Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземнаСторінка8/12
Дата конвертації03.06.2017
Розмір1,62 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

9. Частка


Частка як частина мови.

Особливості використання часток в усному й писемному мовленні.

Поділ часток за структурними особли­востями (за місцем і роллю у мовних одиницях). Фразові частки.

Поділ часток за функціонально-семантичними ознаками.

Фразові частки: питальні, оклично-підсилювальні, власне модальні частки; стверджувальні, заперечні, означальні, кількісні, спонукальні, видільні, приєднувальні.

Наголос у частках.


10. Вигук


Загальна характеристика вигуків як своєрідних незмінних слів, що є еквівалентами висловів, що виражають почуття, емоції, настрій людини тощо.

Первинні і похідні вигуки, їх творення та звукова структура. Поділ вигуків за значенням: емоційні вигуки та вигуки, що передають різні волевиявлення людини. Значення, які передають емоційні вигуки.

Вигуки, що виражають волевиявлення: наказово-спонукальні, спону­кальні, апелятивні. Звуконаслідувальні слова.

4.2.5. синтаксис


просте речення.

1. Типи простих речень: • за характером відношення повідомлюваного до дійсності;

 • за метою висловлювання;

 • за емоційно-експресивним забарвленням;

 • за структурою.

2. Класифікація односкладних речень:

 • Означено-особові речення.

 • Неозначено-особові речення.

 • Узагальнено-особові речення.

 • Безособові речення.

 • Інфінітивні речення.

 • Номінативні речення.

 • Вокативні речення.

3. Поняття неповного речення. Критерії розмежування повних і неповних речень. Види неповних речень:

 • структурно і семантично неповні (власне неповні);

 • семантично повні, але структурно неповні (еліптичні).

 • Власне неповні (ситуативно і контекстуально неповні) речення.

 • Еліптичні речення.

4. Поняття про просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Ознаки однорідних членів речення. Засоби зв’язку однорідних членів у межах єдиного структурно-семантичного блоку. Узагальнювальні одиниці при однорідних членах.

5. Речення із звертаннями. Способи вираження звертань. Власне звертання і риторичне звертання.складне речення.
 • складносурядні речення

Змістові та структурні особливості складносурядних речень.

Речення відкритої і закритої структури.

Типи складносур­ядних речень.

Речення з єднальними відношеннями.

Речення із зіставно-протиставними відношеннями.

Речення з розділовими відношеннями.


складнопідрядні речення

 • складнопідрядні речення зі з’ясувальною підрядною частиною (сполучники що, щоб, сполучні слова куди, звідки, скільки, чому, навіщо, який;

 • складнопідрядні речення з підрядною означальною частиною зі сполучними словами який, котрий, що у називному та непрямих відмінках;

 • складнопідрядні речення з темпоральною підрядною частиною (сполучник коли):

1) вираження значення одночасності;

2) вираження значення різночасності. • складнопідрядні речення з підрядною частиною причини;

 • складнопідрядні речення з підрядною частиною:

1) реальної умови (сполучник якщо);

2) ірреальної умови (якби, коли б); • складнопідрядні реченні з підрядною частиною мети;

 • складнопідрядні речення з допустовою підрядною частиною;

 • складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами. Види залежності підрядних частин від головної. Речення з однорідною і неоднорідною супідрядністю.


Пряма і непряма мова.

Вживання сполучників що, щоб, частки чи при заміні прямої мови непрямою.


Розділові знаки у простому і складному реченнях.
Текст як складне синтаксичне ціле. Загальні вимоги до побудови наукового тексту. Культура писемного наукового і офіційно-ділового українського мовлення.


 1. вимоги до професійного рівня володіння українською мовою як іноземною (С1)
  1. вимоги до мовленнєвих умінь
   1. Аудіювання.

Претендент повинен:

 • розуміти головні і другорядні думки виголошеного нормативною вимовою повідомлення, складного в структурному плані, якщо воно стосується кола його особистих або професійних зацікавлень;

 • розуміти досить складне пояснення нового матеріалу під час навчальної лекції, якщо нова тема продовжує і доповнює попередню;

 • в загальному розуміти дискусію між носіями мови щодо незнайомої теми;

 • розуміти в деталях оголошення, виголошені в громадських місцях;

 • розуміти більшість аудіоінформації з теле- і радіо новин, документальних і художніх фільмів загальної тематики;

 • диференціювати значення слова і/або фрази залежно від тональності мовлення.


Текст повинен бути на актуальну (конкретну чи абстрактну) тему, у тому числі стосуватися й технічних (спеціалізованих) питань та фахового спілкування.

Тип тексту: неадаптований опис, повідомлення про дискусію, інформація про події, переговори, дискусії. Художній (неадаптований) текст у формі монологу або монологу з елементами діалогу.

Обсяг тексту: 800 слів.

Кількість нових слів: до 7 %.

Темп мовлення: 120 слів на хвилину.


   1. Читання.

Претендент повинен:

 • читати з високим ступенем самостійності неадаптовані тексти зі сфери особистих зацікавлень;

 • читати і розуміти наукові або науково-популярні тексти із професійної сфери, користуючись перекладними або тлумачними словниками з відповідної галузі знань;

 • читати в доброму темпі знайомі і незнайомі тексти, інколи повторюючи нові слова чи форми, які трапляються;

 • переглянути довгий текст з метою з’ясувати, чи наявна в ньому потрібна інформація, потрібні деталі;

 • знайти при перегляді тексту на знайому тему переважну більшість інформації стосовно однієї чи декількох деталей;

 • швидко ідентифікувати загальний зміст тексту, повідомлення за заголовком чи підзаголовком (якщо вони інформативні й однозначні);

 • виділити в тексті засоби привернення уваги читача і зрозуміти їхню функцію.

 • виконати 20 тестових завдань із альтернативними відповідями.


Тип тексту: текст повинен бути неадаптованим, описового та оповідного характеру, науково-популярного чи загальноосвітнього змісту.

Обсяг тексту: 800-1000 слів.

Кількість нових слів: до 5-7 %.
5.1.3 Письмо.

Претендент повинен: • писати зрозумілі детальні тексти на теми з кола власних інтересів;

 • узагальнювати однорівневу інформацію, використовуючи засоби оформлення однорідних членів на письмі;

 • написати загальний огляд змісту книги, фільму, вистави чи певної події, які не виходять за межі його навчальних та особистих зацікавлень;

 • виписувати у вигляді тез потрібну інформацію для написання твору чи реферату на задану тему із джерел (довідкової літератури);

 • написати доповідь, твір чи повідомлення на тему з кола зацікавлень, відповідно до складеного плану і вибірково користуючись словником для уточнення значення або написання слова;

 • конспектувати прочитану інформацію, виділяючи головне і другорядне.


Обсяг продукованого тексту: 700 слів.
5.1.4. Говоріння.

Претендент повинен: • робити чіткі й детальні описи широкого ряду предметів, подій, явищ, осіб у межах його щоденних обов’язків та кола зацікавлень;

 • аргументувати свої погляди стосовно описуваних явищ та ілюструвати власну позицію прикладами;

 • побудувати логічний ланцюжок міркувань, використовуючи мовні засоби організації усного тексту;

 • говорити швидко і спонтанно про найбільш загальні теми, не викликаючи додаткових зусиль з боку слухача;

 • адекватно реагувати на репліки слухачів і виявляти достатній лексичний запас для пояснення своєї думки;

 • підтримувати бесіду з носієм мови на теми з кола його зацікавлень без додаткових зусиль з боку носія мови;

 • розуміти нормативну вимову в умовах шуму – (на вулиці, у транспорті…);

 • передавати мовлення третіх осіб без втрат у змісті сказаного;

 • розуміти і використовувати найуживаніші мовні штампи і кліше для організації свого повідомлення.

Усне повідомлення на задану тему повинно складатися з не менше, ніж 40 фраз. Діалог «претендент – екзаменатор» повинен складатися з не менше, як 15 реплік.


5.2. зміст мовної компетенції
1. фонетика. фонологія. графіка.

Правила літературної вимови.

Дзвінкі і глухі приголосні, асиміляція за дзвінкістю.

Тверді і м’які приголосні, асиміляція за м’якістю.


1.2. Фонетичні риси української мови:

 • чергування голосних звуків [о], [е] з [і];

 • чергування [о], [е] з фонетичним нулем;

 • чергування [о] з [е] після шиплячих та [й];

 • чергування приголосних звуків [к], [х], [г] з [ч], [ш], [ж] в іменниках у кличному відмінку;

 • чергування приголосних звуків [к], [х], [г] з [ц'], [с'], [з'] в іменниках місцевого та давального відмінків;

 • спрощення в групах приголосних.


1.3. Засоби милозвучності української мови:

 • чергування префіксів у – в, прийменників у – в, сполучників і – й;

 • варіанти прийменників з, зі, із;

 • варіанти часток би (б), же (ж);

 • варіанти постфіксів –ся і –сь.


1.4. Інтонація.

Різновиди інтонацій (закінчене висловлювання, перелік, спонукання, загальне питання, оклична інтонація, зіставлення, вираження оцінки, вигук).


1.5. Наголос.

Характерні риси українського наголосу.

Функції наголосу.

Акцентуаційні норми української літературної мови.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconІнформаційний проект “Люди,які прославили мій край” Номінація: позашкільний проект Вид проекту
Я І україна”, українська мова, читання, трудове навчання, образотворче мистецтво, поетика
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconКонспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconОсновна І старша школа Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...
Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconПерелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: „Іноземна мова за професійним спрямуванням

Проект удосконалений стандарт українська мова як іноземна iconМетодичні рекомендації 2016-2017 н р. Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка