгляду мовних явищ, а також історичного розвитку мови, що зумовлює її сучасний стан. Відповідаючи на теоретичні питання філологічного циклу, студент повинен розкрити суть поставленої проблеми, показати вміння та навички визначати окремі мовні явища, систематизувати та інтерпретувати їх, виходячи із загальних закономірностей системи мови та її функціонування.

Студенти повинні продемонструвати такі основи професійно-методичних умінь учителя німецької мови:

– здійснювати комунікативно-навчальну функцію, яка охоплює інформаційний, мотиваційно-стимулюючий і контрольно-коригувальний компонент, тобто вміло засто­совувати різноманітні методи, форми, прийоми навчання та сучасні технічні засоби навчання в різних умовах для навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;

– здійснювати розвиваючу функцію, а саме накреслювати шляхи формування та розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, його пізнавальних і розумових сил на матеріалі іноземної мови як навчального предмета;

– здійснювати виховну функцію, вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, гуманістичного виховання учнів засобами іноземної мови;

– здійснювати гностичну функцію, аналізувати навчальний матеріал, виділяти в ньому об'єкти навчання, прогнозувати труднощі його засвоєння з урахуванням рівня мовленнєвої підготовки учнів, конкретного класу;

– об'єктивно оцінювати зміст, засоби навчання іноземної мови в різних умовах; вивчати та узагальнювати досвід навчання іноземних мов;

– здійснювати конструктивно-плануючу функцію, планувати і творчо конструювати навчальний процес в цілому, а також процес навчання конкретного навчального матеріалу (лексичного, граматичного, фонетичного, країнознавчого);

– планувати навчально-комунікативну діяльність учнів на уроці та в позакласній роботі, в тому числі в інтересах індивідуалізації та диференціації навчання;

– здійснювати організаторську функцію (в органічному зв'язку з гностичною та конструктивно-планувальною функціями), тобто реалізувати плани (поурочні, серії уроків, позакласних заходів), творчо вирішувати педагогічні і методичні завдання у процесі навчання і виховання учнів, вносити до них методично правильні корективи з метою досягнення бажаного результату.

Студенти також повинні знати: основні етапи розвитку німецькомовної літератури (Німеччина, Австрія, Швейцарія); провідні філософські концепції, художні течії та жанри, які характеризують розвиток німецької літератури; найважливіші відомості про літературознавчі поняття; місце і значення аналізованих творів у контексті творчості письменника та літературному процесі певного періоду.

Студенти повинні вміти: давати характеристику жанрам, притаманним різним періодам; пояснювати особливості певної літературної епохи як культурного явища, що сприяло формулюванню світоглядних та естетичних позицій німецькомовної літератури; аналізувати твори з погляду особливостей їхньої поетики; вільно володіти літературознавчою термінологією, інтерпретувати художній текст; володіти навичками ведення дискусії з проблем курсу; вміти користуватися довідковою та критичною літературою (літературними енциклопедіями, словниками, бібліографічними довідниками); набути навичок реферування та конспектування критичної літератури.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).

Студенти повинні мати знання з мовної та мовленнєвої компетенцій. Теоретична підготовка майбутнього філолога передбачає знання основ теорії мови (лексикологія, стилістика, історія мови), її сучасного стану, охоплює знання структури та системи мови, правил та закономірностей її функціонування.
I. Практичний курс іноземної мови

Мовна та мовленнєва компетенції

Лексико-граматичний матеріал.

Лексичний матеріал: 5500 лексичних одиниць, які містять 2200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -lev, -chen, -lein, -ung, -heil; -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lieh, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zurück-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be- er-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

Граматичний матеріал

Артикль, види та його функції; рід іменників; відмінювання іменників; множина іменників; граматичні категорії дієслова; керування дієслів, прикметників та іменників; порядок слів простого речення; складне речення: складнопідрядне та складносурядне речення; сполучники та відносні займенники; еліптичні речення; вживання особових форм дієслова в активному стані; співвідношення часів; пасивні конструкції; інфінітив у функції підмета, означення, обставини; конструкція «комплексний додаток»; функції дієприкметника: дієприкметник у функції означення та дієприкметникові звороти; незалежний дієприкметниковий зворот (абсолютна дієприкметникова конструкція); дієприкметниковий зворот у функції введеного члену; інфінітивні конструкції та інфінітивні групи (um+zu+Infmitiv, statt+zu+Infinitiv, ohne+zu+Infinitiv); прикметник; відмінювання прикметників; ступені порівняння; умовний стан; модальні дієслова; модальні дієслова з простим інфінітивом та перфективним інфінітивом; багатофункціональні стройові елементи: займенники, складні і парні сполучники (nicht nur... sondern auch, entweder... oder, weder...noch, bald...bald, teils... teils); комунікативне (актуальне) членування речення та засоби його вираження.

Креативні (творчі) завдання

Студентам пропонується до виконання вправи як репродуктивно-продуктивного, так і комунікативного характеру. Репродуктивно-продуктивні вправи передбачають різного роду кліше: вербальних (ключові слова, логічна схема висловлювання, написання плану), вербально-наочних (написання заяв на участь у конференціях, резюме тощо).

Завдання креативного типу зорієнтовані на розвиток розумових операцій: формулювання проблемної тези, написання анотацій тексту, статті, відгуку.


II. Практична граматика

1. Основні поняття граматики: • практична граматика, морфологія, синтаксис;

 • граматичне і лексичне значення;

 • граматична категорія як синтез значення і форми, опозиційна
  основа граматичної категорії;

 • валентність;

 • поняття парадигми в граматиці.

2. Основні одиниці морфології:

 • словоформа, морфема; принципи класифікації морфем;

 • внутрішня і зовнішня флексія;

 • граматичні форми (синтетичні та аналітичні);

 • морфологічна парадигма.

3. Класифікації частин мови:

 • кількість та види частин мови; традиційна класифікація частин мови;

 • принципи класифікації частин мови (семантичний, морфологічний, синтаксичний та комплексний);

 • повнозначні та службові, залежні та незалежні частини мови;

 • конверсія.

4. Граматичні властивості іменника:

 • загальна характеристика іменника як частини мови; структурно-семантичні класи іменників;

 • категорія відмінку;

 • категорія числа;

 • категорія роду;

 • категорія визначеності/невизначеності іменника.

5. Граматичні властивості дієслова:

 • загальна характеристика дієслова як частини мови;

 • морфологічна та структурно-семантична класифікації німець­кого дієслова;

 • граматичні категорії дієслова: категорії особи і числа, категорія
  часу, категорія стану і категорія способу; категорія репрезентації;

 • валентність дієслів.

6. Основні поняття синтаксису:

 • словосполучення,речення,текст;

 • поняття синтаксичних зв'язків та їх види: координація, субординація та її підвиди;

 • синтаксична парадигма.

7. Типи словосполучень:

 • сурядний, підрядний та безсполучниковий зв'язок між словами в словосполученні;

 • стрижневий (головний) та залежний компонент словосполучення з підрядним зв'язком;

 • загальна характеристика дієслівних, іменникових, ад'єктивних
  та адвербіальних словосполучень;

 • структурні моделі різних типів словосполучень.

8. Речення:

 • різні підходи до вивчення речення, проблеми дефініції;

 • ознаки німецького речення;

 • класифікація простого речення за різними критеріями;

 • складне речення та його види (гіпотаксис, паратаксис);

 • категорії речення (модальність, темпоральність, аффірмативність/ негативність);

9. Текст:

 • текст як об'єкт граматики; різні підходи до поняття «текст», види
  текстів;

 • засоби оформлення і ознаки тексту;

 • основні текстові категорії: когезія та когерентність;

 • типи зв'язків у тексті; засоби їх вираження.IІІ. Історія німецької мови

1. Періодизація історії німецької мови: • традиційна періодизація;

 • порівняння з іншими видами періодизації;

 • критерії визначення періодів історії німецької мови;

 • коротка характеристика давньоверхньонімецького, середньоверхньонімецького, нововерхньонімецького періодів та їх
  характерних ознак.

2. Пам'ятки писемності давніх германців. Види алфавітів германських
мов:

 • руни;

 • готський алфавіт Вульфіли;

 • латинський алфавіт;

 • готичний шрифт;

3. Розвиток фонологічної системи німецької мови в давньоверхньонімецький період:

 • основні зміни у вокалізмі (довгі та короткі голосні, дифтонгізація,
  монофтонгізація, первинний умлаут, аблаут, переломлення);

 • основні зміни в консонантизмі (перший пересув звуків, його причини, механізм, географічне розповсюдження, закон Вернера, другий пересув звуків, його причини, механізм, географічне розповсюдження, чергування приголосних).

4. Другий (верхньонімецький) пересув приголосних:

 • час та місце розвитку другого пересуву приголосних;

 • особливості другого пересуву приголосних у порівнянні з першим;

 • три основні процеси другого пересуву приголосних;

 • винятки з другого пересуву приголосних;

 • результати другого пересуву приголосних.

5. Дієслово в давньоверхньонімецькому періоді в зіставленні з іншими

давніми германськими мовами: • граматичні категорії дієслова (особа та число, час, спосіб, початок розвитку форм стану);

 • морфологічна класифікація дієслів (сильні, претеритопрезентні та неправильні дієслова, класи слабких дієслів);

 • порівняння з морфологічною класифікацією дієслів у сучасній
  німецькій мові.

6. Синтаксис. Особливості побудови речення в давньоверхньонімецькому періоді:

 • тенденція до двоскладовості речення, релікти односкладних
  речень;

 • важливі особливості порядку слів у простому і складному реченнях;

 • розвиток прийменникових конструкцій;

 • вираження заперечення, оформлення заперечних речень;

 • порівняння зі способами вираження заперечень у сучасній
  німецькій мові.

7. Шляхи збагачення словникового складу німецької мови. Запозичення як один з видів збагачення словникового складу в середньо­
верхньонімецький період:

 • види запозичень: латинські, французькі, англійські, італійські, запозичення орієнтального походження та ін.;

 • екстралінгвальні чинники запозичень.

8. Утворення німецької національної мови:

 • особливості формування німецької нації;

 • значення мовної практики міських та князівських концепцій;

 • значення винаходу книгодрукування;

 • діяльність М.Лютера для становлення німецької національної
  мови;

 • діяльність граматистів;

 • роль класичної німецької літератури в закріпленні письмової
  форми літературної мови;

 • нормалізація орфографії.

9. Значення діяльності Мартіна Лютера для становлення письмової
форми німецької мови:

 • період реформації — епоха великих соціальних подій революційного характеру;

 • особливості мови Біблії М. Лютера, її індивідуальність та
  неповторність;

 • розповсюдження та закріплення мовних висловів М. Лютера на
  території Німеччини;

 • створення основи німецької національної мови.

10. Форми існування сучасної німецької мови:

 • територіальні особливості німецьких діалектів;

 • особливості граматичної будови німецьких діалектів;

 • різноманітність діалектних форм словникового складу німецької
  мови;

 • особливості використання діалектів та літературної німецької мови;

 • літературна німецька мова;

 • німецька розмовна мова та її особливості;

 • національні варіанти.


IV. Лексикологія

 1. Слово як основна одиниця словникового складу і як мовний знак.

 1. Словниковий склад мови як система: лексичні парадигми в
  лексико-семантичній системі.

 2. Словотвір як один із шляхів кількісного збагачення словника.
  Основні засоби словотвору.

 3. Семантична деривація як один із шляхів якісного збагачення
  словникового складу мови.

 1. Запозичення в словниковому складі німецької мови.

 2. Фразеологія — один з найпродуктивніших шляхів збагачення
  словникового складу німецької мови.

 3. Соціальна стратифікація словникового складу німецької мови: жаргони,
  арготизми, професіоналізми та науково-технічна термінологія.

 4. Територіальна стратифікація словникового складу сучасної
  німецької мови. Діалекти та їх лексичні особливості.


V. Стилістика

1. Стилістика в системі наук: • предмет і завдання стилістики з точки зору соціолінгвістики та
  прагматики;

 • визначення стилістики;

 • основні розділи стилістики.

2. Словниковий склад німецької мови в стилістичному аспекті:

 • стилістична парадигматика: тематичні групи, тематичні та
  стилістичні ряди;

 • стилістичний потенціал синонімії і антонімії (мовної та контекстуальної);

 • різні підходи та погляди на стилістичну характеристику словникового складу.

3. Стилістичне значення:

 • стилістичне значення, стилістичне та функціональне забарвлення, його компоненти та їх функції;

 • стилістичні функції нейтральних слів високого та зниженого
  стилістичного тону.

4. Основні засоби образності:

 • фігури заміщення (фігури якості, фігури кількості), їх функції;

 • фігури суміщення (фігури тотожності, фігури протилежності,
  фігури нерівності), їх функції.

5. Стилістична морфологія, стилістичні можливості частин мови та
категорій:

 • стилістична значущість артикля;

 • стилістичні функції прикметників;

 • стилістичні можливості дієслів (категорій часу, умовного способу дії).

6. Стилістичний синтаксис:

 • експресивні можливості комунікативних типів речень;

 • стилістичне значення порядку слів, відхилення від рамочної
  конструкції; її реалізація у стилістичних фігурах;

 • лексико-синтаксичні стилістичні фігури: повтор, перелік та їх
  стилістичні функції;

 • фігури з протилежним значенням: антитеза і хіазм, їх стилістичні
  функції.

7. Проблема функціональних стилів у сучасній німецькій мові:

 • визначення функціонального стилю;

 • різні підходи до класифікації стилів;

 • характеристика функціональних стилів з трьох позицій — соціальної функції, екстралінгвістичних та лінгвістичних чинників.

8. Стилістика тексту:

 • текст як найважливіша одиниця усної та писемної комунікації;

 • класифікація текстів відповідно до різних критеріїв: прина­лежності до функціональних стилів, функціонально-стилістич­ної диференціації (авторське мовлення, пряме та непряме мовлення, внутрішній монолог та ін.), композиційних форм, жанрів та їх характерних особливостей;

 • текстуальність та її критерії;

 • характеристика художнього тексту (внутрішня структура художнього твору її особливості; індивідуальний стиль письменника;
  образ автора і образ оповідача).


VI. Методика навчання німецької мови

 1. Обов'язковий курс навчання НМ в середніх навчальних закладах різних типів. Ступені навчання. Особливості навчання НМ молодших школярів. Вікові особливості школярів 1-4 класів. Організація, форми, засоби навчання. Роль ігрових прийомів.

 2. Характеристика середнього ступеня навчання НМ (основна школа). Вікові особливості школярів 5-9 класів. Різні підходи до організації навчання різних видів мовленнєвої діяльності. Паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Співвідношення усного мовлення, читання та письма. Форми та прийоми навчання.

 3. Характеристика старшого ступеня навчання НМ (старша школа). Вікові особливості учнів 10-12 класів. Організація навчання, форми та прийоми навчання. Роль самостійної роботи у процесі оволодіння НМ.

 4. Типи і види планів: календарний, тематичний, урочний. Структура планів. Ком­поненти та етапи плану уроку. Особливості планування в різних типах СНЗ.

 5. Функції контролю. Види контролю: злитий з навчанням, відокремлений; поточний, тематич­ний, підсумковий; об'єктивний, суб'єктивний.

 6. Форми контролю: індивідуальний, парний, фронтальний; усний/письмо­вий, одно-, двомовний, контроль з боку вчителя, взаємоконтроль, самоконт­роль. Використання ТЗН у процесі контролю.

 7. Тестовий контроль рівня сформованості мовної та мовленнєвої компе­тенції учнів.

 8. Форми занять з НМ у СНЗ: урок як основна форма навчально-виховного процесу; домашня робота; лабораторні заняття; факультативні заняття; позакласна та позашкільна робота з НМ.

 9. Специфіка уроку, вимоги до сучасного уроку НМ, форми роботи вчителя та учнів на уроці, переваги колективних форм роботи; типологія уроків НМ.

 10. Структура уроку НМ. Функції учителя на уроці.

 11. Історія розвитку проблеми індивідуалізації навчання НМ.

 12. Система індивідуалізації процесу навчання НМ. Цілі індивідуалізації навчання НМ. Психологічна структура індивідуальності та методи дослідження індивідуальних особливостей учнів.

 13. Провідні види індивідуалізації: мотиву­юча, регулююча, розвиваюча та формуюча. Способи, прийоми та засоби реалізації кожного з видів індивідуалізації.

 14. Індивідуалізовані вправи. Атлас індивідуально-психологічних особли­востей учнів; організаційні форми індивідуалізації процесу навчання НМ.

 15. Сугестопедична теорія Г.Лозанова - джерело сучасної методики інтенсивного навчання НМ. Основна ідея сугестопедії. Засоби сугестології.

 16. Метод активізації резервних можливостей особистості й колективу Г. Китайгородської. Основні принципи методу активізації. Етапи роботи у циклі уроків за методом активізації: подача нового навчального матеріалу у тексті-полілозі (особливості такого тексту), тренування у спілкуванні, практика у спілкуванні.

 17. Методика введення нового навчального матеріалу за методом активізації: чотири пред'явлення тексту-полілогу на одному занятті. Вимоги до вправ для тренування в спілкуванні та практики у спілкуванні.

 18. Роль позакласної роботи з НМ у підвищенні мотивації учнів до вивчення предмета "Німецька мова". Види і форми позакласної роботи з іноземної мови на різних ступенях навчання, її завдання та зміст. Методика проведення різних форм та видів позакласної роботи у СНЗ.

 19. Роль кабінету ІМ в організації позакласної роботи з НМ, його технічне та методичне обладнання.

 20. Зв'язок предмета «Німецька мова» з іншими предметами, що проявляється у позакласній роботі. Сумісні форми позакласної роботи з іноземної та рідної мов учнів.

 21. Роль та місце самостійної роботи учнів у процесі вивчення НМ. Види самостійної роботи.

 22. Вимоги до організації та проведення самостійної роботи. Особливості самостійної роботи учнів початкової, основної і старшої школи. Класна і домашня самостійна робота. Засоби реалізації самостійної роботи.

 23. Мовний портфель як засіб рефлексивного навчання НМ.

 24. Проектна методика як засіб розвитку креативності учня.

 25. Комунікативний підхід у сучасній методиці викладання ІМ за кордоном.

 26. Дидактичні ігри на заняттях з німецької мови. Рольова гра.

 27. Модульне навчання.

 28. Проблемне навчання.

 29. Тандем-метод.

 30. Використання мультимедійних засобів навчання НМ.


VIІ. Німецька література
Розділ І. Німецька література доби Середньовіччя.

Загальний огляд німецького фольклору (Мерзебурзькі замовляння, «Пісня про Хільдебрадта»). Мерзебурзькі замовляння як оригінальні зразки середньовічних пам’яток усної словесності. «Пісня про Хільдебрандта» як зразок усної поезії; особливості сюжету, образна система, художні особливості твору. Поезія родового суспільства як відображення селянського життя. Родова знать і культ Водана. Прославлення героїв. Героїчні пісні.

Жанрово-тематична своєрідність німецької літератури раннього Середньовіччя. Раннє Середньовіччя (VІ – ХІ ст.). Франкське королівство. Християнізація та освіта в епоху Каролінгів. Становлення німецькомовної писемності. Перші переклади. Переклади та віршові переспіви Біблії. Своєрідність німецької „місіонерської літератури” ІХ ст. („Вессобруннська молитва”, „Спаситель”, „Муспіллі”). Впливи на літературу ІХ – Х ст. римської богословської традиції. Художній світ „Книги Євангелій” Отфріда. „Пісня про Людвіга”: проблематика, образи, художня своєрідність. Тематика латиномовних шванків ІХ – ХІ ст. Героїчна література Х – ХІ ст. („Вальтарій, могутній долонею” Еккехарда I, „Слово про Оттона”). Жанрово-тематичний діапазон творчості Хротсвіти.

Загальна характеристика книжного та шпільманського епосу ХІІ ст. Художня образність творчості вагантів. ). Суспільно-політичні умови кінця ХІ – ХІІІ ст. Клюнійська реформа. Особливості книжного епосу ХІІ ст. (Конрад Регенсбурзький „Пісня про Александра”, Лампрехт „Пісня про Александра”, „Імператорська хроніка” та ін.). Художня своєрідність шпільманського епосу ХІІ ст. („Король Ротер”, „Освальд”, „Орендель”, „Соломон і Морольф”, „Герцог Ернст” та ін.). Художня образність творчості вагантів.

Куртуазний роман та міннезанг як провідні жанри рицарської куртуазної літератури (Герріх фон Фельдеке, Гартман фон Ауе, Вольфрам фон Ешенбах, Ґотфрід Страсбурзький, Вальтер фон дер Фогельвайде). Куртуазний роман: традиції та новаторство: Генріх фон Фельдеке (роман „Енеїда”); Гартман фон Ауе ( романи „Ерек”, „Івейн”, повість „Бідний Генріх”); Вольфрам фон Ешенбах (роман „Парцифаль”); Ґотфрід Страсбурзький (роман „Тристан”). Зображення людини в куртуазному епосі.

Міннезанг як провідний жанр рицарської лірики кінця ХІІ – ХІІІ ст. Пам’ятки куртуазної лірики. «Весна» міннезангу. Класична куртуазна лірика (Гартман фон Ауе, Генріх фон Морунген, Кюренберг та ін.). Загальна характеристика творчості Вальтера фон дер Фогельвайде.Особливості поетики німецького середньовічного епосу. («Пісня про Нібелунгів», «Кудруна», цикл поем про Дитріха Бернського). Композиція, образна система „Пісні про Нібелунгів”. Просторово-часовий континуум «Пісні про Нібелунгів». Епічна поема „Кудруна”: композиція, проблематика, образна система. Художня своєрідність поем про Дитріха Бернського („Втеча Дитріха, або Бернська книга”, „Равеннська битва”, „Вольфдитріх” та ін.). Особливості зображення людини в героїчному епосі.

Німецька література пізнього Середньовіччя (ХІV – ХV ст.): тематика, проблематика, художні образи. Основні риси середньовічної бюргерської літератури (творчість Штрікера, Вернера-Садівника, Фрейданка). Загальний огляд німецької дидактичної та повістувальної поезії ХІV – ХV ст. (Гуго Тримберзький „Скакун”, Генріх Тайхнер „Повчання”, Петер Зухенвірт та ін.). Основні риси пізнього міннезангу (ХІV – ХV ст.). Художній світ мейстерзангу ХІV – ХV ст. Жанрово-тематичний діапазон середньовічної драми (ХІV – ХV ст.). Жанрово-тематичний діапазон прози німецькою мовою ХІV – ХV ст. (Йоганн із Зааца „Богемський орач” та ін.).
Розділ 2. Особливості розвитку літератури епохи Відродження, Реформації та Бароко.

Художня своєрідність німецької літератури епохи Відродження. Особливості формування гуманістичних поглядів у Німеччині. „Корабель дурнів” Себастьяна Бранта як відображення німецького життя. Художня своєрідність тваринного епосу, народних книг, народної лірики. Сатира «Рейнеке-лис». Загальний огляд творчості Томаса Мурнера та Йоганнеса Паулі. Своєрідність сатири Генріха Бебеля та Вілібальда Піркгаймера.

Творчість Еразма Роттердамського як вершина німецької літератури Відродження. Еразм Роттердамський – особистість доби розвитку гуманізму; концепція людини гуманістичного суспільства в системі поглядів Еразма Роттердамського. „Похвала глупоті” Еразма Роттердамського: аспекти й характер сатири, критика тогочасного ладу та звичаїв; історична актуальність критики; особливості зображення та типізації представників різних суспільних прошарків. Проблема жанру, синтез жанрових форм.

Йоганн Ройхлін та „Листи темних людей”. „Листи темних людей”: історія виникнення, своєрідність змалювання персонажів, особливості стилю.

Жанрово-тематичний діапазон письменницької спадщини Ульріха фон Гуттена.

Ідейно-художня своєрідність німецької літератури періоду Реформації та занепаду гуманізму (Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Ганс Сакс та ін.). Загальний огляд німецької літератури періоду занепаду гуманізму (друга половина ХVІ ст.).Німецька Реформація та Мартін Лютер. Ідейно-художні особливості німецької поезії Великої селянської війни 1525 р. Загальний огляд творчості Томаса Мюнцера. Швейцарська драма періоду реформації.

Тематика протестантської літератури після 1525 р. Диференціація світоглядів. Нові функції літератури. Книгодрукування. Прислів’я, байки, тваринний епос. Драматичні жанри. Фастнахтшпіль та драми мейстерзінгерів. Народні традиції у творчості Ганса Сакса. Тематика шванків, байок, гробіанської літератури, народних книг другої половини ХVІ ст. Ідейно-художній зміст сатирично-дидактичної поезії кінця ХVІ ст. Загальний огляд творчості Йоганна Фішарта.Література раннього німецького класицизму: тематика, жанри, художня своєрідність. Мартін Опіц та мовні товариства. Суспільно-політичні обставини першої половини ХVІІ ст. Розвиток жанрів у першій половині ХVІІ ст. Громадська і творча діяльність Мартіна Опіца та його школи. Жанрово-тематичний діапазон письменницької спадщини Йоганна Валентина Андрее.

Художня своєрідність німецької барокової літератури. Основні світоглядні та філософські напрями. Теоретичне самоосмислення художньої літератури. Теорія поезії. Канонічні форми поезії. Міжнародні зв’язки і традиції. Андреас Гріфіус та драма першої половини ХVІІ ст. Розвиток німецької барокової поезії. Містицизм і німецьке бароко. Діяльність другої Сілезької школи. Георг Рудольф Векерлін. Пауль Флемінг. Поет Андреас Грифіус. Георг Філіп Гасдерфер. Малі форми народної поезії. Література релігійного змісту. Протестантська церковна пісня. Релігійно-опозиційна література містиків. Висунення сатиричної літератури на перший план. Ганс Міхаель Мошерош. Фрідріх фон Логау. Неолатинська література. Поезія. Драматургія.

Оформлення літературних таборів у другій половині ХVІІ ст. Література контрреформації. Драматургія. Даніель Каспар фон Лоенштейн. Христіан Рьойтер. Поезія. Христіан Гофман фон Гофмансвальдау. Лоенштейн-поет. Становлення роману. Ганс Гріммельсгаузен і сатирична література ХVІІ ст. Загальний огляд літератури кінця ХVІІ ст. – початку ХVІІІ ст. Ганс Гріммельсгаузен. «Симпліціссімус» – гротеск і пародія. Творчість Йоганна Христіана Гюнтера.


Розділ 3. Ідейно-художня своєрідність літератури Просвітництва

Основні риси німецького Просвітництва. Основні положення праці Канта «Що таке Просвітництва?». Особливості літератури епохи Просвітництва (1700-1789). Основні риси європейського Просвітництва. Філософська література німецького Просвітництва. Г.В.Лейбніц: компроміс діалектичного мислення з теологією. Томазіус і Вольф: суспільний характер Просвітництва. Пієтизм і Просвітництво. Едельман – попередник радикального Просвітництва. «Просвітницька» релігія та просвітництво за допомогою релігії: Лессінг і теологія. Філософи-популяризатори.

Літературне життя на початку ХVІІІ ст. Гамбург і Лейпциг. «Архіпоет» Йоган Христіан Гунтер. Вклад Й.К.Готшеда (1700-1766) в розвиток німецького письменства. Період Готшеда (1725-1745). Естетична програма Готшеда та реформа театру. Сатира і комедія. Поезія і байка. Й.Й.Вінкельман (1717-1768) як теоретик естетичної думки. Новаторський характер творчості Ф.Г.Клопштока (1724-1803).Творчість Христофа Мартіна Віланда (1733-1813) та Готхольда Ефраїма лессінга (1729-1781) в контексті німецького Просвітництва. Основні факти життєвої та творчої біографії авторів. Джерела творчості, основні мотиви художньої спадщини Х.М.Віланда. Роман у другій половині ХVІІІ ст. Х.М.Віланд і «роман виховання». Проза Віланда: особливості сюжету й характеротворення. „Оберон” як зразок поетичної казки.

Жанрово-тематичне багатство письменницької спадщини Готхольда Ефраїма Лессінга (1729-1781). Біографічні відомості. Особливості жанру байки у творчості Лессінга. Лессінг і бюргерська трагедія. Жанрові різновиди драматичного набутку автора. Лессінг як теоретик драми. Особливості жанру „міщанської трагедії” у творчій спадщині письменника („Міс Сара Сампсон”). Новаторський характер комедії „Мінна фон Барнхельм, або Солдатське щастя”. Ідейно-естетичне наповнення трагедії „Емілія Галотті”. Філософсько-релігійний смисл драматичної поеми „Натан Мудрий”.Діяльність Йоганна Готфріда Гердера (1744-1803) та „штюрмерів” як новий етап німецького Просвітництва. Гердер як теоретик „штюрмертства”. Духовні предтечі та вчителі „штюрмерів”, тематика їх творів. Загальний огляд творчості Бюргера (1747-1794).

Творчість Йоганна Вольфганга Гете (1749-1832): жанри, образи, художня своєрідність. Біографічні відомості. Естетика Гете. Особливості лірики автора. Жанр балади у творчій спадщині Гете. «Вільшаний король»: фольклорні мотиви в баладі; переплетіння психологічного, фантастичного та реалістичного у творі. Поетика „Західно-східного дивану”; специфіка міфологічного космосу. Прозова творчість Гете: особливості форми, засоби характеротворення.

Жанрово-тематичний діапазон драматургії Й.В.Гете. Філософська трагедія Ґете “Фауст”: основний конфлікт, проблематика, особливості композиції, система образів. Історія написання твору. Історія життєвих шукань Фауста. Втілення в його образі вищих духовних поривань людини і їх протиставлення скепсису та цинізму, уособлених в образі Мефістофеля. Ґетевське розуміння проблеми справжнього сенсу буття як невпинного пошуку. Боріння добра і зла – рушійна сила розвитку світу. Тема кохання Фауста й Маргарити. Дискусії навколо проблеми жанру “Фауста” в сучасному літературознавстві.

Художній світ Фрідріха Шиллера (1759-1805). Біографічні відомості. Світоглядно-естетичні засади. Періодизація творчості Ф. Шіллера. Проблематика, основні мотиви та жанрово-стильова своєрідність ранньої лірики. Жанр балади у творчій спадщині Шиллера. Ідейна спрямованість і художні особливості штюрмерських драм Шіллера (“Розбійники”, “Підступність і любов”). Драма Ф.Шіллера “Вільгельм Тель”: синтез романтичних та реалістичних елементів у п’єсі.
Розділ 4. Німецька література романтизму: жанри, образи, художня специфіка

Специфіка зародження романтизму в німецькій літературі. Течії в літературі романтизму. Жанрова система романтичної літератури. Особливості німецького романтизму. Періодизація німецького романтизму. Романтизм як літературний напрям. Світоглядні засади романтизму. Поняття «німецької романтичної школи». Вплив філософських ідей Канта, Шеллінга, Фіхте, Шлейєрмахера на становлення романтичної концепції світу і людини. Історія виникнення Ієнського гуртка. Характерні властивості й тенденції раннього романтизму. Загальний огляд творчості Августа Вільгельма та Фрідріха Шлегелів. Роман-арабеска Ф.Шлегеля «Люцинда»: особливість стилю та композиції. Ф.Шлегель – теоретик німецького романтизму. Французька революція, філософія Й.Г.Фіхте і книги Гете про Вільгельма Майстера – три джерела виникнення романтизму. Поняття романтичного двоєсвіття, романтичної іронії та романтичного генія. Тема романтичного кохання та романтичної дружби в німецькій літературі ХІХ ст. Музика – головне мистецтво в ієрархії духовних цінностей німецького романтизму.

Ранній німецький романтизм: філософська основа, художня своєрідність творів. Історія виникнення Ієнського гуртка, його діяльність. Характерні якості й тенденції раннього романтизму. Загальний огляд творчості Августа Вільгельма та Фрідріха Шлегелів.

Роман Новаліса «Генріх фон Офтердінген» – програмний твір ієнського романтизму. Образ Блакитної квітки – центральний символ роману. Художня своєрідність поезії Новаліса. Містична ідея німецького романтизму та її реалізація в романі Новаліса. Сенс та призначення казок у структурі роману. Час і простір роману.

Творчість Людвіга Тіка (1773-1853) і Вільгельма Ваккенродера (1773-1798) як важливий етап у становленні романтизму. Життєвий і творчий шлях письменників. Переживання мистецтва у збірці «Сердечні звірення ченця, закоханого в мистецтво» та «Фантазії про мистецтво». «Мандри Франца Штернбальда» – перший романтичний роман про мистецтво й митця. Творчість Л.Тіка в контексті бідемайєру. Романтична концепція природи і тема міста в новелі Тіка «Білявий Екберт».

Діяльність гейдельберзького гуртка німецьких романтиків. Філологічна і творча діяльність братів Грімм, Ахіма фон Арніма та Клеменса Брентано. Вплив політичних подій на становлення ідеології гейдельберзького романтизму. Структура поетичної збірки «Чарівний ріг хлопчика». Нове завдання романтичної особистості – «розчинитися в дусі народному» (А. фон Гумбольт). «Сімейні та чарівні казки» Гріммів. Особливості зображення предметного світу в казковій новелі А. фон Арніма «Ізабелла Єгипетська». Розуміння народного духу, долі та честі в новелі К.Брентано «Історія про чесного Касперля та красуню Анерль». Трагічний гуманізм Г. фон Клейста. Непередбачуваність вибуху вселенського зла, акцентація двоїстості людської природи в новелі Г. фон Клейста «Землетрус у Чилі». Тема абсурдності буття в його новелі «Маркіза фон О.» та повісті «Міхаель Кольхаас». Переосмислення античного фатуму в трагедії Клейста «Пентесілея». «Дивна історія Петера Шлеміля» А. фон Шаміссо. Тема тіні та двійництва в казці Шаміссо. Переосмислення романтичного та нове розуміння романтики в новелі Й. фон Ейхендорфа «З життя ледаря».

Творчий шлях В.Гауфа. Літературні та народні джерела його творчості. Теми, ідей та образи казкового світу В.Гауфа. Екзотика як один із атрибутів романтизму. Доля казки Ф. де ла Мотт-Фуке «Ундина».

Багатство художнього світу Е.Т.А.Гофмана. Концепція мистецтва та людини мистецтва в літературній спадщині Е.Т.А.Гофмана. «Музикант» і «просто гарна людина» - два типи героя творів Гофмана. Образи «музиканта» і «ентузіаста-мандрівника» в новелах Гофмана «Кавалер Глюк» і «Дон Жуан».

Специфіка романтичного двійництва Гофмана в новелах «Золотий горщик» і «Крихітка Цахес»; питання приналежності головних героїв новел (Ансельм, Бальтазар) до світу «музикантів». «Нічні» оповідання Гофмана. Тема художника в «нічних» оповіданнях. Роздуми про справжнє призначення «музиканта». Структура і цикли книги «Серапіонові брати»; «принцип Серапіона». Конфлікт між мрією, яка недосяжна, та дійсністю, яка неприйнятна, в романі Гофмана «Житейська філософія кота Мура». Особливості композиції роману. Об’єкти пародій Гофмана. Риси реалістичного світогляду в оповіданні «Вікно на розі».

Особливості художньої спадщини Фрідріха Гельдерліна (1770-1843). Біографічні відомості. Художня своєрідність прозової спадщини письменника (роман «Гіперіон»). Проблематика драми «Смерть Емпедокла».

Творчість Г.Гейне: жанри, проблематика, художня своєрідність. Г.Гейне – «останній романтичний принц своєї неромантичної епохи». Структура і цикли «Книги пісень». Переосмислення романтичної концепції світу та пародія на неї в «Книзі пісень». Об’єкти літературної пародії Гейне в «Подорожі по Гарці» – романтичне кохання, романтична дружба, епігони романтичної літератури. Образ Німеччини в сатиричній поемі «Німеччина. Зимова казка». Теми й ідеї поетичних збірників Гейне «Нові поезії», «Сучасні поезії», «Романцеро».

Гротескне осмислення романтичної концепції світу, людини та мистецтва в новелах Гейне «Флорентійські ночі», «Із мемуарів пана фон Шнабелевопського». Особливості сюжету і композиції прозових творів Гейне. Зв’язок з романтичною традицією. Специфіка двійництва світу в художньому світі Гейне. Прийом фізіологічного перебільшення в творчості Гейне, його призначення.

Революційні настрої в колах інтелігенції Німеччини між 1830 і 1895 рр. Демократична поезія Г.Гервега та Ф.Фрейліграта, доля їх поетичних збірок. Літературна група «Молода Німеччина». Публіцистична діяльність Л.Берне, Г.Гейне, Т.Мундта, Н.Ленау, К.Гуцкова, Л.Вінбарга.


Розділ 5. Особливості німецької літератури «поетичного реалізму»

Художній світ Р.Вагнера (1813-1882). Новаторство тетралогії «Кільце Нібелунга». Художня своєрідність творчості Р.Вагнера раннього періоду («Рієнці», «Летючий голландець», «Тангейзер», «Лоенгрін»). Оригінальність художньої творчості Р.Вагнера другого періоду творчості («Тристан та Ізольда», «Нюрнберзькі мейстерзінгери»). Новаторство творчості Р.Вагнера останнього періоду (тетралогія «Кільце Нібелунга» («Золото Рей­ну», «Валькірія», «Зигфрід», «Загибель богів»), «Парсіфаль»). Політичні та культурні умови розвитку німецької літератури другої половини ХІХ ст. Жанрово-тематичні обрії німецького письменства другої половини ХІХ ст. Основні естетичні засади поетичного реалізму. Основні естетичні засади натуралізму. Загальна характеристика філософської спадщини Шопенгауера, її вплив на творчість письменників другої половини ХІХ ст.

Творчість Т.Шторма (1817-1888): проблематика, характеротворення, художня своєрідність. Художні особливості поетичної творчості Т.Шторма. Проблемно-тематичні та мистецькі обрії прозової творчості Т.Шторма. Особливості поетики новели Т.Шторма «Іммензее». Композиційні та художні особливості новел Т.Шторма «У замку», «Університетські роки». Розвиток жанру новели-хроніки у творчій спадщині Т.Шторма («Аquis submersus» («Поглинання водами») «Рената», «Екенгоф», «Хроніка Грісгуса», «Свято в Гадерслувгусі»). Особливості поетики новели Т.Шторма «Вершник на білому коні».

Проза Т.Фонтане (1819-1898) та В.Раабе (1831-1910): тематика, проблематика, образи. «Шах фон Вутенов» Т.Фонтане як новий жанровий різновид історичної повісті. Жіноча тема у творчості Т.Фонтане ("Грішниця", "Сесіль", "Еффі Бріст"). Сатирична проза Т.Фонтане (роман «Пані Женні Трайбель»).

Поетика художньої прози В.Раабе (1831-1910). Оповідання та повісті В.Раабе: проблематика, художні образи («Хроніка Гороб'ячої вулиці», «Літопис Пташиної слободи», «Гусячий бунт у Бютцові»). Художня своєрідність романістики В.Раабе («Шюддерумп» («Похо­вальні дроги»), «Люди з лісу», «Голодний священик», «Абу Тельфан, або Повернення з Місячного узгір'я» та ін.). Особливості стилю В.Раабе.Неоднозначність філософсько-естетичної спадщини Ф.Ніцше (1844-1900). Загальний огляд творчої спадщини Ф.Ніцше першого періоду («Народження трагедії з духу музики», «Несвоєчасні роздуми»). Своєрідність творчої спадщини Ф.Ніцше другого періоду («Людське, надто людське»). Загальний огляд творчої спадщини Ф.Ніцше третього періоду («Так сказав Заратустра», «По той бік добра і зла», «Присмерк ідолів»).

Художня своєрідність творчої спадщини Г.Келлера та К.-Ф.Мейєра. Роман Г.Келлера «Зелений Генріх»: композиція, образи, художня своєрідність. Психологічна багатогранність образу Зеленого Генріха в однойменному романі Г.Келлера. Художня своєрідність поетичної творчості К.-Ф.Мейєра. Прозова спадщина К.-Ф.Мейєра: тематика, образи, художня своєрідність.

Художня своєрідність письменницької спадщини Г.Гауптмана. Новаторський характер драми Г.Гауптмана «Ткачі». Драма Г.Гауптмана «Затонулий дзвін»: композиція, образи, художня своєрідність. Тематичний діапазон драматургії Г.Гауптмана.
Розділ 6. Модернізм у німецькомовній літературі першої половини ХХ ст.

Специфіка розвитку німецькомовної літератури першої половини ХХ ст. Вплив філософських ідей А.Шопенгауера, Ф.Ніцше. Соціальний фактор. Психоаналітичні теорії З.Фройда і К.-Г.Юнга. Міфологізм в літературі ХХ ст.

Формування нової художньої моделі світу, концепції людини у творчості Г.Гессе. Ф.Кафки, Р.Музіля та ін. Песимістичні погляди на еволюцію людства думки про загибель старого світу. Велика недовіра до слова (ст. «Дух і дух часу» Герман Броха). «Занепад Європи» О.Шпенглера – розуміння ХХ ст. як вищої та фінальної стадії в розвитку світової культури. Дегуманізація – основна тенденція в розвитку літератури та мистецтва.

Експресіонізм в літературі Німеччини та Австрії (творчість Г.Тракля, Г.Бенна, Г.Гейма та ін.). Творча програма експресіоністів. Мистецтво зображення та мистецтво вираження. «Крик» як категорія естетичного мислення експресіоністів. Г.Тракль (1887-1914) – представник раннього експресіонізму. Біблійні мотиви в ліричній прозі. Метафізична нудьга за сакральною таємницею буття, пошук гармонії в недосконалому світі (твори «Варавва», «Марія Магдалина»). Художній світ Г.Бенна (1886-1956) (збірки «Морг», «Дистиляція», «Після гри»). Естетика огидного – афронт буржуазному суспільству. Цинічна мова з додаванням медичної термінології в ранній ліриці. Посилення екзистенційного і нігілістичного начал у повоєнній поезії Бенна. «Проблема лірики» – маніфест літературного модерну. Г.Гейм (1887-1912) – «німецький Рембо». Художня своєрідність збірок «Вічний день», «Тінь життя». Міські мотиви в поезії Гейма. Естетика смерті. Тема самогубства. Експресіоністська символіка. Ф.Верфель (1890-1945) – представник празької школи німецьких поетів («До читача», «Адже ми всі на землі чужоземці»). Прагнення до подолання відчуження в поезіях Верфеля.

Художній світ Ф.Кафки (1883-1924). Мала проза Ф.Кафки: проблематика, художня своєрідність, образи. Літературознавчі погляди на творчість Кафки: Кафка – «неореаліст», експресіоніст, модерніст, який створив геніальні ребуси. Кафка і традиція німецького романтизму (Г. фон Клейст). Біографічні шифри в літературній спадщині Кафки. Головні конфлікти життя, що визначили проблематику творчості: боротьба з батьком, суперечливе ставлення до одруження, двоїсте ставлення до власної творчості. Особливості системи образів Ф.Кафки: характери-«конструкції». Зображення трагедії відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Образ Замзи як гротескний літературний «автопортрет» письменника й уособлення типу «маленької людини» ХХ ст.; внутрішня суперечливість головного героя. Риси експресіонізму в творчості Кафки. Проблематика новели «У виправній колонії».
Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
files -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
files -> Черкашина Т. Ю
files -> Соколовська Ю. С
files -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 2 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
files -> Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 3 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
files -> Античний вимір ліричного героя любовної лірики максима рильського


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconПояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни Англійська мова та література з методиками викладання є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів-бакалаврів
А також їх готовності до реалізації професійних функцій філолога та викладача іноземної мови та літератури. Дане фахове випробування...
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconПояснювальна записка Фахове вступне випробування з «Основного музичного інструменту»
Фахове вступне випробування з «Основного музичного інструменту» складають абітурієнти, які мають освітньо – кваліфікаційний рівень...
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconІноземна мова (німецька) Мета викладання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни – формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування...
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філологія*. Мова (англійська) та література; 020303 Філологія*. Мова (німецька) та література
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconПрограма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»
Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу...
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconПояснювальна записка Вступне випробування з фаху на освітній ступінь «бакалавр» (на базі диплому молодшого спеціаліста за спеціальностями: «Акторське мистецтво») складається з практичної та теоретичної частин
Виконання літературних творів. Вступник має самостійно підготувати
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою викладання Пояснювальна записка
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconКонцепція І. Франка еволюції романного жанру
Мова І література (російська). Мова І література (англійська або німецька); 02030302 Мова І література
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconПрограма вступних випробувань «Українська мова та література з методиками їх навчання»
...
Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни \"Німецька мова та література з методиками викладання\" iconРобоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз
Середня освіта (Мова І література (російська) за освітньою програмою Мова І література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка