Проблема обдарованості у сучасному суспільствіСкачати 284,43 Kb.
Дата конвертації21.02.2018
Розмір284,43 Kb.2015 р.
Рябиніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Великописарівської районної ради

Сумської області

Система роботи вчителя

з обдарованими дітьми

на уроках світової літератури

Підготувала учитель

світової літератури

Моісеєнко О.В.

svitolk11
Зміст

 1. Проблема обдарованості у сучасному суспільстві

 2. Плекаємо обдарованість

 3. Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною на уроках світової літератури

 4. Розвиток творчих здібностей та обдарованості особистості

 5. Із досвіду роботи

 6. Позакласна робота та розвиток творчих здібностей

 7. Висновки

 8. Використана література

Проблема обдарованості у сучасному суспільстві

У кожної людини, як у діаманта,

видобутого із таємничих глибин,

тисячі граней. Виховання полягає в тому,

щоб уміло, розумно, мудро, сердечно доторкнутися до кожної з

цих граней, знайти ту, яка засяє

неповторним світлом людського таланту.

В.Сухомлинський

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Зміст соціально-економічного та суспільного життя України потребують своєчасного аналізу наявних інтелектуальних і творчих ресурсів держави, серед яких одне із визначних місць посідає дитяча обдарованість

Що таке обдарованість? Обдарованість – це вияв природних можливостей організму людини, що

значно перевищують середній рівень. Матеріальною основою цих можливостей, або задатків, є особливості будови та функціональні можливості головного мозку й окремих його

аналізаторів. Це зумовлено тим, що найбільших успіхів людина досягає тоді, коли її здібності і схильності власно виявлені й розвинуті. Тому саме

професійна спрямованість, професійний відбір і професійна освіта мають відповідати здібностям і нахилам людини.

Ось кілька тлумачень поняття «обдарованість»: • «Обдарований – який має великі природні здібності; здібний, талановитий. Здібність – природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант.» («Великий тлумачний словник сучасної української мови», 2002р.)

 • «Обдарованість – поєднання трьох компонентів: мотивації, орієнтованої на виконання завдання, видатних розумових здібностей і креативності.» (Дж. Рензуллі)

 • «Обдарованість – специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дозволяє виконувати певну діяльність на якісно високому рівні,

 • відмінного від умовного, середнього рівня.» (Б.Чижевський)

 • «Обдарованість – високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей.» (В.Юркевич)

 • «Обдарованими називають тих, хто показує гарні результати або високий рівень здібностей в одній чи кількох галузях діяльності: загальні інтелектуальні здібності, академічні здібності, продуктивне мислення, здібності до лідерства, художні й артистичні здібності, психомоторні здібності.» (Мануела Да Сільва)

 • «Обдарованість – це працелюбство.» (Н.Лейтес)

 • «Обдарованість є наслідком розвитку

 • вроджених задатків під дією як внутрішніх, суб’єктивних, так і зовнішніх, стосовно особистості, соціальних чинників.» (О.Музика)

 • «Немає необдарованих дітей, є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-

яка здатність потребує розвитку.» (І.Мороз)

Стосовно феномену обдарованості дитини існує дві протилежні точки зору. За соціальною концепцією визнається, що більшість дітей від народження однаково наділені розумом і різниця у рівні розвитку їх здібностей зумовлена різницею життєвих умов (Дж. Локк, К.А. Гельвецій, В.П. Єфроїмсон). Друга – теорія генетичної спадковості, за якою обдарованість є вродженим, досить рідкісним явищем, що успадковується від батьків і навіть через покоління (Ф.Гальтон, Р. Стернберг).

Суперечність цих поглядів зникає , якщо вважати, що потенційна обдарованість дитини по відношенню до різних видів діяльності притаманна

багатьом дітям, тоді як актуальну обдарованість демонструє лише незначна частина дітей. Будь-яка дитина може досягати особливих успіхів у широкому спектрі діяльності, оскільки її психічні

можливості надзвичайно пластичні на різних

етапах вікового розвитку. Таким чином,

обдарованість у певній діяльності може виникати стихійно й далі розвиватись за сприятливих умов або затухати за несприятливих.

Критерії та показники багатогранних проявів обдарованості особистості

Обдарованість, як характерну ознаку особистості, визначають за різними критеріями. Наприклад, американські психологи (Іллінойський університет) під керівництвом М. Карне найголовнішими вважають такі типи обдарованості дитини:

1. Інтелектуальна обдарованість. Виявляється у допитливості, спостережливості, точному мисленні, винятковій пам’яті, потязі до нового,

глибині занурення у справу.

2. Обдарованість у сфері академічних досягнень. У читанні: надає йому перевагу серед інших видів діяльності; швидко і надовго

запам’ятовує прочитане; володіє великим словниковим запасом; використовує складні

синтаксичні конструкції; цікавиться написанням букв і слів. У математиці: виявляє інтерес до лічби, вимірювання, зважування, упорядкування предметів; запам’ятовує математичні знаки, цифри, символи; легко виконує арифметичні дії; застосовує математичні вміння і терміни до ситуацій, що не стосуються безпосередньо математики. У природничих науках: виявляє інтерес до навколишнього; цікавиться походженням та призначенням предметів і явищ, їх класифікацією; уважність до явищ природи, їх причин і наслідків, намагання експериментувати.

Яких дітей можна вважати обдарованими? Як учителеві виявити обдаровану дитину

безпосередньо на уроці? Як створити умови для всебічного розвитку того чи іншого обдарування в умовах звичайної або навіть спеціалізованої школи? Традиційна класно-урочна форма не

сприяє розвиткові здібностей обдарованої дитини.

Ідеальними вважаються такі варіанти:

• навчання в школах для обдарованих учнів;

• навчання в спеціальних класах для учнів із певним видом здібностей;

• навчання за збагаченими програмами;

• індивідуальне вивчення окремих предметів.Характерні особливості обдарованої дитини:

· багатий словниковий запас, лідерство у спілкуванні із однолітками, володіння значним обсягом інформації (компетентність);

· різносторонність інтересів (її цікавить практично все – звідси й надзвичайна допитливість);

· високий рівень запам’ятовування (вміння коротко, чітко і ясно викласти відому інформацію),

легкість самого процесу пригадування;

· наполегливість і постійність, рішучість і впертість (такі риси характеру обдарованій особистості вкрай необхідні під час виконання

завдань, розв’язання складних проблем);

· упевненість у своїх силах і здібностях, повна

незалежність від дорослих;

· відчуття власної цінності (здатність до самоаналізу, терпиме ставлення до критичних зауважень, незалежність у висловленні думки);

· творчі здібності (здатність гарно малювати, складати вірші, прозові твори, моделювати, танцювати тощо).
Плекаємо обдарованість

Компетенція вчителя - важливий фактор у розвитку творчої особистості.

Обдарованість – складне , багатогранне явище. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що

потребує особливого підходу. Під час роботи з

такими дітьми постійно виникають педагогічні й психологічні труднощі, обумовлені розмаїтістю видів обдарованості, зокрема віковою та

прихованою, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти, а також малою кількістю фахівців, професійно та

особистісно підготовлених до роботи з обдарованим дітьми.

Саме діти з ознаками обдарованості вільно або мимоволі можуть створювати своєю поведінкою нестандартні ситуації, для вирішення яких «учительські» стереотипи не лише даремні, але навіть шкідливі як для дитини, так і для самого вчителя.

Це означає, що, працюючи з обдарованими дітьми, педагог повинен уміти вставати в позицію рефлексії до самого себе. Так, одним з основних психологічних принципів роботи з дітьми є принцип «прийняття іншого», згідно з яким учитель повинен спочатку приймати учня як

індивідуальність зі своїми особливостями, що вже склалися.

Крім того, вчителеві важливо володіти даром

навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути

негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків; налагоджувати з учнями партнерські стосунки; надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою тощо. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант.

Працюючи з обдарованими дітьми, вчитель створює необхідні дидактичні умови, які включають:

• своєчасну діагностику;

• відповідне здібностям програмне забезпечення;

• розробку системи творчих завдань;

• визначення витрат часу на опанування

навчальною програмою певного предмета;

• спонукально-творчу діяльність учителя.

Компетенція вчителя є важливим фактором у

використанні спеціальних методів навчання. Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, вчитель використовує такі творчі методи:

- стимулювати бажання учнів працювати самостійно;

- заохочувати до роботи над проектами, запропонованими самими учнями;

- переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;

- заохочувати до максимальної захопленості у

спільній діяльності;

- виключати будь-який тиск на дітей, створювати розкуту атмосферу;

- надавати дитині свободу вибору галузі

застосування своїх здібностей.

Звичайно, кожен вчитель мріє мати учнів, спроможних до високих показників успішності у

вивченні саме його предмету. Але, між тим, дуже часто учні не тільки не виявляють обдарованість, а навпаки демонструють негативне ставлення. Згідно з новітніми ідеями вітчизняної педагогічної науки головною умовою розкриття потенціалу креативності учнівської молоді є перетворення традиційного навчально-виховного процесу, побудованого на засадах суб’єкт-об’єктних відносин педагогів у учнями, на освітній простір життєтворчості, насичений різноманітними інтерактивними заходами за всіма можливими сферами самоздійснення особистості.

Розвивати творчі здібності можна по-різному.

Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих

здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до

складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

Для себе прийнятною вважаю таку модель творчої особистості учня:

І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Наведу коротку характеристику деяких форм та методів роботи з обдарованими дітьми:

ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницькихзавдань) – пропонує певний набір прийомів мислення, кінцевою метою яких є свідоме досягнення стану «осяяння», підказок інтуїції тощо. Використання алгоритму розв’язання проблемних ситуацій у ході навчального процесу виробляє в учнів такий стиль мислення, в основі якого є гнучкість, оригінальність, чутливість до протиріч, вміння свідомо моделювати ідеальний еталон, психологічно орієнтована думка на його досягнення і домагання цього найкоротшим шляхом.

Ейдетика – технологія формування ейдетичного мислення, в основі якого запам’ятовування інформації через образи, асоціації й відчуття. В учнів розвивається уява та фантазія, гнучкість мислення, здатність створювати об’ємні й яскраві образи. Відбувається стимулювання роботи правої півкулі головного мозку, що забезпечує розвиток здатності створювати варіативність у розв’язанні творчої задачі, що є основою для активізації

креативного мислення та використання його у вирішенні навчальних та життєвих задач.

Принцип відкритих перспектив: будь-який учень, навіть найслабший, може сьогодні спробувати вивчити тільки один сьогоднішній урок, добре написати конспект і відразу одержати свою першу добру оцінку, а там другу, а там третю… Спочатку ці оцінки майже нічого не важать (крім того, що учень старається, але хіба цього мало?); однак поступово приходить і справжнє знання, а разом з ним і інтерес до предмету. Починаючи з

будь-якого дня, кожен може вчитися добре, і це зараз же позначиться на оцінках, це негайно відзначить учитель, скільки б у нього не було учнів.

Метод роботи з обдарованими дітьми – проблемні запитання. При вивченні різних тем з предмету підбираються проблемні запитання, на які учень у підручнику готової відповіді не знайде. При цьому для вірної відповіді учню потрібно ще застосувати знання з вивчених раніше розділів. Ще

в запитання закладається якась проблемна ситуація, розв’язати яку потрібно неординарним способом.Побудова гіпотез. Учні висувають власні гіпотези щодо вирішення наукового завдання. Роблять свої припущення, що можуть стати темою дослідження.

«Виділяти найкраще» – цей метод, відомий як «ефект Розенталя» або ефект Пігмаліона – психологічний феномен, який полягає в тому, що очікування особистістю реалізації пророцтва багато в чому визначають характер її дій та інтерпретацію

реакцій оточуючих, що й провокує «само здійснення пророцтва», цей термін винайшов американський соціолог Роберт Мертон у 1948 році для тих пророкувань, які стихійно «керують» поведінкою людей і призводять до очікуваних ними результатів.

Інтерактивне навчання: «запитання – відповідь». Для цього клас поділяється на декілька груп. Кожна група одержує завдання прочитати текст з

підручника і скласти запитання до нього. Коли учень замислюється над постановкою запитання, то в його уяві має бути варіант відповіді, це розвиває логічне мислення. Ланцюжок «запитання – відповідь» сприяє тому, що відповідь породжує нове запитання. Така методика роботи допомагає дитині формулювати певні умовиводи, висловлювати свої думки, доходити правильних висновків.«Інформаційно – пізнавальна суперечність». Характерна особливість полягає в тому, що

елементами є істинні, але, на перший погляд, суперечливі судження.

Помічати і відповідним чином відмічати кожен маленький, але успішний крок на шляху до виконання завдання

Акцентувати увагу на цінності активності учня в усних відповідях і класних дискусіях, пам’ятаючи, що вони вносять власний внесок у колективну роботу як можуть.


Це похвала, висловлена з очевидним ентузіазмом. Ми можемо «аплодувати» досягненням як навчальним, так і деяким іншим, що мають певне відношення до навчання. «Оплески» повинні бути без порівнянь з іншими, без очікувань на майбутнє.


Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною на уроках світової літератури

Уроки світової літератури - це напружена, науково організована й результативна праця учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі

здібності учнів, сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки, стимулює роботу з додатковою літературою, розвиває аналітичне мислення, формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Успішний вчитель для обдарованих дітей-насамперед чудовий вчитель - предметник, який добре знає і любить свій предмет. У доповнені до цього він повинен володіти такими якостями, які

суттєві у спілкуванні з будь-яким обдарованим школярем.

Методи, які мають результат у розкритті творчого потенціалу учнів на уроках світової літератури:

1. Опрацювання критичного матеріалу:

- вивчення біографії письменника;

- складання хронологічної таблиці життєвого і творчого шляху письменника;

- обирання цікавого матеріалу, фактів;

- написання реферату.

2. Вивчення творчості письменника:

- ознайомлення з текстовим матеріалом;

- аналіз прочитаного твору;

- порівняльна характеристика образів героїв твору;

- виписування цитат до образів;

- аналіз використаних описів у творі;

- складання плану твору;

- аналіз художніх засобів, використаних у творі.

3. Ознайомлення з іншими творами письменника

(читання, аналіз).

4. Виконання творчих завдань:

- складання кросвордів до творчості письменника;

- складання кросвордів до вивчених творів;

- створення презентації життєвого і творчого шляху письменника;

- створення презентації творів письменника;

- складання словничка невідомих слів до твору;

- складання питань до художнього твору, до

вірша;


- складання тестів для перевірки знань з біографії письменника, змісту твору.

5. Опрацювання матеріалу з теорії літератури.

6. Виконання практичних завдань з теорії літератури (наведення прикладів з різних творів).

7. Написання твору за творчістю вивченого письменника.

8. Захист творчої роботи.

9. Виконання творчих завдань:

- складання ребусів;

- складання кросвордів;

- складання цікавих завдань;

- складання тестових завдань.

- захист творчої роботи.

10. Написання власних творів.

11. Проектна технологія.
Розвиток творчих здібностей та обдарованості особистості

Методи та способи стимулювання творчої активності

Педагогу необхідно вибудовувати навчальний процес таким чином, щоб учні заглиблювалися в атмосферу пошуку, вирішували поставлені проблеми на основі порівняння й зіставлення. А також шляхом дослідження інтелектуальних і творчих особистісних якостей школярів домогтися диференціації, впливу на розвиток кожної дитини з

урахуванням її інтересів, мотивів, системи

цінностей; стимулювати розвиток здібностей кожної особистості. Для досягнення зазначеної мети пропоную проводити нестандартні уроки світової літератури:

• диспути;

• дослідження;

• спогади;

• семінари;

• уроки з використанням ігрових моментів;

• інтегровані.

Такі заняття значною мірою сприяють активізації пізнавальних можливостей учнів, збагачують їх новими знаннями, прилучають до невичерпного джерела народної творчості, кращих творів світової класики.

Особливу увагу приділити міжпредметним зв’язкам, особливо з музикою, образотворчим мистецтвом, історією, українською літературою. Так, при вивченні усної народної творчості раджу

використовувати записи народних пісень, дум,

балад, бо урок літератури повинен викликати колективне художнє переживання та обмін естетичними емоціями, давати імпульс внутрішній роботі думки учнів, готувати до діалогу з письменником. Щоб досягнути цієї мети, треба дотримуватися таких правил:

• систематично розв’язувати на уроці та в позаурочний час різноманітні творчі завдання;

• ураховувати вікові особливості учнів;

• залучати до роботи на уроці всіх учнів;

• відштовхуватися в постановці творчих проблем від тексту;

• використовувати різні засоби, підходи до учня;

• застосовувати проблемний підхід до вивчення творів.

Найважливішим засобом розвитку особистості, її життєвої компетентності є діяльність: навчити й виховати можна лише в дії.

Урок літератури є співтворчістю вчителя й учня,

діяльність яких ґрунтується на взаємодії та діалозі,

що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість до впливу один на одного. Тому, вважаю, справжня суть роботи з розвитку творчої особистості учня полягає в організації життя дитини, де однією з важливих функцій є стимулювання позитивної мотивації кожного учня в процесі організації різних видів діяльності.Методи та способи стимулювання творчої активності:

• створення сприятливої атмосфери спілкування

(безоцінкові судження);

• збагачення педагогічного середовища новими враженнями та судженнями;

• забезпечення привабливого творчого характеру діяльності;

• чітке визначення мети й кінцевих результатів роботи, способів її оцінювання;

• спонукання до генерування оригінальних ідей;

• залучення учнів у процес планування мети й

поточних завдань уроку;

• повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати;

• надання права самостійно приймати рішення;

• практична спрямованість навчання;

• моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем тощо.

Творчість — це спосіб самовираження, саморегуляції людини, світобачення як засіб пізнання світу через творче сприйняття й практичне перетворення діяльності. Я надаю великого

значення розвиткові таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використати здобуті знання.

Удосконалюючи технологію навчального дослідження, на уроках доречним є використання створеного нами дослідницького циклу, який включає такі етапи:

• накопичення фактів;

• висунення гіпотези;

• перевірка істинності;

• побудова теорії;

• вихід у практику.

Така форма організації навчального процессу ставить учнів в умови, близькі до умов наукової роботи, що найкраще сприяє розвиткові творчих здібностей.

Найефективнішими для активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку мислення й навичок самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються й розробляються самими учнями при

вивченні навчального матеріалу. Ідеться насамперед про мультимедійні презентації, які підвищують мотивацію учнів до навчання, оскільки школярам надається можливість за допомогою інформаційних технологій представляти результати своєї діяльності, що виконуються під керівництвом учителя. Таким чином, стосунки «вчитель—учень»

виходять на якісно новий рівень. Учні в процесі роботи над мультимедійними презентаціями

набувають комунікаційних навичок і вмінь, учаться ставити цілі, досліджувати, порівнювати, робити висновки, узагальнювати, інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання проблематики вибраних ними тем. Втручання вчителя у творчий пошук учня має бути обережним, зваженим, містити приховані підказки. Учитель має спрямувати дитину на власні розв’язки, а не нав’язувати їй свої. Учень має усвідомити сутність незрозумілого й знайти причиново-наслідкові зв’язки, адже нова ідея виникає лише тоді, коли

людина має певний запас знань і на тлі вже відомого може осягнути незрозуміле.

Проблемне викладання включає такі фрагменти діяльності учнів і вчителя:

• організація проблемної ситуації та формування проблем;

• індивідуальне або групове вирішення проблем

учнями;


• перевірка рішень;

• систематизація, закріплення й застосування нових знань у теоретичній і практичній діяльності.Нестандартні уроки

В умовах функціонування такої системи різні види навчальної діяльності реалізуються на уроках відповідних типів, що дає учням змогу братии активну участь у навчальному процесі, виробляти вміння, самостійно набувати знання, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати відоме в нестандартних ситуаціях. Нестандартний урок змушує учнів активно

переживати, включатися в роботу, співпрацювати з учителем, тобто проявляти якості, необхідні для творчої діяльності. На своїх уроках я всіляко заохочую творчість. Використовую такі прийоми та форми роботи:

• уроки—рольові ігри;

• літературні екскурсії;

• уроки-КВК;

• уроки-театралізації;

• інтерактивні методики (захист проекту групою чи поодинці, де учням можна запропонувати різні завдання: створення кросвордів, ребусів, літературних задач за змістом твору, оформлення книжки чи газети із власними віршами або творами, що вивчаються; інсценізації).f:\обдаровані\img_0031.jpg

На уроках узагальнення проводимо парад літературних героїв. f:\обдаровані\img_0054.jpg


Широко застосовую й такі види нестандартних уроків, як мандрівка, знайомство, усний

журнал, застереження.Із досвіду роботи

Урок-мандрівку доцільно проводити в середніх класах. Особлива атмосфера загадковості, бажання зрозуміти вчинки героя панує на уроках-подорожах до планети Маленького принца за твором Сент -Екзюпері «Маленький принц». Цікавим і результативним буде й урок-подорож із героєм

Ж.Верна Діком Сендом з пригодницького роману«П'ятнадцятирічний капітан», коли діти об’єднуються в групи, у кожній з яких повинні бути обрані «капітан», «екскурсовод», «художник», «географ», що отримують відповідні індивідуальні, диференційовані, особистісно зорієнтовані завдання. Робота в групах ,рольова гра «Інтерв'ю з письменником»- ці методи теж варто використати в роботі із учнями середньої ланки . Клас поділяється на пари, один учень- кореспондент, інший- байкар. Діти самостійно готують по три запитання до опонента. Потім міняються ролями.

Широко застосовую пошуково-дослідницьку роботу в групах. (Порівняти байки "Вовк та Ягня"

Езопа, І.Крилова, Л.Глібова)

* Група "Літературознавці"

Якими перед нами постають у байках Вовк і Ягня?

* Група "Мовознавці"

Простежити за мовою Вовка і Ягняти.

* Група "Читачі".

З’ясувати, які риси засуджуються в образі Вовка?

При вивченні роману Р.Стівенсона «Острів скарбів» намагаюся хоча б на декілька хвилин перетворити клас на кіностудію: «сценаристи» відшукують опис загадкового острова, «асистенти» зясовують обов’язки організаторів експедиції, «художники» малюють піратський корабель або прапор. Зібравши всі відомості , вимальовується острів скарбів.

Організовуючи роботу в старших класах, ігрові технології можна замінити діяльністю літературно-дослідницьких груп, уроками конференціями,

семінарами, програмами, дискусіями чи диспутами з розв’язанням проблемних задач. Фіналом

можуть бути, наприклад, теми для дискусій: «Чи зробило кохання Маргариту щасливою?» (М.Булгаков «Майстер і Маргарита»), «Жінка – це особистість чи лялька? (Г.Ібсен «Ляльковий будинок»), «Анну слід засудити чи пожаліти?» («Анна Кареніна» Л.Толстой) та ін..

Під час полеміки обов’язково виникають нові запитання. Такі хвилини живого, безпосереднього спілкування з дітьми особливо цінні, бо саме тоді відкривається їхній багатий внутрішній світ, пробуджується особисте «я», бажання творити. Зачасту використовую наступні проблемні питання, які заставляють критично мислити дітей (Чому ми любимо балади про кохання?Герой балади – це

справжній герой?Чому теми балад завжди актуальні?)

Проводячи урок-дослідження в 9-му класі на тему «Провідні мотиви лірики О.Пушкіна», мету заняття

пропоную сформулювати разом, бо учні добре ознайомлені з тим, над чим працюватимуть,

адже вони отримали попереднє завдання: об’єднатися у творчі групи, із доробку поета вибрати поезії з певними мотивами, продекламувати деякі з них напам’ять, обґрунтувати свій вибір; дослідивши біографію О.Пушкіна, розказати цікаві біографічні факти; поставити запитання до класу. До складу груп входять «читці», «критики», «біографи».

Коли вивчається поезія, прагну , щоб учні осягнули таїну чужої душі,пізнали світ чуттєвої дійсності автора чи його ліричного героя, і відчули свій. Пропоную подумати, яку роль відіграють у творі Ш.Бодлера «П’яний корабель” кольори, звуки, запахи; навести приклади синестезії у вірші. Опановуючи новаторське мистецтво П.Верлена, пропоную учням у малюнках відобразити свої почуття і зробити короткий коментар до них, або намалювати обкладинку до книги віршів митця чи

спробувати скласти власний вірш.f:\обдаровані\img_0006.jpg

Підготовка до уроку-обміну інформацією зводиться до того, що за 1—2 тижні перед його проведенням учні отримують завдання:

попрацювати в бібліотеці, підібрати книжки, у яких би в тій чи іншій формі висвітлювалася тема уроку; продумати й запропонувати план вивчення певного питання на уроці; відібрати матеріал для свого виступу й розрахувати його не більше ніж на 5 хв. Бажаючі можуть підготувати досліди, схеми, малюнки, таблиці тощо. Виступаючі спеціально не визначаються.

Для бажаючих проводяться консультації, надається інформація про те, які матеріали чи наочність із цієї теми є в навчальному кабінеті.


Кожен учень приносить на урок хоча б одну книжку, у якій тема розкрита більш-менш повно, з якою він працював найбільше.

Будь-яка творчість базується на знанні предмету. Тому завдання вчителя на уроці у тому, щоб у евристичній бесіді пояснити усі проблемні

моменти, які можуть виникнути під час творчої діяльності учнів. Не менш важливою є й теоретична підготовка учнів.

З метою розвитку творчого мислення школярів учителем застосовується метод проектів. Учень перш ніж розпочати роботу над проектом, повинен зібрати портфоліо матеріалів, з якими він буде працювати над проектом. І тільки після цього приступає до реалізації творчого проекту. Саме у такому підході – секрет успіху. Такий підхід також сприяє формуванню соціальної компетенції, полікультурної, інформаційної. У ході проектного навчання учні привчаються серйозно і розсудливо ставитися до своєї діяльності, вчаться захищати свої

проекти, набувають комунікативних навичок, навичок ведення дискусії, аргументовано доводити власну точку зору, власне бачення питання.

Таким чином, організовуючи проектну діяльність в умовах сучасної школи, учитель повинен досконало знати основи проектної технології та

дотримуватись вимог щодо виконання, оцінювання та захисту учнівських проектів. Так з учнями було сторено ряд проектів: «М.Гоголь- великий

українець», «Срібне століття» російської літератури», «Літературна Рябина»…c:\users\win7\desktop\новый портфель\dscn3638.jpg

Як вчитель вважаю, що впроваджувати інноваційні технології потрібно поступово, створюючи певну базу, відпрацьовуючи механізм, відстежуючи настрій і ступінь зацікавленості

учнів.Починаю використовувати інформаційно-комунікаціні технологіі з п’ятого класу. Використання технологій на одному окремо взятому уроці очікуваних результатів не дає , тому потрібно починати з найпростішого та поступово переходити до більш складних елементів. На вступних уроках з теми доцільно буде використати лише учительську презентацію. Існує думка, що використання учительської презентації веде лише до пасивного сприйняття учнями інформації, але з практики зрозуміла, що це, дійсно, може статися,

якщо учитель не спонукатиме учнів до співпраці. Отже, головне підібрати не просто цікаві факти до презентації, а і поставити учням ряд проблемних

запитань і завдань.

Доцільно до інших уроків презентації готувати спільно з учнями. Звичайно, більшість учнів не знають, як вставити картинку та створити текст, ще складніше використати анімацію. Переважна більшість учнів, маючи комп’ютер

вдома, використовують його лише для ігор, тому в організації проектної діяльності учнів значну частину часу займе саме навчання дітей роботи з комп’ютером. Це неможливо зробити, обмежуючись предметним часом, тому, бажано, працювати додатково .

Презентація – це усний виступ перед аудиторією. Працюючи над нею, учні вчаться стисло формулювати свою думку, шукати потрібну інформацію, систематизувати її, та підшукувати ілюстративний матеріал. Звичайно, доводиться

протягом всієї роботи постійно консультувати дітей, тому вчитель пропонує залучати учнів невеликими групами протягом усього навчального року .

Завдяки мультимедіа можливе „вживання” школярів в світ культури того чи іншого народу, заглиблення в його культуру. Мультимедійні технології допомагають в концентрованому вигляді віддзеркалювати духовне життя людства, стають

найсильнішим засобом виховання „людини культури”. Наприклад, допомогла краще зрозуміти та засвоїти творчість Мацуо Басьо саме презентація, завдяки якій дітям стала набагато ближчою культура далекої Японії.

f:\обдаровані\dscn1754.jpg

Розвитку творчих здібностей учнів сприяють проведення вчителем виставок творчих робіт учнів, турнірів знавців, інтелектуально - розважальних ігор, науково-практичних конференцій, комп’ютерних презентації творчих робіт учнів.

Демонстрація репродукцій картин, пам’ятників

культури різних періодів унаочнюють теоретичні поняття, підвищують загальний культурний рівень учнів, допомагають засвоїти такі теми як

«Античність», «Ренесанс», «Бароко», «Просвітництво», «Роматизм» та ін. Завдяки мультимедіа можлива візуалізація стильового розмаїття в живописі 19-20 століть, що спонукає до розуміння та вміння дітей розрізняти стилі, напрями і течії в літературі та малярстві. Широко використовуються ці технології у свої практиці. З доцільністю можливо використовувати на уроках уривки з фільмів, мультфільмів, з подальшим їх обговоренням.

Більше уваги намагаюся приділяти між літературним зв’язкам у процесі вивчення літератури.Єдність національного і загальнолюдського проявлється у творчих зв’язках митців, в перегуках проблематики, ідейно- тематичної спрямованості творів. Вивичаючи

історичний роман В.Скотта «Айвенго»,звертаю увагу на перший історичний роман в українській літературі М.Куліша «Чорна рада». У середній ланці ,під час вивчення теми «Міфи і перекази» ,

проводжу дослідження «Образ змія в українському фольклорі». Благодатним грунтом для порівняння творів світової і української літератури є творчість Л.Українки, зокрема доцільно використати паралелі при вивченні творчості В.Шекспіра, його лірики.

У своїй роботі , щоб зацікавити дітей, підбираю завдання наближені до сучасності.Наприклад, при поглибленому аналізі Полліанни з однойменного твору Е.Портер пропоную учням пофантазувати, що героїня живе в наш час і створила свою сторінку в соціальних мережах. Кого б вона внесла до списку друзів, чи хотіли б ви потрапити до нього? Або раджу написати на її вигадану електронну адресу листа.

Своє ж завдання я бачу в тому, щоб створити таку

навчальну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність конкретної дитини, розробляючи орієнтовні схеми-плани індивідуального освітнього маршруту учня, тобто

своєрідні траєкторії руху обдарованої дитини до успіху. Ці індивідуальні маршрути акцентують увагу

на певних сильних сторонах особистості (посилююча модель), або на слабких (коригуюча модель), посилюють сильні сторони, щоб компенсувати слабкі (компенсуюча модель).

Таким чином, вчитель розробляє своєрідну стратегію збагачення, яка дає дитині змогу в середовищі своїх однолітків розвивати інтелектуальні здібності на відповідному рівні. Визначаються напрямки стратегії збагачення:

• розширення знань про навколишній світ;

• розвиток творчого мислення;

• зростання знань у конкретній галузі тощо.

Працюючи з обдарованими дітьми, вчитель створює необхідні дидактичні умови, які

включають:

• своєчасну діагностику;

• відповідне здібностям програмне забезпечення;

• розробку системи творчих завдань;

• визначення витрат часу на опанування навчальною програмою певного предмета;

• спонукально-творчу діяльність учителя.

Плануючи роботу з обдарованими дітьми, я досягаю належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аналітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Поєдную групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час. Підбираю зміст так, щоб навчальна інформація доповнювалась науковими відомостями, забезпечуючи високий темп освоєння інформації учнями.

Позакласна робота та розвиток творчих здібностей

Одним із напрямків роботи з обдарованими

учнями є підготовка їх до предметних олімпіад. Заслуговує на увагу систематичність, наступність та перспективність цієї роботи. Однією з передумов готовності вчителя до цієї діяльності є те, що він

постійно займається самоосвітою, забезпечуючи відповідний фахово-інформаційний рівень.

Доолімпіадний період починається на початку навчального року. Протягом цього часу передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах, а також позашкільні форми занять .Підготовка включає вирівнювальні підготовчі заняття щодо повторення завдань минулого олімпіадного сезону, уведення в групу олімпіадників нових учнів. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми. Обов’язковою є також робота в групах. Розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад.

Шкільна олімпіада проводиться в навчальному закладі вчителем світової літератури.Умови

проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам олімпіади наступного етапу. Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, повинні враховувати той матеріал, що був

засвоєний на момент проведення даної олімпіади за навчальною програмою, однак, складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер, визначаючи вміння учнів логічно мислити, застосовувати програмний матеріал до більш складних завдань. Наступний етап - районна олімпіада.

Також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів:


 • це підготовка і участь школярів в олімпіадах і конкурсах ;

 • участь в інтелектуальних іграх;

 • робота над проектом;

 • участь у науково-практичних конференціях;

 • участь у проведенні предметного тижня;

 • навчальні екскурсії.f:\обдаровані\dscn1465.jpg

З метою залучення учнів до книги, формування розвиненого і грамотного читача, сприяння вихованню естетичних смаків, зацікавлення їх багатогранним світом культури і літератури,

розвиток творчих здібностей проводжу предметні тижні. Підбираю щоразу нові та цікаві заходи та конкурси.

Мета тижня світової літератури – це залучення учнів до книги, формування розвиненого і грамотного читача, сприяння вихованню естетичних смаків, зацікавлення їх багатогранним світом культури і літератури.c:\users\win7\desktop\новый портфель\dscn3425.jpg

У своїй роботі стимулюю дітей до написання власних творів різних жанрів, малювання ілюстрацій до вивчених творів, організовую їх презентацію.

Одним із дієвих засобів зацікавлення учня і стимулювання його до пошукової діяльності є проведення навчальних екскурсій до місць, пов’язаних із життям та творчістю певного митця.

Впроваджую в практику поїздки до історичних місць. Зокрема до пам’ятника Ярославни в м.Путивль, місцями М.Гоголя (с.Великі Сорочинці), садиба – музей І.Котляревського в м.Полтаві, Києво

Печерська лавра в Києві, садибний будинок у стилі неокласицизму з елементами бароко побудований в середині 19 ст. князем В.Голіциним поруч з круглим двором колишніх господарві маєтку у Тростянці…


img_3625.jpg
Висновки

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.

Важливими в цій діяльності є:


 • створення атмосфери, що сприяє зацікавле-ності кожного учня в роботі класу;

 • стимулювання учнів до розмірковування, використання різних способів виконання завдань без страху помилитися, дати

неправильну відповідь;

 • використання в процесі роботи дидактичного матеріалу, що дозволяє учневі

 • обирати найбільш прийнятні для нього вид і форму навчального матеріалу;

 • оцінювання діяльності учня не тільки за кінцевим результатом, але й за процесом його досягнень;

 • заохочення намагання учня знаходити власні способи виконання завдань, аналізувати способи роботи інших учнів у процесі уроку;

 • створення таких педагогічних ситуацій спілкування на уроці, які дозволяють кожному учневі проявляти ініціативу;

 • створення атмосфери, що сприятиме самовираженню.

Тож я намагаюся створювати сприятливі умови

для розвитку творчого потенціалу учнівської молоді, пошуку, підтримки й стимулювання інтелектуально здібних дітей!

Хай дитина сприймає урок як час приємного спілкування , у ході якого збагачуються духовно і вчитель, і учень. Хай навчання буде радісним!

Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей- це талант, уміння їх виховувати – мистецтво.Література

1.Барна М.Організація роботи з обдарованими школярами.Тернопіль,Мандрівець,1997.

2.Богословский В., Степанов А.Общая психология. М .,Просвещение., 1981.

3. Бурменской Г.Одаренные дети.-М.,Прогресс, 1991.

4. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М., Знание,1991.

5. Зегрюк М. Комплексна організація роботи з обдарованими учнями. Директор школи 2012 рік №10.

6. Крівцова Т.Організація роботи з обдарованою учнівською молоддю.Директор школи 2013 рік №1.

7. Мороз І.Обдарована дитина:яка вона?.Шкільний світ,2011 рік №44.8. Національна доктрина розвитку освіти .Освіта України. 2002 рік №33.

9.Психологічна підтримка творчості учня . Упоряд. О.Главник, В.Зоц.- К: Ред.загальнопед. газет , 2003. (Б-ка «Шк.світу»).


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconДисертація соціальний потенціал людей старшого віку в сучасному українському суспільстві

Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconПроблема модернізму в сучасному українському літературознавстві

Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconУсний журнал «з україною в серці»
Україною викликає у школярів більший інтерес до предмета та почуття гордості за наш рідний край, сприяє інтеграції українського учня...
Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconУчнівське самоврядування білозерського району
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема виховання соціально активної, творчої, компетентної...
Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconПсихологічні особливості прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції
У сучасному українському суспільстві незаперечним прикладом людини, яка реалізувала свій духовний, особистісний та професійний потенціал,...
Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconІ. Назва досвіду, адреса, авто Левицька Лілія Іванівна вчитель світової літератури Підволочиської гімназії імені Івана Франка
Проблема, над якою працюю : «Використання інформаційних технологій на сучасному уроці світової літератури»
Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconМоя майбутня професія – вчитель англійської мови
У рабовласницькому суспільстві виникла необхідність навчати дітей наук І мистецтва, проблема освіти стала функцією держави. Виховання...
Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconНауково – методичний центр Миколаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №56 Миколаївської міської ради Миколаївської області
Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерним...
Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconЯк навчати мови в інформаційному суспільстві українська мова та глобалізація інформаційного середовища
У демократичному суспільстві інформація як духовно-інтелектуальна національна вартість має вільно пульсувати по вертикалі – від покоління...
Проблема обдарованості у сучасному суспільстві iconТема. Леся Українка. «Давня казка». Проблеми І мотиви: роль митця в суспільстві та суть людського щастя. Характеристика головних героїв Мета уроку
Показати учням розуміння Лесею Українкою ролі митця в суспільстві, служіння музі й народові


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка