Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класахСкачати 103,33 Kb.
Дата конвертації16.09.2017
Розмір103,33 Kb.Про стан викладання та рівень знань

учнів з української мови у 5- 9 класах

На виконання річного плану роботи школи адміністрацією школи протягом ; жовтня -листопада 2012 року вивчався стан викладання та рівень знань учнів з української мови у 5- 9 класах. З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння ними практичними навичками. У результаті виявлено наступне:

Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати , що викладання української мови та літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій  МОНУ щодо вивчення шкільних дисциплін у 2012/2013 н.р. Відповідно до вимог навчальних  програм складено календарне планування.   
В школі є кабінет української мови та літератури. Кабінет добре оформлений естетично, утримується відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та правил техніки безпеки. Календарне планування уроків відповідає означеним програмам.

Викладання української мови проводять учителі Бугера Л.Р., Перепічка Л.С.

Учитель Перепічка Л.С.( 5,7, 8, 9 кл.) працює над проблемою «Ігрові елементи на уроках української мови та літератури>> .

У ході її реалізації вона виховує в учнів бажання, а потім і потребу вчитися, зокрема вивчати українську мову та літературу. З цією метою приводить позитивні приклади із життя випускників школи, залучає засоби масової інформації, художні тексти, навіть антиприклади.

Працюючи над розвитком в учнів комунікативних здібностей, окремим дітям пропонує завдання-конкурси, завдання-диспути, іншим – реферативні завдання, у ході підготовки до яких потрібно витратити більшу кількість часу, обдарованим учням пропонує творчі завдання, які активізують творчу уяву, художнє мислення, літературні здібності. Результати їхньої роботи обов’язково демонструються на уроках – зачитуються, коментуються, оформляються до шкільної газети «Перлинки дитячої творчості ». Людмила Станіславівна формує в учнів уміння вчитися, здобувати знання власною працею, власним пошуком. Для обдарованих учнів обов’язково – розширює програмовий матеріал, виходить за рамки підручника у вивченні тієї чи іншої теми. На окремі теми планує семінарські заняття: «Повторення вивченого в 5 – 9 класах» «Будова простого речення» (І семестр, 8 клас). У щоденній системі уроків з української мови практикує для повторення поряд із календарною споріднену тему, яка вивчалася у молодших класах. Таким чином, активізує пам’ять, мислення, увагу учнів з метою досконалішого оволодіння матеріалом та досягнення якіснішого результату.

Велику увагу вчителька приділяє формуванню в учнів уміння сприймати усне й письмове мовлення, відтворювати, самостійно будувати усні й письмові висловлювання різних жанрів, які необхідні дітям у період навчання, у процесі діяльності і просто в життєвому спілкуванню.

З метою оволодіння мовленням пропонує учням на окремих етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, узагальнення вивченого чи домашнього завдання – складати усні і письмові твори, твори-мініатюри, розповіді, роздуми, описи, діалоги, листи з певним лінгвістичним завданням чи без нього; складати зразки документів з використанням автобіографічних даних чи без них. Діяльнісна сторона таких завдань змушує учня працювати на перспективу, запам’ятовувати.

Аналіз результатів письмових творчих робіт показав, що найкраще учні справляються із описовими творами, посередньо – із розповідями і гірше – із роздумами, міркуваннями. Тут дається взнаки брак учнівського досвіду, широти світогляду, ерудиції та самостійного читання художньої, наукової, науково-популярної, публіцистичної, довідково–енциклопедичної літератури. Тому Людмила Станіславівна майже на всіх уроках залучає учнів до складання усного чи письмового роздуму на запропоновану тему.

Щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність використовує елементи технології особистісно-зорієнтованого навчання. Така технологія забезпечує комфортні, безконфліктні і безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал. А також дає можливість конструювати різні варіанти уроків мови та літератури, де кожен учень організовує свою діяльність залежно від індивідуальних особливостей, орієнтує її на вивчення майбутнього матеріалу, на опанування певними духовними цінностями. Велике значення такої роботи полягає в тому, що жоден учень не лишається осторонь, а стає активним учасником навчального процесу.

Учителька допомагає учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї майбутньої професійної діяльності, готує учнів до безперервного навчання, розвиває в них соціальні, полі культурні, ділові, комунікативні, інформаційні, самоорганізаційні компетентності.

Ці завдання Перепічка Л.С. розв’язує, починаючи кожен урок з повідомлення орієнтованих на конкретний результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки. Вона віддає перевагу діалогічній формі спілкування, індивідуальній, парній та груповій роботі. Обов’язково повідомляє запитання та завдання, за якими перевірятиметься рівень знань, умінь та навичок з даної теми. Обов’язковим залишає учневі шанс підвищити оцінку з теми. Свої уроки української мови та літератури спрямовує на особистість конкретних учнів.

Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках української мови та літератури збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Серед інтерактивні методів, якими вона користується на практиці, – групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих здібностей, взаємо- та самооцінювання, деформований текст, урок-подорож, урок-казка та інші.

Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, методу творчої реалізації.

Важливу роль вона відводить урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, уважне слухання усного мовлення, конспектування почутого та прочитаного, а також нестандартним формам інтегрованих уроків.

Вчителька активно впроваджує в практику викладання рідної мови комп’ютерні технології. Так для уроків літератури вона склала комп’ютерну презентацію «Ілюстрована біографія Т. Г. Шевченка» ,яку використовує при вивченні відповідної теми у 5, 8 та 9 класах, презентацію ,,Андрій Малишко” залучає учнів до наповнення матеріалами стенду «Перлинки дитячої творчості », редактором якого вона є, намагається розвивати їхні творчі здібності, прищеплювати активну життєву позицію, виховувати на кращих прикладах.

Вчитель ділиться власним досвідом з колегами, є активним членом міжшкільного методичного об’єднання вчителів свого фаху, постійний член журі районних учнівських олімпіад та різноманітних конкурсів.

Результатом роботи вчителя є призові місця її учнів у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з предмету, обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика обласному етапі конкурсу ім.. Тараса Шевченка , її вихованці ставали переможцями обласного етапу конкурсу захисту робіт МАН та інших конкурсах .
Результати контрольних робіт у 5,7 , 8, 9 класах свідчать про високу якість та міцність знань, умінь і навичок дітей з української мови.


Рівні навчальних досягнень ( у % від кількості учнів у класі)

5 клас

7 клас

8 клас

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

30

30

30

10

7

33

46

14

40

40

15

5
9 клас

високий

достатній

середній

низький

32

28

32

8

Проте, вчителю слід звернути увагу на :

подальше створення авторської бази презентацій до уроків та їх систематизація за темами курсу;

друкування кращих розробок та родзинок досвіду в педагогічній періодиці, заповнення особистої сторінки вчителя на шкільному сайті ;

удосконалення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.

Учитель Бугера Лідія Романівна ( 6 клас) досконало володіє  методикою викладання свого предмету, застосовує на своїх уроках різноманітні засоби навчання. Завдяки сучасним методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом  забезпечує досить високий показник рівня успішності. Цим вчителем широко практикується   використання на різних  етапах уроку різнорівневих завдань, тестових оболонок. Більша частина  запропонованих завдань  підштовхує учнів до розширення знань, власних думок, формує креативні компетентності школяра. Достатню увагу приділяє  підвищенню свого професійного рівня, є активним учасником
методичного процесу в школі.

Результат відвідування уроку показав, що вчителька починає свій урок з повідомлення орієнтованих на результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотиваційної  ситуації успіху, взаємопідтримки. Слід відзначити, що Лідія Романівна завжди залишає  шанс учневі підвищувати оцінки, дає можливість висловити свою особисту думку.
Учитель Бугера Лідія Романівна достатньо володіє  програмним матеріалом і методикою викладання, має ґрунтовно – теоретичну та методичну підготовку. Вона обрала тему самоосвіти: "Формування правописних навичок школярів, як основи грамотності на уроках словесності ” та успішно впроваджує її в практику своєї роботи . Уроки вчителя відрізняються високим темпом, яскраво поданих факторів, розвитком пізнавальних здібностей учнів

Результати контрольних робіт у 6 класі .

( тестові завдання на тему ,, Вступ. Лексикологія”)


6 клас

високий

достатній

середній

низький

29

0

57

14

Робота показала низький рівень знань, що свідчить про недостатнє приділення уваги , перевірці домашнього  завдання, яке б сприяло повторенню і систематизації знань з предмету, недостатню   роботу на уроках по запобіганню орфографічних , граматичних, синтактичних помилок. Спостереження за рівнем засвоєння учнями програмового матеріалу на уроках, усне опитування, контрольних робіт засвідчили що програмний матеріал в основному засвоюється .
На підставі вище вказаного .

НАКАЗУЮ:


1.Відзначити 
1.1 роботу вчителів Бугери Л.Р. та Перепічки Л.С., по забезпеченню знань учнів;
1.2 результативну роботу вчителя Перепічки Л.С.з учнями , які мають здібності  і забезпечують високі  показники  у Всеукраїнських предметних олімпіадах (ІІ етапі).

2.Вчителю Бугері Л.Р. удосконалювати форми і методи роботи по  засвоєнню учнями навчального матеріалу  на уроці.

До кінця навчального року і постійно
3. Вчителям Бугері Л.Р. та Перепічці Л.С. неухильно дотримуватись єдиних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, посилити індивідуалізацію та диференціацію навчання, з метою недопущення розбіжностей рівня н.д.у. за різні види оцінювання.

До кінця навчального року і постійно.

Вчителі української мови та літератури


4. Удосконалити етап уроку " Перевірка домашнього завдання " , 
активізувати роботу по  виробленню грамотного  письма,  по виробленню в учнів  вміння самостійного  поповнення знань .

Вчителі до кінця навчального року

Заступник директора з НМР на 2012-2013 р.


5.Активізувати видавницьку діяльність вчителів. 

з 09.01.2012р

Заступник директора з НМР


6.Вести постійний моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови та літератури. 

Заступник директора з НВР  7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Шликову О.Є.
Директор школи О.Д.ЮЩИШИН
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconПро стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconНаказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури
Нвк протягом жовтня – грудня 2014-2015 вивчався стан викладання української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків,...
Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconПро стан викладання української мови та літератури в школі
Проводилось відвідування уроків української мови та літератури, перевірялось ведення шкільної документації
Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconОпис змісту передового педагогічного досвіду
Має високий рівень наукової, теоретичної І практичної фахової підготовки. Досконало володіє методикою викладання в початкових класах....
Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconМетодичні рекомендації для вчителя щодо викладання української мови в класах з українською мовою навчання Харків 2015

Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconДодаток до п. 3 Пр №1 від. 11. 01. 2018 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
Вр т. М. Вантух, голова кафедри вчителів природничо-математичних дисциплін Т. М. Шмаглій, голова кафедри вчителів суспільно-гуманітарних...
Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconНестандартні форми І методи викладання української літератури в 10 – 11 класах

Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах iconНаказ № с. Івангород Про стан викладання світової літератури та російської мови в школі
Для реалізації обраної проблеми використовує досвід вітчизняних вчених та методистів Д. Затонського, Є. Волощук, О. Ніколаєнко, О....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка