Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземнаСторінка3/12
Дата конвертації03.06.2017
Розмір1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

кличний відмінок


 • на позначення адресата-об’єкта, до якого звертається мовець (Пане, ви виходите на наступній зупинці? Дівчино, як вас звуть?).


2. Дієслово
Загальні відомості про дієслово.

Питання до дієслів.

Поняття інфінітива як початкової форми дієслова.

Загальні закономірності поєднання дієслів з іменниками (об’єктні відношення, зв’язок керування) та з прислівниками (обставинні відношення, зв’язок прилягання).

Категорія особи. Особові закінчення дієслів І дієвідміни. Особові закінчення дієслів ІІ дієвідміни. Дієслова, які не належать до жодної з дієвідмін (атематичні дієслова).

Категорія часу. Складена форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду.

Категорія виду. Дієслова доконаного і недоконаного виду. Питання Що робити? Що зробити? Корелятивні видові пари. Дієслова писати-написати, ставити-поставити, класти-покласти.

Категорія способу. Форми наказового способу дієслів з активного словника.

Дієслова хотіти, могти, вміти в модальному значенні в поєднанні з інфінітивом.
3. Займенник

Загальні відомості про займенник. Питання займенника.

Розряди займенників. Відмінювання особових та особово-вказівних займенників я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони.

Відмінювання зворотного займенника себе.

Відмінювання присвійних займенників мій, твій, наш, ваш, його, її, їхній.

Відмінювання вказівних займенників той, цей.

Відмінювання питально-відносних займенників хто, що, який, чий, котрий.
4. Прикметник

Загальні відомості про прикметник. Питання прикметника.

Відмінювання прикметників. Узгодження прикметників з іменниками у роді (в однині), числі і відмінку.

Зіставлення прислівників з прикметниками: низький – низько, глибокий – глибоко, український – по-українськи (по-українському).

Аналітичні форми ступенів порівняння якісних прикметників (більш розумний, найбільш розумний).
5. Числівник

Загальні відомості про числівник. Питання числівника.

Граматичне значення роду, числа та відмінка кількісного числівника один.

Граматичне значення роду та числа кількісного числівника два.

Синтаксичні зв’язки числівників з іменниками.

Поєднання кількісних числівників з іменниками.

Граматичні ознаки порядкових числівників.

Узгодження порядкових числівників з іменниками в роді, числі та відмінку.

Відмінювання порядкових числівників.
6. Прислівник

Загальні відомості про прислівник. Питання прислівника.

Синтаксичний зв’язок прислівника за дієсловом.

Розряди прислівників за значенням.


означальні прислівники.

 • якісно-означальні прислівники на позначення характеристики дії або стану;

 • прислівники способу дії на позначення способу дії: по-українському, по-німецькому, по-нашому, пішки.

 • кількісно-означальні прислівники на позначення ступеня інтенсивності дії або міри вияву якісної ознаки: дуже, надзвичайно, трохи.


обставинні прислівники.

 • характеристика дії за часовими відношеннями – прислівники часу: тепер, нині, щороку, завжди;


безособово-предикативні прислівники на позначення:

 • зумовленості, необхідності або доцільності дії (треба йти, необхідно виконати, потрібно сказати).


7. Сполучник
Функція сполучників.

сурядні сполучники.

 • єднальні: і (й), та (в значенні і). На дворі стало холодно і пішов дощ.

 • розділові: або (або..., або...).


підрядні сполучники.

 • з’ясувальний сполучник що: Я знаю, що ми зробили це правильно.

 • сполучники мети щоб.

 • сполучники причини тому що. Він став відомим архітектором, тому що наполегливо вчився.


8. Прийменник

Функції прийменника.

Уживання прийменників із відмінковими формами іменників.

Особливості вживання прийменників в(у), на із місцевим відмінком на позначення місця та часу дії: гостювати в Парижі, жити на вулиці, приїхати в грудні.2.2.5. синтаксис

Поняття про словосполучення і речення.
1. просте двоскладне розповідне речення.

 • Стверджувальне й заперечне речення. Студент відповідає. Студент не відповідає.


2. питальне речення:

 • просте питальне: Ви прочитали цей текст?

 • питальне речення з питальним словом, інформативні, спеціальні питання де?, звідки?, куди?, з ким?, про кого?: Де ви були вчора ввечері? Кому ви дзвоните?

 • загальні питання: Хто це? Що це?


3. просте спонукальне речення для вираження розпорядження, прохання, поради, пропозиції: Дайте, будь ласка, два квитки.
4. складне речення.
складносурядні речення

 • складносурядні речення з сурядними відношеннями між частинами: У січні була холодна погода і часто падав сніг;

 • складносурядні речення з протиставними відношеннями між частинами (сполучник але): Ми телефонували додому, але ніхто не підходив до телефону.
складнопідрядні речення

 • складнопідрядні речення зі з’ясувальною підрядною частиною (сполучні слова де, куди, звідки): Чи ви знаєте, де мій словник? Наші батьки знають, куди ми поїхали;

 • складнопідрядні речення зі з’ясувальною підрядною частиною (сполучники що, щоб): Викладач сказав, що я повинен багато працювати. Викладач сказав, щоб я багато працював;

 • складнопідрядні речення з підрядною частиною причини (сполучники тому що, бо, через те що): Віктор не був на лекції, тому що він захворів;

 • складнопідрядні реченні з підрядною частиною мети (сполучник щоб): Ми ходимо у музеї Львова, щоб краще знати історію цього старовинного міста.


Пряма і непряма мова.

Вживання сполучника що при заміні прямої мови непрямою: Викладач сказав: “Ви повинні уважно прочитати граматичний матеріал на 157-ій сторінці підручника”. – Викладач сказав, що ми повинні уважно прочитати граматичний матеріал на 157-ій сторінці підручника.


Розділові знаки у простому реченні.

 1. вимоги до Рубіжного рівня володіння українською мовою як іноземною (В1)
  1. вимоги до мовленнєвих умінь
   1. Аудіювання.

Претендент повинен: • правильно, повно і достатньо точно зрозуміти прослухану інформацію;

 • визначити тему, основну ідею, головну і супровідну інформацію стосовно кожної змістово завершеної частини повідомлення.

Тема тексту повинна бути актуальною, стосуватися загальної для нефахового спілкування соціально-культурної проблематики.

Тип тексту: неадаптована розповідь (опис, повідомлення) у формі монологу або монологу з елементами діалогу.

Обсяг тексту: 600 слів.

Кількість нових слів: до 5 %.

Темп мовлення: 120 слів на хвилину.


   1. Читання.

Претендент повинен: • зрозуміти основний зміст тексту без читання вголос;

 • визначити тему та ідею тексту;

 • глибоко і точно зрозуміти деталі тексту, окремі факти та зв’язок між ними без читання вголос;

 • правильно витлумачити позицію автора тексту і зроблені висновки;

 • виконати 20 тестових завдань із альтернативними відповідями.

Тип тексту: текст повинен бути неадаптованим, описового та оповідного характеру, науково-популярного чи загальноосвітнього змісту.

Обсяг тексту: 600-800 слів.

Кількість нових слів: до 5 %.


   1. Письмо.

Претендент повинен: • уміти конструювати і записувати текст (монологічне висловлювання) відповідно до комунікативної мети;

 • виражати власні думки у письмовій формі, використовуючи різні синтаксичні структури (просте двоскладне речення, односкладні речення, складні речення різних типів).

 • на письмі відтворити інформацію з прочитаного тексту, відповідно до завдання;

 • висловити власні роздуми та спостереження щодо описаної в тексті ситуації.

Тема тексту повинна стосуватися загальної соціально-культурної проблематики.

Тип тексту: автентична розповідь, опис, повідомлення з елементами роздумів.

Обсяг тексту: 600-700 слів.

Кількість нових слів: до 5 %.


   1. Говоріння.

Претендент повинен: • самостійно, відповідно до норм літературної мови будувати зв’язні, логічні висловлювання на задану тему;

 • точно передавати зміст прочитаної чи почутої інформації;

 • виражати власне ставлення до фактів, подій, дійових осіб та їхніх вчинків;

 • розуміти висловлювання співрозмовника і правильно визначати його комунікативні наміри;

 • правильно реагувати на репліки співрозмовника;

 • виступати ініціатором діалогу, виражати власні комунікативні наміри під час ситуацій, передбачених цим рівнем володіння мовою.

Усне повідомлення на задану тему повинно складатися з не менше, ніж 25 фраз. Діалог «претендент – екзаменатор» повинен складатися з не менше, як 15 реплік.
3.2. зміст мовної компетенції
3.2.1. фонетика. фонологія. графіка.

Український алфавіт.

Кількість літер.

Загальне співвідношення між літерами та звуками.

Поділ звуків на голосні і приголосні.

Формування навичок письма кириличним шрифтом.

Особливості артикуляції українських голосних і приголосних. Звукосполучення. Наголос. Поняття наголошеної і ненаголошеної позиції.

Склад. Складоподіл. Відкритий і закритий склади.

Орфоепія. Правила літературної вимови.

Дзвінкі і глухі приголосні, їх розрізнення: сказати – здувати.

Тверді і м’які приголосні: книжка, ніжний, теплий, сільський.
Фонетичні риси української мови:


 • чергування [о], [е] з фонетичним нулем: гуртожиток – гуртожитки, учень – учні;

 • чергування [о] з [е] після шиплячих та [й]: чотири – четвертий, один – єдиний;

 • чергування приголосних звуків [к], [х], [г] з [ч], [ш], [ж] в іменниках у кличному відмінку: козак – козаче, пастух – пастуше, друг – друже;

 • спрощення в групах приголосних: виїзд – виїзний, честь – чесний, тиждень – тижня, щастя – щасливий.


Засоби милозвучності української мови:

 • чергування префіксів у – в, прийменників у – в, сполучників і – й: він увійшов, вона ввійшла, був у Львові, жила в Києві, квартира й аудиторія, будинок і кімната;

 • варіанти прийменників з, зі, із: з аеропорту, зі степу, із школи;

 • варіанти часток би (б), же (ж): написав би, написала б, той же, та ж;

 • варіанти постфіксів –ся і –сь: дивлюсь у вікно, усміхаюся тобі.

Інтонація. Різновиди інтонацій (закінчене висловлювання, перелік, спонукання, загальне питання, оклична інтонація, зіставлення, вираження оцінки, вигук).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconІнформаційний проект “Люди,які прославили мій край” Номінація: позашкільний проект Вид проекту
Я І україна”, українська мова, читання, трудове навчання, образотворче мистецтво, поетика
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconКонспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconОсновна І старша школа Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconПерелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: „Іноземна мова за професійним спрямуванням

Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні рекомендації 2016-2017 н р. Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка